actief in vrije tijd I 'Willem Alexander' de enige categorale nog mavo 'Ook de wijnhandel moet rijpen' Activiteiten musea voor jeugd in paasvakantie Oranje Nassauschool verdwijnt per j augustus Overeenstemming bereikt over bouw politiebureau Noordman Frères viert vijftigjarig bestaan hhbhhhbbhI B loemschikcursus De Ouderenraad Merenwijk or ganiseert in samenwerking met het Dienstencentrum Me renwijk een bloemschikcursus voor wijkbeiooners van 55 jaar en ouder. De cursus wordt ge geven op de maandagen 7. 14, 21 en 28 mei in buurtcentrum Op Eigen Wieken aan het Val kenpad, 's middags om twee uur. Belangstellenden kunnen dinsdag-, woensdag- en don derdagochtend tussen negen en tien het dienstencentrum bel len: 214808. ■Ga Ga show Café Scarabee is te klein voor het grote feest dat eigenaar Ber nard Stöxen op 5 mei (bevrij dingsdag) organiseert. Daar om is het Antonius Clubhuis aan de Mare gehuurd om die dag van tien uur 's avonds tot vier uur de volgende morgen plaats te bieden aan de Ga Ga show. Naar Amsterdams voor beeld wordt niet alleen de ge bruikelijke discoshow van stal gehaald, maar is er meer te be leven: een modeshow door de Leidse Balletschool met kleding van Uitjebol. een avantgardis- tische punkwinkel in Den Haag, en Second Trend. Verder zijn er optredens van Joshua 's Ram Jam Band en de Mucho Macho Horn Section, geeft To bias Tak blijk van zijn tapdan- ce-capaciteiten, komt Paco met een travestie-act en zijn Noddy Bulsara (punkzanger), het Tilt Team en Pressure te zien en te horen. De zaal is om half tien al open. Tour de Frats Hoewel de leiding lang heeft ge aarzeld en de financiën nog niet rond zijn, is toch besloten dit jaar weer een Tour de Frats te houden. Dit fietsevenement voor de jeugd van tien tot en met veertien jaar start op 22 juli en duurt tien dagen. In to taal fietsen de deelnemers per dag ca. zestig kilometer door Nederland en België. Tourdok ter en bezemwaren zijn pre sent, evenals een verkeersbege- leider en een tourradio. Voor aanmeldingen en inlichtingen kan men in Leidën terecht bij 'Ome Joop', Van Hogendorp- straat 36a, tel. 071-218182 en bij 'Ome Arnold' Lindenhoff, Sperwerhorst 97, tel. 071- 212252. Paasvakantie De meeste club- en buurthuizen hebben in de paasvakantie, die volgende week begint, weer di verse speciale activiteiten voor de jeugd opgezet. Ook het jon gerencentrum Breehuys aan de Breestraat heeft een paaspro- gramma gemaakt. Inlichtin gen in de desbetreffende club huizen. Pantomime In het K&O-gebouw wordt zon dagmiddag de pantomime voorstelling voor kinderen 'Gratis toverballen' gegeven. Het stuk wordt gespeeld door deelnemers van de mime-cur- sus onder leiding van Annebé de Sitter. Aanvang half drie. Leiden LEIDEN - De Oranje Nassau mavo aan de Asserstraat zal op 1 augustus ophouden te bestaan. Een tekort aan leer lingen heeft het bestuur gedwongen deze protestants- christelijke school op te heffen. Dit betekent dat vanaf 1 augustus nog maar één protestants-christelijke zelfstan dige mavo in Leiden overblijft, de Prins Willem Alexan- der-mavo. In tegenstelling tot een scholengemeenschap, biedt deze zogenaamde categorale school slechts één vorm van onderwijs, het mavo.' Heeft de categorale mavo nog wel reden van bestaan, is er een toekomst?, zo luidt de vraag aan directeur Jansen van de Prins Willem Alexander-mavo. Deze school blijft immers als laatste der mohikanen overeind? Jansen ziet de toekomst zeer optimistisch tegemoet: "On ze school groeit. En ik mag me gelukkig prijzen dat dat niet komt door een