Tweeverdieners extra premie aow Geld zal geven in toch doorslag slag rond PTT 'Geen idee van strafbaar feit' 'Vredesvrouwen in Italië 'Top Foster Parents is gelijk mafia' Dode man in bos ontdekt i i Prijs voor gelijke behandeling Akkoord over 160 Massaal scholenprotest tegen terugkeer Janmaat 'Beter allemaal een beetje zonder werk' bij Wilton ontslagen ZATERDAG 14 APRIL 1984 DEN HAAG/ROME (GPD) - Voor de rechtbank in het Siciliaanse Ragusa is gisteren het proces be gonnen tegen twaalf vrouwen die in maart 1983 hadden deelge nomen aan een blokkade van de Siciliaanse kruisrakettenbasis bij Comiso. Elf van hen waren buitenlandsen, onder wie ook twee Nederlandse vrouwen: Peg gy Ravesteyn uit Purmerend en Marijke Molenaar uit Den lip. Zij werden op 11 maart van het vo rig jaar gearresteerd en brachten enkele dagen in een Siciliaanse cel door. Hoewel het proces da delijk had kunnen plaatsvinden, gaf de rechtbank van Ragusa er de voorkeur aan, het op de ge bruikelijke (langdurige) wijze voor te bereiden. De reden voor dit uitstel moet waarschijnlijk worden gezocht in de politieke gevoeligheid van de kwestie: de Italiaanse politie was in die dagen tamelijk hard handig opgetreden tegen ver schillende groepen demonstran- DEN HAAG (ANP) - Een comité van verontruste ouders van de organisatie Foster Parents vindt dat de officier van justitie in Am sterdam binnen twee weken moet komen met de uitslag van een onderzoek naar de financiële handel en wandel van het be stuur van de stichting Foster Pa rents Plan (FPP). Blijft het resul taat beneden de verwachtingen van de pleegouders dan dreigt een kort geding tegen de staat. Dit heeft het comité, waarvoor de Hoogerheidenaar Marius We ber en de als Rooie Reus bekend staande actievoerder Dirk de Vroome het woord voeren, vrij dag laten weten. Zij hadden daartoe midden op het Haagse Binnenhof een zogehe ten openlucht-persconferentie belegd. Het'aanpalende perscen trum Nieuwspoort was geme den, omdat het maken van der gelijke onkosten juist aan het be stuur van Foster Parents Plan wordt verweten. De vorige pers conferentie van het FPP had al leen al aan drankjes vijfhonderd gulden gekost, zo was het comité gebleken. Volgens Weber maakt het stich tingsbestuur zich schuldig aan, mafia-praktijken, „waarbij het woord chantage licht gekozen is." Weber doelt daarbij op de weigering van het bestuur om de boeken te laten onderzoeken door accountants van de veront ruste pleegouders. Uit dat onder zoek zou moeten blijken dat veel meer geld opgaat aan onkosten dan Foster Parents wil toegeven. De commissie Van Kemendade, die het bestuur kort geleden heeft gezuiverd van alle blaam die publikaties over het FPP hadden uitgestort, wordt door Weber afgedaan als een „klucht commissie". Het comité heeft meer vertrouwen in de stichting onderzoek bedrijfsinformatie (SOBI), die donderdag meldde dat het bestuur van" FPP het pu bliek heeft misleid met valse in formatie over het percentage dat de hulporganisatie jaarlijks aan directe hulp besteedt. ARNHEM (ANP) - In de bossen achter een motel bij Arnhem is vrijdag het stoffelijk overschot gevonden van een ongeveer 25 jaar oude man. Volgens de poli tie is uit een eerste onderzoek ge bleken dat het slachtoffer is overleden aan een overdosis he roïne, hoewel een misdrijf niet wordt uitgesloten. Het lijk werd gevonden door een bosarbeider. Het is volgens de politie nog niet duidelijk hoe lang de man in het bos heeft gele gen. Ook de identiteit is nog on bekend. ADVERTENTIE U least reeds een Golf Van