Reorganisatie van marinetop Zo legt de huis computer zichzelf uit. Laatste Starfighters afgedankt Kamer stemt in met 'zuivering' CDA dringt aan op besluit derde tv-net Meer dan 20 procent aan huurachterstand Politie verwacht meer asielverzoeken Polen Spelenderwijs wijzer bij Dixons enV&D. WOENSDAG 21 NOVEMBER 1984 BINNENLAND PAGINA 5 (Vervolg van pagina 1) DEN HAAG (GPD) - De marinetop zal ingrijpend worden gereorganiseerd naar aanlei ding van de zogenoemde Walrus-affaire. Daartoe zullen met name de directies materieel en economisch beheer van de marine worden doorgelicht. Dit blijkt uit de brief van minister De Ruiter en staatssecretaris Van Houwelingen (defensie) aan de vaste kamer commissie voor defensie. De defensiewoordvoerders van PvdA, CDA en WD in de Tweede Kamer hebben de aangekondigde maatregelen met instemming begroet. Vice-admiraal Hulshof, schout bij nacht W. Kool en directeur econo misch beheer M. Kool, die verant woordelijk worden gesteld voor de kostenoverschrijdingen bij de bouw van de Walrus-onderzeebo ten, verdwijnen volgend jaar uit de Admiraliteitsraad. Het vierde lid van dit hoogste marinebestuursor gaan, schout bij nacht jhr. Van Fo- reest, blijft zitten. Het ontslag van W. Kool, direc teur materieel, en van zijn collega M. Kool gaat volgend jaar zomer in. Dan zullen ze hun taken overdra gen en zal worden bezien hoe er in hun opvolging moet worden voor zien, aldus de bewindslieden in hun brief. De opvolging van vice- admiraal Hulshof is inmiddels ge regeld. De directie materieel zal op korte termijn worden gereorganiseerd. Een taakgroep zal een onderzoek instellen naar de werkwijze, de ge wenste structuur en het manage ment van deze directie. Aan dit on derzoek zullen adviseurs van bui ten meewerken, aldus de brief van De Ruiter en Van Houwelingen. Bij het doorlichten van de direc tie economisch beheer zal, zo blijkt uit de brief, worden uitgegaan "van de noodzaak van een gegaran deerd toereikende beheersings- en informatieverschaffingscontrole bij belangrijke, grote investerin gen". Informatie De twee bewindslieden hebben tot de maatregelen besloten na een groot aantal kritische vragen in de Tweede Kamer over het Walrus project. Staatssecretaris Van Hou welingen had al eerder toegegeven dat bij dit project belangrijke ma teriële beslissingen zijn genomen zonder dat de politieke leiding van het ministerie, de Admiraliteits raad en de Materieelraad daarvan op de hoogte waren. Hij gaf ook toe dat de marine gedurende de bouw van de onderzeeboten over meer informatie beschikte dan aan hem en de ministers is verstrekt. Volgens de bewindsman is er echter geen sprake van het opzette lijk achterhouden van informatie. Informatie werd door de marine niet of vertraagd verstrekt omdat men daar niet voldoende op de hoogte was van de besluitvorming op het niveau van de bewindslie den, aldus Van Houwelingen in zijn brief. DEN HAAG (GPD) - De CDA- fractie in de Tweede Kamer gaat ervan uit dat het kabinet vóór het eind van het jaar een positieve be slissing neemt over een derde tv- net. Dit heeft CDA-woordvoerder Beinema gisteren gezegd tijdens de eerste dag van de begrotingsbe handeling van WVC. Het CDA nam het minister Brinkman (WVC) kwalijk dat deze zich niet erg haast met de realise ring van zo'n derde net. Hij wees de bewindsman erop dat de Kamer al op 1 oktober had moeten horen hoe dat net in gebruik zal worden genomen. Die termijn is ruim schoots verstreken, aldus het CDA. De