toevloed van leerlingen van de Oranje Nassau-mavo. Wij kregen gewoon een groot aantal aan meldingen meer binnen. Volgend jaar komt er een brugklas bij". LEIDEN Zowel het Rijksmu- seum van Geologie en Mineralo gie als het Rijksmuseum voor Volkenkunde heeft voor de ko mende paasvakantie voor de jeugd weer een speciaal pro gramma in elkaar gezet. In het museum voor volkenkunde (Steenstraat 1) is muziek het the ma. Van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 april kunnen kinderen van zes tot en met veertien jaar elke ochtend een speurtocht door het museum maken. Deze speurtocht gaat over muziek uit verschillende delen van de we reld en wordt steeds om half elf ingeleid met een dia-klankbeeld. Ook wordt er elke ochtend om kwart voor twaalf en bovendien dinsdagmiddag om kwart voor vier een film gedraaid. Dinsda gs woensdag- en vrijdagmiddag zijn er activiteiten voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Zij mogen dan zelf instrumenten be spelen: dinsdag de gamelan uit Indonesië, woensdag Afrikaanse instrumenten en vrijdag een trommel uit Sri Lanka onder be geleiding van schudinstrumen ten uit West-Java. H^t is raad zaam vantevoren te reserveren bij de portier van het museum (tel. 071-132641). Donderdagmiddag treedt de Leid se salsaband 'Ritmico-Especial* om twee uur op met verschillen de stijlen muziek uit het Caraï- bisch gebied en uit Latijns-Ame- Als de categorale mavo al zou ver dwijnen dan komt dat, volgens de heer Jansen, door de plannen van minister Deetman. "Maar dan verdwijnt op alle scholenge meenschappen de hele onder bouw. Dan komt er gewoon een nieuwe vorm, het voortgezet ba sisonderwijs. Dan zal er overi gens wel een gat vallen tussen de mavo en de havo. Omdat het voortgezet basisonderwijs, zoals het er nu naar uitziet, driejaar zal beslaan en de huidige mavo-op leiding vier jaar duurt". door Annemiek Ruygrok Maar zover is het nog niet. De Prins Willem Alexander staat nog fier overeind aan de Diepen- brocklaan en, aldus de directeur, niet zonder reden. "Wij zeggen altijd: de categorale mavo is nu typisch een school voor laat bloeiers. Voor kinderen die zich (nog) niet goed kunnen concen treren, te speels zijn, onzeker. Voor die kinderen biedt deze vorm van onderwijs de mogelijk heid hun beroepskeuze uit te stellen". Leerlingen op een dergelijke zelf standige school krijgen extra aandacht, hebben les van vaste leerkrachten en voelen zich op genomen in een kleine gemeen schap. "Bij ons kennen alle leer lingen elkaar, zowel eerste- als vierdeklassers gaan met elkaar om". Op een scholengemeen schap met soms anderhalf dui zend leerlingen is dat wel even anders. Geboortedaling Directeur Van Daatselaar van de Oranje Nassau-mavo vindt ook dat persoonlijke aandacht en een goede onderwijskwaliteit facto ren zijn die de categoriale mavo zijn bestaansrecht verlenen. Maar volgens hem komen die in het gedrang nu het aantal leerlin gen van ruim driehonderd is te ruggelopen tot honderddertig. "Iedere leerling minder betekent anderhalve leraarles minder". Zou de Oranje Nassau-mavo blij ven doordraaien dan kan een si tuatie ontstaan dat een leraar, die in geen tien jaar biologie heeft gegeven, nu examenklassen voor dat vak moet klaarstomen. Dat wil Van Daatselaar en mèt hem het schoolbestuur voorkomen. Als oorzaak van het teruglopend aantal leerlingen noemt Van Daatselaar de geboortedaling in Leiden. Na de basisscholen krijgt het voortgezet onderwijs daar nu mee te kampen. Boven dien ziet hij het fenomeen cate gorale mavo als factor van