voor 459,- p. mnd. of een VW transporter voor/649,- p. mnd. Kamsteeg Auto Lease B.V. Hoorn 174 - Alphen a/d Rijn 01720-21521 ten, waaronder ook communisti sche kamerleden. De zaak was hoog opgenomen in de Italiaanse pers en had aanleiding gegeven tot kamervragen. Op 17 maart werden de elf buitenlandse ver dachten dan ook vrijgelaten en naar eigen zeggen 'gedepor teerd'. Zij mogen nu wel bij hun eigen proces aanwezig zijn. Op een persconferentie in Catania verklaarde Marijke Molenaar dat de sit-in van vorig jaar uitslui tend bedoeld was om de installa tie van de kruisraketten te ver hinderen, en dat zij en haar me deverdachten er geen idee van hadden dat ze daarmee een straf baar feit pleegden. Dezelfde verklaring werd afgelegd docr de eerste drie verdachten, die vrijdag door rechter Angelo Ventura werden verhoord. De zitting werd bijgewoond door ongeveer 200 pacifisten uit ver schillende delen van Italië. Het verhoor van de overige zeven verdachten onder wie de twee Nederlandsen (twee Westduitse vrouwen kwamen niet naar Ra gusa en worden bij verstek be recht) is tot vandaag uitgesteld. In het geval van Peggy R. en Marij ke M. kwam dit erop neer, dat zij op kosten van de Italiaanse staat op een Alitalia-vlucht naar Schiphol werden gezet. De reden van de uitzetting: oponthoud van langer dan 48 uur zonder de ver eiste verblijfsvergunning, en het plegen van strafbare feiten op Italiaans grondgebied, namelijk het blokkeren van een openbare weg en belediging van ambtena ren in functie. Deze laatste be schuldiging is overigens verval len, zodat alleen de wegblokkade overblijft. Hierop staat overigens nog altijd een straf van een tot zes jaar hechtenis, in dit geval bijna zeker voorwaardelijk. Van de zeven toegewezen verdedi gers zijn de meeste vrouwen, maar de verdachten beklagen zich, dat zij door het verblijfsver- bod nauwelijks gelegenheid heb ben gehad contact met hun ver dedigers op te nemen om zich voldoende op het proces voor te bereiden. DEN HAAG (GPD) - De gelijke behandeling van man en vrouw in de aow leidt tot een verhoging van de premie, die door tweeverdieners moet worden opgebracht. Het kabinet heeft dit besloten nu vanaf 1 januari mannen en vrouwen gelijk behandeld zullen worden in de aow en de overige volksverzekeringen. Voor gehuwde bejaarden gaat de uitkering echter niet omhoog. Het nieuwe systeem leidt tot een bezuiniging van enkele honderden miljoenen. Het besluit van het kabinet is geno men om te voldoen aan een richt lijn van de Europese Gemeen schap. Uitgangspunt hierbij is een volledig gelijke behandeling aow. Gehuwde bejaarden hou den - net als tegenwoordig recht op een gezamelijk pen sioen van 100 procent van het mi nimumloon. Ongehuwden krij gen een uitkjering van 70 pro cent van het minimumloon. De verschillen met de bestaande regeling betreft de uitkering aan bejaarden waarvan de ene part ner 65 jaar is, en de ander nog niet. In die gevallen krijgt de 65- plusser recht op 50 procent van het minimumloon. Afhankelijk van het inkomen van de jongere partner krijgt het echtpaar een aanvullende uitkering van 20, 35 of 50 procent van het minimum loon. De winst voor de overheid is een gevolg van de eveneens in te voeren - zelfstandige premiehef fing. In tegenstelling tot het hui dige systeem, waarbij een echt paar maximaal f 8233 aan aow- premie behoeft te betalen, gaat nu iedereen over het eigen inko men premie betalen. Het is nog niet duidelijk op welk niveau de maximaal te betalen premie komt te liggen, en of het kabinet van plan is