NOS heeft onderzocht dat een derde tv-net mogelijk is door het kijkgeld met een tientje te ver hogen. CDA en PvdA zijn voor standers van een derde tv-net. De WD is tegen omdat dit te veel con currentie zou zijn voor de exploi tanten van commerciële abonnee televisie. Minister Brinkman zei afgelopen maandagavond voor de NOS-tele- visie dat er een voorstel voor de in richting van een derde net bij het kabinet op tafel ligt. Het kabinet onderzoekt momenteel hoe dit voorstel zich verhoudt tot de reor ganisatie van het omroepbestel in Hilversum en met name de verzelf standiging van het facilitair bedrijf van de NOS. Brinkman verklaarde in dezelfde uitzending met zoveel woorden dat ook hij wel voor een derde net te vinden is. De opvat ting van een meerderheid van het parlement moet worden gerespec teerd, aldus de bewindsman. Tijdens het kamerdebat kwam ook de zogenoemde basiseducatie, een voorziening voor groepen uit de bevolking met grote leerachter- standen, aan de orde. Een meerder heid van de Kamer vindt dat deze vorm van educatie onder het mi nisterie van WVC moet blijven val len. De PvdA diende hiertoe een motie in, die het CDA ondersteun de. Volgens PvdA-woordvoerder Worrel ontstaat ongeveer 80 pro cent van de initiatieven voor basi seducatie vanuit de welzijnsvoor zieningen. Het reguliere onderwijs blijkt niet in staat de groepen met de grootste achterstanden te moti veren en te bereiken. Het gaat om zaken met een lage drempel die goed zjjn aangeslagen: sociaal-cul tureel werk, ouders op herhaling, alfabetiserings- en andere cursus- Als minister Brinkman zich ver antwoordelijk voelt voor het ach terstandsbeleid dat welzijnsbeleid zou moeten zijn dan moet hij er voor zorgen dat de basiseducatie niet wordt overgeheveld naar het ministerie van onderwijs, aldus de PvdA. Het CDA wil dat de finan ciering van het algemeen maat schappelijk werk wordt gebun deld. Een motie daarover kreeg op haar beurt steun van de PvdA. WEGWIJS OP UW ZX SPECTRUM 48 m ADVERTENTIE Huiscomputers kun je tegen woordig haast overal kopen. Veelal met moeilijke handboeken erbij, die vaak ook nog in 't Engels geschreven zijn. Een Sinclair ZX Spectrum 48 of Commodore 64 die u bij MCN koopt, legt zichzelf uit Met behulp van een boeiend computerprogramma op cassette. In helder Nederlands. Deze cassette is samen met de computer onderdeel van een «r*r LUlIipUICi UHUCiUCCl van CCll "H uiteebreid WEGWIJS OP UW COMMODORE 64 uitgebreid introduktiepakket Koopt u dit dan bent u automatisch lid van MCN. En dat houdt onder andere in dat u 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis kunt bellen naar de speciale MCN service-telefoon. MCN vindt u bij Dixons A1CN enV&D. tiS MAASTRICHT (ANP) - Meer dan 20 procent van alle bewoners van naoorlogse huurwoningen heeft een achterstand in de betaling van de huur. Dit heeft directeur N. van Velzen van de Nationale Woning raad gisteren gezegd in Maastricht, op een bijeenkomst over de proble men die zich voordoen in naoorlog se woonwijken in de sociale sector. Dit percentage (24 procent) is de uitkomst van een onderzoek dat de Centrale Woningcorporaties in op dracht van het ministerie van volkshuisvesting heeft verricht. In dit onderzoek zijn 750.000 wonin gen betrokken. De woningbouw verenigingen bezitten 1,1 miljoen naoorlogse huurwoningen. De totale huurachterstand is thans opgelopen tot 180 miljoen gulden. De Woningraad noemt het opvallend dat de huurschuld zich vooral