Nieuwe sponsor trekt zich terug Wiersma en Wirny boeken weer remise \Yout Holverda in Olympisch elftal LUGDUNUM DWS Piket op rand van afgrond Meelfabrikant houdt KNSB aan optie overeenkomst Rentree Akerboom in Oranje De Goede wil Didi Thurau Tjeerd Yeldstra leidt Unciiii weer als vanouds Haaksma-Krug tweede ZATERDAG 14 APRIL 1984 ZEIST (ANP/GPD) - Bondscoach Ger Blok heeft gisteren de selec tie bekend gemaakt voor het Ne derlands Olympisch elftal, dat woensdag 18 april in Utrecht aantreedt tegen Italië. Van be lang is dit duel, dat om 15.30 uur in de Galgenwaard begint, niet meer, omdat Joegoslavië zich in deze groep al heeft geplaatst voor Los Angeles. De Nederland se selectie bestaat uit: Van Ger- ven, Suvrijn, Koevermans, Maes- sen (allen Fortuna Sittard), Van Ede, Wouters, Kruijs (allen FC Utrecht), Holverda, Blind (bei den Sparta), Bosman, Woudsma (beiden Go Ahead Eagles), Meij er (Telstar), Schouwenaar, Van der Horst (beiden FC Den Bosch). Broeken en Roossien (beiden FC Groningen). Jeugd Bondscoach Ger Blok heeft voor lopig veertien voetballers uitge nodigd voor de selectie van de UEFA-jeugd, die zal deelnemen aan een internationaal toernooi, dat van 18 tot 23 april in Porto wordt gehouden. Blok beraadt zich nog over de twee spelers, die de groep moeten completeren. Het evenement in Portugal geldt als voorbereiding op de eindron de van het Europees kampioen schap. dat eind mei in Moskou ADVERTENTIE A.S. ZONDAG 14.00 UUR begint. Nederland plaatste zich daarvoor^ via twee overwinnin gen op Luxemburg. In de Russi sche hoofdstad krijgen Oranje te maken met Engeland, de Sovjet- Unie en Oost-Duitsland of Zwe den. De selectie voor het toernooi in Porto bestaat uit: De Jong (Roda JC), Elzinga (Heerenveen). Wil- lems (PEC), De Meyer (Ajax), Van de Luer (MVV), Witteveen (Go Ahead Eagles), Jansen (Haarlem), Van de Weerd (Fortu na Sittard), Berghuis (PSV), Ta- nis (SW), Groeleken (FC Twen te), Van der Laar (NAC), Hesp (Haarlem) en Schuurhuizen (Sparta). Haarlem De eredivisieclub Haarlem gaat eind mei met zijn selectie een trip van twee weken maken naar Zuid- en Midden-Amerika. Daar bij zullen onder meer landen als Mexico en Guatemala worden aangedaan. De uitnodiging voor deze tournee is afkomstig van de sponsor van Velzense eerste-divisieclub Tel star (Seleco), die volgens secreta ris Frans Bastianen „een club met Europa-Cupervaring", zocht. Haarlem heeft goede rela ties met de geldschfeter van Tel star, die dank zij de bemiddeling van Haarlem-bestuurslid Harry Wehnes bij deze club onderdak vond. Naast de vergoeding van alle reis- en verblijfkosten, houdt Haar lem nog een klein bedrag aan de trip over. „Dat kan het gat in de begroting van dit seizoen hele maal dichten", aldus Bastianen. Vooruitgang boekte Haarlem de af gelopen week ook bij de con tractbesprekingen. De club is praktisch rond met de complete selectie. Volgende week wordt er alleen nog gesproken met Ger Kleton, Edward Metgod en Luc Nijholt. r Raymond Goethals (links), de voormalige Standard-trainer Standard wacht op uitspraak BRUSSEL (BELGA) - Het beroepscomité van de Belgische voet balbond (BVB) heeft gisteren in Brussel nog geen uitspraak ge daan in de beroepszaak, die Standard- en Waterschei-spelers hadden aangespannen. Het comité had de hele dag nodig de betrokkenen in het Belgische voetbalschandaal over de zaak aan te horen. Opmerkelijk was de aanwezigheid van Standard- voorzitter Roger Petit, die tot nog toe niet in de openbaarheid was verschenen. Ook Standard-trainer Raymond Goethals, de Belgische international Eric Gerets en Waterschei-speler Ro land Janssens waren aanwezig, zoals het beroepscomité had geëist. De uitspraak wordt pas vandaag verwacht. ROTTERDAM (ANP) - De twee damgrootmeesters Harm Wiersma en Vadim Wirny hebben ook in de negentiende partij het sinds dinsdag bestaande evenwicht in hun twee kamp niet verbroken. Na 31 zetten en bijna drie uur spe len verraste Wiersma zijn tegen stander met een remise-aanbod, waarop de wereldkampioen gre tig toehapte. Met nog één partij te spelen is de stand 19-19. Het voorlaatste duel begon overi gens veelbelovend, omdat Wirny evenals in de vijftiende partij niet meteen op