c Een leven tussen de koeien en de boa constrictors Leerlingen van de Klaverweideschool lopen voor Zaïre ,/ftef/rK. Haarlemmertrekvaartweg blijft nog onbegaanbaar Dierenarts Van Oostrom stop na 38 jaar Bewoners Wyttenbachweg Oegstgeest bang voor scheuren Leiderdorp organiseert hoorzitting kernwapens Litteris brengt gedurfde, maar matige 'Tartuffe' Lange Voort kruispunt 'met oren' Stad en rand ZATERDAG 14 APRIL 1984 OEGSTGEEST - Als het voorstel van raadslid Kuntze (WD) werkelijkheid wordt, maakt de gemeente Oegstgeest van het kruispunt Lange Voort-Hof- brouckerlaan een "kruispunt met oren". Zo'n kruispunt houdt in dat de trottoirs vergroot wor den naar het kruispunt toe, zodat de "oren" van de trottoirs een fuik gaan vormen. Deze maatre gel moet er voor zorgen dat auto mobilisten dit kruispunt niet meer met grote snelheid overste ken. Het stopbord dat er nu staat Door het "kruispunt met oren" zou dit wél gebeuren, en bovendien kunnen de fietsers volgens Kunt ze dan gewoon doorrijden. Deze constructie kreeg in een rapport van de Rotterdamse dienst ge meentewerken de voorkeur bo ven verkeersdrempels en zoge heten "dammen" op de weg Het effect van een enkele verkeers drempel is gering, zoals aan de situatie op de Kempenaerstraat te zien is. OEGSTGEEST - Er kan nog steeds geen begin worden ge maakt met de verbeteringswerk zaamheden aan de Haarlemmer- trekvaartweg in Oegstgeest. Dat komt doordat de onderhandelin gen om de benodigde grond te kopen uiterst moeizaam verlo pen. Dat heeft T. Jansen, dagelijks be stuurder van de provincie Zuid- Holland, meegedeeld. Hij ont kent dat het aan de provincie ligt dat de werkzaamheden nog niet zijn begonnen. Het verwijt van burgemeester en wethouders van Oegstgeest in die richting wijst Jansen dan ook van de hand. Jansen: "De provincie moet oppas sen met de prijs die zij voor de grond geeft. Als ze iets meer voor de grond betaalt dan gebruike lijk is. dan vragen grondeigena ren elders in Zuid-Holland ook een hogere prijs per vierkante meter. En wij moeten jaarlijks' voor vele miljoenen guldens land aankopen voor wegenbouw". De gedeputeerde vindt dat de ge meente Oegstgeest. als zij de pro vincie verwijten maakt, niet mag vergeten dat zij samen met de ge meente Leiden tien jaar lang te vergeefs heeft gezocht naar een oplossing voor de Haarlemrper- trekvaartweg. Omdat de impasse niet kon worden doorbroken heeft de provincie enkele jaren geleden de weg overgenomen. Daardoor kreeg het provinciebe stuur "de problemen op zijn bord", aldus Jansen. Een reconstructie van de Haarlem mertrekvaartweg is noodzake lijk, omdat auto's op deze smalle weg elkaar nauwelijks kunnen passeren. Daarbij komt nog dat veel fietsende scholieren van de weg gebruik maken. Om voorlo pig de ergste nood te lenigen is de weg tijdelijk voor autoverkeer afgesloten. De provincie wil nu langs de weg vrijliggende fiets paden aanleggen en de rijweg verbeteren. VOORSCHOTEN Vandaag de dag draait de Voorschotense dierenarts C.P. van Oos trom (65) zijn hand er niet voor om te voldoen aan 'beestachtige' opdrachten. Maar er zijn tijden geweest dat hij met zijn ogen stond te knipperen als hem werd gevraagd even een luipaard te injecteren. Trouwens, het idee een poema in Wassenaars Dierenpark een prikje tegen katteziekte te moeten geven, wandelende takken een vitaminespuit te geven. Een boa constrictor van zijn wormen afhelpen was ook geen alledaagse bezig heid. De dierenarts verrichte dit soort karweitjes met plezier. Dat was maar goed ook, want er was een voudig niemand anders om in te springen. In de jaren veertig, vijf tig was hij in de verre omstreken de enige vee- en kleindierenarts. De inwoners van Zoeterwoude, Leiden, Wassenaar en Voorscho ten konden de dierenarts dan ook bij nacht en ontij zien rond- sjezen in zijn Volkswagentje. Ook