^ositie van verknemers ïaven gered Regen van winststijgingen DE GOLF. EVEN K0ERSVAST0P DE WEG ALS BIJ INRUIL Beursweek Vakbond laakt NS Drabbe: 'Dit wordt moeilijk' Bex: stuntprijzen voor stuntreizen? kkoord in Rotterdam Havenconflict dreigt in Delfzijl Lpg twee cent duurder Wli t SRDAG 22 SEPTEMBER 1984 ECONOMIE PAGINA 9 TTERDAM (GPD) De havenwerkgevers en vakbon- i hebben gisteren na twee dagen onderhandelen over stemming bereikt over het herplaatsen van 151 werk- ners van het in moeilijkheden verkerende bedrijf Rot- lam Terminal. c werd overeengekomen een imissie in te stellen die de •kgelegenheid in de stukgoed- tor van de haven moet vaststel- Het akkoord zaJ dinsdag wor- i voorgelegd aan minister De ning (sociale zaken). Aan het ak- >rd is vier en een halve week ac- roeren door de Vervoersbond V voorafgegaan. itra geld ian "ag Jen deel van de met ontslag be- ligde werknemers van Rotter- n Terminal wordt onderge ven lc^ 'n P00^ voor órbeids- ichten in de haven. Voor een an- J Uit deel van het overtollige perso- sl wordt ruimte elders in de ha- t gemaakt door de uittredingsre ling voor 57,5-jarigen en ouder, geldt voor de stukgoedsector, ;t een jaar te verlengen. Minister Koning van sociale zaken heeft or deze regeling extra geld be- likbaar gesteld. Afgesproken is rj-. t voor havenwerkers die vrijwil- vervroegd weggaan, vervanging vaste dienst komt. Bovendien zijn de werkgeversor- nisatie SVZ en de Vervoersbon- f ;n FNV en CNV overeengeko- en een commissie in te stellen, e vanaf medio 1985 de ontwikke- ig van de werkgelegenheid in de ukgoedsector zal vaststellen en •entuele aanpassingen moet sig- ileren. In deze commissie hebben leen werkgevers en werknemers tting en niet, zoals eerder minis- r De Koning had voorgesteld, het ïpartement van sociale zaken en ;t algemeen werkloosheidsfonds. j ifgezwakt In het akkoord is een aantal za- en afgezwakt ten opzichte van het jmpromisvoorstel van minister -e Koning, dat de havenwerkge- ers vorige week woensdag heb- en verworpen. Zij waren bang dat 5 later zouden kunnen worden erplicht om personeel dat elders i de haven gedwongen is ontsla- en, over te nemen. In het akkoord rordt nu slechts in bedekte ter men gesproken over de afwikke ling van een tekortsituatie. Ook is de intentieverklaring van Sociale Zaken en het Gemeentelijk Havenbedrijf, dat bij een eventueel tekort geen gedwongen ontslagen kunnen volgen, niet meer direct in het akkoord opgenomen, maar slechts als bijlage. Verder wordt niet meer gesproken over de beste ding van een pot van 22 miljoen gulden voor vervroegd uitgetreden werknemers. Dit bedrag, afkom stig van aan de werkgevers kwijt gescholden pensioenpremies, is tot volgend jaar gereserveerd om eventueel tijdelijk overcompleet te financieren. Na afloop toonden zowel haven- werkgevers als vakbonden zich "zeer tevreden". Actieleider Voor- meulen van de Vervoersbond FNV: „Geen man gaat nu gedwon gen de havenpoorten uit. Alle 151 werknemers van Rotterdam Ter minal behouden hun arbeidsplaats in de haven". En voorzitter G. Zee- bregts van de werkgeversorganisa tie SVZ: „Een bevredigend ak koord, omdat een aantal zeer prin cipiële zaken waar we in het verle den moeilijkheden mee hadden, zoals de aannameverplichtingen, eruit zijn gehaald". Steun De oplossing van het havencon flict houdt in dat het faillissement van Rotterdam Terminal, dat uiter lijk dinsdag moest worden aange vraagd, nu van de baan is. Bewind voerder De Liagre Bohl gaat ervan uit dat het moederbedrijf Inco- trans weer financiële steun aan Rotterdam Terminal zal verlenen. Toen de bemiddelingspoging van minister De Koning