vereenvoudiging aanstuurde. De achttienjarige grootmeester probeerde schijn baar nog één keer tot verwikke lingen te komen en Wiersma ging daarin mee. De openingsfa se vergde dan ook aanzienlijk meer tijd dan de laatste partijen het geval is geweest. Zo inves teerde de Rus al tien minuten in zijn vijfde zet en niet minder dan 28 minuten in zijn achtste voort zetting. Omdat de wereldkam pioen niet wilde achterblijven, waren de spelers na ruim vijf kwartier nog slechts negen zet ten ver en vergden de eerste der tien zetten al bijna twee uur. De spanningen waren voelbaar, omdat volgens grootmeester Ton Sijbrands ook hij geen partij uit de historie kende die met deze opzet enige gelijkwaardigheid vertoonde. Wiersma moet onge twijfeld even hebben gedacht aan die merkwaardige zestiende partij waarin hij ook spanningen creëerde maar uiteindelijk met Wiersma (links) aan zet, Wirny peinst. Zo als gewoonlijk leidde het denkwerk van beide heren tot een puntendeling (Foto ANP) het negatieve resultaat bleef zit ten. De Fries besloot dan ook tot een „pas op de plaats", waarna Wirny met enkele ruilen voor verlichting zorgde. Hij kon ech ter niet voorkomen dat de toe schouwers een lichte voorkeur voor de witte stelling uitspraken. Net toen de discussies begonnen of en hoe Wiersma zijn iets bete re positie na een drie-om-drie ruil zou kunnen uitbuiten, bood hij tot verbazing van velen remi- PARIJS In het zicht van de ha ven is het dan toch nog misge gaan met de wereldtitelkansen van jeugdschaker Jeroen Piket. In de gisteren in het Parijse toer nooi verspeelde tiende en voor laatste ronde, lijkt een verlies- partij onvermijdelijk. Donderdag laveerde Piket zich via BUSSUM (GPD) - De dikke vis die de schaatsbond aan de haak had, is voorlopig weer onder water verdwenen. Kort voordat gisteren een uitzonderlijke sponsorovereen komst ondertekend zou worden, trok het verzekeringsbedrijf Aegon zich terug, in af wachting van de oplossing van een conflict tussen de KNSB en haar huidige sponsor. De Tarvo-meelfabriek wil hoofdsponsor blijven en om dat verlangen kracht bij te zetten werden in allerijl juridische stappen ondernomen bij de Utrechtse rechtbank. Voor de dreiging van een kort geding is het kersverse bestuur van de veelgeplaagde bond ge zwicht, waardoor de zeer aanlokkelijke geldsom van 1 miljoen gulden onzeker is gewor den. De bijeenkomst in Bussum, waar voor behalve journalisten en fo tografen ook de meeste top- schaatsers waren opgetrommeld, moest het daarom zonder de feestelijke ondertekening van het „droomcontract" stellen. De pas twee weken als voorzitter fungerende David Meijer deed alsof zijn neus bloedde en repte met geen woord over de plotse ling gerezen moeilijkheden. Meijer gaf een korte .bloemlezing van andere plannen waarover het nieuwe bestuur heeft nage dacht en die op een verdere uit werking wachten. „Het laat zich aanzien dat de daartoe nodige fi nanciële middelen op een ter mijn van ongeveer vier weken kunnen worden gegenereerd. Er is nog veel overleg nodig met meerdere geinteresseerde spon sors", meldde de nieuwe leids man plechtig. Verbazing Voor de verbazing bij zijn gehoor wegens het ontbreken van infor matie over het werkelijke doel van de bijeenkomst, bleef Meijer doof. „Misschien is onze timing niet goed geweest, hadden ze on ze plannen beter bekend kunnen maken op het moment dat er ze kerheid is over de financiële DEN HAAG (ANP) - Kees Aker boom heeft zich gisteren na over leg met team-manager Rob Tuin definitief weer beschikbaar ge steld voor het Nederlands bas ketbalteam. De 31-jarige forward van landskampioen Den Bosch maakt morgen in Gorssel al zijn hernieuwde debuut in de eerste wedstrijd tegen de ploeg van de Hofstra Universiteit. De reeks wedstrijden tegen de Amerika nen is de laatste voorbereiding van Oranje op het pre-Olympi- sche toernooi, dat van 15 tot 25 mei in Frankrijk wordt afge werkt. De terugkeer van Aker boom is voor een bêlangrijk deel te danken aan de inspanningen van de Nederlandse Sport Fede ratie (NSF), die er voor heeft ge zorgd dat de veelvoudig interna tional als loonderving de maxi male onkostenvergoeding krijgt voor zijn optreden in de nationa le