deze premie te verla gen. Het voorstel van het kabinet is door de staatssecretarissen De Graaf (sociale zaken) en Kappey- ne van de Coppello (emancipa tiezaken) inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd. De invoering van dit nieuwe sys teem gebeurt gelijktijdig met de derde fase van de wet Tweever dieners. Gezien de financiële gevolgen voor huishoudens met meerdere inko mens staat nu vrijwel vast dat het kabinet in deze derde fase van de wet Tweeverdieners slechts enkele oppervlakkige aanpassingen zal doorvoeren. Uitvoering van het oorspronke lijke voornemen (twee verdie ners aanslaan alsof één partner het gezamenlijke inkomen had verdiend) zou te zware gevolgen hebben voor de betrokken groep. Uit recent bekend geworden infor matie blijkt dat de koopkracht daling als gevolg van de verzelf standiging van de aow-regeling per huishouden drie tot vijf pro cent zal bedragen. Komt daar de oorspronkelijke derde fase bij, dan leidt dat tot een koopkracht-' daling van meer dan tien pro cent. Dit vindt het kabinet te gor tig- DEN HAAG (GPD) - In plaats van de eerder aangekondigde 188 ge dwongen ontslagen bij Wilton- Fijenoord in de zogenaamde 'Schiedam-optie' gaat er nu een aanvraag voor collectief ontslag van 160 personen de deur uit. Dat is de bescheiden winst van vakbonden en ondernemings raad na een middag besprekin gen met staf en direktie van de werf in Schiedam. Het verschil van 28 man komt door een ver dere doorberekening van de ge volgen van de eerder overeenge- Albeda bij CNV in Boskoop BOSKOOP - De vakbeweging moet werk boven inkomen zet ten. Dat betekent dat voorrang gegeven moet worden aan indus trieel herstel, de basis van de ver zorgingsstaat, en verdeling van werk. "Beter allemaal een beetje werkloos dan helemaal geen baan voor 18 procent van de be-^ volking". Dat zei prof. W. Albeda gisteren in Boskoop ter gelegenheid van een jubileumviering van het 75-jarige CNV. Volgens Albeda heeft de christelijke vakbeweging een bij zondere rol bij het ontwikkelen van een 'nieuw maatschappijty pe, waarin begrippen als solidari teit en rechtvaardigheid op de eerste plaats staan'. Eén van de lessen van de economi sche crisis is dat iedereen de ver zorgingsstaat heeft overschat, al dus de voormalige minister van sociale zaken. Daarbij is de vak beweging in een moeilijke posi tie terecht gekomen. Door be drijfssluitingen, het bedanken van werklozen en leden die het lidmaatschap te duur vinden is de macht van de vakbeweging afgenomen. Maar ondanks het feit dat de vak beweging dieper in de proble men zit dan ooit tevoren, moet volgens Albeda juist nu de zijde worden gekozen van de uitke ringsgerechtigden. "We kunnen in deze fundamentele depressie niet alleen maar nee zeggen. Nieuwe waarden zullen aan mens en werk moeten toege kend", aldus Albeda. Twaalf mensen voor rechter in vleesfraude DEN HAAG (ANP) - Het omvang rijke onderzoek van de officier van justitie in Den Haag naar de vleesfraude bij de Vleeschmees- ters heeft uiteindelijk twaalf ver dachten opgeleverd. Zij zullen in mei en juni terecht moeten staan op verdenking van valsheid in geschrifte. Tegen twee medewer kers van een accountantskantoor loopt nog een gerechtelijk voor onderzoek, zo heeft de Haagse persofficier, mevrouw mr Cou- zijn, vrijdag meegedeeld. De twaalf vleeschmeesters, waar onder verscheidene directeuren, worden ervan verdacht feitelijk de leiding te hebben gehad bij. het plegen van de vervalsingen. Tussen 1979 en 1980 streek het bedrijf tien miljoen gulden op door EG-heffingen