'Der Udo' pakt loodzware ondeiweipen aan i ir 1 J# >jj Geen liefde op eerste gehoor C Ron stop toch met schrijven! Schaken Dammen fi KRYPTOGRAM OPLOSSING mm ha ...ifÉl II f 81 H H H mmm m mrnmwm 9 s 0 m 9 mm wTmAm. «O B M Jxmm ft ZATERDAG 14 APRIL 1984 Extra onder redactie van Jaap Visser Horizontaal 1. Klap van een paard?, 4. Je kunt er wel één zien, maar dan is 't nog geen zomer, 6. Dierlij ke moedernoot, 7. Zie ik de zu re drank? 9. Gebakken mop, 10. Hoog gezeten bij de reke ning van de klok, 13. Twee dierlijke produkten van kunst stof, 15. Zonder land wonen wij laag, 17. Haas? Om te la chen, 18. Die is ook niets waard, 19. Dit spreken we ten slotte, volk, 20. Zo krijgen we stukken in het ijs, 22. Aardige dode, 24. Die heeft een vrolijk mondje, maar wel vulgair, 27. Moeders as is verdraaid veel, 29. Een meisje met een uitge droogde letter, 30. Gaat ge met vakantie, olijkerd? 31. Verf voor slapers? 32. Dierlijk schrijfgerei, wat hebben we daar een pech mee. Vertikaal 1. Massa's obstakels, 2. Hoort bij fiets en bal, 3. Het dier met de mooie ogen, 4. Reclame over strandvermaak is in 't water gevallen, 5. Daar is het te koop, maar er is wel werk aan, 6. Het is El die het handig bedacht heeft. 8. Een vogel die goed zijn gebit gebruikt? 11. Ben je De prijs van 25,- werd toege kend aan H A. van Aken, Rem- brandtlaan 156, 2251 HC Voor schoten. er al, meid? Alleen met carna val, 12. De keur van een li chaamsdeel, maar mooi, ho maar, 13. Van zijn muziek kun nen we genieten, 14. Sterkte zonder thee wordt een debacle, 16. Mooie stukjes stof, 20. Ik proef daar iets van honing aan, 21. Hij streeft er naar om een ander te vervolgen, 22. Visaas om ruimte te creeren, 23. Auto matische vogel? 25. Geen zier om groente geven, 26. Een vo gel met geld met Sinterklaas, 28. Niet erg verstandig om niet te spreken. Oplossingen met vermelding van "Puzzel" voor donderdag op briefkaart of in enveloppe zen den aan Redactie Leidsch Dag blad, Postbus 54, 2300 AB Lei den. is» ;j 'MM, (jófó 'M/fr /y/ss, staand eindspel kunnen berei ken? Oplossingen in de vol gende rubriek. In de match Kasparov-Smyslov is na de vorige rubriek niets meer gebeurd dat de moeite van net bespreken waard is. Daarom zet ik u deze keer zelf maar weer eens aan het werk met vier partijstellingen. Ze zijn niet afkomstig uit de grootmeesterpraktijk en mis schien dè&rom hebben ze een gemeenschappelijk thema. In elk van de diagrammen werd een kans gemist en de vraag is of u wel ziet wat de aan zet zijn de speler niet zag. In diagram I gaf wit op omdat hij dacht dat hij zijn dame verloor. Dat was niet nodig. Waarom niet? In diagram II speelde wit in zijn wanhoop Lh7:+ en verloor. Toch had hij gefor ceerd mat in 9 kunnen geven. Hoe? In diagram III speelde zwart Le4, hetgeen onvoldoen de was. Wat had hij -moeten doen? Diagram IV is afkomstig uit een correspondentiepartij en daarom is het des te merk waardiger dat wit hier opgaf. Hoe had hij een zeer goed Harm Wiersma en Wadim Wirny maken de verwachtingen in geen enkel opzicht waar. Ik vermoedde vorige week dat zij en vooral Wiersma, in Neder land veel interessanter zouden spelen dan in Moskou het ge val was, maar dat is ijdele hoop gebleken. De wereldkampioen is tevreden met de kleine veili ge voorsprong, terwijl Wirny een nederlaag met slechts één verliespartij tegen niemand minder dan Harm Wiersma (te recht) als positief ervaart. In de veertiende partij ontstond de diagramstelling, die prima past in de seniorentraining van Het is, zeker in paren wed strij den, een goede stelregel dat u niet moet doubleren wanneer' u zonder doublet al een goede score zou hebben. U bent west in een parentoernooi tegen on bekende tegenstanders: B3 VI083 O HVB83 4» 103 Allen zijn kwetsbaar en rechts van u wordt op de eerste hand geopend met 1 Ha. U past na tuurlijk en links van u komt 3 KI. Rechts komt 3 Ru en links 4» HV (?H976 02 AHB965 N 