"Een borrel na de mis, dat was heel gewoon" *V \y i^sspsB SATERDAG 28 APRIL 1984 kw'-mMfêj-. AFLEVERING 5: ZOETERWOUDE Zoeterwoude is een dorp dat al eeuwenlang lijdt onder het juk van grote buurman Lei den. Was het ooit een wijds uitgestrekte gemeenschap, waarvan de grenzen doorlie pen totaan de Leidse singels - zelfs de Haagweg was ooit Zoeterwouds grondgebied al sinds mensenheugenis wordt er aan geknabbeld. Ge bieden rond de Hoge Rijn dijk, de Vink en recentelijk nog de hele Vrouwenweg werden zonder pardon van het dorp afgescheiden. De verhouding tussen beide buren is om meerdere redenen nooit zo optimaal geweest. Voortdurend werden de Zoeterwoudenaren overheerst en betutteld. Dat Lei den werd belegerd door de Span jaarden kon de stad natuurlijk niet helpen, maar mooi dat Zoe terwoude daardoor volkomen onder de voet werd gelopen. Bij na het hele dorp moest na die ge denkwaardige 3 oktober in 1574 weer van de grond af worden op gebouwd. Toen de Zoeterwoudse ingezete nen zich na het puinruimen aar dig begonnen op te werken als actieve boeren en schippers, zet te dat weer kwaad bloed bij de buren. De Leidenaren meenden veel te veel nadelen te ondervin den van hun Zoeterwoudse con currenten. Meermalen raakten beide partijen slaags. Maar een en ander heeft de Zoeter woudenaren er nooit van weer houden de nodige tijd aan vertier te spenderen. In de zestiende eeuw telde het dorp op zestig wo ningen maar liefst zeventien tap perijen. De meeste daarvan zijn in de loop der eeuwen geruisloos verdwenen. Eigenlijk heeft het dorp nog maar één cafe, Landzicht, en dat dien de dan ook als decor voor een ge sprek met vier echte Zoeterwou denaren. Dat zijn Adolf Knul (65), sinds 1943 een roemrucht dorpsagent, thans gepensio neerd en woonachtig aan de Vrouwenweg, die in de loop der jaren ook al Leids grondgebied werd. Waag het echter niet. hem een Leidenaar te noemen. Ver volgens is daar Henk van der Hoeven (73), vanaf z'n dertiende jaar koster van de Meerburgkerk aan de Rijndijk. En passant was hij ook begrafenisondernemer ("ik heb een kerk vol mensen be graven") en agent in levensverze keringen. Derde gesprekspart ner is Jan van Es (72), een Zoeter- woudenaar die 33 jaar lang dage lijks de melk bij de boeren op haalde. En ten slotte Eef van der Hoeven (75), die er veertig jaar als schillenboer op heeft zitten. Omroepers Ze kennen elkaar allemaal. En dat is vreemder dan het lijkt, want Zoeterwoude is een langgerekt dorp met een groot aantal kernen die qua structuur en bevolkings samenstelling behoorlijk van el kaar kunnen verschillen. Een 'dorper' komt bij wijze van spre ken nooit aan de Rijndijk. Gel- derswoude (spreek uit: 'Gelder sou') is nog zo'n dorp-in-een- dorp. Het ligt in de uiterste zuid oosthoek van de gemeente, ver van de andere kernen verwij derd. Zoeterwoude-dorp zelf be staat uit een oude kern met een flink stuk nieuwbouw. En ten slotte zijn daar nog de buurt schappen Zuidbuurt en Wei- poort. Iemand die al deze kernen dage lijks afliep was Bas van Schagen. Hij trok op zijn tochten een kar voort, waarin allerhande waar voor de boeren lag opgestald. Al stormde het, of was het al don ker, Van Schagen kon je altijd over de wegen zien gaan met zijn handel en met zijn verhalen. Hij stond bekend als de brenger van slechte boodschappen. Alle el lende werd door hem van de ene naar de andere uithoek overge briefd. Daarnaast beschikte het dorp in de vooroorlogse jaren over