pont: Van der Luit LEXAN PLAAT BAS NEON OPROEP KOSTHUIS Daken-dichten X wordt 'n koud kunstje met Dagopleidingen Avondopleidingen Vakantietijd- inbraaktijd! VOOR VEILIGHEIDSBEGLAZING Tot onze grote droefheid is, na een langdurig zeer moe dig gedragen lijden, van ons heengegaan mijn lieve on vergetelijke man, onze broer, zwager en oom JOHANNES VAN DER KWAAK op de leeftijd van 56 jaar 13 april 1984 Lorentzkade 62 2313 GE Leiden De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar maandagavond van 7-7.45 uur. Thuis geen bezoek De begrafenis is bepaald op dinsdag 17 april a.s. om 2.30 uur n.m. op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Vertrek van het rouwcentrum om ca. 2 uur. Algemene kennisgeving Na een liefdevolle verzorging in het bejaardencentrum "De Dillenburg" hebben wij onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma CECILIA BARBARA HEMERIK-PAULIDES vandaag naar haar laatste rustplaats mogen begeleiden. FRANCIEN en HENK FRANS en JEANNE ELIE en NEL FRITS en TANJA Leiderdorp, 14 april 1984 Van Poelgeestlaan 91 JOH. PARDON oud 52 jr., wonende Jac. Urlusplantsoen 362 te Leiden door verdriet en eenzaamheid zichzelf op tragische wijze zijn leven heeft ontnomen, ook is hij in aller eenzaam heid weggebracht. Tevens danken wij al degene die met inzet van eigen leven getracht hebben hem te redden. Wij missen hem. zijn diepbedroefde zusters Open voor mij de poorten naar de plaats waar gerechtigheid heerst, dan zal ik binnengaan en Heer loven Psalm 118:19 In Jezus ontslapen in de gezegende leeftijd van 89 jaar, onze dierbare vader, schoonvader, grootvader en over grootvader ABRAHAM LUCAS SERLIE weduwnaar van MARIA VAN DEN BERG Leiden: W.M. SERLIE M.C. VAN DER M£ RK-SERLIE F. VAN DER MARK A.L. SERLIE A. SERLIE-VAN DER WALLE Edam: J. HEEMSKERK D. HEEMSKERK-MAAS Kleinkinderen en achterkleinkinderen Leiden, 13 april 1984 ,.'t Huis op de Waard" Kaarsenmakersstraat 2, 2312 SG Leiden Corresp. adres: Zijlsingel 22, 2314 KC Leiden De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 17 april a.s. in de aula van de algemene begraafplaats "Rhijn hof", aanvang 15.00 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ont vangkamer van de begraafplaats. ABRAHAM LUCAS SERLIE ïn de gezegende ouderdom van bijna 90 jaar D. SELIER N. SERLIE-VAN KOPEREN J.W. SERLIE W.C. GIJZENIJ-SERLIE L. SERLIE M.C. SERLIE-PELT C.W. SERLIE E. SERLIE-KOKKEDEE Nichten en neven Leiden, 13 april 1984 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden II Timótheüs 4 vers 7 Heden nam de Here tot Zich, na een kortstondig gedra gen lijden, mijn innig geliefde man, onze zorgzame va der en opa, broer en oom JOHANNES JACOBUS VERMOND in de ouderdom van 76 jaar Leiden: J. VERMOND-KIJK IN'DE VEGTE Leiden: E. VERMOND Uithoorn: J.J. VERMOND C.H. VERMOND-VAN WERKHOVEN NICOLE, JEROEN, JASPER Leiden: A. VAN DER MARK RONALD, BIANCA De overledene is opgebaard in de rouwkamer Eenvoud, Van Ingen Schenau, Hogewoerd 84. Bezoek aan de rouwkamer: dinsdagavond van 7.00 tot 7.30 uur De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 18 april a.s. te 12.30 uur op de algemene begraafplaats Rhijnhof. Ook na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van de begraafplaats. Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de volle zekerheid des geloofs, mijn geliefde zuster, schoonzus ter, onze tante en oud-tante AAFJE VAN EGMOND in de ouderdom van 77 jaar J. VAN EGMOND M. VAN EGMOND-VAN EGMOND J.N. VAN DER KWAAK- VAN EGMOND J.N.J. VAN DER KWAAK JAN-WILLEM ARINA ANNE-MARIE W.J. VAN EGMOND J.G. VAN EGMOND-VAN DER DEIJL MARIËLLE JAN-WILLEM J.H. VAN EMGOND N. VAN EGMOND-SCHONEVELD JACCO CORRINDA MARTIN 2231 BE Rijnsburg, 13 april 1984 Oegstgeesterweg 220 De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 17 april a.s. om 2.00 uur n.m. in de Herv. Grote- of Laurentius- kerk aan de Kerkstraat te Rijnsburg, waarna de begrafe nis zal plaats vinden op de begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "De Voorhof" aan de Vliet N.Z. 36 te Rijnsburg. Zij is verlost, God heeft haar welgedaan Na een kortstondig lijden, heeft de Here tot Zich geno men onze geliefde vriendin AAFJE v. EGMOND op de leeftijd van 77 jaar Leiden: L. VERKUIL A. VERKUIL-v.d. VIJVER Rijnsburg: A. v.d. VIJVER J. VERKADE-v.d. VIJVER A. VERHAAR-v.d. VIJVER E. STAR-v.d. SLEET Rijnsburg: C. v. EGMOND-v.d. LUCHT Rijnsburg, 13 april 1984 Hiermede geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve zoon, onze vader, broer, zwager en oom ARIE JACOBUS PIETER VAN HEERINGEN op de leeftijd van 47 jaar Uit aller naam: G.C. VAN HEERINGEN- ROOSENDAAL De overledene is opgebaard in de rouwkamer "Eenvoud", Van Ingen Schenau, Hogewoerd 84 te Lei den. De crematie zal plaatsvinden dinsdag 17 april a.s. te 11.00 uur in het crematorium "Eikelenburg" te Rijswijk. Na de crematie gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van het crematorium. Enkele jaren maakte zij deel uit onze Raad. Wij hadden in haar een serieuze, hardwerkende, beminneljke colle ga, die zich meLhart en ziel inzette voor de belangen van de wonenden en werkenden in "Mariënhaven". Enige tijd geleden werd RIA ROODENBURG ziek, maar ook vanuit haar ziekbed bleef zij de gang van zaken in 'Mariënhaven' trouw volgen, totdat zij ons voor goed ging verlaten. Wij nemen afscheid van een voortreffelijke vrouw. Wij zullen dit beeld van onze vriendin RIA dankbaar in onze herinnering bewaren. Ondernemingsraad 'Mariënhaven' G. KUIPERS, voorzitter W. VOGELS, secretaris Warmond, 13 april 1984 Bij deze wil ik u danken voor de vele blijken van medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en levenskameraad Clasina Johanna Blok-Verstraaten Uw persoonlijke of schriftelijke belangstelling heeft mij c daan in deze moeilijke dagen. Allen, die iets te vorderen heb ben van of verschuldigd zijn aan wijlen de heer PIETER KEMPENEERS, laatst ge woond hebbende te Leiden, overleden op 1 februari 1984, wiens nalatenschap beneficiair is aanvaard, wordt verzocht daarvan schriftelijk opgave te doen aan ondergetekende no taris vóór 1 mei 1984. Mr. J. Schijffelen notaris 2313 HM Leiden Burggravenlaan 1 iedereen leest de krant altijd en overal. Enige en algemene kennisgeving Op de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar ging na een kort ziekbed, voorzien van het H. Sacrament van de Zie ken, van ons heen, onze zeer geliefde vader, opa, over grootvader en oom CHRISTIANUS HOGENES weduwnaar van EVA PETRONELLA SLUIS Leiden: A. DE JONG-HOGENES L. DE JONG Leiden: J.C. HOGENES J. HOGENES-BRUGMAN Leeuwarden: E. VAN DE GROOT-HOGENES Alblasserdam: M.A. VAN DER WEIJDEN-HOGENES A.F. VAN DER WEIJDEN Leiden: J.J. HOGENES C. HOGENES-THIEL Kleinkinderen en achterkleinkinderen Oegstgeest 13 april 1984 Huize "Rustenborch" Van Wijckersloothplein 1-3 Corr.adres: Familie de Jong Meijerbeerpad 21 2324 DX Leiden Z.W. De overledene is opgebaard in het mortuarium van Hui ze "Rustenborch". Bezoek aldaar zaterdag 14 april van 16.00 tot 16.30 uur. De H. Eucharistie wordt voor hem gehouden op maan dag 16 april om 10.00 uur in de kapel van Huize "Rus tenborch" waarna de begrafenis plaatsvindt op de RK- afdeling van de H. Willibrordus (Rhijngeesterstraatweg) te Oegstgeest. Begrafenissen -Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Verzekeringen Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432,2300 AK Leiden, telefoon 071 -213231 Wassenaar. Deijlerweg 127, telefoon 01751-12436 Voorschoten. Hyacinthstraat 7, telefoon 01717-5985 Eenvoudige man, 44 jaar zoekt een eenvoudig Moet wel in Leiden zijn. Wie helpt mij? Brieven onder nr. 2024 bureau v.d. blad H. Prince huisarts, Afwezig van 21 t/m 29 april Waarnemers: Dr. Reinders, Schaeffer, Crul, Hammerstein, Jasperse, De Jong en Kooy- B. ROOS, huisarts, afwezig van vrijdag 20 april tot en met 27 april Waarneming door de artsen: Boer, Van der Waart, Arnou, Van Wingerden, Benit, Van Rijn en