vorige week was mislukt, draaide Incotrans de geldkraan dicht, omdat de schul den van Rotterdam Terminal uit de hand dreigden te lopen. De Liagre Bohl heeft goede hoop dat er voor het 1TRECHT (ANP) - De Nederland- e Spoorwegen staan grote proble- len te wachten, zodra per 1 okto- er honderden personeelsleden ge- Werkloosheid in EG blijft stijgen BRUSSEL (ANP)- De werk loosheid in de tien landen van de EG is in de maand augustus weer toegenomen. In juli was 10,9 procent van de Europese beroepsbevolking werkloos. In augustus is dat percentage gestegen tot elf. Er zijn 12,4 miljoen werklozen in de Ge meenschap, het hoogste cijfer dat ooit in de zomermaanden werd opgetekend. Tussen augustus vorig jaar en dezelfde maand van dit jaar is het aantal werklozen geste gen met 6,2 procent. Dat bete kent dat het aantal werklozen gegroeid is met ruim 800.000 De werkloosheid is in de ja ren het sterkst gegroeid in Frankrijk en wel met 16 pro cent. FNV-onderhandelaar Ger Bos bereikte namens de werknemers van Rotterdam Terminal een akkoord met de SVZ. Hier bestudeert hij de concept-overeenkomst met zijn juridisch adviseur Bart Pousz (links). (foto anp> DELFZIJL (ANP) - In Delfzijl dreigt een haven conflict. De onderhandelingen tussen de Vervoers bond FNV en de werkgevers over permanente uit breiding van het aantal havenarbeiders in de Eems- haven en Delfzijl zijn gistermorgen volledig vastge lopen. Volgens FNV-bestuurder Karte zal nu met de be trokken havenarbeiders overleg worden gevoerd over stappen die in de nabije toekomst genomen zullen worden om de werkgevers overstag te laten gaan. „De actiebereidheid van onze leden groeit", aldus Karte. De Vervoersbond wil het aantal havenarbeiders met 35 uitbreiden, maar de vier betrokken stuwa- doorsbedrijven voelen daar niets voor. Zij willen, indien nodig, uitzendkrachten blijven inschakelen. Volgens de bond is uitbreiding van het vaste aantal havenarbeiders van 45 naar 80 zeker mogelijk, aan gezien de goederenstromen naar de twee havens aan het aantrekken zijn. Bovendien wil de bond dat de vier stuwadoorsbedrijven een pool gaan vor men, zodat de havenarbeiders bij de verschillende bedrijven kunnen worden ingezet. Daarnaast eist de bond een pasjessysteem en controleurs om zwart werken tegen te gaan. De bond verwijt de werkgevers dat zij door het inzetten van uitzend krachten hun ondernemersrisico afwentelen op de overheid. FNV-jeugd claimt tweederde atv-vacatures afgeslankte bruik gaan maken van de VUT. Dit schrijft de spoorwegvakbond FSV in haar blad 'Recht Spoor'. Als gevolg van een nieuwe rege ling mogen NS-ers ongeacht hun leeftijd stoppen met werken als zij kunnen wijzen op een 40-jarig dienstverband. Alleen al in de lijn dienstrayons treden driehonderd medewerkers vervroegd uit. In verband daarmee zullen er tot de zomer van volgend jaar 900 nieuwe personeelsleden in dienst treden in plaats van de geraamde 600. Op 30 september gaat bij de NS de winterdienstregeling in. Vol gens de FSV had het bedrijf al eer der moeten beginnen met het wer ven van nieuw personeel om te voorkomen dat er gaten gaan val len in de bezetting van treinen, lo ketten en verkeersleidingsdien sten. De FSV is van mening dat de Ne derlandse Spoorwegen met het personeelsbeleid al jaren achter de feiten aanlopen. Een woordvoer der van NS heeft gisteren ontkend dat er binnen de NS ernstige perso- neelproblemen zouden bestaan. Wèl is er van sprake van enige ach terstand bij het opvullen van vaca tures. Bij de NS leeft echter de overtuiging dat die achterstand binnenkort zal zijn ingelopen „ge zien het grote aanbod van sollici tanten". UTRECHT (ANP) - De FNV-jonge- renbeweging wil dat tweederde van de banen die beschikbaar ko men door verdergaande arbeids tijdverkorting worden bestemd voor jongeren. Die zouden dan door jongens en meisjes in gelijke delen moeten worden opgevuld. Het moeten ook volwaardige banen zijn, die een loon opleveren waarvan een jonge re zelfstandig kan leven. Deze wens deponeerde de jongerenbe weging gisteren in Utrecht bij de FNV, die zich de komende maand over het cao-beleid voor 1985 buigt. De FNV-jongerenbeweging vindt dat er in de cao's een verdeel sleutel moet worden overeengeko men, die voor jongeren voorrang voor volwaardig werk garandeert. De jongerenbeweging zet zich hier mee af tegen het oprukken van de jeugdplannen, waarin voor jonge ren deeltijd- of groeibanen worden gereserveerd, en uitbreiding van opleidingsplaatsen in de bedrijven. De FNV-jongeren zijn verklaard te genstander van dergelijke plan nen, hoewel sommige FNV-bon- den al druk bezig zijn met de uit werking ervan. FNV-hoofdbestuurder Frans Drabbe tekende bij de 'twee derde- claim' van de jongerenbeweging aan dat het „verduveld moeilijk" zal worden om zoiets in de praktijk te verwezenlijken. Ervaringen met dergelijke voorrangsclaims in het verleden hebben uitgewezen dat werkgevers hier slechts zelden toe zijn te verleiden, aldus Drabbe. ROTTERDAM (ANP) - De prijs van een liter autogas (lpg) gaat be gin volgende week met 2 cent om hoog. De meest voorkomende ver koopprijs bij de zelftankstations komt dan op 75,7 cent per liter. De prijsstijging is een gevolg van de ontwikkelingen op de internatio nale produktenmarkt. prijzen van super en normaalbenzi- ne met respectievelijk 2,6 cent en 2 cent per liter omhoog. Diesel wordt eveneens 2,6 cent per liter duurder. Super wordt dan 190,8 cent, normaal 185,8 cent en diesel 128,4 cent. De grote oliemaatschap pijen verhogen hun benzineprijzen nog niet. Dat is wel overwogen, maar vooralsnog is besloten de prijzen begin volgende week onge wijzigd te laten. ADVERTENTIE Hoe gehecht je ook aan een Golf kunt raken, bij inruil neem je graag afscheid van hem. Door z'n duurzaamheid, z'n betrouwbaarheid en z'n roestpreventie is de Golf ook als gebruikte auto een gewilde auto. Dat komt onmiddellijk in het hoge inruilbedrag tot uiting. Zo blijft de Golf koersvast tot het einde van de rit. Er is al een Golf vanaf f 18.150,-. Klachten bij Consumentenbond ALPHEN AAN DEN RIJN - Bex-reizen gaat in de loop van volgende week praten met de Consumentenbond over de hoos aan klachten die ontevreden vakantiegangers hier hebben in gediend. Bovendien voert het reisbureau - dat met stuntprijzen werkt - in diezelfde week een oriënterend gesprek over de vraag of het zinvol is dat het zich aansluit bij de klachtencommis sie van de Algemene Nederland se Vereniging voor Reisbureaus (ANVvR). Steekje door Jan Westerlaken Het Alphense reisbureau zet deze stap nadat via de televisie en kranten enkele gevallen van vakantieleed naar buiten kwa men. Bex - zo was de klacht - hield zich niet aan de afspraken: er werd afgeweken van het reis schema, attracties werden tij dens de busreis niet aangedaan. Ook kwam het voor dat een hele vakantiegezelschappen in een ander hotel werden onderge bracht dan waarvoor zij hadden geboekt. Soms vroeg het reisbu reau - achteraf - voor bepaalde diensten geld waarover bij het boeken van de reis met geen woord was gerept. Met klachten konden en kun nen de reizigers alleen bij het Bex zelf terecht, omdat de reisor ganisatie bij geen enkele instan tie is aangesloten waar kan wor den aangeklopt om verhaal te ha len. Omdat Bex die klachten niet naar