op de Leidse veemarkt was hij een eeuwig aanwezige. Hij hield er elke vrijdag - de markt werd toen nog niet op maandag gehou den - zitting. De boeren aarzel den dan niet hem deelgenoot te maken van hun kneusjes in de stallen. Nooit ging er een week einde voorbij zonder een visite aan een zieke koe. Zo ging dat in die tijd, waarin het bezit van een telefoon alleen voor de rijksten was weggelegd. Telefoon Dat het apparaat nu in praktisch elk huis hangt, ondervindt Van Oostrom als geen ander. Hij mag dan vorige week na bijna veertig jaar afstand hebben gedaan van zijn praktijk, de telefoon trekt zich daar geen steek van aan. Hij blijft maar doorrinkelen. Trouwe patiënten althans, hun bazen kennen zijn nummer van buiten. Tijdens ons gesprek nestelt zijn vrouw zich bij de telefoon, waar door Miep Hoenson ze zich daar een bedreven assis tente toont. Dat heeft ze trou wens al die 38 jaar gedaan, als haar man weer eens op pad was. Het liefst was Van Oostrom ook na zijn 65-ste gewoon doorgegaan met werken, maar na een hartin farct remde de dokter af. Het gaat hem zichtbaar aan het hart dat hij zijn praktijk aan de Veur- seweg van de hand moet doen Een schrale troost is dat de om liggende plaatsen alweer jaren lang hun eigen dierenartsen heb ben. In Voorschoten zelf is sinds acht jaar nog een collega werk zaam, Westgeest, die hem de 'grote dieren' uit handen heeft genomen. Voor zijn eigen prak tijk is inmiddels ookieen bekwa me opvolger gevonden. Maar toch, het doet pijn. I?e dierenarts veert op als hij zijn anecdotes kwijt kan. Hij schetst het verhaal van een leven tussen de beesten ("James Harriot, kent u die tv-serie? Nou, daar leek het hier ook altijd op"). Was het in de beginjaren voorna melijk vee waar hij tussen zat, van lieverlee druppelden ook de huisdieren binnen. Van Oos trom: "Het is vreemd gegaan in dit vak. Eerst waren de kleine dieren alleen maar liefhebberij, maar tegenwoordig heb je er als dierenarts een dagtaak aan. De mensen hebben nu veel meer huisdieren dan vroeger. Ik weet nog goed dat toen ik hier net was de mensen beleefd excuus vroe gen of ze ook met hun hond mochten komen. Ja, wantje was veearts. Het begrip dierenarts is pas in de jaren vijftig in zwang gekomen". Littekens Het heeft Van Oostrom nooit uitge maakt of hij, pakweg, een ham ster, dan wel een koe onder han den had. Een koe hield hij nauw lettender in het oog, dat was het enige. Want een trap van zo'n beest is geen pretje, vertelt de dierenarts terwijl hij zijn litte kens laat zien. De keren dat hij door een hond in zijn hand is ge beten zijn evenmin nog te tellen, maar dat soort voorvallen hoorde er gewoon bij. Voor gekke en on verwachte dingen draaide hij zijn hand niet om. "Die vond ik juist altijd leuk. Zo heb ik in de Wassenaarse Horsten eens in het water moeten springen om een paard te redden. Het beest had een hersenafwijking en liep daar door steeds in cirkels rond, tot het uiteindelijk in het water te recht kwam. En daar zwom het ook steeds maar rondjes. Dus toen ben ik er bij gaan zwemmen De scheldende dierenarts Van Oostrom. zijn i het meest op" en heb ik het beest een duwtje gegeven, zodat het vanzelf op de kant aanzwom". "En wat ik ook altijd aardig vond was dat ik in m'n Volkwagentje heel wat kwijt kon. Ik heb uit Rijnsburg nog eens een kalf op gehaald met die auto, dat kon al lemaal. Je sjouwde heel wat af' Zijn vrouw valt hem bij: "Ja, je moet als dierenarts fysiek en mentaal wel sterk zijn. Je kunt, elk moment van de dag of nacht worden opgeroepen, je eet onre gelmatig of helemaal niet, daar moet je tegen kunnen". Als vrouw van een dierenarts vond mevrouw Van Oostrom het vaak storend zelden of nooit op vakan tie te kunnen. Maar de sfeervolle tochten die ze samen met haar man maakte langs het ontwaken de boerenland maakten