c 'Het gymnasium is een geëmancipeerde school' D Ok Roefsde nieuwe rector Schilderen voetstappen kost vronwen 2400 "!ATERDAG 26 MEI 1984 jEIDEN - De Neerlandicus in hem verloochent zich niet. Hij haalt een gedicht van Cees Buddingh' aan, waarin deze als leraar Engels op een middelbare school het toilet betreedt en een bordje aantreft: "Bij grote boodschap gebruike de grote trekker, bij kleine boodschap de klei ne, in geval van twijfel wende men zich tot de rector". Hij is dus gewaarschuwd, drs. Octaaf (Ok) Roefs, de nieuwe rector van het Leidse Stedelijk Gymnasium. Leiden De benoeming van een nieuwe rec tor van dit zelfstandige gymna sium heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Eerst was er het conflict tussen leraren en ge meente over de toevoeging van het woord 'gymnasiaal' in de ad vertentietekst. Vervolgens was er sollicitante Elly Dool, die in kort geding de beslissing van de gemeente aanvocht haar voor de ze post niet op de voordracht te plaatsen. De gemeenteraad kreeg alsnog Roefs èn Dool op de voordracht voorgeschoteld. Maar de raadsleden bleven bij hun al eerder ingenomen stand punt dat Roefs het zou worden. Een botsing tussen inspraak en emancipatie van het zuiverste water. Want was het niet de in spraakcommissie van het Stede lijk Gymnasium die een keihard 'onbenoembaar' over Elly Dool had uitgesproken? En was het niet de gemeente die in de adver tentie duidelijk had gesteld dat vrouwen bij gebleken geschikt heid de voorkeur zouden genie ten? Roefs heeft deze kwestie op een af stand, letterlijk, gadegeslagen. Want hij woont in Helmond, is le raar Nederlands aan een heao in Eindhoven en werd pas op het laatste moment met het kort ge ding van zijn 'concurrente' ge confronteerd. Zijn reactie op de kwestie is dan ook wat afzijdig, voorzichtig vooral: "Ik heb ei genlijk geen commentaar op de ze zaak. Mijnerzijds was het een vlekkeloze procedure en met de inspraakcommissie heb ik een erg prettig contact gehad". Roefs toont zich een warm voor stander van de emancipatiege- ,e dachte. Niet het minst omdat zijn vrouw jarenlang actief is geweest in de Dolle Mina-beweging. "Ik ben dan ook blij dat nagenoeg de helft van het lerarencorps van r- het Stedelijk Gymnasium uit e vrouwen bestaat. Het is volgens mij een behoorlijk geëmanci- peerde school, waar ook de ver- t houding jongens-meisjes onge il veer half om halfis". Middenschool t Roefs (45) is, zoals gezegd, Neerlan- t dicus en socialist. Als fractie voorzitter van de PvdA in Hel- t mond heêft hij onder meer zit ting in de onderwijscommissie. Wat moet een socialist als rector op een gymnasium, dat toch per definitie een standenschool is? Ligt het niet veel meer voor de hand te streven naar opheffing van dergelijke gymnasia en te streven naar het socialistische stokpaardje: de middenschool? Roefs: "Dat is een lijn binnen de PvdA die ik niet gevolgd heb. Ik heb respect voor de kundighe den van Van Kemenade (inder tijd minister van onderwijs - door Annemiek Ruygrok red.), maar ik ben het wat dit be treft niet met hem eens. Ik zou het jammer vinden als andere mogelijkheden dan de midden school worden afgestoten". Hij vindt het een grondrecht van het kind te kiezen om op eigen ni veau te worden aangesproken. Eensporigheid vindt hij benau wend. "Veel belangrijker is het om een kind eerder kansen te bieden. Op 12-13-jarige leeftijd is er al zoveel definitiefs gebeurd dat de levensloop bepaalt. Dan is het koren al rijp". Daarnaast vindt Roefs het onderwijs niet de meest geschikte post om sociale ongelijkheid te effenen. "Ik zie veel meer mogelijkheden in de ruimtelijke ordening en de inko mensverdeling. Stadsvernieu wing en stadsbeheer. Daar ligt de kern van sociale ongelijkheid. Uit bepaalde wijken, ook hier in Leiden, komen kinderen niet eens naar een bibliotheek. Aan muzikale vorming komen ze al helemaal niet toe. Dat is een zaak voor ruimtelijke ordening. Om de mogelijkheden daartoe te creëren. Dat zou sociale ongelijk heid opheffen". Bij goed stads beheer ontstaan, naar zijn me ning, wijken met veel meer di versiteit dan nu het geval is. "Ik heb zelf de ervaring in de com missie onderwijs dat kinderen van buitenlandse werknemers na de lagere school bijna allen in het lager beroepsonderwijs