selectie. middelen", was zijn spijtbetuiging. „Verder wil ik geen commentaar geven in het belang van de schaatssport die wij dienen", voegde Meijer er nog aan toe. Dat er complicaties waren ont staan nadat de persconferentie een dag eerder was aangekon digd, weigerde hij uit de doeken te doen. Evenmin wilde hij in gaan op een kort geding, waar voor Tarvo de procedure reeds op gang had gebracht. „Dat wil ik niet bevestigen noch ontken nen", klonk het ontwijkend. En zonder ook maar één naam te noemen: „Er is nogal wat interes se van het bedrijfsleven. We moeten elkaar een adempauze gunnen en goed overwegen wat de definitieve keuze wordt". Goede sier De nieuwe bemanning van de schaatsbond is, zo werd wel dui delijk, veel te hard van stapel ge lopen met het presenteren van de gouden vangst, waarvoor in het bijzonder de vertrekkende directeur Wim Comello. zich heeft ingespannen. Het pas aan getreden dagelijks bestuur wilde snel goede sier maken met de ge strikte sponsor, maar verzuimde de overeenkomst met Tarvo naar behoren na te komen. Die voelt bitter weinig voor een bij rol en beroept zich op contractu eel vastgelegde verplichtingen. Adjunct-directeur W. F. M. van den Assem is al even weinig me dedeelzaam als David Meijer en bevestigt slechts dat zijn bedrijf hoofdsponsor wil blijven van de schaatsploegen. „In januari heb ben we de KNSB gezegd graag gebruik te zullen maken van on ze optie en sinds die tijd is er niets veranderd", is zijn reactie. Op geen enkele wijze is hij door de KNSB op de hoogte gebracht van het voornemen om ook met een andere sponsor in zee te gaan. „Er is mij nooit iets van verteld. Ik heb uit de media ver nomen dat er een contract gete kend zou worden", aldus Van den Assem, die weigert in te gaan op het kort geding dat Tar vo reeds had voorbereid. „Zo lang wij sponsor zijn van. de KNSB doe ik daar geen uitlatin gen over". heeft zich echter wonderwel snel aangepast aan oude KNSB-tradi- ties door de boel in het honderd te laten lopen. Voor het geld, dat er naar zijn ver wachting toch komt, heeft Meijer diverse bestemmingen. Om maar iets te noemen: het schadeloos stellen van kunstijsbanen wan neer reeds vastgestelde mara thonwedstrijden op natuurijs worden gehouden. Het short- trackschaatsen krijgt volwaardi ger toernooien, en ook voor de korte baan en het kunstrijden wordt meer geld uitgetrokken. De topschaatsers, die bijna una niem over een zorgelijke maat schappelijke positie klagen, zul len beter aan hun trekken ko men, wat neerkomt op hogere vergoedingen. Die zullen zich ook uitstrekken tot na het beëin digen van de actieve loopbaan, verzekerde Meijer. Maar dat de voorzitter over een verkochte huid sprak terwijl de beer nog niet is geschoten, hield hij angst vallig achter de kiezen. Pijnlijk als het is al zo vlug een uitglijder te moeten erkennen. een score van 7 uit 9 en een ge deelde eerste plaats nog naar een goede uitgangspositie voor een greep naar de titel. Ten opzichte van concurrenten Dreëv en Anand beschikte de Nederland se kadetten-kampioen immers over de meeste weerstandspun- ten. terwijl hem voor de laatste twee ronden bovendien het licht ste programma wachtte. Tegen de Mongoolse jeugdkampioen werd de spanning Piket echter te veel. De 15-jarige scholier kon in dit treffen weliswaar het afbre ken nog halen, maar lijkt in twee de zitting verlies niet meer te kunnen vermijden. Een bittere pil voor de Leiderdorper, te meer toen bleek dat rivaal Anand niet verder was gekomen dan remise en Dreëv in een hangpartij nog voor remise zal moeten vechten. Piket miste daardoor een opge legde kans om eenzaam aan de leiding te komen en kan nu al leen nog maar hopen dat de an deren tijdens de slotronde van vandaag nogmaals in de fout zul len springen. DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet zeker of de Westduitse wie- Ierprof Didi Thurau enkele grote wedstrijden voor de ploeg van Jac de Goede zal rijden. De Goe de, diens manager en Thurau ronden de besprekingen maan dag af. Inmiddels heeft de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie (KNWU) de nieuwe sponsor voor de derde Nederlandse formatie goedgekeurd. De Goede moest een andere geldschieter zien