rel verzet litleverïiig CTA-leden Herzogs kruistocht tegen pessimisme Z.H.Vvoor zekerheid bij Uw ziektekosten! fessSSSsS» \gfsgu--r Massale demonstraties in Argentinië Minder slachtoffers dan werd aangenomen Vergelijking met Janmaat gaat niet op, gevaar Kahane is groter Daarom ZHV voor Uw zekerheid 'op maat'. 1RDAG 22 SEPTEMBER 1984 )RID (GPD) - De mogelijke uitlevering van zeven le- van de Baskische guerrilla-organisatie ETA-Militar t zowel in Frankrijk als in Spanje emotionele reacties eweekt. Dit weekeinde zal naar alle waarschijnlijk het ise kabinet de beslissing nemen of ze de zeven ETA- n, die al sinds 8 augustus in hongerstaking zijn, uitle- dan wel naar een Zuidamerikaans land deporteert. jn brief, gericht aan president rrand en de Franse ministers »innenlandse zaken en justitie, aarde de schrijfster Simone ieauvoir zich fel tegen de uitle- g, waartoe de rechtbank van eerder besloot, omdat dit het van het recht van asiel zou kenen. In Spaans Baskenland ten diverse nationalistische or- jaties een felle campagne ont- id om de uitlevering van de -leden te voorkomen. sadeur in Madrid, Guidoni, don derdag dat een eventuele uitleve ring van de ETA-leden verstrek kende repercussies zal hebben in de vorm van gewelddadige acties tegen Franse vrachtwagens, zoals een paar maanden geleden na een visserij-incident op grote schaal plaatsvonden, en directe steun aan de Frans-Baskische afscheidings beweging Iparretarrak. Aanslag op VS-ambassade De Amerikaanse ballonvaarder Joe Kittinger rechts) - die er als eerste in slaagde om in zijn eentje de Atlanti sche Oceaan over te steken - heeft uit handen van Jacques Dominatie - waarnemend-burgemeester van Parijs - een oorkonde en een onderscheiding van de Franse hoofdstad ontvangen. (Foto ap» i open brief waarin de uitleve- wordt gehekeld, is al door dan honderdduizend Basken irtekend. Tijdens het filmfesti- /an San Sebastian, waar een se film werd geprojecteerd, 1 gisteren door enige honder demonstranten gedemon- i radicaal-nationalistische Her- (foto (itasuna, trouw verdediger van tie 'ronc^, dreigde de Franse ambas- I ookdjtevredenheid iet bou NzuTddcer minister el irfeer^^ (GPD) De Spaanse mi- inschalf1"van buitenlandse zaken, Mo- ?r aand. ee^ intern harde noten moe- proces'craken a^s 6ev°lg van zÖn om_ .p jn he*en uitspraken vorige week )plossin^e^ Spaanse weekblad Tiem- ige verlvaa"n Moran de noodzaak on- norme jtreepte van Spanje's uittre- ling en militaire comité van de e patië/O- ze wel !I"der deze week werd Moran erschuiiet matje geroepen door pre- t van so" Felipe Gonzalez, die ontevre- itrischewas mel uitlatingen van zijn" jen vadsler- Diverse hoge militairen, le obse:s^anc*ers van de volledige inte- ,atiënteie *n Noordatlantische Zo wildgeno°tschaP) hebben langs msterd;ieuze weS ze^s de wenselijk- dndera! van ontsteg van Moran ninder voor A Na aanbieding rapport over vermisten BUENOS AIRES - (AFP/RTR) - De aanbieding van het rapport over de verdwijningen in Argentinië heeft de onenigheid tussen de mensen- rechtenorganistaties in het land opnieuw aan het licht gebracht. In de hoofdstad werden gelijktijdig twee demonstraties gehouden na dat het lijvige document aan de Ar gentijnse president, Raul Alfonsin, was aangeboden. In het rapport worden hoge militairen beschul digd van de „excessen" die tijdens de „smerige oorlog" in de jaren ze ventig plaatsvonden. De organisaties oordelen ver schillend over de manier waarop de commissie van onderzoek naar de verdwijningen „de grootste, de bruutste tragedie" van de Argen tijnse geschiedenis trachtte aan het licht te brengen. Er namen 50 70 duizend men sen deel aan de betogingen. De de monstranten die het werk van de presidentieële commissie steunde verzamelden zich op het Mei-plein, tegenover het