1097642 WO 954 Z A 8742 A85 O AB542 O A1076 kkk k k door Ronald van Egmond yW' 'JM. W. fat. fai ps wtr Samen Sterk (aanval op schijf 27). Wit kan na sluiting van veld 31 nog drie keer de zwarte voorpost aanvallen, terwijl zwart deze nog drie keer kan verdedigen. Na afruil staat wit dan iets beter, maar remise. De strijd verliep als volgt: 16.41-37 9-13 17.46-41 4-9: in een partij van Mogiljanski volgde eens 17....12-18 18.37-31 19-23 19.41- 37 14-19 20.37-32 11-16 21.32x21 16x27 22.42-37 7-11 23.37-32 11- 16 24.32x21 16x27 25.47-42 8-12 26.34-29 23x24 27.40x29 4-9 28.42-37 6-11 29.37-32 11-16 (want na 29...19-24? volgt 30.32x21 24x42 31.43-38 42x33 32.39x19 met winst) 30.32x21 16x27 31.38-33! (wit kan ook via 29-24 en 38-33 op 21 komen, maar na de tekstzet verdwijnt schijf 18 ipv. schijf 20) 9-14 32.29-23! 18x38 33.43x21 13-18 34.31-27 22x31 35.36x27 3-8 36.39-33 (beter is misschien met 49 opkomen) 19-23 37.35- 30 23-29 38.33x24 20x29 39.44- 39 14-19 40.30-25 19-23 41.39-34 29x40 42.45x34 5-10 43.31-16 12- 17 44.26-21 17x26 45.16-11 8-12 46.11-6 12-17 47.6-1 17-22 48.27- 21 26x17 49.34-29 23x34 50.1- x40! (ondanks tijdnood!) 22-27 (op 17-21 26x17 49.34-29 23x34 50.1x40! (ondanks tijdnood!) 22-27 (op 17-21 volgt 40-23! etc) 51.40-35! 10-14 52.35-8 17-22 53.8-13 15-20 54.13-4 (of 49-43) 20-24 55.4-15 24-30 56.25x34 27- 32 57.15-42 en zwart gaf het op na deze fraaie rondreis van de witte dam. Terug naar de partij Wirny (wit) tegen Wiersma; 18.37-31 19-23 19.41-37 14-19 20.37-32 11-16 21.32x21 16x27 22.42-37 7-11 23.14-29 23x34 24.40x29 5-10 25.47-42 13-18 26.37-32 11-16 27.32x21 16x27 28.42-37 9-13 29.37-32 19-24 30.32x21 24x42 31.43-38 42x33 32.39x17 10-14 33.21-16 12x21 34.16x27 8-12 35.27-22 en remi se overeengekomen. Evenals de tegenstander van Mogil- jansky, bouwt Wiersma zijn stelling zo op dat hij de aanval op 27 met een aanval op 29 kan beantwoorden. Merk echter ook op dat hij het subtieler doet dan de Rus, want die ging tenonder aan het open veld 8 (12-18 ipv. het door Wiersma gespeelde 13-18!). vat nu de koe bij de horens door met 4 SA naar de azen te vragen. Rechts komt 5 KI (0 of 3 azen), waarna noord de koe nog steviger bij de horens vat door 7 Ha! te bieden, welk bod naar u uitloopt Wat doet u? Als u doubleert bent u wellicht te hebberig, want zie wat er ge beurt. Noord wordt kennelijk wakker. Hij beseft waar mogelijk het lek zit en vlucht naar 7 SA, die u natuurlijk ook doubleert. U komt vervolgens uit met Ru H. Zuid neemt met het aas, speelt KI V en vervolgens Sch HV. De vijf klaverslagen die nog op ta fel liggen worden nu geïncas seerd; u bekent eenmaal, waar na u nog drie ruitens en één harten kunt missen. Dit blijft Dit jaar is het 1600 jaar geleden dat Sint Servaas, de eerste bis schop in de Nederlanden, over leed. Ter herdenking daarvan zal op 8 mei een bijzondere ze gel van 60 cent worden uitge geven, waarvan het ontwerp is verzorgd door Paul Mijksenaar uit Amsterdam. De (staande) zegel is uitgevoerd in de kleu ren licht- en donkergrijs, oran jerood en zwart en er zullen 14 miljoen stuks van worden aan gemaakt. De zegels zijn ver krijgbaar zolang de voorraad strekt, doch uiterlijk tot 1 juni 1985. Zoals opgemerkt was Sint Ser vaas de eerste bisschop in de Nederlanden. Hij kwam ver moedelijk uit Armenië, maar zijn geboortedatum, noch de plaats waar hij werd geboren zijn bekend. Servaas werd in het jaar 345 bisschop van Ton geren. In 374 verplaatste hij zijn bisschopszetel naar Maas tricht. De ontevredenheid van de bevolking van Tongeren over zijn strenge maatregelen en denkbeelden, alsmede de dreiging die van de oprukken de Hunnen uitging, waren de vermoedelijke oorzaken van zijn vertrek. Sint Servaas was nog maar nauwelijks in Maas tricht aangekomen of Tonge ren werd door Attila, de ko ning der Hunnen, verwoest. De leider speelt nu naar Ha A en u ziet wat er gebeurt. Als west komt u vervolgens