Nieuwenhuis. begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 J.S. Bach Uitvoering op woensdag 18 april 1984 in de STADSGEHOORZAAL te Leiden aanvang 19.15 uur MEDEWERKENDEN: Elena Vink - Sopraan Rita Dams - Alt Chris van Woerkom - Tenor (Evangelist) Jos van der Lans - Tenor Cor Niessen - Bas Christuspartij Joep Bröcheler Bas Ben de Ligt - Viola da Gamba Ada van der Bent - Orgel (continuo) Wim van der Reijden - Orgel Chr. Oratorium en Jongerenkoor "EX ANIMO" Begeleiding: Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland Het geheel onder leiding van: Wim de Ru. Toegangsprijs: 1 15,— Houders C.J.P. Paspoort en Pas 65 f 12, Toegangskaarten verkrijgbaar bij Fa. C.C. Bender, Hogewoerd 90 te Leiden, tel. 071-120097, en 's avonds aan de zaal. Plaatsbespreken vanaf DONDERDAG 22 MAART van 10.00 tot 17.00 uur. 's Maandags gesloten. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 00000000000000 0 0 0 0 0 Q 0 0 Q 000 1924 1984 Op 26 april 1984 hoopt ons aller geliefde zuster en tante Zuster Gregoria (Qurien Disseldorp) het feit te herdenken dat ze 60 jaar geleden in het kloos ter trad. Zij is vele jaren werkzaam geweest in het Elisabeth Zie kenhuis te Leiden. Nieuwkoop: Mevr. C. de Vette-Disseldorp Oegstgeest: Mevr. K. v. Rijn-Disseldorp Hoogmade: Mevr. P. Disseldorp-v. Rijn April 1984 4811 AT Breda Meerten Verhofslraat 8 nrtnnnro oo ooTföTnróXobVooVöiröTririnnnnnnf; Een kompleet leveringsprogramma van Duwêl Handelsonderneming Groothandel in dakbed.-isolatie-Bouwmateriaal 01720-22600-20127 óók 's avonds 2526-72185-73524 071-210066 Katalogus/prijslijst op aanvraag Mondelinge lessen, kleine klassen - bureausecretaresse (vooropl. mavo) directiesecretaresse (vooropl. min havo) - typen/ook nog dit schooljaar - bedrljfscorrespondentle Nederlands typen/ook nog dit schooljaar - steno Nederlands - bedrljfscorrespondentle Nederlands, Duits en Engels Mevr. mr. R. Gaarlandt-Melners deelt hlerbl/ mede dat zij op 11 april jl. Is beëdigd als nota ris te Lelden. Onder haar berusting zijn de akten van haar voorgangers: J.C. van Eek, W.J. Schellens en jhr.mr. S.C. Roëll. Mevr.mr. R. Gaarlandt-Melners, notaris, Doezastraat 1b, 2311 GZ Lelden. Tel.nr. 071-131645. Trouwbedrijf Gebr. de Jong B.V. Wij alleen leveren U voor Uw bruidsstoet: ANTIEKE BRUI0SAUT0 BENTLEVOF O a ROLLS ROYCE of v.a. 350,- MODERNE BRUIDSAUTO Q^rysler v.a. 150,- ivoor wit of zwart naar keuze met SUPER LUXE CADILLAC, 6 pers^ of CHRYSLER VOLGAUTO'S, 7 pers. v.a. 100,- Onze kantoren en garages zijn uitsluitend aan de HOGEWOERD 164 Géén filialen!! Tel. 071-140167-149000 Nu de vakantie weer voor deur staat is het hoog tijd om maatregelen te nemen tegen inbraak. Bij thuiskomst van vakantie is het steeds weer de vraag. "Is er bij ons (niet) ingebroken". Er zijn vele mogelijkheden om tegen inbraak te be veiligen, zoals goede sloten, goede scharnieren, alarm etc. maar helaas is een glasruit snel stukge slagen en in enkele minuten is uw huis leegge haald. Bas Neon kunststoffen gevestigd aan de Touwbaan te Leiderdorp verkoopt al jaren onbreekbare Lexan ruiten. Deze zijn met voorhamer zelfs niet stuk te krijgen. U schroeft deze Lexan ruiten als dubbele beglazing voor of achter de bestaande beglazing, u bespaart hiermede ook 50% op de stookkosten. De Lexan ruiten worden door ons op maat geleverd, klaar terwijl u wacht. Voor verdere informatie kunt u terecht in de showroom bij Bas Neon Kunststoffen. Dokumentatie en monsters liggen hier voor u klaar. Ook komen zij vrijblijvend bij u thuis om de situatie te bekijken en u te adviseren. Wacht niet tot het te laat is. voorkomen is beter dan genezen. Bas Neon Kunststoffen Touwbaan 3 Leiderdorp. Tel. 412275 Specifiek waar vandalisme een groot probleem vormt, wordt Lexan- plaat aanbevolen; stenen noch voorhamers zijn in staat een Lexan-plaat te breken inbraakbeveiliging windschermen itramen Touwbaan 3 2352 CZ Leiderdorp Tel. 071-412275

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 4