regeringspaleis, ter wijl anderen voor het Congres bij eenkwamen en een parlementair onderzoek eisten. Het parlement beschikt volgens hen over betere middelen en zou „diepgaander en kompleter werk" kunnen verrich ten. De leuze „Alfonsin, je hebt de keus tussen twee wegen: met het volk of met de moordenaars" gaf donderdagavond de algemeen heersende gevoelens van de Ar gentijnen weer. Op de demonstraties reageerde president Alfonsin onmiddellijk met de aankondiging dat hij beslo ten heeft het 50.000 bladzijden tel lende rapport aan de rechter over te dragen. Het gaat hier om het mi litaire tribunaal dat het werk be treffende leden van het leger in handen heeft gekregen. Dit wordt fel bekritiseerd door een aantal mensenrechtenorgani saties, waaronder de „Dwaze moe ders van de Plaza de Mayo" en vooraanstaande figuren als de win naar van een nobelprijs voor de vrede, Adolfo Perez Esquivel. Geëist wordt dat het onderzoek wordt voortgezet door een parle mentaire commissie en de burger rechter. In Buenos aires is gisteren een nieuwe afdeling voor de rechten van mens opgericht. De afdeling valt onder het minis terie van binnenlandse zaken. De nieuwe onderafdeling zal be last zijn met de bescherming van de mensenrechten en het identifi ceren van de slachtoffers van de „smerige oorlog" tegen de zoge naamde linkse guerrillastrijders in de jaren zeventig. Politie voorkomt aanslag op Engelse prinses Anne BRACKNELL (AP) - De Engelse politie heeft in Bracknell een man aangehouden die met een pistool een aanslag wilde plegen op prinses Anne die een nieuw winkelcentrum opende. De politie heeft dit donderdagavond bekend gemaakt. Enkele Britse kranten schreven dat op het laatste moment kon worden voorkomen dat de man zijn omgebouwde startpistool op de prinses afvuurde. In 1974 was de prinses het doelwit van een mislukte ontvoe ringspoging. Volgens politiekringen werd de man in Bracknell aangehouden toen hij op minder dan 50 meter afstand van de prinses was. De man werd na zijn arrestatie door twee medici onderzocht en geestelijk instabiel verklaard. Hij is vervolgens overgebracht naar de psychiatrische afdeling van het Borocourt ziekenhuis in Rea ding ten westen van Londen. Hij is nog niet in staat van beschuldi ging gesteld. BEIRUT (ANP) - Bij de aanslag die donderdag werd gepleegd op de Amerikaanse ambassade in Oost- Beirut zijn minder mensen omge komen dan aanvankelijk werd aan genomen. Een woordvoerster van de ambassade deelde gisteren mee dat zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen en 35 mensen wer den gewond. Eerder meldde de ambassade dat er zes doden en 35 gewonden vie len bij de aanslag door een zelf moordcommando van de organisa tie „islamitische heilige oorlog". Een kleine vrachtwagen vol met explosieven omzeilde veiligheids- barrieres en ontplofte op korte af stand van een bijgebouw van de Amerikaanse missie. Maar in andere bronnen verluid den gisteren andere cijfers over het aantal slachtoffers. In kringen van het Rode Kruis en de Libanese BB werd vernomen dat 24 mensen zijn omgekomen en 50 werden ge wond. In veiligheidskringen in Beirut hield men het op 10 doden en 65 gewonden. Volgens de Amerikaanse ambas sade zijn onder de doden twee Amerikanen en twee Libanese per soneelsleden van de missie. Onder de Amerikanen werden 20 mensen gewond en ook 15 Libanezen lie pen verwondingen op. Dit zijn alle slachtoffers onder de ambassades taf, aldus de woordvoerster. De slachtoffercijfers zijn „godzijdank Vaten met gif in Frankrijk PIERRELATTE (AFP) - De 17 va ten uraniumhexafluoride en de 16 lege vaten uit het wrak van de Mont-Louis zijn gistermiddag gearriveerd in de verrijkingsfa- briek in Pierrelatte, in het zuidoos ten van Frankrijk, zo is uit welinge lichte bron vernomen. De vaten, die