bete kenis. Vroeger was de stroom leerlingen die het op scholenge meenschappen niet konden bol werken erg groot. Maar die stroom is steeds meer afgeno- Natuurlijk neemt die stroom af, vindt de voorzitter van Turen- hout van het oudercomité van de Oranje Nassau-mavo. "De kwali teit van het onderwijs gaat toch met sprongen achteruit. Die scholengemeenschappen maken enorm veel reclame. Ze denken niet aan de kwaliteit van het on derwijs, alleen maar aan het aan tal leerlingen. Ze verlagen ge woon hetniveau van de brugklas, zodat ook die zoge naamde laatbloeiers het kunnen bolwerken". rika, waarbij de groepsleden tekst en uitleg geven over de oor sprong en achtergronden van de door hen gespeelde muziek. Edelstenen Het museum voor geologie en mi neralogie (Hooglandsekerk- gracht 17) heeft weer een speur tocht voor kinderen ontworpen "langs schatten van de aarde". Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de tentoonstelling 'Edel stenen uit de levende natuur', die tot en met zondag 6 mei duurt. Tot die datum met ingang van de dinsdag na Pasen - kan de speurtocht worden gemaakt. De tocht leidt langs de 'schatkamer' met mineralen, langs parels, bloedkoraal, ivoor, exotische houtsoorten, versteend hout, git en barnsteen. Kinderen die de speurtocht goed maken, mogen als cadeau kiezen uit een schelp van nu of een marien fossiel, een overblijfsel van een dier dat mil joenen jaren geleden in zee heeft geleefd. RIOLERINGSWERK. In de ko mende zes weken wordt de riole ring vernieuwd in achtereenvol gens de Gerrit van der Laan straat, de Staalwijkstraat tussen Herenstraat en Leuvenstraat en de Leeukenstraat. Het verkeer kan in de straat waar gewerkt wordt, niet terecht. LEIDEN - Het Leiderdorpse aan nemingsbedrijf Noorlander bv gaat het nieuwe Leidse politiebu reau aan de Langegracht bou wen. Gistermorgen kwamen Noorlander en de politie tot over eenstemming, waarna gistermid dag de contracten werden gete kend. Noorlander bv was de goedkoopste van de zes inschrijvers op het project. Het bedrijf bouwt het bu reau voor zo'n 7,8 miljoen gul den, ruim binnen de begroting die de gemeente Leiden had opge steld. In totaal kost het nieuwe bureau inclusief grondaankopen en inrichting 22 miljoen gulden. Bij de bouw zal zeventig procent van het personeel bestaan uit langdurig werklozen. slaan. De werkzaamheden begin nen echter al na de paasvakan tie. Het voormalig parkeerter rein van Digros moet namelijk eerst bouwrijp worden gemaakt. Voor 1986 moet het bureau klaar zijn. Het politiebureau is ontworpen door de Oegstgeester architect Snieder. Op de foto een maquette van het nieuwe gebouw. (foto Holvast» Wachtgeld Voor de 130 leerlingen van de Oranje Nassau-mavo is, in sa menspraak met de ouders een goede 'afvloeiingsregeling' ge troffen. Een deel, vooral der deklassers, gaat naar de Prins Willem Alexander-mavo, de rest wordt over de scholengemeen schappen in Leiden verspreid. Voor de leraren ziet het er min der rooskleurig uit. Slechts een enkeling zal op een andere school terechtkomen, de rest gaat op wachtgeld. Directeur Van Daatselaar heeft nog getracht zijn school te red den door met andere scholen te fuseren, maar dat is op prakti sche gronden afgeketst. Vooral het feit dat zoveel 'oudere' lera ren aan de Oranje Nassau zijn verbonden, leverde moeilijkhe den bij eventuele fusiepartners op. Van Daatselaar: "Dat is geen onwil. Maar het sprong steeds af op de rechtspositie van hun ei gen leraren. Dat zijn vaak jonge leerkrachten en omdat die van ons wat langer in het vak