Groeiend overschot predikanten c Bijbelbeschouwing bepalend voor mening over Iwmojilie Weinig doorstroming in Hervormde Kerk ZATERDAG 14 APRIL 1984 Geestelijk leven (Van een medewerker) Wanneer de belangstelling om theologie te studeren en predikant te worden de komende jaren op het huidige peil blijft, krijgt de Nederlandse Hervormde Kerk van 1986 af te maken met een groeiend overschot aan domi nees. Op dit moment is deze Kerk namelijk in snel tempo bezig van haar hardnekkige predikantsvacatures af te komen. Het probleem is alleen dat de verhouding tussen vraag en aanbod van geschoolde theologen van regio tot regio en van modaliteit tot modaliteit sterk verschillend In de naoorlogse periode is het niet eerder voorgekomen dat de Her vormde Kerk zo goed in haar predikanten zat als op dit mo ment. Jaarlijks leggen zo'n 75 80 theologiestudenten hun ker kelijk examen met goed gevolg af waardoor zij beroepbaar wor den. Het gemiddelde aantal vaca tures dat ontstaat door emeritaat en overlijden schommelt rond de 45 a 50. Er verdwijnen jaarlijks zo'n dertig moeilijk vervulbare vacatures. De Hervormde Kerk had begin '82 zo'n driehonderd vacatures waarvan er tweehon derd nooit vervuld zullen wor den wegens de geringe omvang van de betrokken gemeente en het nijpende geldgebrek. Eind volgend jaar is de kerk dan door de structurele vacatures heen. Deze gegevens zijn afkomstig van ds. G. Pettinga, secretaris van de hervormde commissie voor het beroepingswerk. Deze commis sie heeft berekend dat de Her vormde Kerk na 1985 nog slechts ongeveer vijftig nieuwe predi kanten per jaar nodig heeft. Daarbij is niet alleen rekening gehouden met emeritering en overlijden, maar ook met het feit dat het aantal predikantsplaat sen de laatste jaren een geleide lijk teruggang te zien geeft. Klopt de prognose van de beroe pingscommissie en blijft de stroom nieuwe predikanten in derdaad rond de 75 per jaar schommelen, dan zijn in 1986 de eerste werkloze dominees te ver wachten. Het probleem doet zich daarbij voor dat de Hervormde Kerk met sterke regionale ver schillen en modaliteitsverschil- len te kampen heeft. Zo is het overschot van predikanten in de sector van de Gereformeerde Bond nu al te merken. Wachten Ir. Jan van der Graaf, secretaris van de Bond, rekende ons voor dat er zo'n 425 a 450 predikants plaatsen zijn die doorgaans door „Bonders" worden bezet. Jaar lijks ontstaan daar vijftien tot twintig vacatures. Het aanbod van nieuwe predikanten ligt ech ter al jaren een stuk hoger. „Wan neer wij een keer per jaar als be stuur een ontmoetingsdag heb ben met studenten uit de sector van de Gereformeerde Bond, dan komen daar gemiddeld 160 jongeren. Niet alleen uit Utrecht, maar ook uit Leiden en in minde re mate uit Groningen. Vroeger kon een kandidaat uit onze krin gen nog wel eens kiezen uit twin tig beroepen. Tegenwoordig zijn twee beroepen heel bijzonder. Wie meteen een beroep krijgt, mag zich in de handen knijpen, de meesten moeten wachten op een gemeente". Vastigheid Ds. Zuidersma predikanten zoeken r heid r vastig- Degenen die niet werkloos willen afwachten, zoeken volgens de heer Van der Graaf voor een deel hun toevlucht tot een functie in het onderwijs of geestelijke ver zorging in krijgsmacht, gezond heidszorg en dergelijke. Ook gaan er wel predikanten naar het buitenland. Er is echter ook een categorie die genoegen neemt met een beroep naar een ge meente die niet als „Bonds" be