c Gemengde competitie blijft het klapstuk voor de tennissers Veel profs bij voetbalweek van Koudekerk 'Het is een uniek gebeuren' Magere tijden voor Vet Ondanks opkomst herenstrijd 3 Duidelijkheid in 'Leidse' volley strijd Waitz ziet af van marathon Houder vijfkamptitel al uitgeschakeld IOC vergadert over ldacht van Sowjets Zweed Appelgren blijft thuis Nu verkrijgbaar Nieuwe regels voor surfers Leven naast een topsurfer Robby Naish- story deel 2 [irasfi -wanfJ^\\V Surfers? hebbenr bun eigen krant! LEIDEN- Als het weer wil meewerken gaan morgen 5700 teams op het gravel aan de slag in de tenniscompetitie. Daarvan treden er 3850 aan in de gemengde competitie en 1850 in de afzonderlijke wedstrijdenreeks voor heren. Vergeleken met 1967 toen die aparte afdeling begon met 44 teams heeft de herencompetitie zich dus sterk ontwikkeld. Sport ZATERDAG 14 APRIL 1984 KOUDEKERK - De zaterdag club Koudekerk organiseert in de paasvakantie een voetbal- week voor de jeugd. De zestig beste spelertjes van 19 vereni gingen uit de Rijn- en Veen- streek zullen vanaf aanstaande maandag tot en met volgende week vrijdag op de terreinen van Koudekerk trainen onder leiding van Jan Jongbloed, ter wijl dagelijks twee of meer be roepsvoetballers mee zullen oefenen met de groep. Elke avond worden bovendien twee wedstrijden gespeeld en op woensdagmiddag en vrijdag ochtend wordt gestreden om een penaltybokaal. Het initiatief tot de door het be drijfsleven gesponsorde week is genomen "om het voetbal in de Rijn- en Veenstreek te pro moten". De deelnemers beta len 100 gulden en kunnen daar voor aan een groot aantal voet balactiviteiten meedoen. Naast de training onder leiding van Jongbloed spelen de voetbal lertjes, verdeeld over twee A en B elftallen, om de avond een wedstrijd. Als tegenstanders fungeren daarbij de A en B-re gionalen van Feyenoord (maandag), Ajax (dinsdag), Sparta (woensdag), Haarlem (donderdag) en de Leidse gese lecteerde jeugdelftallen (vrij dagmiddag). In die duels kunnen de in het 'kamp' vertoevende voetballer tjes in de praktijk brengen wat ze hebben opgestoken van Jongbloed en een aantal zeer bekende voetbalprofs. Zo ver schijnen maandag Pier Tol en Keje Molenaar op de velden van Koudekerk, waar verder ook komen: John Rep en Ger- rie Mühren (dinsdagochtend), Wout Holverda en Louis van Gaal (dinsdagmiddag), Ruud Gullit en Frank Rijkaard (woensdagochtend) en Marco van Basten, John van 't Schip, De oorzaak van die onverwachte groei ligt volgens competitielei der Van Beek van de KNLTB "niet in het feit dat de gemengde competitie de langste tijd heeft gehad, maar omdat er voor die strijd meer heren dan dames be schikbaar zijn". De heren zoeken dus een alterna tief, bij het gebrek aan dames, maar de nationale toppers treden nog altijd op in de gemengde strijd. Voor een goed begrip van het volgende is het nodig de ver schillende klasse-indelingen van de beide competities aan te ge- De top van de gemengde competi tie bestaat uit de eredivisie en de hoofdklassen. Daarin komen de A-spelers en speelsters uit. De top van de herencompetitie be staat uit de eerste klasse en de overgangsklasse. Hierin zijn tot dusver om allerlei redenen nog geen A-spelers verschenen, maar de speelsterkte is sinds de start in 1967 wel beduidend gestegen. Van C-niveau, vergelijkbaar met de derde klasse van de gemeng de competitie, naar B-niveau, waarop spelers uit de overgangs- en eerste klasse van de gemeng de competitie zich bewegen. Nu de herencompetitie zich zó heeft ontwikkeld, rijst de vraag waar om de scheiding tussen dames en heren dan niet volledig wordt doorgevoerd. De nationale toppers, die om finan ciële reden (en om de betere oe fenfaciliteiten) nog uitkomen in de eredivisie en de hoofdklasse, hebben zich herhaaldelijk uitge sproken voor een andere opzet van de tennistrijd, waarin het ac cent moet worden verlegd naar de heren. Een team zou niet moe ten bestaan uit twee heren en twee dames, maar dat zou drie te gen één