Leidingwater weer vrij van bacterie Over Werk Doet u maar gewoondan doet u al gek genoeg'' Uitgezonderd in Leiderdorp en Merenwijk Lezers schrijven Laatste deel kademuur ZEG MAAR TEGEN 'N KAMSTEEG OCCASION kamsteeg voorschoten de ware kennis van een kenner De verkeersschout 84 DINSDAG 14 AUGUSTUS 1984 LEIDEN LEIDEN - Wethouder Bordewijk tot de 1800 eerstejaars studenten gistermorgen in de Pieterskerk: "Doet u gewoondan doet u al gek genoeg". Het credo voor de nieuwkomers. Deze opmerking, uit zijn overigens hoogst oninte ressante en slecht voorgelezen voordracht, zou de studenten, volgens Bordewijk, kunnen be hoeden voor een slechte verhou ding met de burgerij. Enfin, eer stejaars doe hier anno 1984 je voordeel mee. De wethouder gaat veel om met Leidse burgers. Rector Magnificus, prof. dr. A.A. Kassenaar tot de 1800 eer stejaars studenten gistermorgen in de Pieterskerk: "lk ga het heb ben over wat u verenigt en niet wat u onderscheidt: analytisch vermogen, verantwoorde weten schappelijke twijfel, vermogen tot helder formuleren en een ge zond verstand". Deze eigenschappen zou Kasse naar elke Leidse wetenschapper graag toedichten. Helaas, dikke rapporten hebben al verscheide ne malen aangetoond dat er veel kaf onder het koren zit. Misschien dat dit verhaal van toepassing zou kunnen zijn op een groep af gestudeerden, cum laude welis waar, maar het is zeker niet be stemd voor nieuwelingen die nog geen stap in de collegezaal heb ben gezet. Monique van den Leuvert, voorzitter van de El Cid '84: "We proberen een brug te slaan tussen het vertrouwde scholierenbe- staan en het nieuwe onbekende studentenleven". Juist. Denk nog Studenten aan de thee bij De Burcht, een van de activiteiten die gisteren werd gehouden. (foto Holvast) even terug aan de overgang van de kleuterschool naar de lagere school. Ook met dikke tranen aan moeders rok gehangen? Het gaat hier om de opening van de El Cidweek, een introduc tieweek om kennis te maken met alle facetten van de tempel der wetenschap en met de stad Lei den. Bij het betreden van de kerk staan de gezichten van de jonge lui nog verwachtingsvol. Zullen ze dan eindelijk van dat betwete rige taaltje uit de achter hun lig gende fases in het leven worden verlost? Geen rare gedachte. Im mers, veel sprekers hebben in de ze ambiance hun gevoelens al eens op een boeidende wijze mo gen vertolken. Spoedig hebben de geslaagden, afkomstig van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, door dat het hier niet om boeien de sprekers gaat. De wisseling van 'voordrachtkunstenaars' wordt gebruikt om in kleine kring hun afkeuring kenbaar te maken. Maar zelfs dat is niet toe gestaan. Onmiddellijk stapt de ceremoniemeester, een vrouw dit keer, op het spreekgestoelte om de jongelui op hoge toon te vertellen dat het in die stilten ook echt stil moet zijn. 'Daar staat hij met ledige han den, zonder wapenen, in eene we reld van verzoeking, in eene we reld die hem vreemd is, en in wel ken leeftijd!' uit Klikspaan- Stu dententypen). Sprekers schenk dit werk aan de studenten 'die om den wil der kennisse naar Leiden komen als leidraad in den doolhof. Het is humoristisch en heeft sinds 1841 aan actuali- teft niet ingeboet. SASKIA STOELINGA. (vervolg van pagina 1) LEIDEN - De bacterie 'aero- monos hydrophilia', die on langs in het Leidse drinkwater werd aangetroffen, is met suc ces bestreden. Gebleken is dat de bacterie bijna uit het lei dingnet is verdwenen. Van daag zal hoogstwaarschijnlijk besloten worden om het toe- Moeder valt met kind (2) na botsing LEIDEN - Doordat een bromfiet ser gistermiddag op het Heineken-, pad plotseling op de linkerwegJ helft zat, kwam een fietsende moe der met een tweejarige kind in een stoeltje ten val. De bromfietser, een 17-jarige jongen uit Leiden, en het kind moesten met een hersen schudding in het AZL worden op genomen. De moeder, afkomstig uit Zoeterwoude, liep schaafwon den op. De bromfietser kan zich niet meer herinneren waarom hij de rechterweghelft verliet. voegen van extra chloor aan het drinkwater aanzienlijk te verminderen of zelfs stop te zetten. De Leidsche Duinwater Maat schappij (LDM) heeft ruim een maand lang het chloorgehalte in het drinkwater verhoogd sinds vo rige maand de bewuste bacterie in het leidingnet werd waargenomen. Onduidelijk is nog of de bacterie gevaar heeft opgeleverd voor de volksgezondheid. Het rijksinsti tuut voor de volksgezondheid, in Bilthoven, stelt daarnaar een on derzoek in. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar worden spoedig verwacht. Vorige week zijn op verschillen de plaatsen in het leidingnet water monsters genomen waaruit is ge bleken dat de bewuste bacterie nog maar in kleine hoeveelheden voorkomt. Alleen in de uiteinden van het leidingnet (zoals in de Me renwijk en Leiderdorp) werd de bacterie nog in kleine hoeveelhe den aangetroffen. Deze kleine hoe veelheden kunnen door middel van lokale behandeling bestreden worden, aldus een woordvoerder van de LDM. Over één en ander zou, mogelijk vandaag al, overleg worden gepleegd met de inspectie voor de volksgezondheid. Bibliotheek Wij willen even reageren op een ar tikel dat enige dagen geleden in uw krant verscheen. In het artikel wordt bij uw lezers en onze gebrui kers ten onrechte de indruk ge wekt dat er iets met de openingstij den van de bibliotheek aan de hand zou zyn. Vorig jaar juni hebben wij de openingsuren inderdaad enigszins moeten terugbrengen, tot op de dag van vandaag zijn daar geen wijzigingen in gekomen. Directie Openbare Bibliotheek Nieuwstraat 4 T.pidpn Piraat Het artikel 'Achter de schuif van 6 augustus 1984 bevatte een uit spraak die mij dusdanig in het ver keerde keelgat is geschoten dat ik mij via deze brief even moet afrea geren. De eerste zin van het artikel luidt: "Zendamateurs zijn het, maar iedereen kent ze beter als pi raten". Allereerst wil ik stellen dat een piraat niets met een zendama teur te maken heeft. In Nederland en in de meeste an dere landen van de wereld is het zendamateurisme wettelijk gere geld. En om een machtiging tewer- krijgen moet een examen worden afgelegd. Je hebt je dan aan be paalde voorwaarden te houden, maar de mogelijkheden die je ge boden krijgt, zijn daar dan ook naar. Wanneer ik een leek vertel dat ik zendamateur ben, stuit ik vaak op veel onbegrip en mijn hobby wordt dan direct met piraterij geasso cieerd. Dit is veelal te wijten aan onjuiste voorlichting in de media. Noem deze wetsovertreders bij hun naam: vrije radiostations, pira ten, illegalen, bakkenisten. Maar gebruik de naam zendamateur niet te pas en te onpas, want velen voe len zich hierdoor in hun eer aange tast. Tot slot wil ik nog stellen dat wat mag best leuk is, in tegenstelling tot de uitspraken van deze piraten. E. van Maanen Badhuisstraat 10 Voorschoten zou ik het volgende willen opmer ken. Over smaak valt niet te twisten. Naar mijn mening ben il: en met mij anderen mans genoeg om te bepalen wat ik op een El Cid-info- markt interessant vind. Mag ik dan zelf alstublieft bepalen wat ik mensverheffend, mensonterend, ethisch of immoreel vind? Iemand die andermans hande ling mensonterend vindt geeft daarmee zijn persoonlijke visie weer en dat is zijn goed recht, maar dan ieder andersdenkende niet weldenkend te noemen.... tut, tut, wat een pretentie! De El Cid-infomarkt dringt na tuurlijk niet op, je loopt gewoon voorbij aan het kraampje van men sen die 'mensonterende' pamflet ten uitstallen, of ben je daar ook als aankomend student niet mans ge noeg voor? Twijfels aan het ethisch besef van het College van Bestuur of de El Cid-Commissie? Ik heb twijfels aan mensen die aan mijn vrijheid van informatiegaring komen! Praesidium Libertatis, bescher- r der vrijheid, het motto LEIDEN - Het vernieuwen van walmuren, riolering en bruggen aan de Groenhazengracht en om geving vordert gestaag. Eind au gustus zal een begin worden ge maakt met het aanleggen van het stuk walmuur dat aansluit op de kazernebrug. Tot dusver heeft de gemeente bij werkzaamheden in deze omgeving met nogal wat tegenslag te kampen gehad. Door de werkzaamheden ontstonden scheuren in woningen aan de Groenhazengracht en Doe lengracht. Het karwei waarmee eind deze maand wordt begonnen, zal in principe worden uitgevoerd op de manier zoals ook het laatste gedeelte van de Groenhazengracht is uitgevoerd. Verwacht wordt dat één en ander niet opnieuw tot pro blemen leiden. Over de uitvoering van de werk zaamheden heeft de gemeente we derom advies gevraagd aan het La boratorium voor Grondmechanica te Delft. Volgens een rapport van