kendstaat. Doet de Gereformeerde Bond iets aan het predikantenover schot? Van der Graaf: „Je staat er vrij machteloos tegenover. We heb ben er wel bij de gemeenten op aangedrongen om nieuwe predi kantsplaatsen te scheppen. Er zijn nogal wat oudere predikan ten die overbelast zijn. Waarom zouden we niet proberen om het werk wat meer te verdelen? Voorwaarde is natuurlijk wel dat de gemeenten het geld ervoor kunnen opbrengen". De Commissie voor het Beroe pingswerk stuit iedere keer weer op het probleem dat er weinig doorstroming is. „Predikanten blijven langer in de gemeente hangen dan vroeger", is de in druk van ds. Heino Zuidersma, oud-scriba van de Friese Pro vinciale Kerkvergadering en nog altijd lid van de Commissie voor het Beroepingswerk. „Vroeger ging je als predikant nog wel eens verkassen omdat je in een grotere gemeente in een andere traktementsklasse kwam. Tegen woordig zijn de verschillen min der groot. Ook predikanten zoe ken meer vastigheid. Echtgenoot of echtgenote en kinderen stel len ook hun eisen". Ds. Pettinga heeft overigens de er varing dat de doorstroming weer op gang komt wanneer het aantal vacatures afneemt. De Bond van Nederlandse predi kanten ziet nog geen reden om alarm te slaan over het dreigende predikantenoverschot. Secreta ris ds. C. Blomaard vertelde, dat de verhouding tussen vraag en aanbod altijd aan schommeling onderhevig is geweest. Hij heeft zelf als jong predikant ook een periode beleefd waarin je nauwe lijks aan de bak kwam. „Het is net als met een file. Voor je het weet zit de boel verstopt, maar de file is even plotseling ook weer opgelost". Behalve de toenemende belang stelling voor de studie theologie zijn er volgens ds. Blomaard an dere factoren te bedenken die het dreigende pedikantenover- schot veroorzaken. Om te begin nen is de studieduur verkort en zijn er meer studenten dan vroe ger die zo snel mogelijk aan het werk willen. De uitwijkmogelijk heden naar allerlei bijzondere vormen van pastoraat worden minder door de bezuinigingen van de overheid op geestelijke verzorging in ziekenhuis, inrich ting, gevangenis en krijgsmacht. Vrouwen Verder speelt de toeneming van vrouwelijke predikanten een be langrijke rol. Op dit moment is nog geen vier procent van de ge meentepredikanten in de Her vormde Kerk vrouw. Dat percen tage zal vermoedelijk de komen de jaren sterk stijgen, vooral dank zij het feit dat er meer part time predikantsplaatsen komen. Ook het aantal mensen dat op late re leeftijd of na een andere studie alsnog aan theologie begint, is toegenomen. De zaterdagoplei ding in Utrecht telt maar liefst 210 studenten en ook de cateche- tenopleidingen en mo—institu ten zitten aardig vol. Dat de hervormde synode deson danks besloot een nieuwe studie theologie op mo-niveau te lan ceren, met de mogelijkheid om door te stromen naar de universi taire studie, heeft bij een aantal direct betrokkenen twijfel opge roepen. De synode kijkt alleen naar de studiebehoefte en niet naar de vraagkant, vond met na me de Commissie Theologische Wetenschappelijke Opleiding, een adviesorgaan van de synode. Het verweer van de voorstanders van de nieuwe studie, die overi gens de bestaande catechetenop- leidingen moet vervangen, is dat er werk genoeg is in de kerken voor goed geschoolde theologen. Weliswaar geen betaald werk, maar wel op vrijwilligersniveau. Er is trouwen nog een lichtpuntje. Over niet al te lange tijd krijgen hervormde predikanten de mo gelijkheid om vervroegd uit te treden. Deze VUT-regeling zal zonder twijfel enige ruimte scheppen, hoewel het effect na tuurlijk slechts van tijdelijke aard is. Van der Graafvrij machteloos Extra inspanningen zijn nodig voor de opbouw van een Europe se Gemeenschap, die meer secto ren omvat dan die van de econo mie. Tot deze inspanningen heeft de conferentie van bisschoppen van EG-landen opgeroepen- .