moeten worden. Unicum dan ook niet als "de ge heide kampioen". En dat zegt toch wel iets. Toch zien Meijer en vele anderen, onder wie ook de KNLTB-man- nen Buruma en Van Beek, de ge mengde competitie niet verdwij nen. Niettemin mag betwijfeld worden of in de gemengde com petitie het recreatieve aspect niet zwaarder weegt dan de prestatie. Zoals ook moet worden betwij feld of de competities meer zijn dan een plezierige warming up voor de toernooien. De inspeel- tijd bedraagt nauwelijks meer dan twee weken en bij slechte weersomstandigheden slechts een handvol uren. Weliswaar heeft het merendeel van de com- petitiespelers-en speelsters in de hal overwinterd, met steun vaak van de vereniging waarvoor zij uitkomen, maar binnen of buiten tennissen scheelt aanmerkelijk. De vraag is of de clubs, die van laag tot hoog geld investeren in hun paradepaardjes, zich daarvan wel bewust zijn. De redenering zal wel zijn 'de concurrentie doet het, dus wij ook'. Maar of de competitie door de spelers en speelsters even belangrijk wordt geacht als door de vereniging? Zo hoog mogelijk spelen bete kent zo sterk mogelijke tegen stand en daar word je alleen maar beter van, redeneren de meeste tennissers tegenwoordig. Waar vroeger trouw aan de club als een bijzondere verdienste van de sportman of sportvrouw werd gezien, geldt nu dat je moet pro beren om bij dié vereniging te gaan spelen die de beste moge lijkheden biedt om de kwalitei ten te ontDlooien. Voorstanders Har Meijer, de kersverse voorzitter van de Leidse nieuwkomer Dek ker Tennis uit Warmond, op grond van de speelsterkte maar meteen in de overgangsklasse B geplaatst is zo'n voorstander van een gescheiden competitie. Meij er werd vorig jaar landskam pioen met de heren van Unicum, waarin naast hem uitkwamen Philip van der Kwast, Wim Puf- kus en Arnold van der Capellen. "Maar", verduidelijkt Meijer, "dan wel met de restrictie dat sterke dames bij wijze van uit zondering in de herencompetitie moeten kunnen spelen. Voor Leiden denk ik dan bijvoorbeeld aan Jacqueline van Wijk en Inge- lise Driehuis". "De herencompetitie wordt overi gens steeds sterker. Vooral in het zuiden doen steeds meer jonge overgangsklassers en eerste klas- sers in die competitie hun intre de. Ondanks het feit dat Unicum versterking heeft gekregen van Hans Tonjann, die toch goed moet worden geacht voor twee winstpunten per wedstrijd, zie ik Verschuivingen Zo is te verklaren dat ook in de re gio Leiden van de KNLTB ver schuivingen plaatsvinden die de krachtsverhoudingen telkens an ders maken. De wisselingen be tekenen voor de ene vereniging het kampioenschap en de pro motie en voor de andere degra datie. Een blik op de teams die voor het district Leiden van de KNLTB aantreden in de compe titie, en dan met name de ge mengde, maakt dat wel duide lijk. NOORDWIJK 1 komt in de eerste klasse uit met de dames Els Veentjer en Trudy Walhof en de heren John Asselbergs, Erik Jan Schreuder en Piet Veentjer. Het doel is handhaven. Met de tegen standers OTC 1, Topspinners en Haren 1 lijkt dat geen onmogelij ke opgave. De Noordwijkse pun ten zullen vooral uit het dubbel spel moeten komen. UNICUM 1 treedt eveneens in de eerste klasse aan met Jacqueline van Wijk, Henny Fehling en Freek en Herman van der Capel-' len en Ivar de Jong. Het doel is ook hier handhaven. In de strijd met Volley 2 BTC 2 en DDH 1 Sport- Het team van Dekker-tennis, met v.l.n.r. Berry Janse, Joke Ritman, Anneke van Overloop en Carel de Bruyn. LEIDEN- De Nederandse tennis- bond denkt er voorlopig niet over de gemengde competitie af te schaffen. Integendeel. "Dat is een uniek gebeuren in de tenniswereld", aldus de he ren Buruma en Van Beek van de KNLTB. "Zelfs Amerika nen hebben daar belangsteh ling voor", weet directeur Bu- Belangstelling is één ding, over nemen een tweede en dat zal toch niet snel gebeuren. De eerste tennisnatie van de we reld kijkt meer naar individue le internationale prestaties dan naar de opzet van evenemen