te recht komen. Dat is geen kwestie van mindere intelligentie. Dat heeft te maken met de gebrekki ge meetinstrumenten: de Neder landse tests". Kassa Volgens hem komt de kritiek naar het gymnasium toe voort uit in komensongelijkheid. "Maar je begint aan de verkeerde kant als je het gymnasium kritiseert. Het diploma van deze opleiding is tot nu toe altijd geassocieerd met rinkelende kassa's. Overigens is een gymnasium-opleiding niet duurder dan een mavo en is zelfs aanzienlijker goedkoper dan die aan de scholengemeenschappen. Hij ziet het als taak van het gymna sium meer aan 'externe demo cratisering' te doen naar de lage re scholen toe. "Er moet een drif tig contact zijn met de school hoofden, eventueel moet er over toelatingsnormen worden gedis cussieerd. Ik kan me voorstellen dat wanneer een kind door een bepaalde achterstand wat zwak staat, maar zo'n schoolhoofd ziet er toch iets in, dat wij het als gymnasium dan toch met dat kind proberen". De leraren van het Stedelijk Gym nasium stonden er indertijd op de toevoeging 'gymnasiaal' in de advertentietekst te krijgen, waar het de kwaliteit van het onder wijs betrof. Zij verweten wethou der Peters een brugklas zonder Latijnse les bespreekbaar te wil len zien. Dit in verband met een eventuele samenwerking met an dere schooltypen. Hoe sterk wil Roefs zich maken voor het be houd van zelfstandigheid van het Stedelijk Gymnasium? "Ik ben daar niet dogmatisch in. Als het maar niet voortkomt uit de gedachte 'we kunnen het niet opheffen, dan maar samenvoe gen'. Daar zou dan een hele zake lijke discussie over moeten wor den gevoerd. Maar ik kan op dit moment geen motief voor zo'n samenvoeging verzinnen. Ik vind wel een reden om het niet te doen: de nestwarmte, kinderen herkenbaarheid den, hun eigen klimaat". Tegenstanders van de gymnasium opleiding gaan voorbij, is Roefs mening, aan het feit dat klassie ke vakken vanuit onderwijsoog- punt toetsmiddelen zijn die een garantie bieden voor het weten schappelijk onderwijs. "Het gymnasium wordt vaak voorge steld als een vreemde antroposo fische vereniging, terwijl het toch gewoon een pittige toets steen is". Terug naar bron Wat brengt Roefs ertoe vanuit het rustige Brabantse Helmond naar de roerige randstad te komen? Hij laat er toch veel achter. Een actief politiek leven, zoals in Hel mond, waar hij op de kandida tenlijst stond voor de Tweede ka mer als steunpunt voor Noord- Brabant, zal in Leiden, waar hij gemeente-ambtenaar wordt, niet mogelijk zijn. Glimlachend: "Ik heb het gevoel dat ik weer terug naar de bron ga. Tot het begin van de jaren ze ventig ben ik nogal reflexief be zig geweest. Dat wil zeggen dat ik maatschappelijk niet zo geën gageerd was. Ik hield me veel be zig met toneel, film en cabaret. Later werd ik een 'kritiese' leraar en maatschappelijk actief. Nu zal dat veranderen. Het is goed om in je levensloop fasen te heb ben". Leiden heeft op hem een grote aan trekkingskracht door de elf mu sea en de universiteit. Zijn vrouw verzamelt Japanse kunst en in Leiden is een zeer grote col lectie Japanse kunst aanwezig. Die zullen ze zeker verscheidene malen gaan bewonderen. "En de zee is dichtbij". De Brabantse bossen hebben hem eigenlijk nooit zo getrokken, het vlakke, open land daarentegen veel meer. "Dan kun je ademhalen". Zijn bedoeling is de eerste tijd op het gymnasium vooral goed te luisteren, want "Ik heb het idee dat ik anders alleen maar iets kan bederven. Toen ik nog mid den in de sollicitatieprocedure zat, ben ik hier in Leiden eens in de pauze in de buurt van het Ste delijk Gymnasium gaan lopen. Ik heb toen wat leerlingen aange klampt en gezegd dat ik hier mis schien zou komen wonen en dat ik voor mijn dochter een school zocht. Is dit een leuke school? vroeg ik. Er kwamen alleen do lenthousiaste reacties. Ik wil dat zo houden, het Gymnasium moet een leuke school blijven". Hij toont respect voor het werk dat in Leiden aan de binnenstad is verricht en dat hij zijn neven werk moet achterlaten, ach daar valt wel overheen te komen. "Om met Vondel te spreken: 'K zal mij in mijn wagen wagen, die zal mij naar Leiden leiden". Open dag bij Volkshuis LEIDEN - Grote hilariteit gister middag in het Leidse Volkshuis toen een 'slachtoffer' vrijwillig