„Doel moet zijn een Europa van Kerkelijk onderzoek-in Noord-Nederland De wijze van bijbelbeschouwing en bijbelgebruik is bij uitstek be palend voor de verschillende standpunten over homofilie. Vooral de bijbelbeschouwing waarbij de bijbel het enige richtsnoer is voor het denken en handelen, leidt tot een principië le afwijzing van homofilie. Een dergelijke beschouwing komt aanzienlijk meer voor in gerefor meerde dan in rooms-katholieke kring, hetgeen zich laat verkla ren uit de verschillende denktra dities. Dit zijn een paar conclusies uit het rapport "Homofilie, binnen de kerken bekeken", dat de resulta ten weergeeft van een enquête onder pastores en kerkbesturen in Groningen, Friesland en Dren te. De enquête is gehouden door de interkerkelijke werkgroep Se- xualiteit en Relatievormen in de drie noordelijke provincies. Daarin participeren kerkelijke instanties als het hervormde, ge reformeerde en rooms-kathoüe- ke maatschappelijk activerings- werk en de diocesane werkgroep Kerk in de Samenleving van het bisdom Groningen en niet-ker- kelijke instanties als de Ouder werkgroep van het COC en de werkgroep Ouders van Homofie le Kinderen Drente. De enquête werd verzonden aan 1875 hervormde, gereformeerde, doopsgezinde en rooms-katho- lieke pastores en kerke- en paro chieraadsleden. Er werden 491 enquêteformulieren teruggezon den, waarvan er 33 niet bruik baar waren. Homofiele pastor Pastores blijken minder moeite te hebben met de aanstelling van een homofiele collega dan kerke- en parochieraadsleden. Van de doopsgezinde pastores bijvoor beeld was er niet één tegen, van de doopsgezinde kerkeraden 5 procent. Bij de hervormden was 11 procent van de pastores tegen en 25 procent van de kerkeraads- leden, bij de rooms-katholieken 20 procent van de pastores en 27 procent van de parochieraadsle den en bij de gereformeerden 22 procent van de pastores en maar liefst 67 procent van de kerke- raadsleden. Op de vraag of men homofilie be schouwde als lichtzinnig, zondig, als een ziekte of als een verkeer de gewoonte, antwoordde van de doopsgezinde pastores er niet één van de doopsgezinde kerke- raadsleden 5 procent bevesti gend. Bij de rooms-katholieken was 7 procent van de pastores en 7 procent van de parochieraads leden die mening toegedaan, bij de hervormden 10 procent van de pastores en 23 procent van de kerkeraadsleden, bij de gerefor meerden 16 procent van de pas tores en 34 procent van de kerke raadsleden. Meningsvorming Gevraagd werd ook hoe men aan een bepaalde mening kwam. Van de rooms-katholieken bleek geen enkele pastor en geen enkel parochieraadslid zich te baseren op kerkelijke uitspraken. Van de pastores gaat 52 procent af op het gezonde verstand en 23 procent op gesprekken met homofielen. Van de parochieraadsleden is dat 61 en 8 procent. De doopsgezinde pastores gaan voor 37 procent af op gesprekken met homofielen, voor 27 procent op de bijbel en voor 18 procent op het gezonde verstand. Van de kerkeraadsleden daarentegen gaat er niet één af op gesprekken met homofielen, 16 