dorps- omroepers. Als dit onderwerp ter sprake komt zit ex-politie man Knul meteen recht overeind in zijn stoel. Hageman, roept hij, en de anderen schieten meteen in de lach. Kees van Velzen en Wim Vink waren ook beste om roepers, maar vooral Hageman (een voornaam is bij niemand be kend) doet de verhalen losbran den. Met z'n grijze kop, de onver mijdelijke scheepshoorn en een houten been was hij ook 's avonds een baken op de stikdon kere landweggetjes. Over dat houten been cfoen de gespreks partners niet omzichtig, waar om zouden ze, Hageman zelf pochte er maar al te graag mee dat hij de eerste was die onder de blauwe tram was terechtgeko men. Vandaar dat been. Ze horen hem nu, zo'n veertig jaar later, nog roepen: 'Gepast geld en pa pieren meenemen'. Dat hoorde heel Zoeterwoude als slager Van der Hoeven, die naast café Dolle in de Weipoort een slagerij be heerde, weer eens wat vrijbank- vlees had. Het hele dorp liep dan uit, tuk op een voordelig voor raadje vlees. Borrel en kerk Flink drinken kon de dorpsomroe per ook, maar daarbij tekent het viertal onmiddellijk aan dat hij lang niet de enige was in Zoeter woude. Gedronken is er altijd veel en vaak. Goed, Landzicht is nu zo'n beetje de enige overge bleven kroeg, maar het dorp heeft er anders wat geteld.. Ze sommen namen op van kroegen en cafés die, veelal om on verklaarbare redenen, uit het dorpsgezicht verdwenen: Het Witte Huis, De Oyevaar, Het Fon teintje, café Oijendijk, het Groe ne Huisje, Ik Leer Nog, De Ver gulde Roskam, Café Angenent, het latere Deckers, Het Schip pershuis, café Roeleven, De Oly- phant, De Swarte Leeuw, De Lindeboom, De Gekroonde Mus- cadel (in de Weipoort), de her berg van Schuur (Zuidbuurt). Deze indrukwekkende lijst is waarschijnlijk niet eens com pleet. Nee, met drank had het overwegend katholieke Zoeter woude nooit problemen. Borrel en kerk konden er hand in hand gaan. Het was gebruik om direct na de mis even een borrel te ha len. De paardenwagens van de kerkgangers stonden bij deze ge legenheden keurig op een rij bj het café, dat het geluk beschoren was het dichtst bij de kerk in de Zuidbuurt te staan. Katholieken deden hoe dan ook niet zo moei lijk over het heiligen van de zon dagsrust. Henk van der Hoeven weet uit zijn jeugd dat gerefor meerde kinderen op zondag echt niet konden gaan schaatsen of fietsen, maar katholieke Zoeter woudenaren mochten alles. Mits de kerkgang achter de rug was. Voor sommige goed katholieke (en dus kinderrijke) gezinnen was dat een wekelijks terugke rende bron van zorg. Want hoe stuur je tien kinderen in een net pakje naar de kerk, als je maar vijf van die pakjes hebt hangen? Juist, je laat het ene kind de vroegmis bezoeken en de volgen de de latere, zodat ze eikaars kle ren aan kunnen. En de pastoor vanaf de kansel maar vragen of het geen tijd werd voor een vol gende. Henk van der Hoeven be weert dat je destijds geen beste was als je het over periodieke onthouding had. En Jan van Es werd de avond voor zijn huwe lijk al op het hart gedrukt dat het er desnoods twintig mochten worden. Katholiek Zo gemakkelijk als katholiek Zoe terwoude was als het om de zon dagse ontspanning ging, zo moeilijk werd er van oudsher ge daan over het deelnemen van an dersdenkenden aan het vereni gingsleven. Je had in het dorp ene deken Bont, die er hoogst persoonlijk voor waakte dat een te benoemen veldwachter het ware geloof aanhing en dat niet- katholieken beslist geen lid zou den worden