op de invoer van Argentijns vlees te ontdui ken. Volgens mr Couzyn is de schade inmiddels hersteld. In Amsterdam is gisteren de jaar lijkse herdenking en kranslegging gehouden bij het monument voor de vrouwen van Ravensbrück. De ge denkplaats herrinnert aan de 92.000 vrouwen uit alle in de Twee de Wereldoorlog bezette landen die in dit concentratiekamp om het le ven kwamen. In totaal hebben tus sen 1939 en 1945 zo'n 115.000 vrou wen in het kamp gevangen gezeten. Op hen werden medische experi menten uitgevoerd. (foto anpi DEN HAAG (GPD) - De Algeme ne Vereniging van Schoolleiders heeft scherp geprotesteerd tegen het voornemen van Tweede-Ka merlid H. Janmaat (Centrumpar tij) om in het middelbaar onder wijs les te gaan geven. „Een school heeft de opdracht om leerlingen verdraagzaamheid bij te brengen. De Centrumpartij doet het tegenovergestelde", zo zegt een woordvoerder van de vereniging. Janmaat gaf, voor hij kamerlid werd, les in maatschappijleer op een school in Den Haag. Hij wil, zo werd onlangs bekend, naast zijn kamerlidmaatschap weer en kele uren les gaan geven. Zijn voormalige school is verplicht Janmaat, omdat hij kamerlid is, weer terug te nemen, maar heeft daar geen zin in. De school krijgt nu steun van de Algemene Vereniging van Schoolleiders, die het onverant woord vindt om Janmaat in het onderwijs te laten werken, zeker in het vak maatschappijleer. komen arbeidstijdverkorting van vijf procent. Bovendien zijn er een aantal voor waarden door het personeel ge steld, willen ze medewerking verlenen aan de plannen van de direktie. Zo wordt er een com missie uit de ondernemingsraad benoemd die er volgens or-secre- taris Benner op toe moet zien dat "er niet alleen rotte appelen uit de mand worden geplukt". Daarnaast moeten bij een groter natuurlijk verloop dan wordt voorspeld, de ontslagen mensen als eerste terug kunnen keren. Maandagavond wordt er tussen di rektie en de bonden gepraat over een concept-overeenkomst, waarin deze plannen en voor waarden zijn verwerkt. Volgens Benner is het plan uiteindelijk echter onvermijdelijk en dreigt anders opnieuw faillissement. Belangrijkste voorwaarde van bon den en personeel om aan een der gelijk afslankingsprogramma mee te werken is dan ook nog al tijd dat Wilton-Fijenoord hier door uit de staat van surseance van betaling wordt gehaald. Over de vorderingen in de besprekin gen hierover met het ministerie van economische zaken, bewind voerders van het moederbedrijf RSV en de gemeente Schiedam kon direkteur Sluis het perso neel gisteren weinig mededelin gen doen. DEN HAAG Premier Lubbers heeft in de anderhalf jaar dat hij nu aan het bewind is, de Tweede Kamer nog niet eerder zo mas saal tegenover zich gehad als de afgelopen week in het debat over de overplaatsing van de PTT-di- rectie naar Groningen. Het liep uit op een krachtmeting, waarvan vandaag de uiteindelij ke uitkomst nog niet valt te voor spellen. Het Noorden mag dan blij zijn over de bijval die het - overigens niet voor het eerst - van de Tweede Kamer heeft ge- kregen, 100 procent zekerheid over het lot van de spreiding is er niet. Wel heeft Lubbers vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dui delijk gemaakt dat de overplaat sing naar Groningen van de top van de PTT voorrang zal hebben' bij de spreidingsoperatie. Het ka binet heeft niet nu al een beslis sing genomen over het doorgaan van de totale verhuizing van de Centrale Directie. De knoop zal definitief worden doorgehakt na dat de resultaten bekend zijn van een nieuwe