op Sch A in onoverkomelijke problemen. Het contract wordt gemaakt en u hebt uw partner heel wat uit te leggen. Wests doublet is on juist. In dit geval liep noord weg naar een contract dat er nog bleek in te zitten ook. Daar komt bij dat de leider zonder doublet zeker twee down zou zijn gegaan, omdat de leider waarschijnlijk eerst Ha H van tafel zou hebben gespeeld. Daarmee zou dan dezelfde +200 zijn gescoord, waarop west zo tuk Servaas overleed in het jaar 384. Hij werd, zoals het Ro meinse gebruik dat eiste, langs de openbare weg begraven, vlak bij de brug van Maas tricht. Bisschop Monulfus liet 200 jaar later op die plaats een stenen kerk bouwen. Sint Ser vaas is de patroonheilige van de stad Maastricht. r-Jj OtttjiKOlS j Paul Mijksenaar heeft bij het ontwerpen van de zegel voor de beeltenis van Sint Servaas gebruik gemaakt van een, zij het ernstig beschadigd gedeel te van een inmiddels afgebro ken oksaal uit 1732 (galerij voor het koor), afkomstig uit de St. Servaaskerk te Maas tricht. De zegel toont verder een deel van de tekst uit de St. Servaaslegende van Hendric van Veldeken. Over het gehele zegelbeeld een in contouren gestyleerde weergave van fragment (de baard met vijf kruisen) van de Petrussleutel. De ster rechts onder op de ze gel is afkomstig uit het wapen van Maastricht. De Sint-Servaaszegel is de vierde van de hand van Paul Mijkse naar. Alle overige ontwerpen dateren uit 1975: de 30 en 3f zegels 700 jaar Amsterdam (hetzelfde beeld), de 30 c.-zegel 300 jaar Portugese Synagoge 1 Amsterdam en de 35 c.-zegel ter gelegenheid van het eeuw feest van de Stoomvaart Maat schappij Zeeland. Mijksenaar heeft de gewoonte veel gegevens op de zegels uit te beelden. Dat zien we op de Amsterdam-, de Synagoge- de Maatschappij Zeeland-zegel en nu weer op de Servaas-2 gel. Hij doet dat echter meestal heel subtiel, niet rommelig, niet storend. NEDERLANDSE ANTILLEN - Op de Nederlandse Antillen zijn op 27 maart vier sportzt gels met bijslag verschenen: 25 10 c.; 45 20 c.; 55 25 c. 85 40 c. Ook verscheen souvenirvelletje met de zegels 45 20 c., 55 25 c. en 85 40 'Götterhammerung' - Udo Lin- denberg (Polydor) Ook op zijn twintigste elpee be wijst Udo Lindenberg (in mei 38 jaar) dat hij nog altijd Duits- lands belangrijkste popartiest is. Veel meer dan het aanboren van zijn onmiskenbare gave om werkelijk uitnemende tek sten te schrijven heeft hij daar ook deze keer niet voor hoeven te doen. Fijn voor Udo, niet zo best voor de Duitse popmu ziek. 'Götterhammerung' is muzikaal gezien namelijk nogal mager tjes. Verder dan conventionele rock, gelardeerd met clichéma tige gitaarsolootjes en wat ver plichte saxriedeltjes komt zijn Panikorchester niet. Dat deze plaat de luisteraar desondanks veertig adembenemende mi nuten bezorgt, zegt alles over de teksten en de wijze waarop Lindenberg ze ten gehore brengt. Evenals op vorige elpees schroomt 'Der Udo' er ook de ze keer niet voor om loodzware onderwerpen tot items van zijn songs te maken. Had hij het op 'Odyssee' bijvoorbeeld over toeristische sex-snoepreisjes naar Derde Wereldlanden waar voor veel lagere tarieven dan hier aan bepaalde behoeften De Munck: talent voldoende, maar het resultaat is nog niet op vinyl terug te noren. uoio pr, Johnny Hoes heeft via het Sky- label zijn zoveelste Neder landstalige troef de popwereld ingeslingerd: De Munck, een behoorlijk swingend bandje dat al een aardige reputatie als 'live-act' schijnt te hebben op gebouwd. Hoewel De Munck nog geen single-hit heeft gescoord, is er nu een heuse elpee van dit zestal van de vinylpersen ge rold. Bij Telstar hebben ze er dus alle vertrouwen in dat De Munck op zeer korte termijn zal uitgroeiend tót een vol waardig lid van de Sky-kudde die op dit moment wordt aan gevoerd door het (hit)parade- paardje Frank Boeijen. 