behoren zou hebben afhan- deld, stapten heel wat ontevre den klanten van het reisbureau naar de Consumentenbond. De Consumentenbond maakt vooralsnog een pas op de plaats. Zij wacht eerst de resultaten van het gesprek met Bex af alvorens er stappen worden ondernomen. Ruud Polet van de bond: "Twee jaar geleden hebben we ook al eens met hem gesproken. Even is het toen goed gegaan, daarna kwamen de klachten weer. Als mensen per brief klagen en het reisbureau neemt niet eens de moeite om te antwoorden, dan is het verkeerd bezig. We zullen proberen met Bex tot overeen stemming te komen dat er meer aandacht aan die klachten wordt besteed en dat ze vooral goed zullen worden afgehandeld. De Consumentenbond zal er daar om op aandringen dat Bex zich bij de klachtencommissie van de ANVvR aansluit." De feiten liggen bij de Consu mentenbond op tafel. Hoe ver klaart Van Druten dit dan? Henk van Druten: "Het hoog seizoen is nauwelijks achter de rug. Een uiterst druk seizoen met een explosieve groei. Daar is het mede aan te wijten dat klachten soms wel eens wat langer zijn blijven liggen dan normaal de bedoeling is. Ze worden bij ons tussendoor behandeld, we heb ben daar geen vaste man voor in dienst. En dat is ook niet nodig. In de eerste plaats zijn we daar te klein voor en ten tweede hebben we niet genoeg werk voor een kracht die zich dag in, dag uit met klachten bezighoudt. Maar we hebben nu wel in overweging om iemand voor enkele dagen in de week aan te stellen. Een eer ste stap om daadwerkelijk wat aan die klachten doen is dat we gaan bekijken of we ons bij de klachtencommissie moeten aan sluiten." Consequenties Aansluiten bij die klachten commissie. Wat zijn de conse quenties voor Bex en zijn die van invloed op de lage vakantieprij- Henk van Druten: "Omdat ons reisbureau bij geen enkele orga nisatie is aangesloten, kunnen wij de prijzen zo laag houden. Een klant die een klacht indient, betaalt voor de behandeling er van 45. Krijgen ze het gelijk aan hun zijde, dan wordt het geld terugbetaald. Een toeroperator moet ook betalen. Als hij lid de ANVvR is vijftig gulden, is hij geen lid dan tweemaal dit be drag. Kom je dus met een klacht bij die commissie, dan moet je samen 150 neertellen. Dat i< zonde van het geld. Geld dat wat een bedrijf betreft - toch op de een of andere manier moet worden terugverdiend." Bex-directeur Henk van Dru ten draait er niet omheen. "Er zijn klachten", geeft hij toe. "Waar hard wordt gewerkt, laat men wel eens een steekje vallen. We hebben zeventig procent meer reizen geboekt dan vorig jaar. Dan kan er wel eens foutje worden gemaakt. Er zullen best gevallen zijn waarbij we ons kun nen afvragen bij wie de schuld van het falen ligt. Een gezelschap dat in een ander hotel terecht komt? Ja, maar dat is geen speci fiek probleem van ons. Zeker, wij zijn er verantwoordelijk voor. Maar de werkelijke schuld ligt bij de hotelier in Spanje. Hij boekt over. Zoiets horen wij vaak vlak voor het vertrek. Het enige dat we kunnen doen is zoe ken naar een alternatief om de vakantie niet in de soep te laten draaien. Als Bex in gebreke is ge bleven, is het zonder meer bereid om het boetekleed aan te trek ken. Ons leven beteren? Ik ge loof dat dat niet echt nodig is. Het reisbureau doet zijn uiterste best om het zijn vakantiegangers zo goed mogelijk naar de zin te maken. Jaarlijks zien we dezelf de gezichten terug. Wanneer die tienduizenden mensen slechte ervaringen zouden hebben, zou den ze dan weer een reis bij ons boeken? Ik ben er wel van over tuigd dat je altijd kunt verbete ren. Daarom zijn klachten aan ons adres nooit aan dovemanso ren