manifesteert buiten de vier grote steden. Ongeveer tachtig pro cent van de huishoudens met huurschuld is niet meer dan een maand achter met de betalingen. De rest heeft een achterstand va riërend van twee maanden tot een jaar. Relatief het grootst zijn de achterstanden in Groningen en Limburg. Tijdens de bijeenkomst gisteren zei directeur Van Velzen ook dat er bij de woningbouwverenigingen grote aarzelingen bestaan om nog meer nieuwe woningen te bouwen. De angst voor leegstand zit er goed in. Van Velzen zei dat de corpora ties die bij de woningraad aange sloten zijn momenteel met 50.000 leegstaande woningen zitten. Vol gens Van Velzen moeten hier de woningen die leeg staan door ver huizingen of slechte staat van on derhoud nog bij opgeteld worden. De geringe animo om nieuwe woningen te bouwen wordt vol gens de directeur van de Woning raad ook ingegeven door de hoge uitgaven die corporaties doen voor woningverbetering en groot onder houd. Vorig jaar hebben zij een miljard gulden daaraan uitgegeven na aftrek van de subsidies van staatssecretaris Brokx (volkshuis vesting). Van Velzen wees erop dat de wo ningbouwcorporaties nog 250.000 naoorlogse woningen moeten op knappen. Dit is bijna een kwart van hun bezit. Hier komt nog een extra schadepost van vier- tot vijf honderd miljoen gulden bij voor reparatie van betonrot. Daarnaast kost herstel van schade als gevolg van vandalisme nog eens dertig miljoen gulden per jaar. Al deze factoren maken het voor woningbouwverenigingen steeds minder aantrekkelijk om nog nieu we woningen te bouwen, aldus Van Velzen. Het PvdA-kamerlid Van den Bergh vindt, dat minister De Rui ter steun verdient voor zijn ingrij pende maatregelen. De WD'er Blaauw liet zich in soortgelijke be woordingen uit, maar voegde er aan toe dat er vanwege de Walrus- affaire niet koste wat het kost kop pen moesten rollen. Het proces is alleen versneld, zei hij. CDA- woordvoerder Frinking noemde de maatregelen in de marinetop 'bui tengewoon bevredigend'. Hij ver wacht dat hiermee een herhaling van de onderzeebotenkwestie kan worden voorkomen. Oplichters sociale dienst aangehouden ARNHEM (GPD) - Een 46-jarige Rotterdamse zeeman en zijn 23-ja- rige vriend hebben de afgelopen zes weken de sociale diensten van maar liefst negentien gemeenten in het hele land opgelicht voor i 15.000 gulden. Beiden zijn op wijzing van de sociale recherche in Arnhem aangehouden. Ze hebben een volledige bekentenis afgelegd. De zeeman en zijn kameraad hadden een uiterst inventief plan bedacht om op een gemakkelijke manier aan geld te komen. De 46- jarige Rotterdammer stapte een kantoor van de sociale dienst bin nen en begon tegen de aanwezige maatschappelijk werker een ver zonnen verhaal op te hangen. Zijn vriend speelde agent van een rede rij en bevestigde vervolgens telefo nisch zijn verhaal. In de meeste gevallen konden de zeeman en zijn vriend de sociale dienst overtuigen en een bedrag uit gemeenschapsgelden in ont vangst nemen. Dat varieerde dan van 450 tot 1000 gulden. Deze vlieger ging niet minder dan ne gentien keer op. Toen het listige tweetal dezelfde truc in Arnhem uitprobeerde liep het fout. Ver moed wordt dat het geld is ge bruikt om drugs te kopen. Politieman beschoten ZALTBOMMEL (ANP) - Een 31- jarige rijkspolitieman uit Nijme gen is gisteren tijdens een vuurge vecht in Zaltbommel in zijn arm geschoten bij een poging een van oplichting verdachte man te arres teren. De verdachte beschoot de agent, lid van