zitten, zouden die de oudste rechten moeten hebben. Dat betekent Directeur Van Daatselaar, poserend voor het schoolgebouw van de Oranje Nassau mavo aan de Asserstraat: "De kwaliteit van het onderwijs kwam in gevaar". (foto Holvast» dat een aantal jonge leraren zou moeten worden ontslagen ten gunste van de leraren van de Oranje Nassau-mavo". Spijt Zowel bij het schoolbestuur als bij de ouders overheersen gevoelens van spijt over de verdwijning van de Oranje Nassau-mavo. "De school van Van Daatselaar had een hele goeie naam. Het contact tussen ouders en leerkrachten was veel beter dan op een gewo ne scholengemeenschap. Het is echt jammer dat dit soort scho len verdwijnt en plaats moet ma ken voor die scholenfabrieken", is het commentaar van Van Tu- renhout. Ook de directeur van de Prins Wil lem Alexander-mavo vindt het jammer dat zijn evenknie wordt opgeheven. Al is hij niet zo pessi mistisch als Van Turenhout: "Natuurlijk, die scholengemeen schappen maken enorm veel re clame. Ze bieden toekomstige leerlingen pennen en schooltas sen aan, soms zelfs dineetjes voor de jeugd. Maar ik vertrouw erop dat de ogen van de ouders vanzelf wel weer open gaan. Op een scholengemeenschap zitten mavo- en havopatiënten door el kaar. Maar wij kunnen met die laatbloeiers heel veel meer be ginnen". LEIDEN Noordman Frè res, wijnimport, bestaat vijftig jaar. Directeur A. P. Kleys, die op z'n achttien de in de zaak aan de Haag- weg kwam en er inmid dels achttien jaar werkt: "Het Oude Ambacht, dat beoefenden Willem en Jaap". Kleys over de oprichters, die in- middels allebei zijn overleden: "Pa Noordman, die een houthan del had, verwekte negen zonen. Willem was degene die op z'n zestiende naar Frankrijk werd door Wim Brands gestuurd. Hij wilde zo graag, want op school had hij niets te zoeken: Willem was niet zo'n stu diehoofd. Willem was een na tuurmens, klaar. Hoe dan ook, hij werd naar een pensionaat ge stuurd in Frankrijk, Voor z'n ta lenkennis. Na een maand of twee, drie hield Willem het ech ter voor gezien. Dat was ook niks voor hem, dat pensionaat. Hij is toen naar Epernay gegaan, het centrum van de champagne streek. Ging werken voor een champagneboer, op recommen- datie van z'n Amsterdamse oom. Die was wijnhandelaar. Enige tijd later kocht Willem een wijn- gaardje in Avize. Dat was in - laat me eens me even rekenen - dat was in '34. Niet lang daarna ging hij z'n produkten op de Neder landse markt brengen. Noord- man Frères was een feit. Dat frè res is dus niet uit snobisme ont staan. Zo was Willem niet. Nee, hij moest zich toch laten inschrij ven bij een Franse Kamer van Koophandel! Willem was geen snob, Willem was een oermens". Studiehoofd De rol van Jaap: "Jaap, z'n broer, dat was wel een studiehoofd. Had gymnasium gehad. Hij was de commerciële man, had gevoel voor de handel. Jaap was een heer, die ervoor zorgde dat de produkten van zijn broer in Ne derland konden worden ver kocht. Een aantal invloedrijke mensen was wel gecharmeerd van Jaap. Ze zagen wel wat in hem. Gevolg: ze gingen hem hel pen. Nou ja helpen...zeg maar ge rust: ze kochten van hem. Hij ontmoette bijvoorbeeld M. van der Valk, de oprichter van het ge lijknamige concern. Alle wijn kon hij leveren aan dat concern. En reken maar: dat ging fantas tisch. Toen Willem na de oorlog uit Frankrijk terugkwam is de zaak verder gegroeid. Het eerste personeelslid - die man werkt hier nog steeds - werd vijfender tig jaar geleden aangenomen". Het wijnkopen: "Wijnkoopen, ja, met dubbel o, dat bestaat dus niet meer. Is