Uithaal D ankert naar EG-landen c Iran morgen naar de stembus Zedelij kheidswet windt Britten op Challenger terug na succesrijke vlucht Zes jaar cel DDR-spion Geen schoonmaakbeurt voor Middellandse Zee LEIDSCH/ALPHENS DAGBLAD ZATERDAG 14 APRIL 1984 'Geen echte interesse voor verenigd Europa' Buitenland SITTARD (ANP) Gebrek aan solidariteit tussen de Europese lidstaten vormt de grootste bedreiging van de eenheid van Europa. Rijken blijken steeds meer te weigeren om voor armeren te betalen. Dat constateerde de Nederlandse voorzitter van het Europees Par lement Piet Dankert gisteravond in Sittard, toen hij als PvdA-lijsttrekker de verkie zingscampagne startte op een bijeenkomst van de Limburgse PvdA. EDWARDS (UPI) - Het Ameri kaanse ruimteveer Challenger is gisteren teruggekeerd van een vlucht die een volledig succes is geworden. De bemanning wist een voor de wetenschap van groot belang zijnde kunstmaan uit zijn baan te halen, te repare ren en in de ruimte terug te zet ten. De satelliet, „Solar Maxi mum", werkt nu weer naar tevre denheid. Het was de bedoeling dat de Chal lenger zou landen op Cape Cana veral, vanwaar hij op 6 april was vertrokken. Vanwege het plotse ling verslechterde weer in Flori da vond de vluchtleiding het raadzamer het ruimteschip naar Californië te dirigeren. Gezag voerder Robert Crippen en twee de piloot Dick Scobee zetten de Challenger daar om 15.38 uur on ze tijd op de luchtmachtbasis Ed wards in een perfect uitgevoerde manoeuvre aan de grond. De ba sis, die voortdurend als een van de uitwijkhavens op het pro gramma had gestaan, beschikt over een 12 kilometer lange lan dingsbaan De astronauten, behalve Crippen en Scobee waren ook de vlucht- specialisten Terry Hart. George Nelson en James van Hoften aan boord, stapten 28 minuten na de landing uit het ruimteschip en keken belangstellend toe hoe ..hun" 3.300 bijen in een speciale korf werden uitgeladen. De in secten hebben de ruimtereis meegemaakt omdat onderzoe kers wilden weten hoe zij zich onder gewichtloze omstandighe den zouden gedragen. Gebleken is dat de bijen zich snel aanpas ten en in de ruimte honingraten bouwden alsof er niets aan de hand was. Een tegenvaller voor de astronau ten was dat hun echtgenotes er niet waren. Die stonden namelijk 4.800 km verderop in Cape Cana veral. waar de Challenger zou zijn geland als het weer geen roet in het eten had gestrooid. Door dat bijna iedereen op Cape Cana veral stond te wachten verliep de begroeting op Edwards wat so ber. Er waren daar maar drie ver slaggevers en enkele tientallen technici, bewakers en piloten. Het vijftal zou echter snel naar Houston gebracht worden, waar de officiële verwelkoming alsnog zou plaatsvinden. STUTGART (UPI,AP) De recht bank in Stuttgart heeft gisteren de 45-jarige Westduitser Reiner Paul Fülle wegens spionage voor de DDR tot zes jaar gevangenis straf veroordeeld. Hij had be kend gedurende 15 jaar voor Oost-Duitsland te hebben ge spioneerd en door de Sovjets in een kist uit het land te zijn ge smokkeld om aan gevangenne ming te ontkomen. De rechtbank bevond hem schul dig aan spionage in de jaren 1964 tot 1969. Hij had nucleaire gehei men die,, zeer waardevolle infor matie" bevatten, aan de inlich tingendienst in Oost-Berlijn ver strekt in ruil voor grote sommen geld. Fülle werkte als industrieël be drijfsleider op een centrum voor kernonderzoek in Karslruhe en was accountant van een West- duitse maatschappij voor het op werken van kernafval. Hij had geheime ontmoetingen met Oostduitse agenten in West- Duitsland, Zwitserland en Oost- Berlijn en verstrekte bijzonder heden over bedrijven, instellin gen en autoriteiten op nucleair gebied. Daarvoor kreeg hij een bedrag van omgerekend 150.000 gulden. Aan deze carrière kwam een eind toen de Oostduitse agent Werner Stiller naar West-Duitsland over liep en hem aangaf als spion. Hij werd prompt gearresteerd. Maar hij vluchtte toen de politie-auto op weg naar de gevangenis door de gladheid slipte en in botsing kwam. Hij hield zich drie