gericht. Echt niet." Bex is uw vertrouwen dubbel en dwars waard, zo melden de advertenties. Sommige klanten denken er anders over. "Die klachtencommissie", zegt hij, "werkt expliciet voor reisbu reaus. En dat zijn wij niet. Een loeroperator werkt met een reis bureau, wij regelen alles zelf. Kijk, dan is het raar om te zeggen we gaan als vreemde eend in bijt toch maar tussen die bureaus zitten. Waarmee ik niet wil zeg gen dat we de zaak op zijn beloop laten. We gaan praten om een op lossing te vinden. Het liefst zien wij allemaal tevreden klanten, aan klachten hebben we niets. Nu ik het toch over die klachten heb, ik vind dat het allemaal nog best is meegevallen. Ik geloof dat er in totaal - over heel Nederland - zo'n twaalfhonderd klachten zijn ingediend door mensen die niet tevreden waren met hun ge boekte vakantie. Slechts enkele tientallen daarvan komen voor rekening van Bex. Als je naar het aantal passagiers kijkt dat we afgelopen seizoen hebben voerd, dan is dat een schijntje. Ik durf te stellen dat wanneer naar die grote hoeveelheid re gers kijkt, het aantal klachten zelfs minder is geworden." door C. Wagenaar De Amsterdamse effectenbeurs wordt al geruime tijd overspoeld met uitzonderlijk gunstig be drijfsnieuws. Niet alleen van de kant van de multinationals maar ook van de kant van plaatselijke ondernemingen. Vooral daar waar de afzet buiten onze gren zen een belangrijke stem in het kapittel heeft regent het van for se winststijgingen. Daarbij valt het op dat ook waar in 1983 reeds sprake was van een aanzienlijke verbetering de halfjaarwinst 1984 nog eens fors kon worden opgevoerd. Vaak meer dan 50 procent. En voor ondernemin gen die de afgelopen jaren kamp ten met een ernstige terugslag en nauwelijks winst overtrof het be reikte resultaat in vele gevallen zelfs verscheidene malen de op brengst van vorig jaar. Toch bleef voor het merendeel van de Nederlandse onderne mingen de omzetstijging in de eerste helft van dit jaar beschei den. Vaak kwam er niet meer dan vijf procent bij. Van die kant is dus de opvallende verbetering niet gekomen. De indruk bestaat dat het succes grotendeels van interne aard was. Zowel de diep ingegrepen saneringsmaatrege len uit het recente verleden als de genomen regeringsmaatrege len ter verlichting van de lasten druk hebben duidelijk effect ge sorteerd. Op zich leidde het eer ste tot flinke stijgingen van de. winstmarges terwijl bijvoor beeld de lagere vennootschaps belasting het winstrestant zelf is gaan vergroten. Vele onderne mingen eten dus van twee wal letjes hetgeen tot duidelijk hoger rendement heeft geleid: hét gro te streven van zowel het bedrijfs leven als de regering die beide ervan uitgaan dat pas bij hoger rendement de investeringslust zal stijgen en de werkgelegen heid weer kan toenemen. Het grote probleem voor zowel bedrijfsleven als beurs is nu of dit zo zal doorgaan. Of dus het verschijnsel van de forse winst stijging als incidenteel moet wor den opgevat of de inleiding vormt van een ruimere periode van winstverbetering en rende mentsstijging. Wie de begelei dende tekst, die vele bedrijfsbe- sturen hun winstcijfers hebben laten vergezellen, aandachtig doorleest zal tot de ontdekking komen dat menige directie zich voor de tweede helft van 1984 nogal terughoudend opstelt. Vaak wordt alleen maar gewaagd van 'tenminste eenzelfde winst' als in 1983 ook als de eerste helft van 1984 reeds een stijging van 30 tot 50 procent heeft voortge bracht. Of als toch een hogere winst wordt toegegeven ont houdt men zich van superlatie ven en wordt gelijktijdig een aantal minder gunstige factoren opgesomd die