kostenberekening. Kortom: er is nog van alles mo gelijk. De Kamer heeft Lubbers wel in het stof doen bijten, maar hoewel on der druk van de massale en geo liede noordelijke lobby het kabi net de duimschroeven zijn aan gedraaid, weten we uit de ge schiedenis dat in dit soort zaken niet te vroeg gejuicht moet wor den. Het debat verliep verrassend om dat het er tot een uur voor het einde naar uit zag dat Lubbers het hoofd boven water zou kun nen houden. Hij leek succes te hebben met zijn poging de Ka mer een uitstelprocedure af te dwingen, waardoor het debat als een nachtkaars zou zijn uitge- gaan. Er waren zoveel tegenstrijdige cij fers over de kosten van de opera tie over tafel gegaan, dat het zin vol leek de door Groningen aan gevoerde, sterk afwijkende, want veel eunstieer cijfers nog eens door onafhankelijke deskundi gen te laten onderzoeken. Lub bers sprak nadrukkelijk van een „handreiking" aan de Kamer. Hij gaf zichzelf zo de speelruimte om straks alle kanten uit te kun nen. Als de berekeningen van Groningen kloppen, dan is er niets aan de hand en kan de spreiding toch volledig door gaan. Kloppen ze niet, dan heeft het kabinet een ijzersterk argu ment om zijn eigen plan voor een goedkopere, afgeslankte sprei ding door te zetten. De Kamer leek daarmee akkoord te gaan, maar op het allerlaatste moment gooide de WD'er De Beer roet in het eten. Hij eiste op de van hem bekende hoge toon - en op straffe van een extra debat volgende week - dat het kabinet vrijdag al zou besluiten dat de volledige overplaatsing door gaat. Het onderzoek naar de kos ten moet daarna plaatsvinden. De Beer werd bijgevallen door de CDA'er Eversdijk, de socialist Van der Doef en de D'66'er Tom mei, die zich niet door de WD de kans wilden laten ontnemen de noordelijke kiezers nog wat vaster aan zich te binden. Geblinddoekt In feite verlangde de Kamer van het kabinet om geblinddoekt in het diepe te springen. Eversdijk noemde de 250 miljoen, die de spreidingsoperatie hem waard is (in tegenstelling tot de maximaal 200 miljoen van het kabinet), zelfs „geen ontbindende factor". Met andere woorden: ook als het méér wordt, zeggen wij niet per definitie nee tegen de volledige spreiding. door Hans de bruijn Minister Smit-Kroes (l) in een onderonsje met staatssecretaris Scherpen- huizen: de gebakken peren zijn voor haar. (foto gpdj De boodschap was duidelijk: Lub bers mocht niet de kans krijgen straks bij een geringe overschrij ding (bijvoorbeeld 275 miljoen) de zaak toch te laten afketsen. Anderszijds is Eversdijks over tuiging „dat het met 250 miljoen kan" op net zo weinig gebaseerd als die van het kabinet dat het niet kan. Lubbers verzette zich dan ook he vig en hield de Kamer zelfs voor dat deze houding een nieuwe af faire a la RSV of de Oosterschel- de oproept, waarbij de politiek er na jaren achterkwam dat zij over heidsgeld in een bodemloze put heeft gestort. De Kamer reageerde verontwaar digd op deze vergelijking, maar feit is dat over de spreiding van de PTT-directie naar Groningen de laatste decennia zoveel ver schillende cijfers de ronde heb ben gedaan, dat een flinke dosis scepsis op zijn plaats is. De PTT wekt al jarenlang de valse indruk dat het een miljardenzaak is, ter wijl Groningen steeds doet alsof het op een koopje kan. Groningen heeft - mede dankzij een op volle toeren draaiende noordelijke lobby (de commissa rissen Vonhoff, Wiegel en Oele en burgemeester Buiter) - het pleit in elk geval bij de Kamer gewonnen. Daarbij heeft zeker een rol gespeeld dat de Kamer genoeg heeft van de