dagen verborgen in het gebouw van de Kunstacademie in Karlsruhe al vorens een fiets te stelen waarop hij naar de militaire missie van de Sovjets in Baden-Baden reed. Tenslotte werd hij in een kist op een vrachtauto over de grens ge smokkeld waarna hij werd over gedragen aan zijn opdrachtge vers in Oost-Berlijn. In 1981 keerde hij vrijwillig naar West-Duitsland terug waar hij zich bij de autoriteiten meldde aan wie hij bijzonderheden ver strekte van het Oostduitse spio- nagenetwerk. Een militaire rechtbank in Oost- Berlijn heeft gisteren een West duitser tot 12 jaar gevangenis veroordeeld wegens spionage, al dus het officiële persbureau ADN. De veroordeelde, Maximiliaan Lei- brecht, werd schuldig bevonden aan het vertrekken van informa tie over militaire installaties, vliegvelden en troepenbewegin gen in Oost-Duitsland, Tsjecho slo wakije en Polen aan de West- duitse inlichtingendienst. Ver dere bijzonderheden werden door ADN niet verstrekt. Het conflict met Engeland noemde hij nog lang niet opgelost. Dat zit veel dieper dan de financiële bij drage die van dit land wordt ge vraagd. Het gaat daarbij vooral om de vraag of Engeland wel echt bereid is om mee te doen aan een werkelijke Europese in- tegiatie. Premier Thatcher laadt de verdenking op zich dat het Engeland alleen maar te doen is om een vrije markt. Sinds de rechtstreekse Europese verkiezingen is de band tussen het Europees Parlement en de le den van de nationale parlemen ten, die zich tot dan toe met Eu ropese aangelegenheden bezig hielden. helaas doorgesneden. Daardoor zijn deze nationale par lementariërs veel nationalisti- scher geworden hetgeen Europa geen goed heeft gedaan. Zonder een goede Europese sa menwerking is het werkloos heidsprobleem bijvoorbeeld niet op te lossen. Die oplossing hangt voor een groot deel af van de ver sterking van de Europese Ge meenschap. Ditzelfde geldt ook voor het behoud van het sociaal stelsel. Europa, aldus Dankert. moet begrijpen dat als de onder linge samenwerking niet ver sterkt wordt, het nog verderop raakt bij markten in Amerika en Japan. Hij betoogde dat het Europees Par lement, hoe moeizaam ook. toch moet streven naar meer be voegdheden. Ook dat is voor ver sterking van de Europese samen werking en voor de band tussen kiezers en Europese parlementa riërs van het allergrootste be lang. Gaston Thorn, de voorzitter van de EG-commissie in Brussel, heeft de Europese Kamers van Koop handel gesuggereerd een „grote alliantie" te sluiten om de Euro pese nationale overheden te overtuigen van de noodzaak van maatregelen om een werkelijke Europese interne markt tot stand te brengen. Thorn deed die sug gestie gisteren in Brussel in een toespraak voor de Kamer van Koophandel van de Belgische hoofdstad. „Een beter werkgele genheidsprogramma dan dit is niet denkbaar", zo zei hij. Vertragingen aan de grenzen kos ten ons jaarlijks 33 miljard gul den. Daarom moet U de totstand koming van het „Europa van het vervoer" eisen. Wilt U de war winkel van de door elkaar lopen de heffingen en belastingen ver mijden? Eist een fiscaal Europa. Wilt U de risico's verminderen? Eist een monetair Europa. Wilt U een grotere en dynamischer ka pitaalmarkt? Verlangt een finan cieel Europa. Wilt U samenwer king tussen Europese onderne mingen en de ontwikkeling van speerpuntsectoren? Eist een in dustrieel Europa, aldus Thorn verwijzend naar de grensacties die vrachtwagenschauffeurs in februari hielden en „die tot ge volg hadden dat de ministers van vervoer herinnerd werden aan hun plicht om te besluiten". Door hun blokkering van de grens overgangen in februari hebben de vrachtwagenchauffeurs zich gemaakt „tot vertegenwoordi gers van al onze burgers die niet meer bereid zijn de handhaving van de Europese binnengrenzen nog langer te aanvaarden", aldus Thorn. ATHENE (DPA) - Vie'r dagen lang hebben afgevaardigden van 15 landen die aan de Middellandse Zee liggen de vervuiling van dit zeegebied besproken. Ook de Europese Gemeenschap was ver tegenwoordigd. Toen de voorzit