over. Vroeger had je bepaalde adressen waar je in kocht. Dat is nog zo natuurlijk, maar de banden zijn niet meer zo hecht als vroeger. Vroeger wasje trouwer. De handel is wat harder geworden. Maar aan de andere kant: vaste adressen blijf je altijd houden. Alleen...hoe zal ik het zeggen: ga ik tegenwoordig naar de Muscadet om wijn te kopen, dan neem je een stofkammetje mee om het gebied uit te pluizen. Je bezoekt de boeren, neemt fles sen mee, hoef je geen dankjewel voor te zeggen, koopt in Neder land nog wat flessen en dan: ver gelijken, proeven". De risico's van het vak: "In z'n al gemeenheid dit: slechte wijnja ren bestaan tegenwoordig niet meer, wel moeilijke. In sommige gevallen weetje zeker datje geen risico's loopt bij aanschaf. De El- zas '83 bijvoorbeeld. Rijk van smaak, krachtig...ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zijn zeshonderd termen om een wijn te beschrijven. Het is in elk geval een mooie wijn. Loop je geen risico's mee. Maar het komt wel eens voor dat je in Bordeaux komt, goede adviezen krijgt, lek kere wijn proeft, de uekochte wijn thuis een jaar opslaat, na cue tijd weer proeft en denkt: te inge vallen. Dat is het risico. En laten we met vergeten dat er dan nog geen man overboord is, want twee jaar later kan die wijn zich weer hersteld hebben. Wat mis kopen betreft: als je het erf van een wijnboer betreedt en ziet dat het een schoon erf is, dan weet je: hier kan weinig fout gaan. Een goede boer heeft een schoon erf'. De kopers: "Je hebt twee groepen. Allereerst zijn daar de hobbyis ten. Die kopen drie flessen per jaar, hele dure. En na zo'n vijf-j tien jaar, als ze een aardige verza meling hebben, word je uitgeno digd om een proeverij te bezoe ken. Dan proef je op een avond een klein vermogen. Het heeft natuurlijk niets met consumptie te maken. Ik kan me trouwens wel voorstellen dat sommige mensen dit een leuke hobby vin den, maar zelf ben ik niet zo. De tweede groep? Daar kan ik kort over zijn: dat zijn de mensen die wijn gewoon lekker vinden. Zo als u en ik". Rijpen De vakliteratuur: "De wereld van de wijnhandel verandert snel. Tegenwoordig tenminste, vroe ger was dat niet zo. Je moet veel tijdschriften lezen om bij te blij ven. Hier, bekijk dit maar eens. Ben ik ook op geabonneerd. The Underground Wineletter. Wordt gemaakt door een aantal mensen uit Californië. Ze maken korte notities over de grote wijnen uit Bordeaux. Lees maar. Very good zeggen ze over deze wijn. En hier: oustanding! Toe maar. Het is één van de blaadjes die ik lees. Er zijn er veel meer vanzelfspre kend. Moet je allemaal bijhou den. Door dit te lezen leer je veel. Van Willem heb ik trouwens ook veel geleerd. Hij was zo iemand die hier bottelde en dan zijn re sultaat met het Franse vergeleek. Een echte vakman, Willem. Dan kwamen de vaten en dan zei hij: nu gaan we deze wijn aftappen en over een paar maanden die. Hij wist het allemaal hè". De markt: "Er wordt tegenwoordig wat voorzichtiger gekocht door de mensen. Het grote gemak be staat niet meer. Maar zorgen hoe ven we ons beslist niet te maken. We zijn geen spectaculaire zaak. Gelukkig niet. Wij kopen ge woon goede wijn - die naam heb ben we ook - en klanten blijven we wel houden. Trouwens, ik wil helemaal niet zoveel groeien. Met de explosieve groeiers in de ze branche loopt het meestal slecht af. Want vergeet u dat vooral niet, meneer: ook de wijn handel moet rijpen". Directeur A. P. Kleys: "Slechte wijnjaren bestaan niet meer, wel moeilij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 3