het arrestatieteam, toen deze met enkele collega's een inval deed in een woonwagen kamp in Zaltbommel. De toestand van de agent is redelijk, heeft een woordvoerster van de rijkspolitie in Nijmegen meegedeeld. Het Poolse cruise-schip Stefan Batory dat in het nieuws is gekomen 'doordat 192 passagiers in West-Duitsland van boord zijn gegaan en niet zijn teruggekeerd. Zestig van hen hebben inmiddels asiel aangevraagd. (foto ANP) Nadat de Stefan Batory de haven van Hamburg had verlaten zette het koers naar Rotterdam. Op de kade van de Holland Amerika Lijn vonden heftige begroetingen plaats tussen passagiers en familie. 'Eten' voor Ethiopië ROGGEL (ANP) - In het Lim burgse Roggel bestaat zondag 23 december de mogelijkheid zich in het gemeenschapshuis te vullen met worstjes en eieren om zo een bijdrage te leveren aan de lediging van de hongers nood in Ethiopië. De deelnemers aan de eet- wedstrijd betalen inschrijfgeld. Wie binnen een bepaalde tijd een record aantal eieren of worstjes weet te verorberen ontvangt „een aantrekkelijke prijs". De toeschouwers moe ten een rijksdaalder neertellen om „het schouwspel" te zien. Humoristen zorgen voor de amusante omlijsting. Een van de organisatoren sprak gisteren van een „fantastisch en origi neel" idee. ROTTERDAM (ANP) - Het Pool se cruise-schip Stefan Batory is gisteravond aangekomen in de ha ven van Rotterdam. De Stefan Ba tory kwam in het nieuws doordat tijdens een verblijf in de haven Hamburg 192 passagiers van boord zijn gegaan en niet meer zijn terug gekeerd. Een aantal van hen heeft inmiddels asiel aangevraagd. Bij de Rotterdamse rivierpolitie bestaat de indruk dat enkelen van de ruim 500 overgebleven Poolse passagiers in Nederland ook poli tiek asiel willen vragen, maar dat aantal zal naar verwachting lang niet zo groot zijn als in de West- duitse havenstad. In tegenstelling tot wat gebrui kelijk is mochten belangstellenden de eerste uren nadat het schip was aangekomen niet aan boord. Ze werden bij de loopplank tegenge houden door personeel van de scheepsagent Zeetours of door po litiemensen. In verband met de ge beurtenissen in Hamburg was de belangstelling voor de Stefan Bato ry - het jaren geleden door de Hol- land-Amerika Lijn aan de Poolse staatsrederij verkochte passagiers schip Maasdam - groter dan nor maal. De merendeels Poolse passa giers zijn van boord gegaan zonder hun paspoort. In plaats daarvan hadden zij van de Rotterdamse ri vierpolitie een 72-uurs-visum ge kregen. „Wij vonden het na de ge beurtenissen in Hamburg beter om de paspoorten aan boord achter te laten. Bij vertrek van het schip is dan beter vast te stellen welke pas sagiers niet aan boord zijn", aldus de woordvoerder van de rivierpoli- Het passagiersschip, dat een kor- maakt van Gdynia via Hamburg en Rotterdam terug naar de Poolse havenstad, blijft een et maal in de Rotterdamse haven. Vier jaar cel voor doden Nijmegenaar ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag de 36-jari- ge J.J. uit Nijmegen wegens dood slag veroordeeld tot vier jaar ge vangenisstraf. De rechtbank achtte bewezen dat J. in juli van dit jaar in Nijmegen de 24-jarige P. Wolthof uit die stad door messteken om het leven heeft gebracht. Het gebeurde tijdens een door J. en enkele vrien den uitgelokte ruzie. Het vonnis was conform de eis van de officier van justitie, mr. L. van Zanten. Die zei twee weken ge leden zeer zwaar te tillen aan het feit dat J. een willekeurige man heeft neergestoken, louter