met een speciale trein werden vervoerd, worden eerst getest voordat deskundigen besluiten op welke manier zijn zul len worden leeggehaald. Dc fa briek in Pierrelatte is de enige in Frankrijk waar de overheveling van de hexafluoride naar andere vaten mogelijk is. De 33 vaten uit de Mont Louis kunnen dan worden gerepareerd en eventueel weer worden ge bruikt. lager" dan in de meeste berichten in de media, zei zij. De Amerikaanse ambassadeur in Beirut, Reginald Bartholomew, die bij de aanslag werd gewond, ging gisteren met zijn staf weer aan het werk, maar nu in zijn residentie in de buitenwijk Yarze. Hoewel Bar tholomew onder vallend puin werd bedolven liep hij alleen oppervlak kige verwondingen op. De Nederlandse regering heeft de terroristische bomaanslag op de Amerikaanse ambassade in Bei roet scherp veroordeeld. In een gisteren door het ministe rie van buitenlandse zaken in Den Haag uitgegeven verklaring wordt gezegd dat de regering met af schuw heeft kennis genomen van dit „zinloos geweld, waarbij vele onschuldige slachtoffers zijn ge vallen." Filippijnen betogen tegen beleg MANILLA (UPI) - Op de Filippij nen zijn gisteren in verschillende plaatsen betogingen gehouden uit protest tegen de instelling van de staat van beleg op 21 september 1972. In de hoofdstad Manilla, in Davao op het roerige Mindanao en in Bacolod op Negros waren 40- 50- duizend mensen op de been. In Manilla hadden oproerpolitie en militairen een kordon getrok ken rond het paleis van president Marcos. Met prikkeldraadversper ringen, brandweerwagens, water kanonnen en uitgerust met schil den beletten ze de demonstranten de doortocht. Deze wilden een be toging houden op een brug bij het paleis waar vorig jaar bij soortgelij ke demonstraties elf mensen wer den gedood en 200 gewond. De Filippijnse oppositie heeft 21 september uitgeroepen tot natio nale rouwdag. Filippinos in ons land herdach ten in Utrecht dat twaalf jaar gele den op de Filipijnen de staat van beleg is afgekondigd. De Filippij- nengroep Nederland grijpt de in ternationale protestdag aan om op te roepen tot internationele solida riteit met het Filippijnse volk, dat volgens de groep wordt uitgebuit en onderdrukt. blijven de pla^j de valreep slaagde kabinets- >en om rmateur Peres er vorige week ranneei zijn kabinet van nationale een- ager in;id te presenteren en kon presi- Id kunijnt Herzog zijn post verlaten allen Lor een bezoek aan de herden- dere nvngsplechtigheden die deze et te seek in Arnhem werden gehou- zorg v;n. Herzog was destijds zelf of- naar afcier in de joodse brigade van re voorat Britse leger en behoorde zo er het it de bevrijders van Nederland. odsitu<Dat was overigens niet de eni- nog nie» reden voor zijn bezoek. Tij- niet eens een uitgebreide persconfe- ting ei>ntie in het Haagse Des Indes i zelf. I ng dat Den Hijoor :iale gr< on van Brussel n houd- ti in een aantal persoonlijke ge- Ippm^prekken met journalisten bena- rukte de Israëlische president a/\ teeds weer zijn ongenoegen 'UU ver de manier waarop de Neder- indse media de verkiezingen in ijn land hebben verslagen. Zelf prak hij nadien over de gevaren de Israëlische democratie be jel ~here'*=en' maar journalisten die )0 eulcat hebben uitgelegd als vrees iet miroor Pariement verko- nf,„ en racistische rabbijn Meir Ka- p ™*-ane> kregen de wind van voren, ven le *n Nederland, maar ook in de /verenigde Staten bijvoorbeeld, assen verkiezing van Kahane aan- re n aiding geweest tot uitvoerige |piH i n ses en vrij algemeen geken- <t ala a^s een symk°°l van een 1p' Ti3emocratie in zwaar weer. Her- og vindt dat noeelii'enadering- Zo -Tipt Elspviprs f", overtrokken hij in gesprek ialin net Elseviers Gerry Mok: "Ka- ek datiane *s n'e* belangrijk. Ik doelde leerlir i op de onderlinge tegenstellin