heel wat goed. Ze geniet na van de stilte tijdens die vroege consulten, al leen verstoord door het geram mel van melkemmers. "Aan de dunne' Enig aanpassingsvermogen ten op zichte van sommige patiënten werd er wel van haar gevraagd. De vrouw van de dierenarts ver telt dat ze die eerste jaren, als ras echte Haagse, het taalgebruik van de gemiddelde boer niet he lemaal kon vatten. Ooit kwam er een veeboer op de fiets langs om te vertellen dat zijn koe "aan de dunne" was. Waarop mevrouw Van Oostrom na enig nadenken reageerde met: "O, u bedoelt diarree?" De man deed vervolgens een stap naar achteren, keek haar met een schuin hoofd aan en zei slechts: "U zegt maar tegen uw man dat die koe de stal tot aan de zolder volschijt. Dan begrijpt hij het wel". Vanaf die tijd deed ze dat zeker. Koeien, leeuwen, honden, katten - het hele beestenspul marcheert het geestesoog van het echtpaar Van Oostrom voorbij. Sommige patiënten bleven na behandeling hangen. In die bijna veertig jaar hebben er in het woonhuis altijd dieren rondgezwalkt, die zelden of nooit door de Van Oostroms zelf werden uitgekozen. Niet dat die beesten er minder om waren. Zo haalde de dierenarts eens een herder met een gebroken poot op uit Voorburg, voor wie zich geen baas meldde. Dus bleef de hond, die in de büurt al snel de bijnaam 'de goede herder' verwierf. Van Oostrom: "Dat beest was zo vreselijk lief. Trouwens, dat zijn bijna alle dieren van nature, al wordt er net als bij de mens een enkel dier verkeerd geboren. Maar de meeste honden hebben een uitstekend karakter. Mits je de baas bent. Ik kan niet genoeg zeggen dat een hond iemand no dig heeft die boven hem staat. En dat het verdraaid belangrijk is om huisdieren het juiste voedsel te geven, want veel onnodig die renleed wordt door verkeerd eten veroorzaakt". Honden en katten zijn geen vleeseters, maar dode dieren-verslinders, zo heeft Van Oostrom de bazen van zijn patiënten altijd voorgehouden. Geef hen wat de dierenarts be treft maar gewoon fabrieksvoer, dat benadert de ideale samen stelling het beste. Van Oostrom: "Wat dat soort zaken betreft be hoort een stukje opvoeding ook tot het werk van de dierenarts. En je moet ook steeds vertellen dat aan het hebben van huisdie ren ook veel nadelen kleven". Nee, Van Oostrom stond zelden met een mond vol tanden in de spreekkamer. Die ene keer dat hij echt niet wist wat hij moest uitbrengen betrof een vertede rend jongetje, dat met een klein doosje kwam binnenlopen. Üi- terst behoedzaam deed deze be zoeker het doosje open en voor Van Oostrom lag een slak. Of me neer de dierenarts kon vertellen wat voor soort slak dit nu was, en wat het beestje moest eten? ZATERDAG Leiden Café het Keizertje - Kaiserstraat, klein festival met popmuziek en poëzie, m.m.v. The Hot Rocks en Simon Vin kenoog, 22 uur. LVC - Breestraat 66, optreden de groep Frites Modem, 21 uur. Microtheater Imperium - 'Revue Ritu eel', 20.30 uur. Stadsgehoorzaal - uitvoering door de Chr. Oratorium Ver. Exultate Deo en het Lieder Krantz Verein, 20 uur. Lak-Theater - 'Macht' door Lak-drama, 20.30 uur. Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat, film 'L'Argent' van Robert Bresson, 20 en 22.15 uur. Filmhuis LVC - Breestraat, film 'Aan een onbekende God' van Jaime Cha- varri, 21.15 uur. Waaggebouw - Leidse Rose Lente Festi val: optredens van de groepen Link en Luxor, 21.30 uur. Nieuwe Mare/hoek Oude Singel - an tiek- en curiosamarkt, 9.30-17 uur. Vrouwenhuis - hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. NVSH trefcentrum - Rapenburg 48, tel. 149987, open soos, vanaf 22 uur. Zoeterwoude muziekcentrum - Schenkelweg, Veroni ca drive-inn show, 21 uur. ZONDAG Leiden Middelweg 19c - kindervoorstelling Leids Poppentheater, 14.30 uur, tel. 125802. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, 'De Roze Salon', 14- 18 uur. Groenoordhallen - Kat-Expo '84, 10-18 Lak-Theater - kindervoorstelling 'De slimme ezel' door Lak-drama, 15 uur. Clubhuis Swifttoer - Plassenrit: recrea-" tietocht, start 8.30-9 uur. Pieterskerk - 'Handige Handen', beurs voor amateurkunstenaars, 10-17 uur. Kykhuis - film 'L'Argent' van Robert Bresson. 20 en 22.15 uur. Zoeterwou.de Ons Huis - Kosterpad 3. kindervoorstel ling 'Het vervolg', 14.30 uur. Klaverhal - Poldercross, 12 uur schrij ven, start 13 uur by Zwetkade. Muziekcentrum - Schenkelweg, toneel voor kinderen v.a. 6 jr., 13.30 uur. Voorschoten Cultureel Centrum - Pr. Marijkelaan 4, landelijke dag homosexuele mannen, 10 uur. Lindehoeve - videocafé voor jongeren. ten Streekmuziekschool, 12.30 t WIJKVERPLEGING Leiden Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753 en 134604, na 17 uur en in het weekend te bereiken via dokterstelefoon: 122222. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. Kruisgebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13- 14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest Interkruis, Lijtweg 7, tel. 177444. tel. 4641. Wassenaar Horst en Vliet - Hofcampweg 65, tel. 16275, ma t/m vr 9-10 uur en op af spraak. APOTHEKEN Leiden De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van: vr 13 tot 20 april door: Centraal Apotheek, Breestraat 74, Lei den, tel. 120552; Apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, Oegstgeest, tel. 173330. Succesvolle sponsorloop OEGSTGEEST - Bewoners van de Wyttenbachweg hebben B W van Oegstgeest gevraagd om TNO-metingen te laten uitvoeren aan hun weg naar de trillingen die het busverkeer veroorzaakt. De bewoners zeggen dat door het geraas van zwaar verkeer door hun straat (onder meer bussen van de NZH) hun huizen scheu ren gaan vertonen. Ze stellen aan de gemeente enkele dingen voor: de bussen kunnen een andere LEIDERDORP - De gemeente Leiderdorp zal een hoorzitting organiseren over de kernwapen- problematiek. Deze avond wordt gehouden op 8 mei en valt pre cies in de week die is bestempeld als landelijke discussie- en actie week over kernwapens. De frac ties van D'66, PvdA en PPR in Leiderdorp hebben om een der gelijke bijeenkomst gevraagd. De WD onthoudt zich van de bijeenkomst. De partij vindt dat de gemeente in deze kwesties geen uitspraken dient te doen. "Een discussie over kernwapens kan beter via de politieke partij en lopen. Dan zou een hoorzit ting via de afdelingsbesturen kunnen worden geregeld", aldus WD-fractieleider Huigen. Het CDA toont zich bereidwilliger. Het wil meedoen, maar vindt wel dat, als deze avond onder auspi ciën van de gemeenteraad wordt gehouden, alle fracties moeten meedoen. Inmiddels hebben B en W van Lei derdorp een brief gestuurd aan alle fracties. Daarin staat het ver zoek om voor aanstaande maan dag stellingen in te sturen voor de hoorzitting. route gaan rijden, bijv. een cir kel-route door Oegstgeest. "Bus 88 is toch bijna altijd leeg als-ie bij ons aankomt; aan de halte Lange Voort stapt nauwelijks ie mand in. De bus scheurt door de straat heen". Een andere moge lijkheid is dat de Wyttenbach- straat geasfalteerd wordt. Er moeten volgens de bewoners in ieder geval maatregelen geno men worden, liefst op korte ter mijn. Burgemeester Scheenstra heeft toegezegd in overleg met de be woners de problemen te gaan be kijken. "Maar daar zal wel enige tijd overheen gaan". Asfalteren vindt de gemeente te duur, mis schien dat er iets gedaan kan worden aan de snelheid van de bussen, bijvoorbeeld door mid del van een wegversmalling of hoekiger bochten, zoals VVD- raadslid Kuntze voorstelde. De bewoners hopen dat ze niet met een kluitje in het riet gestuurd worden. "Als de burgemeester alleen aan de NZH vraagt of de chauffeurs zachter willen ridjen, dan helpt dat toch niet. Vragen hebben