kennismaakte met het fenomeen pottenbakken. Het gebeurde tij dens de open dag van het volwas- senenwerk. En ze bracht het er nog niet eens zo slecht vanaf. Deelnemers aan alle cursussen kon- den hun verworven kennis op het gebied van onder meer volksdan sen, aerobic, kantklossen, han denarbeid en (smartlappen) zin gen laten zien en horen aan de vele belangstellenden. Hilda Jan sen van het volwassenenwerk had graag iets meer van de meer praktijkgerichte cursussen onder de aandacht willen brengen, maar zo was het wel heel erg ge zellig. Ze kreeg trouwens toch een beetje haar zin, want de open- schoolgroep Engels en Neder lands liet ook van zich horen. Actie tegen onveiligheid op straat DEN HAAG/LEIDEN - De twee Leidse vrouwen (29 en 31 jaar) die in februari 1982 in de Leidse binnenstad werden opgepakt op verdenking grote roze voetstap pen op straat te hebben geschil derd, moeten zelf de kosten van het verwijderen hiervan betalen, bijna 2.400 gulden. Dat vindt de procureur generaal van het Haagse gerechtshof, die tegen de twee bovendien een week voor waardelijke gevangenisstraf eis te. In eerste instantie waren de beide vrouwen veroordeeld tot een boete van driehonderd gul den elk en een maand voorwaar delijke gevangenisstraf. Het op straat schilderen van de grote roze voetafdrukken was een protestactie van de 'ver schrikkelijke sneeuwvrouw' te gen de onveiligheid op straat Aldus de verkla ring die over de actie is afgelegd. De raadsvrouwe van de twee voer de aan dat er onvoldoende be wijs is geleverd dat ze ook daad werkelijk hebben geschilderd. "De verdachten zijn in de Hoog straat slechts aangetroffen met een kwast, verf van een roze kleur en een mal in de vorm van een voetafdruk". Hieruit kan vol gens haar niet de conclusie wor den getrokken dat het tweetal ook inderdaad de voetafdrukken heeft geschilderd. Temeer omdat niemand dat heeft gezien. Vol gens de raadsvrouwe is er dan ook niet meer dan een vermoe den dat ze het wegdek hebben beschadigd. "Alleen het aantref fen van goederen waarvan men vermoedt dat er een strafbaar feit mee is gepleegd, kan nooit tot een veroordeling leiden", zo luid de haar pleidooi. Restauratie Caeciliacomplex mag doorgaan DEN HAAG LEIDEN - Het be zwaarschrift van winkeliersver eniging Haarlemmerstraat - De Camp tegen de verbouw en de restauratie van het Caeciliacom plex is door de provincie afgewe zen. De winkeliersvereniging had aangevoerd dat als gevolg van de verbouwing parkeerplaat sen verloren gaan. De beroepscommissie van de pro vincie had in eerste instantie het bezwaarschrift toegewezen om dat er op het moment van behan deling geen geldend voorberei- dingsbesluit voor het betreffen de gebied door de gemeente was genomen. Maar omdat dat voor- bereidingsbesluit er inmiddels wel is, is het bezwaarschrift van de winkeliersvereniging afgewe- Rondleidingen bij Centraal Rekeninstituut LEIDEN - Het Centraal Rekenin stituut (CRI) van de Leidse uni versiteit houdt woensdag 30 mei rondleidingen en demonstraties. Het CRI, dat sinds 1971 is geves tigd aan de Wassenaarseweg 80, is een dienstverlenende instel ling, die rekenfaciliteiten ver schaft aan de universiteit ten be hoeve van onderwijs, onderzoek, beheer en bestuur. Voorafgaand aan de rondleiding zal in het kort een uiteenzetting worden gegeven over de werk zaamheden van dit instituut. Daarna kan men zich bezighou den met de computers (voor ken ners: AMDAHL V7B-computer; IBM 4341; PDP 11/70 en VAX 11/ 750-computer), schyven en ta pes. Tevens wordt de dagelijkse gang van zaken op een compu- tervloer uitgelegd. Belangstellenden kunnen zich tot en met dinsdag 29 mei aanmel den bij de voorlichtingsdienst van de universiteit: tel 071- 148333/tst. 3133/3665. Kamerleden: 'Renovatie bij Ons Belang opnieuw onderzoeken' DEN HAAG/LEIDEN - De Twee de-Kamerleden Lankhorst (PPR). Van Es (PSP), Hummel (PvdA), Nypels (D'66) en Ern- sting (CPN) willen dat staatsse cretaris Brokx (volkshuisves ting) het renovatieproject Willem de Zwijgerlaan en omgeving (243 woningen) van woningbouwver eniging Ons Belang alsnog tot een goed einde brengt. De ka merleden stellen dit in schrifte lijk bij de bewindsman ingedien de vragen. De huurders van de betreffende flats hebben geprotesteerd tegen het feit