ter van de in Athene gehouden en door de milieubeschermings organisatie van de Verenigde Na ties (UNEP) georganiseerde con ferentie de beraadslagingen sloot moest vastgesteld worden dat men het nergens over eens was geworden. Of men moet het be strijden van kwallenplagen, vooral de toeristen plaatsen nadeel ondervinden, als een succes besbhouwen. De con ferentie besloot de financiële middelen beschikbaar te stellen om de nog onbekende oorzaak van de plotselinge explosieve groei van het kwallenbestand te onderzoeken. Maar ten aanzien van de gemeen schappelijke strijd tegen de enorme chemische en biologi sche vervuiling van de Middel landse Zee, waarvan deskundi gen zeggen dat zij over afzienba re tijd „dood" zal zijn, kon men niet tot enig besluit van beteke nis komen. Er t i grote politiemacht op de been, i r die hoefde nergens in te Alleen „oprechte soldaten van de islam" komen in Iraans parle ment Van de 40 miljoen Iraniërs zijn er meer dan 25 miljoen opgeroe pen om komende zondag een nieuw parlement (Madjlis) te kiezen. Het tweede sinds de val van de Pahlawi-monarchie in 1979. Een van de taken die de nieuwe Madjlis wacht is vol gens ayatollah Chomeini het beraadslagen over het al dan niet voortzetten van de uitput tingsoorlog met buurland Irak. Voor de 270 parlementszetels staan circa 500 kandidaten klaar, die allen zorgvuldig zijn geselecteerd op hun Koran vastheid zodat alleen nog de „oprechte soldaten van de is lam" meedingen. Bovendien hebben de Iraanse autoriteiten de internationale politie (Inter pol) ingeschakeld om er achter te komen of kandidaten een strafblad hadden. Oppositie groepen binnen en buiten Iran hebben een boycot van de ver kiezingen aangekondigd, om dat het naar hun zeggen om een voorgeprogrammeerde show gaat die niets met demo cratie te maken heeft. Het nieuwe Iraanse parlement is een van de instituten waarop de macht in de Islamitische Republiek Iran rust. Aange zien de 85-jarige Imam Cho meini (de „Gids van de revolu tie") ook niet het eeuwige le ven heeft, is het vólgens waar nemers een van de opdrachten van de Madjlis de continuïteit van het islamitsch staatsbestel te handhaven en te verdedi gen, wanneer „de Imam" on verhoopt komt te overlijden. De nieuwe Madjlis wacht een zware taak. Niet alleen moet er een oordeel komen over de Golfoorlog, ook de politieke ordening moet verdedigd wor den. Voor het oplossen van de gijzeling van 50 diplomaten in de Amerikaanse ambassade in Teheran werd het parlement ook veelvuldig geraadpleegd. Er is nu kennelijk besloten de religieuze fractie in het parle ment nog verder te versterken, om te komen tot een gelijkge- stemder en krachtdadiger be leid dat is toegerust voor de enorme problemen. Veertig percent van de kandida ten zijn islamitische geestelij ken of theologie-studenten. Ongeveer 25 percent zijn baza- ri's (middenstand, marktkoop lieden) en handelaren. Acade mici zijn slechts met 3 percent vertegenwoordigd en ambte naren voor 7 percent. Er is een hemelsbreed verschil tussen de verkiezingen van zondag en de eerste politieke krachtmeting bij de stembus in maart 1980. Toen ging het nog in een opgewonden revo lutionaire sfeer waarbij alle be langrijke partijen zich het vuur uit de sloffen liepen voor de gunst van de kiezer. De Islami tische Republiek stond nog in de stijgers en er meldden zich ruim 3.3Ó0 kandidaten. Dat is nu gezakt tot minder dan één zesde. Het islamitische Iran. naar de denkbeelden van Imam Chomeini, heeft zich te gen de stroom in geconsoli deerd. De belangrijkste tegen standers zitten in ballingschap, zijn geliquideerd, gevangen ge zet of monddood gemaakt. De golf spectaculaire aanslagen van de links-islamitische Moedjahedien Chalk is verle den tijd en de door Irak begon nen oorlog is ondanks zware menselijke, materiële en finan ciële schade een kracht geble ken die de Islamitische Repu bliek heeft versterkt. De verkiezingscampagne anno 1984 is nog slechts een schim van de revolutionaire koorts die vier jaar geleden nog ieder een in zijn