we zelf ook al gedaan", aldus één van de bewoners. Poldercross Traditiegetrouw organiseert de Zoeterwoudse vereniging KPJ morgen de Poldercross. Aan dit evenement kan iedereen mee doen die van hardlopen houdt: heren (8 en 12 km), dames (4 en 8 km), junioren jongens en meis jes (4 km). Er is ook een presta tieloop van 4 kilometer lengte. De route loopt vanaf de Zwetka de via de Zuidbuurtseweg naar de Zonnegaarde en terug via het kerkepad. Inschrijven voor dit evenement kan vanaf 12 uur in 'De Westender', het KPJ-onder- komen in sporthal De Klaver hal, Hondsdraf in Zoeterwoude- dorp. De start is om één uur. Tafeltennis Sporthal De Klaverhal in Zoetcr- woude-dorp vormt morgen het décor van de clubkampioen- Tartuffe van Molière door Konink lijke Toneelvereniging 'Litteris Sacrum', in de regie van Kees Schutte. Gezien op 13 april in de Leidse Schouwburg. Vanavond te zien in de Muzenhof in Leiderdorp. Toneelvereniging Litteris Sa crum heeft één van Molières bekendste en meest gespeelde werken op het repertoire geno men. Met 'Tartuffe of de hui chelaar' heeft 'Litteris' weder om een allesbehalve gemakke lijke keuze gedaan, omdat een reconstruerende uitvoering van deze zeventiende-eeuwse komedie alleen al acteer-tech- nisch bijzonder hoge eisen stelt. De tekstgedeelten zijn uitvoerig en moeten om de voorstelling te laten slagen - feilloos en vol esprit worden uitgesproken. Daaraan ont brak het nogal eens; met name de verstaanbaarheid zal lang niet voor iedereen optimaal ge weest zijn. In zoverre is het de vraag, of een ook op tekst ge baseerde komedie voor een niet-professionele vereniging wel zo verstandig is. Dat er ook nu weer voor klassiek repertoire is gekozen hangt on der meer samen met het artis tieke beleid. Met dit stuk wil men naar middelbare scholen om de scholieren er kennis te laten maken met toneelstuk- schappen, die tafeltennisvereni ging Zoeterwoude er organi seert. Alle belangstellenden zijn er welkom tussen 9 en 5 uur. De finalewedstrijden worden in de loop van de middag gehouden. Kindertoneel Het gezelschap 'Vrij theater' brengt morgen (zondag) een to neelstuk voor kinderen vanaf zes jaar in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg in Zoeter woude. Het stuk heet 'De kleine en de grote koning' en het gaat over een koning, die in zijn pa leis prinses Marinda ontmoet. Komt er een gelukkig huwelijk van? Vanaf twee uur kunnen kinderen (en hun ouders) het morgen zien. ken, die eventueel op hun boe kenlijst kunnen worden gezet. Bovendien zocht men na het houden van een workshop naar een stuk met een grote be zetting om een aantal daarin ontdekte mensen in een echte produktie aan het werk te laten gaan. 'Litteris' maakt van 'Tartuffe' bij uitstek een kostuumstuk. Van vormvernieuwing is hierbij geen sprake - aan de keuze van dit stuk ligt ook geen dui delijke eigentijdse visie ten grondslag. Doelstelling lijkt te zijn: een authentiek overko mende uitbeelding van Moliè res tekst. Gezien de ontwikke lingen in de benadering van klassiek repertoire is deze keu ze niet meer zo voor de hand liggend, 'Litteris', met het de cor van Bob Hageman en de kostuums van Tonnie van der Kaav. heeft de vormgeving Roze rimpeldag' De Leidse Werkgroep Homose- xualiteit/COC houdt morgen een landelijke dag voor homose xuele mannen en vrouwen bo ven de 40 in het Voorschotense Cultureel Centrum. Ook ouders van homosexuele kinderen en echter zorgvuldig uitgewerkt. Wat de spelprestatie betreft moet Sandra Minnee worden ge noemd. Haar rol als Dorine speelt ze duidelijk en natuur lijk en ze maakt van de spelmo- gelijkheden goed gebruik. Hoofdrolspeler Joop Segaar als Tartuffe komt daarentegen aanzienlijk minder goed uit de verf en laat veel kansen om te schitteren volledig onbenut. Deze Tartuffe heeft zich door re ligieus gehuichel