ten als de gemengde competi tie in Nederland. Hoe uniek die ook mag zijn van uit het oogpunt van het bieden van een brok recreatie met een prestatief accent aan een grote groep spelers en speelsters van verschillend niveau die hun vrije tijd graag op sportieve wiize doorbrengen. "De ge mengde competitie voorziet in een behoefte", meldt competi tieleider Van Beek, "en voor Nederland zal een gescheiden competitie nooit echt in de plaats van de gemengde ko men. Dat de herencompetitie, met name in het zuiden van het land, zo in de belangstelling is gekomen vindt zijn oorzaak in het 'gebrek aan speelsters. Maar het draait in Nederland nog altijd om de gemengde competitie. Daarom willen de verenigingen ook zo graag hoog spelen. De klasse waarin een club in de gemengde com petitie uitkomt is een soort vi sitekaartje voor jong talent. Een leuk verhaal hoor, dat de gescheiden competitie bevor derlijk zou zijn voor het spelni- veau, maar in de gemengde competitie staan de heren toch ook alleen maar in het ge mengd dubbelspel tegenover dames. Trouwens, de heren kunnen zich in de vele toer- uitleven". lijkt dat een minder moeilijke klus dan Noordwijk heeft. De LEIDSCHE HOUT 1, vorig jaar gepromoveerd naar de over gangsklasse A, heeft van het team van vorig jaar alleen nog El len de Groot overgehouden. Mar cel van Rijn ging terug naar Nieuw Vennep, waar hij tweede klasse gaat spelen, Annette Hins speelt dit jaar geen competitie en Waldo Jansen is overgestapt naar de OLTC. Met op de open gevallen plaatsen Carla de Waard, Benjamin Ruysenaars en' Wouter Kuyk zal het heel moei lijk worden om degradatie te voorkomen. De tegenstanders zijn Deventer 1, Nijmegen Quick 2 en Tilburg 2. Ook UNICUM 2 zal het in de over gangsklasse A met Carla Quak, Marijke Guyt en Frans Grimber gen, Anne Jan van der Meer en Bob van Overbeeke niet gemak kelijk krijgen tegen Popeye GS 4, Hoogkamp 1 en ULTC ID UN A 1. FORESCATE (overgangsklasse B) komt uit met Liselotte van der Bijl, Arlies Mouen, Jouma Sier- sema, Paul de Vette en Rob van der Velde. Het doel is handhaven en met de tegenstanders Wils kracht 3, Alta 3 en DDV 3 moet dat wel kunnen. De MUNNIK (overgangsklasse B) speelt met Christel Verwoerd, Margot van Overloop, Jeroen van der Sman en Henk Janse. Het wordt eentonig, maar ook het doel van Forescate is hand haven. Joy Mozaiek 4, Egmond 1' en Metselaars 5 zullen dat moei lijk kunnen verhinderen. ROOMBURG komt in de over gangsklasse B sterker voor de dag met Marloes Verheyen, Ju liette Grimbergen, Bub van der Zee en Joost van Leeuwen. De tegenstanders ULTC, Iduna 2, Soest en Jaagpad 3 moeten uit voeren van de opdracht 'handha ven' mogelijk maken. TEAN stapt het gravel in de over gangsklasse B op met Tine Lan- geveld, Margot van Oudenrijn, Frank van der Donk en Charrel Asselbergs. De tegenstanders zijn Leeuwenbergh 4, Castricum 1 en Lucky Strike 1. Geen ge makkelijke wedstrijden, maar Tine Langeveld is per wedstrijd goed voor twee, zo niet drie pun ten, terwijl de heren hun man netje staan in de dubbelspelen. De OLTC (overgangsklasse B) komt uit met Agnes Rogge Eve lien Krul, Marcel Gerritse, Waldo Jansen en Jasper van Marwijk. Nancy Toole is door een oog-ope ratie niet beschikbaar. Met als te genstanders Hilversum 3, Biltho- ven 2 en Brederode 1 wordt het voor de OLTC hard knokken voor ieder puntje. Handhaven zou een prestatie zijn. 'Voor DEKKER TENNIS in de overgangsklasse B lijkt m.et Joke Ritman, Anneke van Overloop, Barry Janse en Karei de Bruin een kampioenschap haalbaar. De tegenstanders zijn Holy 1, Alta 4, en De Kuil 1. -Van de tweedeklassers lijkt Rijn- kanters met Simone den Hollan der, Liz Weare Thijs Steensma en Jan Siemerink een kam pioenskandidaat nu de tegen standers Roomburg 2, Hillegom 2 en WOC 1 heten. In de herencompetitie komt lands kampioen UNICUM weer sterk voor de dag met Hans. Tonjann, Wim Pufkus, Arnold van der Ca pellen, Har Meijer en voor moei lijke gevallen Philip van der Kwast. In de