om zijn woede te koelen. Die woede was volgens mr. Van Zanten ontstaan toen J. en zijn vrienden er niet in slaagden om een man te pakken te krijgen met wie zij nog een appel tje te schillen hadden. Conflict in RPF-fractie duurt voort DEN HAAG (ANP) - Het conflict in de twee man sterke RPF-fractie in de Tweede Kamer is hoog opgelo pen. Fractievoorzitter Leerling en diens fractiegenoot Wagenaar pro beerden gisteren tevergeefs tot een oplossing te komen. Zij kwamen bijeen nadat de fe- deratieraad van de RPF zaterdag in het Gelderse Putten zijn afkeuring had uitgesproken over de conse quente weigering van Wagenaar constructief mee te werken aan een oplossing van de problemen in de fractie. Volgens de federatie- raad heeft hij hierdoor „nu ook de partij in een diepe crisis gestort" en heeft hij "vooralsnog het morele recht op herkandidering verloren". De federatieraad nam deze uit spraak op voorstel van het RPF-be- stuur met 183 tegen 78 stemmen aan. Leerling zei zaterdag een af spraak met Wagenaar te hebben gemaakt om over een oplossing van de gerezen problemen te pra ten. In een verklaring zei Wagenaar gisteren na afloop van het gesprek met Leerling dat deze helaas niet bereid bleek afstand te nemen van de inhoud van een motie van de kiesvereniging van Leerling (Hui zen). Daarin werd het royement van Wagenaar geëist omdat hij de getuigende politiek van de fractie voorzitter in de weg zou staan. Leerling ontkende overigens het bestaan van de motie, die hij zater dag als „een interne aangelegen heid van de kiesvereniging" aan duidde. Evenmin bleek Leerling, volgens Wagenaar, bereid afstand te nemen van enkele passages uit de open baar geworden brief van het fede ratiebestuur aan de kiesverenigin gen van 13 oktober, waarin de on christelijke houding van Wagenaar op fractievergaderingen zou zijn aangetoond. „Op grond van deze overwegingen moet geconstateerd worden dat een geloofwaardige sa menwerking in de fractie voor mij onmogelijk wordt gemaakt. Bo vendien word ik hiermee gedwon gen de terughoudende opstelling die ik tot op dit moment ter wille van de partij heb ingenomen te la ten varen," aldus Wagenaar. Wagenaar meent ook dat hij niet kan voldoen aan de richtlijnen die het federatiebestuur voor zijn toe komstige optreden heeft gegeven, omdat deze "zijn morele en politie ke integriteit" zouden aantasten. Door de richtlijnen te volgen, zo was de bedoeling van het federatie bestuur, zou het kamerlid 'voorals nog' de kans krijgen zijn herkandi dering voor de Tweede Kamer te verdienen. F-16 treedt in voetsporen van ongelukkige voorganger LEIDEN - Het 'Starfighter-tijdperk' van de luchtmacht is vandaag definitief afgesloten. De laatste vijf F-104's werden vanmorgen vanaf hun thuisbasis Volkel in Noord-Bra bant overgevlogen naar hun laatste rustplaats, vliegveld Ypenburg bij Den Haag. door Rob Schleiffert Na 21 jaar 'trouwe dienst' wordt het toestel vervangen door de F-16. De F-104, waarvan er in 1963 138 werden aangeschaft, is berucht ge worden onder de veel zeggende bijnaam 'de razendsnelle wedu- wenmaker'. In 21 jaar tijd zijn 44 van deze straaljagers verongelukt, wat het leven kostte aan 20 piloten. Het slechtste jaar voor de lucht macht was 1978 toen zes Starfigh ters neerstortten. De Duitse lucht macht en marine verloren tot nu toe zelfs zo'n 275 van de 900 F- 104's. De Starfighter bleek niet erg 'vergevingsgezind' te zijn. Een kleine fout van de vlieger kon al catastrofale gevolgen