gevestigd in het huis van Orgon, die on voorwaardelijk alles van Tar tuffe gelooft. Als deze het op den duur te bont maakt en Or- gons vrouw (in een door Marij ke Heestermans goed gespeel de scène) zijn slechtheid aan haar echtgenoot Orgon letter lijk demonstreert, dreigt Tar tuffe aanvankelijk alles te win nen, maar hij verliest door red dend ingrijpen van de koning alles. Het stuk eindigt met de ver trouwde formule van een hu welijk, en wel van Orgons dochter met een zekere Valère. Ondanks de verzorgde vorm geving is deze traditionele 'Tartuffe' helaas een weinig verrassende en over het alge meen matig gespeelde Litteris- produktie geworden. WIJNAND ZEILSTRA anderen, die met deze groep mensen in contact willen ko men, zijn welkom. De ontmoe tingsdag begint om tien uur. Op stapel staan een toneeluitvoe ring, discussie en zang met mu ziek en video rond het thema homosexualiteit. Het Cultureel Centrum staat aan de Prinses Marijkelaan 4. ZOETERWOUDE - De sponsor loop van de Zoeterwoudse Kla verweideschool voor Zaïre is een groot succes geworden. De onge veer tweehonderd leerlingen van deze basisschool liepen gister avond op het trainingsveld van voetbalvereniging SJZ voor wat ze waard waren om hun minder bedeelde leeftijdgenoten in Zaïre te helpen. Onder het motto 'Kla verweide loopt voor Zaïre' trachtte deze basisschool geld in te zamelen voor een kindertehuis in dit Afrikaanse land. Er mochten maximaal vier spon sors per kind zijn, die een be paald bedrag per gelopen ronde in het vooruitzicht hadden ge steld. De leerlingen van het lager onderwijs liepen rondjes van 250 meter, de kleuters moesten 150 meter afleggen per ronde. De kinderen mochten maximaal een half uur lopen. Hoe meer rond jes, hoe hoger de uiteindelijke opbrengst voor het tehuis in Zaï re zou worden. Bovendien schonk de plaatselijke bank vier cent voor elke gelopen ronde aan het project. Er was gisteravond van ouders veel belangstelling voor de pres taties van hun kinderen. Voor ie dere deelnemer was er een be kertje limonade om het verloren gegane vocht weer aan te vullen. Verder was er muziek om de lo pers en loopsters op te peppen. Mede dankzij het fraaie, bijna zo merse weer was het een sfeervol gebeuren op sportpark Haas broek. Het is de derde keer dat de Klaver weideschool actie voert voor dit tehuis in Zaïre. De eerste keer hield men een fancy-fair, de tweede keer was de toegangs prijs voor het televisieprogram ma 'Stuif-es-in' voor de actie be stemd. Dit keer dus een sponsor loop die waarschijnlijk een zeer grote opbrengst kent. Hoeveel er precies bij elkaar is gelopen zal maandag als eerste aan de leer lingen zélf worden verteld. De verwachting was gisteravond dat het bedrag in de buurt van de tweeduizend gulden zal liggen. Via 'Terre des Hommes' komt dit geld bij het tehuis in Zaïre te recht. De sponsorloop van gister avond besloot een periode waar in op school ruime aandacht aan Zaïre is geschonken. LEI DSC H DAGBLAD HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Post uitsluitend aan Postbus 54, 2300 AB LEIDEN Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19 30 uur) zaterdag v 16 30-18 00 uur Abonnementsgelden b Betaling van abonnementsgelden op giro 3203571 t n v Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement 63,10 Commenia Per post 85.50 W F J W Maandabonnement 21,21 A A van E Rubnekchets J Kroon (stad) B W T Jungman (plv) H I J Veldhuizen (regio) H v d Post (plv) WFJ. Wirtz (bin/buit /ec J Ruygrok-Hoogeveen (plv) P J de Tombe (sport) M. Hoenson-de Graad (randgem P C. Rosier (radio, televisie, kunst) S. J de Groot (geestelijk leven) Redactie stad en randgemeenten tel 071-144941. tst 219 correspondenten o a in Bonn. Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cairo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 2