procent gaat af op de bijbel en 72 procent op het gezonde verstand. Van de hervormde pastores ba seert 25 procent zich op gesprek ken met homofielen (kerkeraads leden 15 procent), 19 procent op literatuur, radio en tv (kerkeraad 23 procent), eveneens 19 procent op de bijbel (kerkeraadsleden 15 procent) en 18 procent op het ge zonde verstand (kerkeraadsle den 30 procent). De gereformeerde pastores base- i zich voor 26 procent op ge sprekken met homofielen (ker keraadsleden 4 procent), voor 24 procent op de bijbel (kerkeraads leden 41 procent), voor 18 pro cent op het gezonde verstand (kerkeraadsleden 27 procent) en voor 13 procent op literatuur, ra dio en tv (kerkeraadsleden 15 procent). Degenen die zich op kerkelijke uit spraken baseren, zijn verre in de minderheid. Bij de hervormden is dat 6 procent van de pastores en 5 procent van de kerkeraads leden, bij de gereformeerden 10 procent van de pastores en 9 pro cent van de kerkeraadsleden. Bijbelgebruik Uit het onderzoek is gebleken dat de wijze van bijbelgebruik bepa lend is voor het feit of men ho mofilie al of niet afwijst. Van be lang is ook of men weieens met homofielen in aanraking komt. Van de pastores en kerkeraadsle den blijkt dat bij 41 procent nim mer het geval te zijn. Wie regelmatig contact heeft met homofielen, heeft minder be zwaar tegen een homofiele pas tor en vindt homofilie minder vaak zondig, een verkeerde ge woonte of een ziekte. Van dege nen die deze mening wél zijn toe gedaan, baseert een groot deel zich op de bijbel, evenals van de genen die een homofiele pastor afwijzen. In het rapport wordt hierover ge zegd: "Wil men een verkeerd bij belgebruik bij de kwestie homo filie corrigeren, dan zal men het bijbelgebruik in het algemeen aan de orde moeten stellen. Naast een onderzoek over de toenmalige bedoeling van de au teur moeten we ons de vraag stel len hoe we in onze andere cultu rele situatie met deze bijbelse zienswijzen en keuzen verder kunnen. In deze benadering gaan christenen soms ver uiteen, naarmate men meer of minder gewicht hecht aan hedendaagse verworvenheden van bijbels tek stonderzoek en moderne theolo gische interpretatie". van de volkeren, een Europa waarin ieder mens en elk samenlevingsverband in de eigen waarde worden gela ten", aldus de bisschoppen in een herderlijk schrijven onder de titel: „Europa, waarheen?" Zij hebben hun verklaring uitgege ven met het oog op de verkiezin gen voor het Europese parle ment, die in juni worden gehou den. In een Europa, zoals dat de bisschoppen voor ogen staat, zou ook plaats moeten zijn voor emi granten en vluchtelingen, terwijl zo'n Gemeenschap de Derde We reld als „echte partner" zou moe ten beschouwen. Beroepen. Nederlands hervormde kerk: beroepen te Bleskensgraaf: dr. A. van Brummelen, Huizen; beroepen te Numansdorp: J. Kortleve, Hellendoorn; beroepen te Veen: G. Mulder, Hasselt. Be dankt voor 's-Gravenhage (wijk- gemeente 6, nieuwe predikants plaats): A. Alblas, Amsterdam- Watergraafsmeer. Aangenomen naar Oosterland en Ouwerkerk: W. Vijfvinkel, zendingspredikant Oegstgeest. Beroepbaar per 24 april: M. J. Middelkoop, Hugo de Grootlaan 19, 3314 AE Dor drecht. Gereformeerde gemeen ten: Beroepen te Moerkapelle: D. Rietdijk, Middelburg. Bedankt voor Dronten: K. Folkersma, Rouveen; bedankt voor Gor- kum: J. J. van Ekkeveld Zeist. ADVERTENTIE LEIDEN: Herv. Gem. Hoogl. kerk 10 ds. Meyers; 11.45 oec. studentendienst. Marekerk 10 ds. De Jong; 5 dr. Meijers. Maranathak. (L. Morsweg) 10 ds. Kra mer en ds. Koolstra. Oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog (Merenwyk) 9.30 ds. Van Leeuwen; 11.15 ds. Van Leeuwen en past. Van Well. Bethlehemk. (Driftstr.) 