overgangsklasse kan DUIN- LUST met Jan de Groot, Rob Koggink, Maarten Lugthart en de 14-jarige Philip Nagtegeller hoge ogen gaan gooien tegen VOORHOUT 1, Toeg Rotterdam 2 en Lucky Stroke. VOORHOUT met Eytel Homan, Albert Rey, Mike Ruysenaars en Dick van der Meer kan echter roet in het Katwijkse eten gooien. Edwin Godee en Joop Hiele en Hans Galjé. Op die twee laatstgenoemde kee pers vuren 14 voorgeselecteer de C en D-junioren woensdag middag hun penalties af in de voorronden van het straf-, schoppentoernooi, dat op vrij dagochtend besloten wordt met de finales waarin zes spe lertjes zullen optreden. Zij schieten dan op Jan Willem van Ede, die op die dag te gast is met Richard van der Meer. Leo van Veen en Gerard van der Lem (donderdagochtend), Jan van Deinsen en John Ver schoor (donderdagmiddag) hebben dan inmiddels ook al hun opwachting gemaakt in Koudekerk. De voetbalweek, onderbroken door een disco-avond op don derdag, wordt besloten met de wedstrijdjes tegen de geselec teerde Leidse jeugdelftallen. Tussen die partijen in geeft een sportschool uit Leiden een ka- rate-demonstratie. LEIDEN - Na het kampioenschap van Orion bij de heren is ook in de degradatiezone van de dames competitie volleybal in het rayon meer duidelijkheid gekomen. NOVO 2 en Blok zijn nog kandi daat voor klasse-verlaging. •Leython 4 stelde zich door een 3-1 zege bij LUSV 2 veilig (15-3,15-9, 15-11). NOVO 2 kwam tweemaal in het veld. Na 3-0 winst op DAC' 3, domineerde de ploeg ook te gen DAC 2 twee sets lang (15-6, 15-5) maar toen daarna een 5-2 voorsprong verloren ging, ver krampte het spel. Het werd nog 2-2 via 10-15 en 12-15. NOVO is uitgespeeld en moet afwachten wat Blok in het laatste duel tegen het al gedegradeerde DAC 3 presteert. Wint Blok dan degra deert NOVO, bij een deling volgt een beslissingduel. Bij de heren waren de overige wed strijden niet meer van belang. NOVO 2 verdedigde de laatste kans door met 16-14, 15-10 en 15- 8 te zegevieren bij RW 2, zonder de geblesseerde spelmaker Jan Dingemanse, maar dat hielp niet. 'WW bracht het niet verder dan éen set winst tegen SKC. De stu denten hadden een groot tech nisch overwicht en wonnen met 3-1. In de eerste klasse rest nog het restant van de ontmoeting DAC 2-Donar 2, waarin arbiter Hogendorp een speler van Donar uitsloot voor anderhalve set. Het protest van Donar werd toegewe zen: het laatste deel van het tref fen moet worden overgespeeld. ROTTERDAM (ANP) - De Noorse atlete Grete Waitz neemt van daag deel aan de recreatieloop Rotterdam over vijftien kilome ter. Waitz zag af van deelneming aan de marathon, omdat het niet paste in haar trainingsopbouw. De wereldkampioene van Hel sinki had zich al laten contracte ren voor een marathon in Enge land over een maand. Waitz is één van de zeer vele atleten die de 15 kilometer afwerkt. De start is iéts later dan de marathon. BADMINTON - Bij de EuropeSe badmintonkampioenschappen in het Engelse Preston is Eline Coene gistermiddag in de kwart finales uitgeschakeld door de Engelse Sally Podger: 9-12, 1-11. In de kwartfinales van het heren dubbelspel verloren Rob Ridder en Uun Santosa van de Zweden Lars Wengberg en Ulf Johans son: tweemaal 8-15. BOKSEN - De Belgische bokser Jean-Marc Renard heeft donder dagavond in Casavatore de Euro pese titel in het zwaarvederge- wicht veroverd. De 28-jarige Re nard versloeg de Italiaanse titel verdediger Alfredo Raininger op punten. Raininger was vorig jaar september kampioen geworden. HARLINGEN (ANP) - De magere tijden blijven voor Piet Vet voortduren. In Harlingen verspeelde de Berkhoutse biljarter al op de eerste dag de uitzich ten om zijn nationale titel in de persoonlijke vijf kamp met succes te verde digen. De nederlagen van Vet tegen outsi der Steures (2-8) en favoriet Bon- gers (4-6) waren desastreus voor zijn titelkansen. In het meest theoretische geval heeft de 35-ja- rige Noordhollander, die aan het slechtste seizoen van zijn loop baan bezig is, nog een paar pro centen kans