gen. Kahane wordt overschat, hij krijgt in de pers veel meer aan dacht dan die man bij u of Le Pen in Frankrijk. Er wordt een vertekend beeld gegeven. Wij zeggen ook niet dat uw democra tie gevaar loopt door zo'n man". Moeilijk Herzog heeft zichzelf een moei lijke taak gesteld. Hij wil de spanningen in zijn land niet ont kennen, maar verkiest man en paard ongenoemd te laten. Dat is geen ongebruikelijk keuze. De paralel echter met Janmaat van de Centrumpartij, is maar be trekkelijk. In Nederland heeft zich sinds Janmaats aantreden in de Twee de Kamer een verandering in aanpak afgetekend. De onge schreven, maar door een meer derheid in het parlement aange hangen strategie van het dood zwijgen is verruild voor de vast beraden harde confrontatie en het zou heel goed kunnen dat de interne spanningen in de Cen trumpartij daardoor zijn ver scherpt. Pas na diens verkiezing is in Nederland een dicussie begon nen over de manier waarop een antwoord kan worden geformu leerd op de onvrede bij de kie zers die Janmaat op het pluche brachten. Langzaam maar zeker begint zich hier een evenwicht af te tekenen tussen serieuze zorg om zoveel rechts-fanatisme en serieus vertrouwen dat de Ne derlandse parlementaire demo cratie kan terugvechten. Herzogs uitlatingen zijn door een zelfde zoeken naar even wicht ingegeven. Hij is ervan overtuigd dat Kahane een ver schijnsel van voorbijgaande aard is en hij ziet de nu gevormde re gering van nationale eenheid als een bewijs dat de weg naar de overbrugging van de tegenstel lingen in Israël is ingeslagen. Herzogs optimisme is ook in Is raël omstreden. De vorming van een nationale regering is moge lijk gemaakt door een niet gerin ge ommezwaai van de leider van de Arbeiderspartij en huidige premier, Shimon Peres, die zo'n kabinet in zijn verkiezingscam pagne fel bestreed en er pas toe besloot toen de formatiebespre kingen hem "geen andere uit weg" boden. Zijn keuze voor een samenwerking met zijn rivaal Sjamir van het Likoed-blok leid de tot een scheuring in de uit ver schillende fracties opgebouwde Arbeiderspartij. De zes parle Ongunstig Herzog: verkeerd spoor, (foto api mentariërs van de progressieve Mapam-groep, die vijftien jaar binnen de Arbeiderspartij heeft gefunctioneerd, stapten uit de partij en herinnerden Peres tij dens de beëdiging van zijn rege ring in de Knesset aan zijn aan vankelijke verwachting dat deze De voortekenen zijn ongun stig. Deze week werd de eerste aanzet gepresenteerd tot een eco nomische herstelplan, dat in de nabije toekomst zijn beslag moet krijgen. Premier Peres heeft aan gekondigd in de Verenigde Sta ten overleg te gaan voeren over de afwikkeling van de schulden en eventuele nieuwe leningen. Het bankroet van Israël is echter niet los te zien van de defensie- last in het algemeen en de aan wezigheid in Libanon en in de bezette gebieden in het bijzon der. Over een terugtrekking uit Zuid-Libanon valt binnen de re- gering-Peres een akkoord te ver wachten, maar over de nederzet tingenpolitiek en een vredesre geling met Jordanië is dat zo goed als uitgesloten, zo geven Peres en Sjamir ook openlijk toe. Met andere woorden: de defen siebegroting zal ook de komende jaren een ondragelijk beslag op de nationale middelen leggen en dat is een moeilijk te nemen hin dernis op de weg naar econo misch herstel. Afgezien van de spanningen die dat in Israël kan veroorzaken, moeten ook de gevolgen van een permanente aanwezigheid op de Westoever en het uitblijven van een vergelijk met Jordanië niet worden onderschat. De oorlog in Libanon heeft de interne span ningen in Israël meer dan ooit zichtbaar gemaakt. Vrede Nu verwierf flinke aanhang voor zijn uitgangspunten van verzoening. De vraag is in hoeverre gematig de stromingen zich straks in de nationale politiek