van de plaatselijke voetbalvereniging SJZ. Ene Wout Groenenboom zou de dorpsgeschiedenis ingaan als de eerste niet-katholiek, die bij SJZ kon gaan voetballen. Maar dat was na deken Bont. (foto Loek Zuydcrduinl door Miep Hoenson Deze deken deed zijn naam des tijds, een dikke 25 jaar geleden, in meerdere opzichten alle eer aan. Hij maakte het regelmatig te bont in de ogen van zijn volgelin gen. Hij was fel voorstander van het communisme. Anderzijds ge neerde hij zich er niet voor de kerkgangers voor hun plaatsje in de kerk te laten betalen. En Zuidbuurters die geen mogelijk heden hadden om 'eerste klas' te trouwen, mochten van hem geen bruidsmeisje mee naar voren ne men. Die liet Bont rustig achter in de kerk zitten. Verschil moest er zijn. De rijke boeren zaten voorin, de armen bescheiden achterin. Armoe maakte vele dorpsgenoten vindingrijk. Zo was daar ooit ene Rinus ('Ollie') Pieterse, wiens va der ziek te bed lag terwijl de in komsten uit de galanteriewinkel aan het Watertje tegenvielen. Ol lie maakte zijn brommertje, het enige dat hij bezat, te gelde. Hij reed ermee tegen de steile wan den van een ronde silo (voerop- Café Roeleven aan het Watertje verdween als zovele dranklokalen. slag voor koeien) op en wist bij bewonderend toekijkende om standers menigmaal wat centen in te zamelen. Knul verhaalt met afgrijzen hoe Ollies handen door het beton volledig waren open gehaald. Snel Ollie was een echte dorpsfiguur. Zo had je er meer. Gerrit van den Akker bijvoorbeeld, die zomer en winter in klompen en zonder sokken rondsjouwde. Hij wordt in Zoeterwoude algemeen be schouwd als de eerste velocypè- de-maker, de voorloper van de fiets. Ander kenmerk: hij kon lie gen dat het gedrukt stond. Arie Fitser van het Watertje, ook zo'n prachtfiguur. Als deken Mosman de kerk binnenkwam wisten alle kerkgangers al wat er ging ge beuren. Dan stond Arie Fitser op en zei steevast: "Dat is de baas". Niemand die daar vreemd van opkeek of begon te lachen, deze opmerking hoorde bij het begin van elke dienst. En dan mogen we Jan ('Snor') van Teylingen niet onvermeld laten. Hij wist met zijn hondekar voor die dagen ongekende snelheden te bereiken. Het was speciaal voor mensen als Van Teylingen en lorrenboer Steenbergen, dat er snelheidsborden aan de Rijn dijk werden neergezet. Soms wa ren de heren buiten hun schuld niet in staat zich aan de maxi mumsnelheid van 20 kilometer te houden. Als Van Teylingens honden een kat in de berm zagen zitten ging het hele zaakje prompt de sloot in. We slaan even enkele tientallen ja ren over om twee Zoeterwoude naren te noemen die het gepres teerd hebben om het hele dorp landelijke bekendheid te geven. Het was zelfs zo dat Zoeterwou de vanwege de vermaarde pop groep van de gebroeders Henk en Jan Versteegen in de jaren zestig werd omgedoopt in 'Shoes- terwoude'. Vooral de jeugdige in woners liepen ervan naast hun schoenen. Kruidenier Naamloos, maar wijd en zijd be kend waren tientallen jaren daar voor twee muzikale landlopers, die elke maandagmiddag aan de Rijndijk na het spelen op de trompet geld ophaalden. Zodra ze wat munten hadden verza meld ging het linea recta naar kruidenier Zwetsloot voor een paar flessen spiritus. Het blauwe vocht werd vervolgens met smaak opgedronken. Als jongen van elf, twaalf jaar kwam Henk van der Hoeven ook regelmatig bij deze kruidenier als hij na een spelletje stuiteren op de Rijndijk een paar centen had gewonnen. Knikkeren op de