dit laboratorium zullen de thans Rijksuniversiteit. Iemand die voor geplande werkzaamheden voor de mij wil bepalen wat wel of niet op palen gefundeerde bebouwing ethisch aanvaardbaar is, OSL of niet tot schade leiden. OSL Naar aanleiding van de brief van H. Francino Leidsch Dagblad 11 Aug. homo's heeft naar mijn smaak van het motto weinig begrepen. F.L.G. Bleeker Hartesteeg 2A Leiden Gijselaarsbank Ook ik zou graag willen dat de Gij selaarsbank weer op de oude plaats kwam te staan. Ik heb er wel eens op gezeten. Het is leuk als je richting Noordeinde loopt en de bank ziet staan. Als jong meisje zag ik De Gijse- laar wel eens. Een vriendelijke man. Nam dan de hoed voor mij af. Leuk hè? L. van Schoonderwoerd den Be- RADAR - Bij een radarcontrole op de Lammenschansweg zijn gister avond tussen zes en acht uur 409 auto's gecontroleerd. 63 bestuur ders kregen een proces-verbaal omdat zij boven de toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur zaten. De hoogst gemeten snel heid bedroeg 113 kilometer. De afstand tot de op staal gefun deerde bebouwing is dusdanig groot dat, volgens het Laborato rium voor Grondmechanica, voor deze bebouwing geen schade zal De Doelengrachtsbrug (op de voorgrond) en de Doelenpoortsbrug zijn weer als nieuw. Het omvangrijke karwei rond de Groenhazengracht/Doelengracht nadert daarmee haar voltooiing. Op de achtergrond (in de linker bovenhoek van de foto) wordt het laatste stuk walmuur hersteld. (foto Holvast) onstaan. Daarbij wordt evenwel aangetekend dat vanwege de slechte staat waarin een aantal panden verkeert (bestaande scheu ren) het ontstaan van enige bouw kundige schade (pleisterwerk) niet geheel is uit te sluiten. Dit geldt met name voor de muur die direct langs de noordzijde van de Groen hazengracht staat. Het werk zal, als het weer meezit, nog tot februari/maart 1985 duren. Bij de Leidsche Duinwater Maat schappij zegt men de laatste tijd vrijwel geen klachten meer te heb ben ontvangen over de chlorering van het drinkwater. Alleen een aantal bewoners van de Merenwijk heeft nog blijk gegeven van hun ongenoegen over het chloorgehalte in het water. Deze week zullen opnieuw wa termonsters worden genomen waaruit mogelijk zal blijken dat de bacterie ook uit de uiteinden van het leidingnet (Merenwijk) is ver dwenen. Mocht dat het geval zijn dan zal ook de lokale bestrijding, het toevoegen van extra chloor in de uiteinden van het leidingnet, aanzienlijk verminderen en spoe dig ook geheel tot het verleden be horen. Automobilisten licht gewond na aanrijding LEIDEN - Met een hersenschud ding en een hoofdwond zijn gister morgen twee automobilisten, een 69-jarige Leidenaar en een 35-jari- ge man uit Maassluis, opgenomen in het AZL. Volgens de politie is een van beiden bij het kruispunt Churchilllaan/Kennedylaan door het rode licht gereden. De Leide naar, die rechtsaf de Churchillaan op wilde draaien, raakte de wagen van de tegenpartij vol in de flank. Waarschuwing voor groepje ramenlappers LEIDEN - Een groepje jongens, dat al enkele dagen met een spons en zeem paraat staat bij het Schut tersveld om de ruiten van aanstor mende auto's te wassen, heeft gis- Ving gekregen. De politie vond het te gevaarlijk worden. Daarbij had ze klachten gehad van automobi listen die verklaarden dat de voor ruit van de wasbeurt eerder vuiler dan schoner werd. GEBROKEN - Een 60-jarige vrouw uit Voorhout schrok zo van een fietser, die uit de tunnel van de Rijnsburgerweg kwam, dat ze haar eigen fiets niet meer in bedwang hield. Zij viel tegen een andere fiet ser aan en brak bij deze ongelukki ge manoeuvre haar heup. De vrouw is overgebracht naar het AZL. ADVERTENTIE \KIES OOK VOOR KAMSTEEG ZEKERHEID' LEIDEN Het woord schout lijkt thuis te horen in een loodgrijs verleden. Toch kent deze oude beroepsnaam voor een gezagsdrager ook een moderne variant: de verkeersschout. Dat is iemand met dezelfde functie als een officier van justitie, behalve dan dat de verkeers schout zich alleen bezighoudt met - het woord zegt het al - verkeerszaken. Een interview met J. van Ek. Sommige Leidenaars, die het Leidse kantongerecht hebben bezocht in ver band met een parkeerovertreding of te hard rijden, zul len hem wel herkennen: hij was degene die de straf eiste. Van Ek heeft een werkkamer in het