tegenwer king (sommigen spreken van sa botage) die de leiding van de PTT - de informatiebron waar van de Kamer in belangrijke ma te afhankelijk was - de laatste ja ren heeft uitgeoefend. Maar het kabinet, dat ook een be groting moet zien rond te krij gen, was minder makkelijk te overtuigen. Die twijfel leidde tot de interventie van De Beer, die rook dat Lubbers uit was op uit stel om uiteindelijk toch zijn zin te kunnen krijgen. Die weg moest worden afgesneden. „We laten ons niet belazeren", zei De Beer in de wandelgangen. En daarom werd het kabinet opge zadeld met de eis vrijdag al in principe te beslissen, ongeacht de kosten. Dat het juist de WD was die deze eis op tafel legde was pikant, want nog maar een week geleden stelde WD-leidcr Nijpels zich achter het kabinets besluit op, terwijl PvdA en CDA dat scherp veroordeelden. Maar de liberale noordelijke storm (hij werd ondubbelzinnig door zijn leermeester Wiegel op de vingers getikt) maakte dat hij al gauw omzwaaide. Daarmee zijn ministers Smit-Kroes, Winse- mius en vice-premier Van Aar- denne in de steek latend. PTT-staatssecretaris Scherpenhui- zen, die de vooruitgeschoven post van het Noorden in het ka binet lijkt, was daarentegen dol gelukkig. Deze uiterst zwakke bewindsman had immers zijn politieke voortbestaan aan het volledig doorgaan van de sprei ding verbonden. Dankzij het ver zet van de Kamer boekte deze man, die op geen enkel ander punt krediet heeft bij de Kamer, toch succes. Scherpenhuizen loopt nu rond als de „held van het Noorden", wiens dreigement af te treden in elk geval even effect heeft gehad. Tot groot verdriet van zijn minis ter, Neelie Smit-Kroes, die nooit enthousiast over de spreiding is geweest en het kabinetsbesluit om de overplaatsing te versobe ren van harte steunde. Voor haar waren de druiven de af gelopen week-uiterst zuur nu zij door haar eigen kamerfractie in de steek is gelaten. Zij deed - hoewel aanwezig achter de rege ringstafel dan ook niet aan het debat mee. Dat mocht Scherpen huizen doen, die het verdedigen van het door hem verfoeide kabi netsbeleid aan Lubbers overliet en zelf slechts wat met bekende cijfers goochelde. Het is niet denkbeeldig dat Smit- Kroes straks met de gebakken peren komt te zitten wanneer de spreiding toch duurder uitvalt, vooropgesteld dat het kabinet daar dan mee akkoord gaat. Lub bers en minister van financiën Ruding hebben al ondubbelzin nig laten weten dat de extra kos ten dan door haar eigen begro ting moeten worden opgehoest. Het debat was uiteindelijk een prestigekwestie geworden, waar bij over de reden voor de sprei ding: banen voor het Noorden, en de vraag of die gezien de grote werkloosheid in het Westen nog wel zinvol is, niet meer werd ge sproken. Het ging om het gestand doen van gedane beloften. In de politiek moet daar op té rekenen zijn, ze ker als zij zo vaak door zoveel op eenvolgende kabinetten zijn her haald. Maar als de Kamer denkt dat met een principe-uitspraak van het kabinet nu de volledige spreiding ook is gered, dan juicht zij te vroeg. Oe lange weg van de spreiding is geplaveid met dergelijke uitspra ken en feit blijft nu eenmaal dat, ook al sluit de Kamer daar nu de ogen voor, er straks geld op tafel moet komen. De Kamer mag dan nu het Noorden het idee hebben gegeven het pleit te hebben ge wonnen, maar straks zal niet een principe-uitspraak maar het har de geld de doorslag geven bij vraag wat er uiteindelijk van de PTT-leiding in Groningen te recht zal komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 5