PERSONEEL personeel rNLm SCHAKENBOSCH Bedrijfsleider (m/v) SCHAKENBOSCH 1 ■PERSONEEL! parttime medewerkenden activiteitenbevordering Mariënhaven BOEKHOUDER medewerker (m/v) Accountantskantoor dienstverlening ADMINISTRATEUR/ REHEERDER (M/V) PARTTIME CHAUFFEURS DATATYPISTE m/v pmjOfötPtrsonMI PERSOI\EELPERSONEELI l* persooe«lpersONEEL personeel MARIÉNHAVEN te Warmond is een psychogeriatrisch verpleeghuis, waar verdeeld over acht woonlokaties 208 bewoners verblijven. Binnen de woonlokaties is een geïntegreerde samenwerking van diverse begeleidings- en activerings disciplines, die met de actieve inbreng van familieleden van de bewoners, gestalte wil geven aan een eigensoortige leef/woonsfeer. Binnen deze samenwerking hebben medewerkenden activiteitenbevordering primair tot taak de verzorging van ontspanningsactiviteiten van de bewoners, die voornamelijk worden georganiseerd op de woonlokaties. Wij willen graag op korte termijn vier toevoegen aan het samenwerkingsteam, en wel: een medewerkende voor 23 uur per week, een medewerkende voor 20 uur per week, een medewerkende voor 15 uur per week en een medewerkende voor 10 uur per week. Van gegadigden voor de functies wordt verlangd dat zij: in het bezit zijn van een diploma van de opleiding Princenoord, Norel, MBO-IW, MBO AT, MBO-AB of van een vergelijkbare opleiding, enige ervaring hebben, beschikken over goede contactuele eigenschappen, bereid zijn collegiaal in teamverband te functioneren, tenminste 23 jaar oud zijn, open staan voor invloeden van nieuwe inzichten en veranderingen op het gebied van de intramurale psychogeriatrie. De CAO voor het Ziekenhuiswezen is van toepassing. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de Dienst Personeelszaken, mevrouw A. van Dam, Postbus 6, 2360 AA Warmond. Biedt zich aan M.B.A. met meer dan 20 jr. ervaring in produktieadm. Leeftijd 52 jaar. Woonachtig te Noordwij* kerhout. glas- en schilderwerken vraagt NETTE, VAKBEKWAME SCHILDERS In verband met uitbreiding van de werkzaamheden wordt op de Afdeling Algemene Zaken gevraagd een die rechtstreeks onder de chef van de afdeling zal worden belast met: a. Het berekenen van wethouders- en waterschaps pensioenen ten behoeve van een deel van onze cliënten. b. Het houden van toezicht op de produktieverwerking met behulp van een computersysteem die in het kader van het pakket administratieve dienstverle ning ten behoeve van onze cliënten plaatsvindt. c. Het uitoefenen van toezicht op de produktie en de voortgang van de onder deze afdeling ressorterende onderafdeling tekstverwerking. Daarnaast is het de bedoeling dat hij na gebleken geschiktheid als plaatsvervanger van de afdelingschef optreedt. Deze functie omvat veelzijdige en afwisselende werkzaamheden en biedt ontplooiingsmogelijkheden voor een goede kracht. Functie-eisen: Opleiding MBA/SPD, dan wel studerend voor SPD. Zeer goede verbale aanleg. Inventiviteit. Zelfstandigheid en overwicht. Goede contactuele eigenschappen. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden: Het aanstellingssalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij gebleken geschiktheid kan voorshands een maximum salaris worden bereikt van f4.800,- per maand, exclusief 7>/2% vakantietoeslag. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn nagenoeg gelijk aan die bij de overheid (onder andere deelname Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en ziektekosten voorziening IZA). Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Kandidaten moeten woonachtig zijn te 's-Gravenhage of naaste omgeving danwel bereid zijn zich daar te vestigen. Sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van de oproep in dit blad worden gericht aan de directie van bovenvermeld kantoor. Telefonische informatie kan worden ingewonnen bij de Afdeling Personeelszaken (toestel 446/418). van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen) Nassaulaan 12,2514 JS 's-Gravenhage i Schakenbosch is een psychiatrisch centrum in Leidschendam. Het omvat 6 paviljoenen, die plaats bieden aan 485 patiënten. Wij zoeken een medewerk(st)er personeelszaken die in een team van 3 medewerkers zal gaan zorg dragen voor de uitbouw van het sociaal beleid. De aan te stellen medewerk(st)er heeft ervaring in werving, selectie en plaatsing van nieuwe perso neelsleden. In verband met de invoering van een functiewaar deringssysteem is kennis daarvan een pré. Boven dien is het van belang dat hij/zij geïnteresseerd is in de systematische personeelsbeoordeling. Wij denken aan iemand die al enige jaren ervaring in personeelswerk heeft en in het bezit is van het diploma HBO (richting personeelswerk). Leeftijd: 27 a 30 jaar oud. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.O. voor het ziekenhuiswezen. Inlichtingen over deze functie en over Schaken bosch worden u graag verstrekt door de heer W.J. de Haan, hoofd personeelszaken (toestel 130) aan wie u ook - binnen 14 dagen na verschijning van dit blad - uw schriftelijke sollicitatie kunt richten. Schakenbosch psychiatrisch centrum Leidschendam Veursestraatweg 185 2264 EG Leidschendam, tel. 070-209252 Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen is een landelijke ondewijsinstelling, die vele soorten cur sussen in haar onderwijsprogramma heeft en tevens les stof ontwikkelt voor schriftelijk onderwijs aan volwasse nen. Vanwege de sterke uitbreiding van fotozetwerk vraagt SBOV: FULLTIME/PARTTIME FOTOZETTERS (m/v) ten behoeve van het vervaardigen van hoogwaardig fotografisch zetsel m.b.v. AM-Compset Kandidaten dienen over een ruime fotozetervaring te beschikken en liefst ook ervaring te hebben met een AM-systeem. Indien u belangstelling hebt kunt u een sollicitatieformulier aanvragen door deze bon In te zenden of even te bellen: tel. 01717-2010*. Zend mij een sollicitatieformulier fotozetter/fotozetster Dhr./Mw.: In enveloppe zenden aan: Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV). Sir Winston Churchillweg 2, 2251 CX Voorschoten. Curium Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Voor enige van onze kinderen die (tijdelijk) niet in staat zijn een school binnen het reguliere onderwijs te volgen vragen wij per direkt een ONDERWIJZER(ES) Aanstelling op tijdelijke basis tot 1 augustus 1984, Wij zoeken naar iemand met ervaring in het Buitenge woon Onderwijs. Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de Algemeen Direkteur, Postbus 26, 2340 AA Oegst- geest. Wij zijn een snel groeiende, landelijke onderneming die zich hoofdzakelijk richt op de schoonmaak en het onderhoud van gebouwen, met ongeveer 4500 medewerkers verdeeld over 50 filialen. die na een interne opleiding en een zeer ruime inwerkperiode de volledige verantwoordelijkheid krijgt over een eigen filiaal. Dit houdt onder meer in: •het leidinggeven aan de uitvoering van de werkzaamheden. •de personeelswerving en -selectie. •het opstellen van de benodigde planningen. •het onderhouden van kontakten met opdrachtgevers. Ter ondersteuning heeft hij een administratieve kracht op kantoor en kan hij gebruik maken van de stafdiensten op het distrikts- en hoofdkantoor. Voor deze veelzijdige, zeer zelfstandige en goed gehonoreerde funktie wordt gevraagd: •een goed organisatie vermogen •leidinggevende kwaliteiten •representatief optreden •leeftijd tussen 30 en 45 jaar •tenminste Mulo of een vergelijkbare opleiding •rijbewijs B-E Ervaring in de schoonmaakbranche is geen vereiste. Belangstellenden verzoeken wij een met de hand geschreven sollicitatiebrief, voorzien van een pasfoto, onder vermelding van de code BL. in de linker bovenhoek van de enveloppe, te richten aan Mr. G.J. Sleumer, direkteur personeel Asito B.V., Postbus 375, 7600 AJ Almelo. Asito Dienstverlening BV Postbus 375; 7600 AJ Almelo Tel. 05490-64461 huis ter beek Huis ter Beek is een instelling voor Jeugdwelzijnswerk met 4 kleinschalige eenheden te Lisse en Hoofddorp, welke opvang en begeleiding bieden aan totaal 25 jongeren in de leeftijd van 13-20 jaar Als particuliere instelling wordt zij gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie. Voor de centrale administratie te Lisse zoeken wi' op korte termijn een administratieve kracht voor 32 uur per week Onze gedachten bij deze veelzijdige functie gaan uit naar een vrouw die: een opleiding heeft op middelbaar niveau, evt. aangevuld met een secretaresse opleiding; tenminste 25 jaar is; zelfstandig kan werken; liefst over ervaring beschikt in de sector Jeugdwelzijn/Kinderbescherming; de pedagogische en financiële administratie kan verzórgen, vergaderingen notuleert en typewerkzaamheden verricht. Salariëring en arbeidsvoorwaarden overeen komstig de CAO-Jeugdwelzijnswerk en de richtlijnen van het Ministerie van Justitie Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan: Direktie Huis ter Beek. Lindenlaan 46. 2161 MH Lisse Wim Blom, coiffures, vraagt voor zijn nieuw te openen salon in Wassenaar een LEERLING KAPPER LEERLING KAPSTER leeftijd 16 jaar. Ervaring geen vereiste. Tel. 01751-12037/13984. J Schakenbosch is een psychiatrisch centrum in Leidschendam. Het omvat 6 paviljoenen, die plaats bieden aan 485 patiënten. n heeft Wij zoeken ziekenverzorgenden m/v in bezit van het diploma Ziekenverzorgende voor de begeleiding en verzorging van langdurig verblijvende oudere patiënten. Samen met de verpleegkundige staf werken zij aan de optimalisering van het woon- en leefklimaat. Onze ziekenverzorgenden werken in teams die functioneren in een goede werkoverlegsfeer. Van kandidaten wordt verwacht dat zij de christe lijke signatuur van het ziekenhuis respecteren. Voor meer informatie over de functie en over Schakenbosch kunt u bellen naar de heer G. Bos senbroek, hoofd verpleegkundige dienst, tel. 070- 209252 tst. 131. Uw schriftelijke sollicitatie richt u aan het hoofd personeelszaken. Schakenbosch psychiatrisch centrum Leidschendam Veursestraatweg 185 2264 EG Leidschendam Tel. 070-209252 Wegens vertrek van de huidige functionaris per 1 juni a.s., vraagt het bestuur van de stichting "De Adelaar" voor haar woongebouw voor ouderen "Rosenburch" aan de Vijf Meilaan te Leiden een voor 25 uur per week FUNCTIE-INFORMATIE: - (financieel-)administratieve werkzaamheden (o.m. huur-, personele- en salarisadministratie) - korrespondentie - leiding over medewerk(st)ers (w.o. administra tief-, receptie-, huishoudelijk- en technisch per soneel) - onderhouden kontakten met bewoners - adviseren van het bestuur - bijwonen van bestuursvergaderingen - lidmaatschap toewijzingscommissie woningen - andere voorkomende werkzaamheden. FUNCTIE-EISEN - gelet op het karakter van de stichting een positiel christelijke instelling - minimaal een middelbare schoolopleiding en het praktijkdiploma boekhouden - goede algemene ontwikkeling en brede maat schappelijke belangstelling - organisatorische en leidinggevende kapaciteiten - zeer goede kontactuele eigenschappen - goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en ge schrift - ervaring in een soortgelijke functie gewenst SALARIS: Afhankelijk van opleiding en ervaring volgens CAO voor bejaardenhuizen. SOLLICITATIES binnen 10 dagen na het verschijnen van deze krant te richten aan de secretaris van het bestuur van de stichting "De Adelaar", Pastoor Buys- laan 12, 2242 PK Wassenaar. Wesseling Autosneldiensten B.V. Molenstraat 33-35 2171 GM Sassenheim. Tel. 02522- 12792 t.a.v. dhr. John Wesseling. content heeft 'n administra tieve baan voor een Eén van onze relaties in het hartje van Leiden is op zoek naar een datatypiste die voor langere tijd, hele dagen aan de slag wil. Er wordt van je verwacht dat je naast een aantal jaren erva ring bij een technisch bedrijf je Engels vloeiend spreekt en schrijft. Wat jij mag verwachten is een leuke job bij een bedrijf waar collegialiteit hoog in het vaandel staat, bovendien zij er naast een goed salaris prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Nieuwsgierig geworden? Bel direct voor meer informatie naar: mi uitzendbureau content breestraat 69 leiden (071)125745 A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 22