te vinden voor 15 april, omdat het woord „Lotto" niet op het shirt mocht staan. De wet op de kans spelen verbiedt dergelijke wer vende teksten. Jan Raas denkt al weer voorzichtig c ten val kwam, moet nog rondlopen in ei m fietsen. De Zeeuw, die tijdens de klassieker Milaan-San Remo ernstig i gipskorset. Verwacht wordt dat Raas over vier weken hersteld zal zijn DEURNE (ANP) - Wereldkam pioen Tjeerd Velstra heeft na de eerste dag van de internationale menwedstrijden voor vierspan nen in Deurne de leiding met 32 punten. De Pool Waliszewsky bezet de tweede plaats en Prins Philip, de echtgenoot van konin gin Elisabeth van Engeland, staat derde. Op de openingsdag werden de onderdelen presenta tie en dressuur afgewerkt. De stand is: 1. Velstra (Ned) 32 punten; 2. Wa liszewsky (Pol) 33: 3. Prins Philip (Eng) 38: 4. Dün (Wdl) 40: 5. Tser- Military De Britse Lucinda Green heeft na de eerste dag van de internatio nale military in Badminton de leiding met 51.4 strafpunten. Green, wereldkampioene en vijf keer winnares van de military in Badminton, reed niet eens met haar beste paard, dat zij spaart voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Met de veertienjari ge Beagle Bay wist zij de overige 74 deelnemers toch voor te blij- De Engelse prins Philip nam gisteren in Deurne deel aan de internatio nale menwedstrijden voor vierspannen. Hij eindigde als derde iFotoANPt Vijfvoudige De meelfabrikant stopte in het eer ste jaar zo'n twee ton in het top- schaatsen, de verzekeringsmaat schappij. ontstaan uit een sa mensmelting van Ennia en AGO, blijkt het vijfvoudige over te hebben voor meer naambekend heid via de schaatsmutsen en trainingspakken. De nieuwe be- stuursploeg van David Meijer MISANO (Reuter) - De Ita liaanse motorcoureur Fran co Uncini heelt vrijdag de vijfde trainingstijd gemaakt voor de races van morgen om de Grote Prijs van Italië op het circuit van Misano. Uncini, wereldkampioen in 1982, raakte vorig jaar tij dens de TT van Assen le vensgevaarlijk gewond. Hij herstelde wonderbaarlijk en keerde deze week voor eigen publiek terug in de wegrace- rij. Op het circuit van Misa no was hij slechts anderhal ve seconde minder snel dan Eddie Lawson, de Ameri kaanse winnaar van de eer ste Grand Prix van dit sei zoen in Zuid-Afrika. Wereld kampioen Freddie Spencer, die wegens een voetblessure aan de kant moest blijven op Kyalami, kwam tot de twee de trainingstijd. )e uitslag van de eerste ofTiele training Honda 1.23.06; 3. Raymond Ro che (Fra) Honda 1.23.60; 4. Wayne Gardner (Aus) Honda 1.23.87; 5. Franco Uncini (Ita) Suzuki 1.24.06. JARACEACANGA/BRAZILIE (GPD) - In de autorallye om de Camel Trophy staat het Nederlandse team Haaksma-Krug na zes dagen en zes klassementsproeven op de tweede plaats. Het tweede Nederlandse team, Dagevos-Vermeer, staat op een ge deelde derde plaats. De eerste plaats wordt ingenomen door een Italiaans team. Malariagebied De deelnemende equipes zijn nu gevorderd tot in het centrum van het Braziliaanse malariagebied. Hier sterven gemiddeld 20 men sen per maand aan een van de 2000 types malaria.Een Belgische en een Spaanse combinatie zijn uitgevallen. Zij liepen onherstel bare schade op aan hun Landrover. Er zijn nu nog tien teams in de wedstrijd. Gooier van bom bekent EINDHOVEN (ANP» - Een 19- jarige jongen uit Groningen heeft bekend dat hij begin vorig jaar in Eindhoven tij dens de voetbalwedstrijd PSV-Groningen een bom heeft gegooid. Dat heeft een woordvoerder van de Eind- hovense gemeentepolitie vrijdag meegedeeld. Door de ontploffende bom liep des tijds een 15-jarige Eindhove- naar tweede- en derde graads brandwonden op. De verdachte werd onlangs in zijn woonplaats aangehou den tijdens een wedstrijd van FC Groningen. Dat ge beurde nadat met vuurwerk was gegooid. Volgens de po litiewoordvoerder ontpopte de verdachte zich al snel als 'bommenspecialist'. Toen hij over de oude Eindhoven- se zaak die nooit was opge lost nader aan de tand werd gevoeld, viel hij door de mand. ADVERTENTIE Waterpolowedstrljd ZIJL LGB - NE0. OLYMPISCHE SELECTIE Zondag 15 april Aanvang 16.00 uur Zwembad "De Zijl" Aangeboden door Mercasol

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 13