greep had. De stem busstrijd is aan zeer strikte re gels gebonden. Openbare bij eenkomsten zijn verboden. De kandidaten mogen geen ge bruik maken van de radio, tele visie, of de moskeeën voor het aanprijzen van hun politieke boodschap. Alleen kranten drukken manifesten van be paalde kandidaten af. Zelfs het aanplakken van affiches is ver boden. Het is moeilijk de politieke kleur van de verschillende potentië le parlementariërs te ontdek ken. Waarnemers schatten dat minstens de helft van de kan didaten lid of geestverwant is van de regerende Islamitisch Republikeinse Partij (IRP) on der leiding van president Cha- mene'i (ook wel de maktabi's genoemd). De conservatief-is- lamitische Hodjati-groep, met onder anderen parlements voorzitter hodjatolislam Raf- sandjani, zou over tenminste 30 kandidaten beschikken. De „Vrijheidsbeweging van Iran", van ex-premier Mehdi Bazargan, die met 5 afgevaar digden loyale oppositie voer de; heeft aangekondigd niet aan de verkiezingen te zullen deelnemen wegens het gebrek aan democratische vrijheden. Alle overige oppositiepartijen van monarchisten tot de com munistische Tudeh-partij heb ben bij voorbaat gezegd de ver kiezingsuitslag met te zullen accepteren. Omdat de stemgerechtigde leef tijd is verlaagd tot 16 jaar, zijn er deze keer miljoenen nieuwe kiezers. Dat maakt het specule ren over de uitslag zo moeilijk. De enige graadmeter voor de politieke voorkeuren van de Iraanse bevolking is volgens diplomaten de aanhang die de radicale maktabi's of de be houdzuchtige hodjati's krij gen. In tegenstelling tot de vorige ver kiezingen in 1980 heeft Cho meini de belangrijkste islamiti sche groepen verboden met ei gen lijsten uit te komen. Dat zou te veel lijken op het „infe rieure" westerse systeem van verschillende politieke partij en, dat er toe leidt dat slechts koppen worden geteld in plaats van het „wegen van ar gumenten zoals in de Islamiti sche Republiek".De grootste zorg van de autoriteiten is de opkomst. Als die zondag laag zou zijn, tast dat de legitimiteit van de nieuwe Madjlis aan. Daarom heeft de regering zes verschillende milities en 80.000 mullahs opgeroepen de stem gerechtigden aan te sporen de stemlokalen te bezoeken. Er zijn er volgens diplomaten ook die alleen maar gaan stemmen om een kiesstempel in het pas poort te krijgen. Het ontbreken van een dergelijk embleem kan problemen geven bij de aanvraag voor een reisbiljet of bij het verstrekken van rant soeneringsbonnen. PARIJS (AFP) - Bijna 30.000 Fransen, voor een groot gedeelte afkomstig uit Lotharingen, hebben vrijdag in Parijs gedemonstreerd tegen het plan van de regering-Mitterrand, de staalindustrie te saneren. Aan de betoging werd ook deelgenomen door de secretaris-generaal van de communistische partij, Georges Marchais en zijn collega van het linkse vakverbond CGT, Henri Krasucki. Met deze „mars op Parijs", de eerste grote arbeidersmanifesta tie sinds het aantreden van de socialistisch-communistische regering in 1981, willen de staalarbeiders bereiken dat de regering afziet van de onlangs geno men maatregelen in het kader van een herstructuering van de verliesge vende staalindustrie. Als gevolg van die maatregelen verdwijnen onge veer 25.000 banen, waarvan 16.000 in Lotharingen, dat een grote staal industrie heeft. Marchais had tevoren gezegd dat zijn aanwezigheid bij de betoging niet als een vijandig gebaar naar de regering beschouwd moest worden. In het kabinet zitten vier communistische ministers. Alle vakbonden hadden de Lotharingers opgeroepen aan de mars deel te nemen, maar alleen het CGT was daarbij door zijn secretaris-generaal vertegenwoordigd. Achter een enorm Lotharings kruis van ijzer, het gevaarte woog 500 kilo, marcheerden de demonstranten van de Place de la Nation naar de Eiffeltoren. Dit bouwsel uit het begin van deze eeuw wordt als een symbool van de kracht van de Franse staalindustrie ge zien. Er is 7.000 ton staal uit Lotharingen in verwerkt. LONDEN (DPA) - Een Britse regc ringscommissie heeft gedetail leerde