moeten aangeven dat de betrokken onderneming niet uitsluitend over rozen gaat. Kortom, men blijft voorzichtig. Profiteren Nu is dit laatste natuurlijk wel begrijpelijk. Het bedrijfsleven heeft een aantal zeer moeilijke ja ren achter de rug. En in Neder land zelf wordt nog altijd over in leveren gesproken. De conjunc tuurverbetering komt dan ook grotendeels van buiten onze grenzen waardoor de exportin dustrieën het eerste en het mees te profiteren. En ook al gaat het met onze export uitstekend, meer dan enkele procenten stij ging komt daaruit niet voort. De vaak matige omzetstijgingen van het merendeel van onze bedrij ven wijzen daarop. Een dergelij ke ontwikkeling kan snel weer omslaan en omdat het allemaal om een marginale kwestie gaat ook snel tot ongunstige gevolgen leiden. Anderszijds geven de onderne mingen de behaalde voordelen uit interne en externe saneringen ook niet graag prijs. Vaak moes ten harde maatregelen genomen worden die vele arbeidsplaatsen hebben gekost. Daarnaast kan het regeringsbeleid minder toe schietelijk worden met lasten verlaging terwijl bovendien té snelle en grote winststijgingen een hardere opstelling van de vakbonden voor arbeidstijdver korting of zelfs looneisen tot ge volg kan hebben. De aanzienlijke winstverbetering is derhalve wel een fraai geschenk maar moet ook weer niet té duidelijk en ge prononceerd naar buiten treden. Voor de Amsterdamse beurs- vloer werkte de stroom van ver bluffend hogere winsten toch nog overrompelend. Op een alge mene verbetering was wel gere kend vooral na de winstcijfers van de multinationals maar dat 30 tot 50 procent meer bijna regel werd had niemand durven ver wachten, Sinds eind 1983 ligt het algemene beursgemiddelde thans rond zes procent hoger. Het indexcijfer voor de lokale in dustrie schommelt zelfs rond dat slotniveau en heeft vrijwel alle stijgingen van de januarimaand weer afgestaan. Op de gunstige bedrijfsgang was de beurs dus niet ingesteld en de eerste reac ties daarop waren ook eerder te leurstellend. De indruk bestaat dat vele beleggers de terughou dende teneur van de bedrijfsbe- sturen hebben overgenomen en voorn menig onzeker verschijn sel wat zullen dollar en rente doen, hoe pakt de politiek uit en hoe ontwikkelt de conjunctuur zich de kat uit de boom willen kijken. Veelbelovend Toch mag worden aangeno men dat ook de rest van 1984 bij zonder gunstig zal worden voor vele Nederlandse ondernemin gen. De export blijft zich veelbe lovend ontwikkelen, de regering wil doorgaan met de lastenverla gingen terwijl de interne positie van menig bedrijf aanmerkelijk is versterkt. De vruchten daar van beginnen nu pas zichtbaar te worden en hebben nog een lang rijpingsproces voor de boeg. Kortom. 1984 zal talrijke flink hogere bedrijfsresultaten afwer pen en tot eveneens flink hogere dividenden leiden. En daarop zijn vele noteringen niet ingesteld. Bij voorzichtige winstramingen komt het deelge- tal van koers tegen winst zelfs al niet verder dan vier en als de winststijging de verwachtingen blijft overtreffen niet verder dan drie. Dat is de helft te laag want bij opgaande conjunctuur is een getal zes redelijk. Dat houdt in dat menig aandeel in Amsterdam opnieuw bij de wmstontwikke- ling is achtergebleven en onder gewaardeerd staat. Wanneer en hoe dit verschijnsel zal verdwij nen hangt van zovele externe factoren af dat daarop geen ant woord kan worden gegeven. Wel staat vast dat pas volgend jaar een volledig inzicht verkregen kan worden van de totale winst ontwikkeling in 1984. Wie tot zo lang geduld heeft moet nu ko pen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 9