op het kampioen schap bij de all-rounders. Aanne melijk is dat niet met de vorm, die Vet deze biljartjaargang de monstreert. Niet één keer haalde hij een plaats bij de laatste vier in de door hem geliefde kaderspe- len en het bandstoten. De meest serieuze kandidatuur voor de vijfkamp-titel komt na de eerste dag van het in het bil jartleven onafscheidelijke duo Arnouts/Bongers. Arnouts, dit seizoen al kampioen in het 47/1 kader, klopte in de openingsron de de geroutineerde Vultink met verrassend groot verschil: 8-2. In de avondsessie was de Westbra bander ietsje minder op dreef, maar de lange Ben Velthuis had als tegenstander niet die allure om het Arnouts echt moeilijk te maken. - Velthuis was in de eerste ronde al verslagen door Jos Bongers, die 's avonds de kampioenskan sen van Vet kortwiekte. Vet opende, net als tegen Steures, sterk in het libre (200-0 in één beurt), maar daarna toonde zijn tweede Nijmeegse tegenstander van vrijdag de kwaliteiten in de als moeilijker te kwalificeren spelsoorten, hoewel Bongers in het driebanden in Vet zijn meer dere moest erkennen. Bongers won met 6-4 en moet in de laatste twee dagen van het toernooi in Harlingen in staat worden geacht zijn reputatie weer eens wat op te poetsen. De laatste twee seizoe nen moet de 27-jarige Gelderlan der het met incidentele succes sen in de wat lager gewaardeerde toernooien (libre en 47/2) doen. In '82 kwam Bongers nog het best in het nieuws, toen hij bij de wereldtitelstrijd vijfkamp in Maastricht tweede werd achter de Belg Dielis. Het Pentathlon-toernooi in Harlin gen kent geen internationaal ver volg. In internationaal opzicht had dit seizoen de eerste Europe se of wereldtitelstrijd in de drie kamp (71/2, bandstoten en drie banden) moeten worden gehou den. In de cyplus van twee jaar, die de internationale federaties (UMB en CEB) voor deze spel- soort hanteren, is in het nieuwe seizoen officieel geen plaats voor de driekamp. De stand is r 1. Arnouts 2. Bongers 3. Vultink 5. Vet 6. Velthuis 4 16 4 12 2 10 2 10 0 6 0 6 Tennis - Met ingang van 1986 zal het tennistoernooi om de open Australische titels andere data en een andere plaats kennen. Er zal dan in januari worden ge speeld in plaats van november of december, zodat het evenement elk jaar als eerste telt voor het Groot Slem, en niet als laatste. Bovendien zal er, wederom bij Melbourne, een geheel nieuw tennisstadion verrijzen. LAUSANNE (AFP) - Het algemeen bestuur van het Internationale Olympische Comité (IOC) komt vermoedelijk op 24 april in Lau sanne voor een buitengewone vergadering bijeen. De zitting is vastgesteld naar aanleiding van de telex, die IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch woensdag ontving van het Olympische Co mité van de Sowjet-Unie. Hierin worden de Amerikanen ervan beschuldigd het met betrekking tot de organisatie van de Olympi sche Spelen van Los Angeles niet zo nauw te nemen met de re gels van het Olympisch hand- Monique Berlioux, de IOC-direc- teur, ontkende gisteren, dat er een speciale vergadering op 24 april wordt belegd. De speciale vergadering was een verzoek van het Olympisch mité van Sovjetunie, dat de hou ding van de Amerikanen tegen over de Sovjetunie en het Olym pisch handvest afkeurt. Deson danks besloten de Russische Olympiërs donderdag in Moskou voorlopig vóór deelneming aan de Olympische Spelen in Los Angeles. MOSKOU/STOCKHOLM (DPA) - De Zweedse tafeltennisploeg is gisteren zonder Europees kampioen Mikael Appelgren in Mos kou aangekomen, waar vandaag de Europese titelstrijd voor teams begint. Appelgren bleef in eigen land achter wegens een schouderblessure, die hem al weken kwelt. De 22-jarige Zweed, die twee jaar geleden in Hongarije Europees kampioen wérd door in de finale in vijf games van zijn landgenoot Jan-Ove Waldner te winnen, heeft op doktersadvies ook besloten af te zien van het enkel- en dubbelspel. ADVERTENTIE bij de tijdschriftennandelaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 14