paleis van justitie te Den Haag. Vanuit die kamer heeft hij een mooi zicht op de verkeersop stoppingen die namiddags nog wel eens willen ontstaan. "Eei. bezoeker ging hier een keer om vier uur weg, om half vijf stond hii nog op dezelfde plaats". door Wim Brands Van Ek is nog niet zo lang ver keersschout. Tot voor enkele ja ren werkte hij bij de marechaus see. Laatstelijk als kapitein. "Ik heb vrij lang bij de marechaus see gewerkt en op een bepaald moment wil je wel 'ns wat an ders, niet? Nee, ik was niet te oud voor die opleiding van ver keersschout. De gemiddelde leeftijd ligt sowieso vrij hoog. De gemiddelde leeftijd van de men sen met wie ik studeerde was vijfendertig". Op het bureau van Van Ek ligt een stapel dossiers: processen- verbaal en tenlasteleggingen. Nauwgezet neemt hij die stuk ken door, zoals hij zelf zegt. "Op een bepaald moment krijg je een zekere routine in het vaardig le zen, maar je moet er voortdurend voor waken dat je aandacht niet verslapt. Het is immers zaak om beslagen ter zitting te verschij nen. Twijfel ik, denk ik tijdens het voorbereiden bijvoorbeeld: dit proces-verbaal klopt niet, dan gaan die stukken terug". Zeuren We komen te spreken over mensenkennis. "Als u mij vraagt of ik meer mensenkennis heb op gedaan door dit werk, dan moet ik antwoorden dat ik door het praktische politiewerk dat ik al tijd heb gedaan in zekere zin ook al getraind was. Het klinkt mis schien wat verwaand om het zo te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo". "Aan de andere kant: als ver- i Ek: "Natuurlijk word ik wel e keersschout leer je op den duur verschillende typen mensen on derscheiden. Regelmatig weet je van tevoren al: oh, dat is zo ie mand. Je ziet iemand opstaan als zijn naam wordt omgeroepen, naar voren komen...en je denkt: dat is iemand van de eerste cate gorie". "Ik overdrijf nu misschien een beetje, maar die categorieën be staan wel degelijk. Je hebt bij voorbeeld het sportieve type. Dat is iemand die zegt: ja, ik ben door rood gereden, het heeft geen zin om dat te ontkennen. Dan heb je de quasi-zelfverzeker- den. Die blijven bij hoog en laag volhouden dat ze door geel zijn gereden". "De zeuren vormen categpne drie. Hun hele hebben en hou den komt bij wijze van spreken op tafel als ze terecht moeten staan voor een simpele verkeers overtreding. Deze mensen fanta seren soms ook overduidelijk, zo duidelijk dat het feitelijk valt vast te stellen. Tenslotte hebben we nog de babbelaar. Hij gaat amicaal over de balie hangen en babbelt er lustig op los". Als we Van Ek vragen of hij tij dens de zitting doelbewust een professionele pose aanneemt, glimlacht hij. Hoe we dat bedoe len, wil hij vervolgens weten. We vertellen dat het soms lijkt alsof zijn strengheid gespeeld is. "Fout geobserveerd", krijgen we te horen. "Ais ik tegen ie mand zeg: u heeft een ernstige overtreding begaan - dus streng overkom, zoals u vindt - dan meen ik dat ook. Ja, ik zal het woord ernstig ook wel eens ge bruikt hebben als ik zo gauw niets beters wist te verzinnen, maar doorgaans ben ik wat dat betreft zeer oprecht. Ik zou dit overigens geen verontwaardi ging willen noemen, de typering ambtelijke verontwaardiging is beter". Foefjes "Stemmingen waarin ik ver keer laat ik trouwens nooit mee spelen. Dat kan natuurlijk ook niet. Soms lukt het niet om je aan dit principe te houden, als er bij voorbeeld een zeur voor de balie staat, wil ik wel eens geïrriteerd raken, maar voor mij geldt als motto: gezicht zoveel mogelijk in de plooi". Wie een zitting van het kanton gerecht bezoekt, kan zich soms niet aan de indruk onttrekken dat een enkeling op zeer gewiek ste wijze de officier van justitie en de rechter in de luren legt. Om eens een voorbeeld te noemen: iemand vertelt een geloofwaar dig verhaal, wordt vrijgespro ken, loopt weg en glimlacht van oor tot oor naar de aanwezigen in de zaal. Daarmee te kennen ge vend: ik was ze mooi te slim af. Van Ek vertelt dat hij een en kele keer ook wel eens iemand achteraf hard hoort lachen op de gang. "Maar ik vind dat niet fru strerend. Rancuneuze gevoelens koester ik in elk geval nooit, zo van: jou zie ik nog wel. Maar je leert natuurlijk wel rekening houden met de foefjes van zo'n persoon".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 3