kunnen her kennen, terwijl aan de andere kant het gevaar dreigt dat de Ar beiderspartij zich uiteindelijk niet staande kan houden tegen de druk van het conservatisme van de Likoed. Lege handen Na een eventuele breuk in de regering staat de Arbeiderspartij met lege handen. Het ziet er niet naar uit dat de nu afgescheiden Mapam in zo'n geval spoorslags op het oude nest terugkeert en het ligt nog veel minder voor de hand dat de Arbeiderspartij bij nieuwe verkiezingen een meer derheid voor zich weet te win nen. Een nieuwe, langdurige pe riode van oppositie ligt dan in het verschiet, met alle kans op een hervatting van de nu wat af geremde expansionistische poli tiek van Likoed. Mensen als de gewezen ex-minister van defen sie Sjaron (nu in dit kabinet min of meer gerehabiliteerd) specule ren daar openlijk over. Komt het zover, dan kan blij ken dat de vergelijking tussen Kahane en Janmaat mank gaat en dat Herzog met zijn verhullen de benadering op het verkeerde spoor zit. Israël is meer dan een jonge democratie die zich tegen een voortdurende dreiging van buiten staande moet houden. Het is de enige democratie, naar westers model, in de regio en het heeft een bevolking die in niet onbelangrijke mate afkomstig is uit landen zonder enige parle mentaire traditie. Dat maakt de vrees gegrond dat een voortdu rende tweedeling de grondbegin selen van de staat bedreigt en aantast. Dit nationale kabinet neemt die vrees niet weg. De kans op falen is te groot en het gevaar van nog meer polarisatie daarna, zeker niet denkbeeldig. 'doorfresident Sri die zi atert°anka: Tamils a ïeer autonomie Deerts •elft WLOMBO (Rtr.) - De president de piti Sri Lanka, Junius Jayewarde- iollan, heeft een plan gepresenteerd e konior oplossing van het ethnische tegenflict in het land. Het voorziet in rroege?er zelfbestuur voor de Tamil-be- de Wlkingsgroep, een minderheid op 2 burgt eiland. Bij de belangrijkste Ta- waaml-partij is het plan echter met te- p eigurstelling ontvangen. Bet plan is voorgelegd aan een nferentie die zich buigt over een lossing van het ethnische ge- ?ld tussen de Singalese meerder- ■id en de Tamils. Het voorziet in vorming van bestuurlijke een- :den waardoor Tamils in hun •respo^ongebjed meer zelfbestuur krij- sbure;n j)e president zei dat een groot xT w^!el van de deelnemers aan de con- IO-jarirenjje de voorstellen steunen. =*ster<Maar de secretaris-generaal van Beira belangrijkste Tamil-partij, het uj najmjj Verenigd Bevrijdingsfront 'ULF), uitte zijn teleurstelling, en w)e voorstellen zijn te vaag en la- len. tn veej aan de fantasie over", zijn b ADVERTENTIE Voordelig ziek zijn bestaat niet. U er voordelig tegen verzekeren wèl. Met daarbij de nadruk op de zo groot mogelijke kompleetheid van de ziekte kosten dekking tegenover de laagst mogelijke premies. Bij ZHV betalen slechts 2 kinderen van 0- 16 jaar premie. Overige kinderen zijn premievrij. Studerende kinderen van 16-27 jaar betalen slechts de kinderpremie. Bij ZHV kiest U zelf het pakket dat bij Uw situatie en financiële mogelijkheden pastmet of zonder eigen risico, met of zonder huisarts /tandarts/ alternatieve geneeswijzen. ZHV blinkt uit door snelle afwikkeling van schade! Stuur nevenstaande coupon ingevuld in, of bel 01100-31333 en binnen enkele dagen valt de ZHV 'maat'- offerte bij U in de bus. Zonder enige verplichting Uwerzijds. Kollektief bedrijfskontrakt? ZHV heeft het. Met premiekorting. Goed voor het sociaal beleid en in het belang van Uw onderneming. Meer weten? Vraag dokumentatie 's-HeerElsdorpweg12, postbus 16,4460 AA Goes tel. 01100-31333 plaats'- postcode' .-veietoc" anlenstel|ing' GeZf>sSa ueettHd- voWdssene,V ueetWd- ^indetad- 22-9 l*',Ode'0n' rte.P°s«e9eUende0 I ooeneO^dP^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 7