hebben. De bemande raket, zoals de jager wel wordt genoemd, heeft volgens de vliegers geen formidabele vliegei- genschappen. De vleugels noemen ze "een soort spatborden" en vol gens menig piloot heeft de Star fighter zonder motoren "dezelfde vliegeigenschappen als een bad kuip". LawaaiTerwiji niettemin veel piloten het toestel vandaag met tra nen in hun ogen uit het luchtruim zagen verdwijnen, zullen veel om wonenden van de vliegbasis Vol kel adem hebben gehaald. De F- 104 was niet alleen een gevaar voor de piloot, maar kon ook behoorlijk wat lawaai produceren. Die omwo nenden zullen echter van een kou de kermis thuiskomen. De opvol ger van de Starfighter, de F-16, treedt wat de geluidhinder betreft in de voetsporen van zijn voorgan ger. Alsof dat nog niet erg genoeg is, blijkt de F-16 ook de 'kunst' van het verongelukken te hebben afge keken. In de afgelopen vijfjaar zijn niet minder dan negen Nederland se toestellen van dit type neerge stort. Dat is vier meer dan de lucht macht had verwacht. Ter vergelij king: tussen 1963 en 1968 veronge lukten 'slechts' zeven Starfighters. Volgens deskundigen van de luchtmacht is een groot aantal van de 'crashes' te wijten aan de onge kende capaciteiten van het nieuwe toestel. De F-16 blijkt gewoon te wendbaar voor de piloot. Een van de problemen is het optreden van de zogenaamde 'G-krachten' bij het accelereren en het draaien van scherpe bochten. Bij een kracht van tien G wordt de piloot plotse ling tien keer zo zwaar en kan hij bewusteloos raken. De vlieger kan ook een 'black-out' krijgen doordat het bloed tijdens het snel stijgen uit zijn hersenen wegstroomt, met alle gevolgen van dien. Modificaties Alle ongeveer honderd vliegende F-16's zullen worden aangepast (gemodificeerd) door het aanbren gen van elektronische apparatuur in de staart. Dit is volgens de lucht macht noodzakelijk om zolang mo- De vele ongelukken bezorgden de F-104 de bijnaam 'weduwenmaker'. gelijk over een ultra-modern vlieg tuig te kunnen beschikken. Bij de vliegtuigfabrieken van Ge neral Dynamics in Fort Worth in Texas en Fokker op Schiphol rol len intussen steeds modernere F- I6's van de band. Het modificeren gaat zó snel dat de laatst afgelever de toestellen al behoorlijk verschil len van de eerste, in 1979 afgelever de jagers. Over het modificeren kan de luchtmacht erg tevreden zijn. Des ondanks zitten er ook negatieve kanten aan het aanpassen van de F-16. Nu kunnen de andere jager van de luchtmacht, de NF-5, voor lopig nog niet worden vervangen. Het uitbreiden van het aantal F-16- squadrons is niet mogelijk zonder de paraatheid van de F-16's op Leeuwarden en Volkel aan te tas ten. Door het modificatieprogram ma staan er constant tien F-16's aan de grond. De toestellen die nu worden afgeleverd, gaan naar de oude squadrons om in te vallen voor de vliegtuigen die aan de grond staan. Omdat er veel geld wordt uitge geven voor het aanpassen van de toestellen, was er iets dat tot voor kort geen aandacht kreeg: de be wapening van de F-16. Een ultra moderne straaljager zonder goede bewapening is in oorlogstijd vrij wel waardeloos. Daarom krijgt de luchtmacht binnenkort de be schikking over nieuwe lucht-luch- traketten (tegen vijandelijke vlieg tuigen) van het type AIM-9L 'Side winder'. Dat is een sterk verbeter de versie van de huidige raket die zó oud is dat hij op een bewolkte dag al niet of nauwelijks kan wor den gebruikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 5