Rijndijk, dat kon in de jaren der tig met gemak. Er was toen bijna nog geen auto te zien op de weg. dan spreekt hij niet eens over al die andere stukken grond, die voor Zoeterwoude verloren zijn gegaan. die nu een dagelijks terugkeren- Actie heeft de bevolking er nooit de bron van ergernis is voor heel wat automobilisten en bewoners. Maar ooit konden hele volksfees ten zich op diezelfde Rijndijk af spelen. Aan feesten heeft het heel Zoeterwoude nooit ontbro ken. Zo was het een goed ge bruik dat er na het hooien bij ca fé Roeleven werd gedanst én ge knokt. Na de oorlog was het een en al kermis en optocht in het dorp. Zulke groots opgezette feesten heb je volgens Eef van der Hoeven niet meer. Ja, toen het dorp het 700-jarig bestaan vierde leek het er even op dat de oude tijden her leefden. Naamgenoot Henk denkt dat zijn plaatsgenoten zo'n feest voorlopig niet meer zullen meemaken. Een van de laatste festijnen waarvoor heel Zoeter woude uitliep vond halverwege de jaren zeventig plaats, toen Heineken een vestiging opende op het industrieterrein. Dat was me een gebeurtenis. Eén groot volksfeest, zo verzekert ons het viertal. Volgens Knul is er geen Zoeterwoudenaar die er toen niet bij is geweest. Weinig dorps genoten zijn die dag nuchter ge bleven. Slimme zet Algemeen wordt dat festijn be schouwd als een slimme zet van Heineken. Er werd enorm veel goodwill mee gekweekt bij de Zoeterwoudenaren, die het aan vankelijk allesbehalve leuk von den dat zo'n verrukkelijk stukje polder voor de brouwerij moest plaatsmaken. Mede dankzij het feest hoor je er vandaag de dag geen mens meer over. Boven dien heeft de brouwerij volgens hem heel wat extra geld in het gemeentelijke laatje gebracht Waarvan dachten we anders dat zo'n klein dorp twee sportaccom modaties kan bekostigen, zegt hij. En waarom zou de grote buurman Leiden al diverse po gingen in het werk hebben ge steld om ook het industriegebied te annexeren? "Vanwege het geld natuurlijk". Vreselijk zouden ze het vinden als ook dat industrieterrein Leids grondgebied zou worden. Henk van der Hoeven roept onmiddel lijk uit vóór een verenigd Europa te zijn, maar zodra ze aan zijn dorp komen wordt hij hels. "En", zegt hij, "je moet eens opletten: straks wordt de Geerpolder nog door het oprukkende Zoeter- meer ingepikt ook. Net zoals Lei den nog niet zo lang geleden de Vrouwenweg heeft opgeslokt". Knul vindt het eeuwig zonde. En tegen gevoerd. Zoiets deden de Zoeterwoudenaren gewoon niet. Des te feller kwam het dorp daar entegen wel in opstand als een inwoner van een buurgemeente als Stompwijk het in zijn hoofd haalde verkering te zoeken met een Zoeterwoudse schone. Klap pen kwamen daarvan, zo herin nert Jan van Es zich uit de tijd dat het dorp nog een boerenge meenschap was. Dat was de tijd vlak voor de oorlog, toen Zoeter- woude-dorp alleen nog maar be stond uit de Vrouwenweg, de Miening, de Noordbuurtseweg, de Dorpstraat, de Verlaatweg en natuurlijk de Asschuurbrug, laten we het moeizaam lospeute ren van 'de' pil bij de oudere dorpsdokter maar even buiten beschouwing. Het aantal voorzieningen zal in de nabije toekomst nog verder worden uit gebreid. Zoeterwoude krijgt een echte weekmarkt met welgeteld vier kramen. De markt zal wor den gehouden op het Watertje, het nostalgische hoofdstraatje in de oude dorpskern, dat tot ver buiten de plaatselijke grenzen bekendheid geniet. Overigens lag het er in het verleden niet zo schilderachtig bij als