dat de huurverhoging na de renovatie zo'n 40 gulden per maand duurder uitviel dan eer der met hen was afgesproken. De staatssecretaris heeft eerder al in antwoord op vragen van kamer lid Lankhorst toegegeven dat de gemeente hierbij fouten heeft ge maakt. Zij had moeten nagaan of de woningbouwvereniging met de bewoners afspraken had ge maakt over de hoogte van de nieuwe huur. Brokx heeft daar bij echter opgemerkt dat hij er nu zelf niets meer aan kan doen en dat de bewoners maar naar de rechter moeten stappen als ze hun gelijk willen krijgen. De kamerleden willen nu dat Brokx onderzoekt hoe men te werk is gegaan bij de berekening van de kosten voor de verbete ringen aan de woningen. In over leg met bewoners en andere be trokkenen moet hij tevens na gaan of ook eerder aangebrachte verbeteringen aan de flats in die begroting zijn opgenomen. Kruisraketten Uit veertig punten in het land vertrekken zondag motorrij ders naar Etten—Leur voor een demonstratieve optocht rond de basis Woensdrecht tegen de plaatsing van kruisraketten. Ook Leiden is een vertrekpunt: zondagochtend tien uur Stad huisplein. Contactpersoon is F. van de Kar, tel. 144531. Kinderboerderij Op de kinderboerderij in de Me- renwijk is zondag van één tot vier uur een open middag rond het thema 'Schaap Wol'. Er zijn demonstraties spinnen, weven, verven en dia- en film voorstellingen. Uiteraard zijn er schapen te zien; zij kunnen met behulp van een opdracht- vel 'schaperassen kijken' nader worden bestudeerd. De stal van de kinderboerderij is, vooruit lopend op het schaapscheren op 20 juni (tussen twee en drie uur), de komende weken volle dig in de sfeer van schapen scheren en wolverwerking. In de periode van 28 mei tot en met 20 juni worden er excur sies voor derdeklassers van la gere scholen naar de kinder boerderij gehouden. Open huis school De Jacinta- en Petrusschool aan de Lorenlzkade 15a houdt maandagmiddag van twee tot half vier een open huis. Op deze dag wordt tevens het project 'beroepen' afgesloten Ook 's avonds staan de schooldeuren open, van acht tot tien uur. Een bibliothecaresse komt dan iets vertellen over haar beroep en over kinderboeken. Ank van der Moer De werkgroep TV-issue van de Leidse Studenten Ekklesia zendt maandagavond het stuk 'Het interview' van Wim van Wieringen uit. Het is een con frontatie tussen een beroemde oudere actrice en een toneelcri ticus. Het tv-spel werd destijds speciaal gesch reven voor de vo rig jaar overleden actrice Ank van der Moer en en ige tijd gele den ter nagedachtenis aan haar door de tv uitgezonden. In de studentenekklesia (Rapen burg 100) wordt het herhaald, evenals de korte documentaire over Ank van der Moer die aan het tv-spel voorafging Aan vang acht uur. Verblijfsrecht Het Jongerencentrum Stats schenkt van maandag tot en met woensdag speciale aan dacht aan het thema verblijfs recht Stats. Haarlemmer straat 73. zal deze dagen mei dadres zijn voor buitenlandse jongeren uil Leiden die proble men hebben met hun verblijfs recht. Hiervan wordt een Klachtenboek samengesteld, dat in september aan Leidse politici wordt aangeboden. Verder is er dinsdagavond om acht uur een kwis voor buiten landse jongeren over hel ver blijfsrecht en treedt een Marok kaanse muziekgroep op. Opnieuw plan voor kantoren Schuttersveld LEIDEN - Zes projectontwikke laars staan op het ogenblik in de rij om het Schuttersveld bij het centraal station om te toveren tot een Leids 'mini-Manhattan'. Een daarvan is Verenigde Dura Be drijven bv dat met een plan op de proppen is gekomen om de Schipholweg (voorheen Oegst- geesterweg) te overbouwen. Het gaat om drie kantoortorens en een aanpandige parkeergarage met daar tussenin een twee ver diepingen tellende traverse, ge schikt als kantoorruimte, maar ook voor horeca- en winkelvesti gingen. De kantoortorens tellen respectievelijk zes en negen bouwlagen. In totaal bevat het Dura-complex 13.500 vierkante meter. De gun stige ligging van Leiden en de re latief korte afstand tot de grote steden worden door Dura be langrijke overwegingen ge noemd om tot de kantorcnbouw over te gaan. - Het plan van Du Ok Roefs: "Is dit een leuke school? vroeg ik. Er kwamen alleen enthousiaste reacties'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 3