'Liefde op het eerste gezicht', de van de debuutelpee getrokken single, moet daartoe de eerste aanzet geven. In dë hitparade- jungle is natuurlijk niets te dol, maar ik kan me toch nauwe lijks voorstellen dat de Munck met dit niemendalletje hoge ogen gaat gooien. Muziekaal gaat het nog wel, maar die tekst! Van passages als: "Wat is dit voor iets, wat hangt er nou weer aan m'n fiets" en "Alles wat ik zie is je hoofd en je nek, tussen leuning en bagagerek" schiet ik toch elke keer weer onbedaarlijk in de lach. En wat te denken van "Jongen, hou je niet van de domme, kan het je dan niet bommen" uit 'Kan niet slapen', een dreineri ge draak van een ballade. Zonde van het vinyl dus, die de buutelpee van De Munck? Nee. Op sommige nummers bewijzen zanger/componist Jos Woudenberg en zijn colle ga's dat zij swingende rockmu ziek van hoog niveau kunnen maken. De voormalige drum mer van het Goede Doel, Hans Boosman, bassist Harm Wijn tjes en gitarist Marius Starink, en beheersen hun instrumen ten meer dan voldoende. En in technisch opzicht ontbreekt er ook weinig tot niets aan de zangprestaties van Wouden berg en zijn tegenspeelster Yo- landa Zwartjes. De muziek is bij vlagen swin gend, maar is gespeend van originaliteit en diepgang. De Munck gedraagt zich als het Nederlandstalige antwoord op Gruppo Sportivo. Er zit talent genoeg in de groep, maar het wordt voorlopig nog onvoldoende geëxploiteerd. Van liefde op het eerste gehoor is mijn geval dan ook geens zins sprake. JAAP VISSER 'Joke stop met koken' - De Leidse Sleutelgaten (Tel star) De hele familie Van Tol en hun kennissen in de Leidse pira- tenwereld zullen wel weer over mij heen vallen, maar dat weerhoudt mij er niet van om u te waarschuwen voor de tweede elpee van Ron van Tol en zijn makkers. Omdat het dubbelzinnige 'Joke stop met koken' een geweldi ge hit werd, heeft Van Tol van Telstar een hele elpee mogen vullen. Het resultaat: 35 minuten belegen carna valsmuziek voorzien van smakeloze teksten waarin on- derbroekenlol de boventoon voert. Flauwe toespelingen op de geslachtsdaad worden afgewisseld met kinderachti ge grapjes, waar zelfs een brugklas-leerling zich voor zou schamen. L En om een liedje als 'Intercity' kan ik zelfs oprecht boos worden. Om het tere onder werp 'zelfdoding' zo schaam teloos in het belachelijke te trekken, is echt ver beneden peil. Over het kromme Nederlands dat Van Tol herhaaldelijk hanteert, zullen we het ver der maar niet hebben. Laten we van harte hopen dat hij het liedjes schrijven voortaan aan 'componisten' overlaat. wordt voldaan, deze keer doet hij een hoesje open over de alom aanwezige angst voor een massale overtocht naar deze kant van het ijzeren gordijn van de verschrikkelijke Iwan, over de neo-nazi's en raketten. Weinig originele onderwerpen, toegegeven. De invalshoeken zijn echter knap gevonden. 'Der grosse Frieden', bijvoor beeld is het verhaal van een ge neraal achter de gevreesde knop. Als hij op een slechte dag weer plaatsneemt achter zijn controle-scherm valt er een luis uit zijn haar 'auf dem heiklen Knopf. Over zijn Rus sische collega zingt Udo: 'Das ist das Ende. Nervös zitternde Hande kommt er - Ivan - an das rote Knöpfchen an'. Hoewel Lindenberg hier en daar de indruk wekt al het wereld leed op zijn schouders te dra gen valt er ook veel te lachen. Zo blijkt zijn sexuele geaard heid een wel heel bijzondere te zijn, Udo is auto-sexueel, houdt dus noch van jongens noch van meisjes maar vooral van zichzelf. Fraaiste nummer is 'Sie brau- chen keine Führer' waarin Lin denberg heftig tekeer gaat te gen de neo-nazi's ('Diese neuen Nazi-Schweine'). Het feit dat Udo Lindenberg brengt op zijn twintigste elpee clichérock met uitnemende teksten ten gehore (foto pr) de neo-nazi's nog geen alge heel erkende leider achterna lopen is juist geen geruststel lende gedachte, vindt hij. Ze kunnen tegenwoordig ook zon der, luidt zijn angstaanjagende conclusie. WIM KOEVOET

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 29