voorstellen op tafel gelegd voor een hervorming van de ze delijkheidswetgeving. De com missie heeft acht jaar aan de voorstellen gewerkt, wat echter niet mocht verhinderen dat het resultaat gisteren van allerlei kanten fel werd bekritiseerd. Voor het ministerie van binnen landse zaken, dat de commissie had ingesteld, wérd gedemon streerd door vrouwengroepen. Zij protesteerden omdat ver krachting in het huwelijk ook in de toekomst ongestraft blijft wanneer de man en vrouw bij el kaar wonen. Pas wanneer dat niet meer het geval is, zal ge slachtsverkeer tegen de wil van de vrouw als verkrachting wor den bestraft. De commissie wil dat slachtoffers van verkrachting beter be schermd worden tijdens verho ren door de politie of de rechter Degene die aangeklaagd wordt wegens verkrachting zal echter minder op anonimiteit mogen re kenen. Tot dusverre mochten de kranten de naam van de ver krachter pas vermelden na een veroordeling. Als het aan de commissie ligt. zal dat nu reeds mogen gebeuren bij indiening van de aanklacht. Onder het bestaande Britse recht is anaal geslachtsverkeer alleen tussen mannen boven de 21 jaar niet strafbaar. In alle andere ge vallen wel. Echtparen kunnen er voor gestraft worden met levens lang, ook als het gebeurt met bei- Nederlandse hulp voor Madagascar GENÈVE (AP) - Het internationa le Rode Kruis en de islamitische versie daarvan, de Rode Halve Maan, hebben gisteren bekend gemaakt dat een Nederlands hulpteam naar Madagascar zal vertrekken om bijstand te verle nen aan slachtoffers van een wer velstorm die afgelopen week dit eiland trof. De cycloon heeft volgens de plaat selijke afdeling van het Rode Kruis ongeveer 37.000 slachtof fers gemaakt in de havenstad Antsiranana. De helft daarvan is dakloos en bijna 80 procent van de stad is vernietigd. der toestemming. De meent dat dit moet veranderen en stelt voor anaal geslachtsver keer toe te staan als de vrouw ten minste 16 en de man ten minste 18 jaar is. De voorgestelde liberalisering van de incestbepalingen heeft inmid dels ook veel stof doen opwaai en. De commissie wil incest toe staan tussen broers en tussen broer en zus als zij boven de 21 zijn. Het conservatieve Lager huislid Vivian Bendall sprak van een ..wet van de goot" en een be lediging van het „algemeen fat soen". Incest tussen vaders en dochters, moeders en zonen en tussen grootouders en kleinkin deren zal ook in de toekomst strafbaar blijven. Tegenhanger EG eindelijk weer bijeen MOSKOU (RTR) De Comecon, de Oosteuropese tegenhanger van de EG, zal voor het eerst sinds dertien jaar weer een echte top conferentie, met partijleiders en al, beleggen. De ontmoeting zal plaatsvinden in juni in Moskou, zo heeft de Russische ondermi nister van buitenlandse zaken, Georgy Kornjenko, gisteren ge zegd. De premiers van de tien landen van de Oosteuropese raad voor Wederzijdse Economische Bijstand, zoals de Comecon vol uit heet, komen normaal gespro ken wel elk jaar bij elkaar, maar de laatste maal dat de partijlei ders de conferentie bijwoonden was in 1971 in Boekarest. Cuba en Vietnam waren toen nog geen lid van de organisatie. Al bijna twee jaar wordt er gepraat over de voorbereidingen van een Comecon-top. Het zag er naar uit dat er vorig jaar mei een kon worden belegd, maar menings verschillen over de agenda wa ren er de oorzaak van dat de bij eenkomst werd uitgesteld. Het waren toen vooral Hongarije en Roemenië die dwars lagen. De Sowjet-Unie heeft steeds tegen gesproken dat er problemen on der de leden van de Comecon waren, maar zij heeft haar bond genoten wel laten weten niet meer olie te kunnen leveren, het geen in met name Roemenië voor energieproblemen zorgt. EEN ECHT COMPLETE KRANT. OVER WERELD, STAD EN LAND. Wéér een stukje dichter bij een pnjs in het Grote Wal Waar Lentespel. i Knip uit en piak het op uw wedstnjd- formulier en we' op de Wat Waar-spaarkaart met hetzelfde weeknummer. Bent u het wedstrijdformulier kwijt? Haal een nieuwe op ons kantoor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 7