10 .ds. Panne- koek. Bevrijdingsk. (Montgomerystr.) 9 ds. Jansen; 10.30 ds. Rietveld; 5 ds. Jan- Vredesk. (Burggravenl.) 10 ds. De Mey- Meulendijk. Waalse kerk (Breestr.) 10.30 past. Ribs, jeugdkapel Vredeskerk 10 dienst, jeugdkapel Bevrijdingskerk 10.30 hr. Faas. Acad. Ziekenhuis 9 rk. dienst, 10.15 ds. Hemmes. Diakonessenhuis elke zat. 10.30 rk. dienst; zo. 10.30 ds. Damsma. Endegeest: zie Oegstgeest. Geref. Kerk: Zuiderk. (Lammen- schansw.), zie Vredeskerk; 4 leerhuis; 5 avondgebed dr. Vlijm. Vredeskerk (Burggrav. laan) 10 da. De Meij. Petrak. (Surinamestr.) 10 ds. Horten- Oude Vest 10 ds. v.d. Velden. Maranathak. (L. Morsw.) zie herv. gem.; Bevrijdingsk. (Montgomerystr.) 9 ds. Jansen; 10.30 ds. Bakker; 5 ds. Jan bejaardenhuis Groenhoven 10 hr. Hak ker. Merenwijk: zie herv. gem. wijk Stevenshof, gebouwtje 'Dijkhof (Rijndijk): 10 kand. Verwey. Dovendienst Petrakerk (Surinamestr.) 10.30 hr. Terpstra. Geref. K. Vrijg. (Aula de Vlietschans, Apollolaan): Chr. Geref. K. (Steenschuur): 10 en 5 drs. Den Hartog. Geref. Gem. (N. Rijn): 10 en 4.30 ds. belstudie, 10.45 predikdienst ds. Ros- Leger des H. (Com. de Vlamingstr.): 10 Christian Science (Steensch. 6): 10.30. Kerk van J. Chr. v.d. Heiligen der L. Da gen (Brahmsl.): 9.30, 10.30 en 11.20. Oud-Kath. K. (Zoeterw.singel): 10 dienst. Rooms-Kath. K.: Haagweg zat. 7; zo. 9 Geref. Gem. in Ned. (Bethl.kerk Driftstr.): 11.30 en 5.30. Evang.-Luth. Gem. (Hoogl. Kerkgr.): 10.15 ds. Mostert. Doopsgez.-Remonstr. Gem. (Lokhorstk. Pieterskerkstr.): 10.30 da. De Clercq m.m.v. een koor. Baptistengem. (O. Rijn 3): 10 ds. Bos veld. Evang. Gemeenschap (Middelstegr. 3): v.singel 21): 5 nam. hr. De Leeuw. Evangeliecentrum (Zijlsingel 2): zondag 10 hr. Zijlstra; dinsdag 17/4 8 nam. ge bedsdienst. Pinkstergem. (O. Vest 13): 10 hr. Rie- kerk. Leger des Heils (Hooigr.): 10 heiligings- samenk., 7.30 verlossingssam. Nieuw-Apost. Kerk (H. Rynd. 24); 9.30 10.45. Herensingel zat. 7; zo. 9.30 en 11. Rijndijk (Leiden-V.schoten) zat. 7; zo. 9.30 en 11.30. Steenschuur zat. 7; zo. 8.30; 10; 11.30; 6 en 7 (lof). Boshuizerkade zat. 7; zo. 9.30 en 11. Lammenschansweg zat. 7; zo. 9.30 en 11. Haarl.straat zat. 7; zo. 9.30; 10.45 en 12.15. Merenwijk: zie herv. gem. H. Rijndijk (zie Zoeterwoude). ABBENES: Herv. Gem. 9.30 ds. Berg- AARLANDERVEEN: Herv. Gem. 10 ds. Van Driel; 7 hr. Stam (Nieuw koop). Geref. Kerk: 10 en 6.30 ds. Modderaar (H.A.). Chr. Geref. Kerk: 9.30 dienst; 5 ds. Kok (Bunschoten). Rk Kerk: zat. 7; zo. 10.30. ALPHEN AAN DEN RIJN: Herv. Gem. Adventskerk 10 ds. De Jonge; 6.30 ds. v.d. Velden (Doom). Kruiskerk 10 ds. v. Waarde (Hoofddorp). Opstandingskerk 10 prof. Berkhof (Lei den); 6.30 ds. Van Driel (Aarlander- Salvatorikerk zat. 19 uur avondgebed. Goede Herderkerk (Ten Harmsenstr.) 10 ds. Brombacher; 6.30 ds. Moll (leer- dienst). De Bron 9.30 ds. Nieuwenhuis; 10.15 ds. Moll; 6.30 ds. Nieuwenhuis (leer- dienst). Ashram 10 ds. Mulder. Driehoorne (Uranusstraat) 19 interk. dienst ds. Mulder. Oudshoornsekerk 10 ds. Stenfert Kroe- se (Bilthoven); 10 oppasdienst. Sionskerk (Planetensingel) 9.30 en 6.30 ds. Ouwendijk. Geref. Kerk: Maranathakerk 10 ds. Van Harmeien (Hilversum); 6.30 ds. Stolk. Salvatorikerk 10 ds. Stolk; 6.30 ds. De Vries (Ede). Zie verder herv. gemeente. Ned. Geref. Kerk (school Willemstr.): 9.30 ds. De Jong; 4.30 drs. Biewenga (Zoetermeer). Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 4.30 ds. Van Leeuwen. Oud-Geref. Gem. (Hooftstr. 240): 9.30 en 4; woensdag 18/4 7.15 ds. Kamp. Bapt.gem. (Molenwerfstr. 1): 10 en 6.30 ds. Koekkoek. Bapt.gem. Noord (school Kalkovenw. 62): 10 ds. W. Veenstra; 6.30 ds. A. v.d. Berg. Volle-evang.gem. ('De Ark', Pr. Hen- drikstr. 54): hr. Bronsveld. Pinkstergem. (school Batenstein 16): 10 1 6.30. Remonstr. Kring (Van Mandersloostr. 36): geen dienst. Rk Kerk: Bonifaciusk. zat. 19; zo. 9.45 en 11.30. Piusk. zat. 19; zo. 9 en 10.30. De Bron zat. 19; zo. 9 en 11.30. BENTHUIZEN: Herv. Gem. 9.30 ds. Abma (Gouda); 6 ds. Exalto. Geref. Gem. 9.30 en 6 ds. Vogelaar. BODEGRAVEN: Herv. Gem. Dorps- kerk 10 ds. v.d. Hoef; 6.30 ds. Wieman. Salv.kerk 10 ds. Richter; 6.30 ds. v.d. Hoef. Bethl.kerk 10 dr. Balke (Den Ham); 6.30 dr. Haitsma (Boskoop). Geref. Kerk: 10 ds. v.d. Berg met ds. El- derman (belijdenis); 6.30 ds. Bakker (Amstelveen). Evang.-Luth. Gem.: 10.30 ds. Tielke- meijer (Reeuwijk). Rk Kerk: zat. 7; zo. 9 en 10.30. BOSKOOP: Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds. Vlasblom; 6.30 ds. Lapré (Koude kerk). De Stek 9.30 ds. Haitsma. Geref. Kerk: 9.30 ds. Van 't Hoff; 5 ds. Meijer (Ouderkerk a.d. IJssel). Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 5 ds. Ribbers. Geref. Gem.: 9.30 en 6 ds. v. Eckeveld. Rk Kerk: zat. 5.30 De Stek; 7 kerk; zo. 9.30 en 11. HAZERSWOUDE: Herv. Gem. 9.30 ds. De Graaf; 6.30 ds. Harteveld (Rotter- Geref. Kerk: 10 hr. Brouwer (Katwijk); 5 ds. Noordam. Rk Kerk: dorp zat. 7; zo. 9.30 en 11.30. Anker zat. 7; zo. 8.45 en 11.15. Rijndijk zo. 10. HILLEGOM: Herv. Gem. 10 ds. Roth- Geref. Kerk: 10 ds. Lootsma; 5 ds. Kris pijn. Hoeksteen 10 ds. Lootsma (gemeensch. dienst); 5 ds. Krispijn.(kinderdienst). Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 ds. Biesma. Rk Kerk: Mart. zat. 7; zo. 9 en 11. Jozefk. zat. 7; zo. 10 en 11.30. HOOGMADE: Herv. Gem. 10 ds. Groe nendijk (Scheveningen). Rk Kerk: zat. 7; zo. 10. DE KAAG: Herv. Gem. 10 ds. Muis (Warmond). Smaling (Rijnsburg). Ontm.kerk 10 ds. Gebraad; 6.30 ds. Van Niel (Rijnsburg). De Wiek 10 ds. v. Breevoort (interker- kel. evangelisatiedienst). Ver. ter voorbereiding van een herv. deelgemeente 'De Rank' te Katwijk (aula P. Groen-college): zie Katwijk aan Zee. Geref. Kerk: Open Hofkerk 9.30 ds. Brouwer (Den Haag); 5 ds. v.d. Horst. Rk Kerk: zat. 7; zo. 9.30 en 11.15. Kerk 10 ds. Vroegindeweij; 6 ds. Schuurman. O. Kerk 10 ds. Driebergen; 6 ds. van Sliedregt. Ichthusk. 10 ds. Van Roon; 5 ds. De Jong. Pniëlk. 9.30 ds. De Jong; 6 ds. Drieber gen. aula Bestevaer-mavo (Rynsoever) 10 ds. Schuurman. Overduin 2.15 ds. v.d. Beid. Ver. ter voorbereiding van een herv. deelgemeente 'De Rank' te Katwijk (aula P. Groen-college): 10 ds. Achter berg (Leiden). Geref. Kerk: Vr.kerk 10 ds. v.d. Horst; 5 ds. v. Breevoort. Triumfatork. 10 en 5 ds. Koster. Geref. K. Vrijg.: 10.15 en 3.30 ds. Heida. Ned. Geref. Kerk: 8.45 ds. Kleingeld (Al phen a.d. Rijn); 7 ds. Diewenga (Zoe termeer). Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 ds. Bouw. Vrije Chr. Geref. Gem. (Unizaal): 10 en 5 ds. v.d. Belt. Geref. Gem. (Remisestr.): 10 en 5 lees- dienst. Geref. Gem. in Ned. (Louwestr.): 10 en 5 leesdienst. Volle-evang.gem. ('Tripodia'): 9.45. Onafh. baptistengemeente (Sluisweg 16): 10 hr. Brussel (Andijk). KOUDEKERK AAN DEN RIJN: Herv. Gem. 10 ds. Lapré; 7 ds. Spanjer (Voorburg) (in geref. kerk, geza. dienst). Geref. Kerk: 10 dr. Bade; 7 ds. Spanjer (Voorburg). gez. dienst. LEIDERDORP: Herv. Gem. en Geref. Kerk Dorpsk. 