tegenwoor dig. Maar al te vaak stond de zaak blank. Heel wat bakkers karren zijn door de modder het Watertje in gereden. Pas in de loop van de jaren zestig kreeg het grachtje een deugdelijke be schoeiing. genoemd omdat opa Berg bij de- Behalve het Watertje wordt het i schuur zijn vuil Opa Berg Die opa Berg dient een aparte ver melding te krijgen. Hij zou tot zijn 81ste doorgaan met het uit scheppen en sorteren van opge haald as en ander afval. Tussen door werkte hij ook als lantaarn opsteker, nachtwacht en dorps- omroeper. Hij stierf in 1942, 90 jaar oud. Met hem leek een perio de te zijn afgesloten. Zoals in zo vele andere dorpen hebben in Zoeterwoude grote lappen wei land plaats moeten maken voor nieuwbouw. De eerste nieuw bouw die er vlak na de oorlog verrees, de Jan van Bannings- traat en omgeving, werd door de dorp al sinds jaar en dag geken merkt door een ongekend groot aantal sloten en vaarten, rijkelijk voorzien van hoge bruggetjes. Bij de aanleg van die bruggetjes moest men vroeger rekening houden met het intensieve scheepvaartverkeer. Dus moes ten er vreselijk hoge bruggen ko men, dan wel een draai- of op haalbrug. Koos men vooreen op haalbrug, dan had men de plicht ervoor te zorgen dat de schepen ongehinderd konden passeren. Menigmaal zijn omwonenden uit hun werk gehaald als het 'haal over' vanaf het water schalde. Trouwens, de vaste hoge brug gen werden ook verfoeid. Fiet sers hadden vaak de grootste moeite om zich over die steile bruggetjes heen te worstelen. i het dorp al gauw Met de schepen zijn ook deze hoge 'Het Tranendal' genoemd. Dat kwam zo, verklaart Knul: die huisjes moesten 25 gulden per maand doen, terwijl ze bestemd waren voor de arbeiders die uit de kleine pandjes aan de Noord buurtseweg kwamen. Men vrees de dat de bewoners zo'n huur nooit van z'n leven zouden kun nen opbrengen. Tijdens de vie ring van 700 jaar Zoeterwoude hebben de plaatselijke autoritei ten nog even geprobeerd om er 'Vreugdedal' van te maken, maar die moeite was tevergeefs. Het spijt met name Knul ver schrikkelijk dat ook de karakte ristieke huisjes middenin het dorp moesten plaatsmaken voor nieuwbouw, in dit geval een win- kelcentrumpjc. Heel wat Zoeter woudenaren reageerden scham per op dit geesteskind van de toenmalige burgemeester Det- mers. Ze achtten een dergelijk centrum te groots opgezet voor een dorp waarin een aantal le vensbehoeften nog altijd niet verkrijgbaar zyn. Men moet voor een aspirientje bij wijze van spre ken naar Leiden rijden. En dan bruggen verdwenen. Vooral de jaren zestig zijn er volgens het viertal veel gemoderniseerd. Heel wat oudere inwoners zullen dat met spijtige blik hebben ga degeslagen. Een echte Zoeter woudenaar hecht nu eenmaal aan het oude. aan tradities. Zo wordt er al ruim dertig jaar elke zomer een sterrit gehouden, een fietstocht waaraan de echte dor peling steevast meedoet. De pol dercross van de jongerenvereni ging KPJ is ook zo'n vast punt op de agenda. En dan staat sinds 1954 de jaarlijkse wielerrondj>op het programma. Regelmatig loopt het hele dorp nog uit voor een braderie of een andersoortig feest, want of het nu het zoveelja- ng bestaan betreft of de opening van een winkelcentrum, de Zoe terwoudenaren grijpen elke gele genheid aan om feest te vieren. Met die gewoonte wordt volgens Henk en Eef van der Hoeven, Adolf Knul en Jan van Es nooit en te nimmer gebroken. aflevering 6:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 27