10 ds. Knorth (H.A.); 6.30 ds. Van Loenen. Hoofdstr. 10 dr. v.d. Zwaan (Leiden). Scheppingsk. 9 en 10.30 ds. Van Loe- Elis.ziekenhuis 9.30 rector Vijftigschild; Rk Kerk: zat. 7; zo. 9, 10.30 en 12. LEIMUIDEN: Herv. Gem. 9.30 ds. Schalk. Geref. Kerk: 9.30 ds. Bakker (Amstel veen); 7 ds. Wattel (Hoofddorp). Rk Kerk: zat. 7, zo. 7.30; 9.30 en 11.15. LISSE: Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds. 't Hooft. Pauluskerk 10 en 7 ds. De Gelder. Geref. Kerk 10 ds. v. Veen (Soest); 7 kand. Van Wallinga (Leiderdorp) Ned. Geref. Kerk (Salvatori): 10 45 ds. De Lange (Oegstgeest); 7 ds. v.d. Dus- sen (Haarlem). Chr. Geref. Kerk: 10 en 4.30 ds. Van Dij ken. Geref. Gem.: 10 en 4 ds. Hakkenberg. Rk Kerk: Agathakerk zat. 7, zo. 10 en 11.30. Poelpolder zat. 7; zo. 9 en 11.30. Mariakerk zat. 7; zo 8.30; 10 en 11.45. Engelbew. zat. 7; zo. 9.30. 11 en 5.45. NIEUWKOOP: Herv. Gem. 9.30 ds. v-q. Kamp (Rijnsaterwoude); 6.30 ds. De Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 ds. Noteboom. Chr. Geref. Kerk: 9.30 dienst; 2.15 ds. Roos (Utrecht). Remonstr. Gem.: 10 hr. Pennings. Evangelische gemeente (Kruispunt, Kennedylaan 33): 9.30 dienst. Rk Kerk: zat. 7; zo. 9 en 10.45. NIEUWVEEN: Herv. Gem. 9.30 ds. Mo lenaar; 6.30 ds. De Boo (jeugddienst). Geref. Kerk: 9.30 ds. Bovenberg (Lei den); 7 drs. Jaspers Focks (Oude We tering). Rk Kerk: zat. 7; zo. 9 en 11. NIEUW-VENNEP: Herv. Gem. 9.30 en 7 ds. Goverts. Vesperdiensten 16, 17 en 18 april, 19.30 uur, thema: 'De dienst van het lijden'. Geref. Kerk: 9.30 ds. Hoornstra; 6.30 hr. Vogelaar. Chr. Geref. Kerk: 9.30 dienst; 3 ds. Van Sorge (Rijnsburg). Rk Kerk: zat. 19; zond. 10 en 11.15. NOORDEN: Herv. Gem. 9.30 ds. Geuze; 7 ds. Zoutendijk (Groningen). Geref. Kerk (W. Verlaat): 9 30 ds. Kat (Ouderkerk a.d. Amstel); 7 ds. Bloem kolk (Hilversum). Rk Kerk: zat. 7; zo. 9 en 10.30. NOORDWIJK: Herv. Gem. Voorstr- .(Binnen) 10 ds. v.d. Lee; 5 ds. Vroe- gindewey (Katwijk). Hoofdstr. (Zee) 10 en 5 ds. Keuning (H.A.). De Rank (Golfbaan) 10 ds. Van Slie dregt (Katwijk). Geref. Kerk: Hoofdstr. (Zee) 10 ds. Kui per (H.A.) Vinkenl. (Binnen) 9.30 ds. Korenhoff; 5 ds. Kuiper (gem. dienst) Stichtingskerk 11 ds. Slofstra. Sole Mio 9 hr. Van Herwaarden. Ned. Prot Bond (aula O.Zeew.) geen Rk Kerk: Zee zat. 7; zo. 9.30 en 11. Binnen zat. 7; zo. 8, 10 en 11.30. NOORDWIJKERHOUT: Dorpsk. 10 ds. Kret (Sassenheim). De Zilk geen dienst. Rk Kerk: Victork. zat. 7; zo. 9.30 en 11. Jozefk. zat. 7; zo. 9 en 10.30. De Zilk zat. 7; zo. 10 en 11.30. OEGSTGEEST: Herv. Gem. Groene of Will.kerk 10 prof. v.d. Berg. Pauluskerk 10 ds. Da Costa. Gemeentecentrum (Lytw.) 10.30 ds. Bruinsma; 7 ds. Friederich. Geref. Kerk: 10 ds. Vegter. Geref. Kerk Vrijg. (aula Dr. Schilder school): 8.45 ds. De Putter; 5.15 ds. Boxman, Ede. Ned. Geref. Kerk (Gem.centrum): 8.45 ds. De Lange; 4 ds. De Lange met H.A. Van Wijckerslooth: 4 ds. Smaling. Endegeest: 10 pater Boshouwers. Volle-evangeliegem. (Gem.centrum): 4. Rk Kerk: Will.kerk zat. 7; zo. 9 en 10.30. OUD-ADE: Rk Kerk zat. 7; zo. 8.30 en 10.30. KATWIJK AAN ZEE: Herv. Gem. N. J°nge (Alphen a.d. Ryn). v.d. Horst (Katwijk) (jeugddienst). Geref. Kerk: 9.30 Jaspers Focks; 6.30 ds. v.d. Horst (Katwijk), jeugddienst. Remonstr. Gem.: 10 dr. Meyering (Oegstgeest). Rk Kerk: zat. 7; zo. 9.30 en 11.30. ROELOFARENDSVEEN: Rk Kerk Mar. Pres. zat. 7; zo. 9 en 11.. Petrus-B. zat. 7; zo. 9.30 en 11.30. Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst; 2.15 ds. Bouw. (H.A. Bethelkerk 9.30 ds. Baaven. Geref. Kerk: Petrak. 9.30 ds. Romein; 5 ds. Snel. Imm.kerk 9 en 10.30 ds. Cziria; 5 ds. Baayen. Mar.kerk 9.30 ds. Snel; 5 ds. Attema- Roosjen. Geref. Kerk Vrijg.: 10 en 5.15 ds. Grut- Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 5 ds. Van Sor ge. Evang. Christengem. (aula mavo): 10 ds. Soer (Drachten). Rk Kerk: zat. 7; zo. 10.30. SASSENHEIM: Herv. Gem. 9 en 10.30 ds. Germans; 7 ds Baas (H.A Geref. Kerk: 9.30 ds. Ferwerda (HA.)., 7 ds. Baas (H.A.). Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 kand. Bos (Apeldoorn). Ned. Prot Bond (Jul.laan 17): geen 111. TER AAR: Herv. Gem. 9.30 ds. Klein Kranenburg; 6.30 vic. Kolkert. Geref Kerk: 9.30 kand. van Wallinga (Leiderdorp); 6.30 ds. Fernhout (Al phen a.d. Ryn). VALKENBURG Herv Gem. 10 ds Vermeulen; 6.30 ds. Jukema (Berkel en Roderijs). Geref. Kerk: 9.30 ds. Oegema; 6.30 ds. A.J. Damsma (Rijnsburg). VOORHOUT: Herv. Gem. 10 ds. De Jong. Rk Kerk: zat. 7; zo. 9, 10.30 en 11.45. VOORSCHOTEN: Herv. Gem. Dorps kerk 10 ds. Kooman (Oegstgeest). De Ontmoeting (Noordhofland) 9.30 ds. v.d. Schoot. Hulp en Heil (Schakenbosch) 10 ds. Lentz. Herv. evang. op geref. grondslag (aula Lucas-college. Beetn.laan): y.3U ds. Verwelius (Veenendaal); 4.30 ds. Trouwborst (Heilouw). Geref. Kerk: 9.30 ds. De Zwart; 7 ds. Mackaay (Leiden). Aulagemeenschap Noordhofland: 10.30 gebeds- en gespreksdienst. Rk Kerk: Laur.kerk zat. 7; zo. 10.30. M. Godskerk zat. 7; zo. 10. WADDINXVEEN: Herv. Gem. Brugk. 9.30 ds. Maasland; 5 ds. Roetman. Hoeksteen 9.30 ds. Roetman; 6.30 ds. Goossen. Bethelk. 9.30 ds. Goossen; 5 ds. Zouten dijk (Groningen). Imm.kerk 9.30 en 7 ds. Hulst. Geref. Kerk Kruisk. 9.30 ds. De Moor; 5 ds. Bade (Koudekerk a.d. Ryn). Ontm.kerk 11.45 prof. mr. Reugebrink (Leiderdorp). Remonstr. Gem. geen dienst Rk Kerk: Victork. zat. 19; zo. 9.30. Ontm.kerk zat 19; zo. 11.45. WARMOND: Herv. Gem. 10 ds. Blom (Oegstgeest). Rk Kerk: zat. 7; zo. 8.30, 10 en 11.30. WASSENAAR: Herv. Gem. Dorpsk. 10 ds. Steenstra; 4.30 ds. Wolters, 7 mu ziekdienst Kievietk. 10 dr. Van Bruggen. Messiask. 10 ds. Van Waasbergen. Dorpscentrum 9.30 ds. Van Trigt (Aalst). Geref. Kerk: Zyllaan 10 mevr. ds. Atte- ma-Roosjen (Nieuwerbrug) (H.A.); 4.30 ds. Versluys (Maassluis) (H.A.). Zuid (Bloemcamplaan) 10 dr. v.d. Kamp. Ned. Prot Bond (Kerkdam): 10.30 ds. Wemer (Palmzondag). Rk Kerk: Will. zat. 7; zo. 9.30; 11. Jozefk. zat. 7; zo. 9.30; 11. G. Herderk. zat. 5, zo. 9 en 11. WOUBRUGGE: Herv. Gem. 9.30 ds. Koelewyn; 6.30 ds. Vlasblom (Bos koop). Geref. Kerk: 9.30 ds. De Zeeuw (Voor schoten); 6.30 ds v.d. Bos (Gouda). Ned. Prot Bond (De Wyk): 7 ds. v.d. Poel (Parys). Rk Kerk: 10. ZEVENHOVEN: Herv. Gem. 9.30 hr. Dry ver (Voorschoten). Geref. Kerk: 9 30 kand. Karstens (Lei den); 7 ds. Veltrop (Vianen). Rk Kerk: 7. z i 10.45. ZOETERWOUDE Herv. Gem. geen op gave ontvangen. Rk Kerk: St. Jan zo. 9.30, 11. Chr. Dienaark. zat. 7; zo. 10. H. Rijndijk zat 7; zo. 10 en 1130. ZWAMMERDAM: Herv. Gem 10 ds Waardenburg (Rotterdam); 6.30 ds. Koelewyn (Woubrugge) Geref. Kerk 10 drs. Buikema (belijde- msdienst): 6.30 drs. Buikema. Remonstr. Gem.: geen dienst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 11