LEIDSCH DAGBLAD Heel Nicaragua nu oorlogsgebied namri" Top PTT verhuist het eerst 'D'66 moet groter, anders opheffen' Voor een tientje véél wijzer ^1 Honderden doden en gewonden Reagan zet hulp door RENAULT llllllllilllllli Lubbers bindt Kamer op 250 miljoen alle Leidse ondernemers... Rechter geeft tuinder na tien jaar gelijk Hema op vingers getikt Schadereparatiesaan alle merken LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 14 APRIL 1984 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 37372 Directeur: G. Koopman Hooldredacteur drs. J. W. E. Metselaar Arj. hooldredacteur: R. D. Paauw Postbus 54 2300 AB Leiden Voor lel nts be cMon HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De dood is een regelmatige passagier van elke trein. Vrijwel iedere machinist heeft weieens een dodelijk ongeval meegemaakt, niet in de laatste plaats omdat steeds vaker mensen zich voor de aanstormende trein werpen. Een gruwelijke ervaring voor een machinist voor wie nauwelijks opvang en begeleiding bestaat. Dat moet veranderen vindt de machinistenvereniging. PAGINA 19 De alternatieve straf raakt steeds meer ingeburgerd. In plaats van opsluiting in een cel bezig zijn in bijvoorbeeld de bejaardenzorg of natuurbescherming. Vier gestraften praten over hun ervaring. "Alles is beter dan opgesloten zitten in een cel. Een zegen, die dienstverlening." Op de Gemeneweg, de verbindingsweg tussen Hazerswoude-dorp en Hazerswoude Rijndijk, is jarenlang tol geheven. Rijndijkers moesten zich legitimeren. In het stamtafelgesprek van deze week vertellen dorpers en Rijndijkers over hun onderlinge rivaliteit hoewel ze liever bij elkaar blijven dan te worden samengevoegd met andere gemeenten. PAGINA 23 Muziekevenementen organiseren voor mensen met een smalle beurs. Dat is wat de kleine poppodia wekelijks proberen te doen, overigens met wisselend succes. Een beeld van de muzikale bezigheden en de bijbehorende problemen in het Leids Vrijetijds Centrum, het Kasteel in Alphen en De Lindehoeve in Voorschoten. PAGINA 25 MANAGUA (DPA/AFP/ANP) - De sandinistische regering heeft het totale grondgebied van Nicaragua tot „oorlogsgebied" verklaard. Minister van binnenlandse zaken Tomas Borge zei gisteren in een toespraak dat Nicaragua te lijden heeft van het grootste offen sief tot dusver van de „contrarevolutionairen". Volgens Managua steunt de Amerikaan se geheime dienst (CIA) dit offensief. AMERSFOORT (GPD/ANP) - Als de aantrekkingskracht van D'66 in de nabije toekomst niet groter wordt dan op dit moment, dan staat de partij voor de keuze om zichzelf op te heffen. Dit hield D'66-partijvoorzitter Jacob Kohnstamm zijn partijgenoten voor op het tweedaagse D'66- congres, dat gisteren en vandaag in Amersfoort is gehouden. D'66 is niet opgericht om het zo veelste kleine partijtje te wor den, dat te onbeduidend is voor de machtsvorming in de Neder landse politiek", aldus de partij voorzitter. Hij herinnerde het congres eraan dat „langzaam maar gestaag" het ledental terug loopt en dat D'66 sedert ruim een jaar in de opiniepeilingen op niet meer dan drie kamerzetels staat. De partij verkeert in een moeilijke situatie, aldus Kohnstamm, maar op dit moment is nog niet de tijd aangebroken om de vraag te beantwoorden wie lijsttrekker moet worden bij de volgende verkiezingen. Hij gaf wel toe, dat D66 „voor succesvolle verkiezin gen mede een aansprekende lijsttrekker nodig heeft". De be slissing wie de kar moet trekken wordt pas genomen op een con gres aan de vooravond van de eerstkomende kamerverkiezin gen. „Geen enkele kandidaat - al dan niet gekroond of prins - is daarbij vooraf een vanzelfspre kendheid", aldus Kohnstamm. De verhouding met de PvdA, „de natuurlijke bondgenoot", is vol gens de voorzitter op een diepte punt beland. „Op sluwe wijze weten de socialisten in stilte en ogenschijnlijke redelijkheid de ontevredenen voor hun karretje te spannen", aldus Kohnstamm. Deze PvdA-strategie komt vol gens hem voort uit angst voor een nieuwe groei van D'66. „Con clusie: ons wordt geen ruimte ge gund", meende de partijvoorzit ter. Fractievoorzitter Engwirda van D'66 meent dat de Nederlandse beslissing over het al dan niet plaatsen van nieuwe kernwa pens in ons land moet worden uitgesteld. Engwirda noemde uitstel van de plaatsingsbeslis sing noodzakelijk, omdat een Nederlandse beslissing van in vloed moet zijn op het streven het totaal aantal kernwapens in heel Europa terug te dringen. In de huidige situatie zonder on derhandelingen tussen Oost en West zal van die invloed geen sprake kunnen zijn, zo meent Engwirda. Een eventueel posi tief plaatsingsbesluit wordt door de fractie van D'66 afgewezen, zo betoogde hij. In zijn rede tot het congres kondig de Engwirda een nieuw werkge legenheidsplan aan dat volgende week aan het Centraal Planbu reau (CPB) wordt voorgelegd om de effecten daarvan door te laten rekenen. Het plan omvat herver deling van het betaalde werk en verkorting van de werkweek. De politiek leider van de democra ten riep het kabinet op om op korte termijn meeijaren-afspra- ken met de ambtenarenbonden te maken, gericht op het realise ren van een 36-urige werkweek in 1986. Engwirda zei ervan over tuigd te zijn dat werknemers en werkgevers in het bedrijfsleven bereid zullen zijn ook voor de marktsector dergelijke afspra ken te maken. „Heel Nicaragua is oorlogsgebied", aldus Borge. In de gevechten sinds eind maart hebben de san dinisten volgens hem 219 solda ten verloren, terwijl 200 rege ringsmilitairen gewond raakten. De militaire top van het land heeft inmiddels berichten van de „contrarevolutionairen" beves tigd, dat bij elkaar 8.000 opstan delingen in het noorden en zuiden van het land aanvallen plegen. Borge sprak alleen over gevechten in het noordelijke grensgebied met Honduras. Hij zei niets over de eerder door de opstandelingen gemelde inne ming van de havenstad San Juan del Norte in het uiterste zuiden van het land, vlak bij de grens met Costa Rica. Het Nicaraguaanse ministerie van defensie heeft vrijdag tegenge sproken dat de stad San Juan del Norte (in het uiterste zuiden van het land) gevallen is. In een verklaring van het ministe rie van defensie staat dat de ha venstad vlak bij de grens met Costa Rica al drie etmalen onder WASHINGTON (UPI/Reuter) - President Reagan heeft gisteren besloten tussen de dertig en zes tig miljoen dollar aan militaire noodhulp naar El Salvador te sturen. Daarmee riskeert hij een verdere verslechtering van de betrekkingen met het Congres dat hem hiervoor geen toestem ming wil geven. De Amerikaanse president zal de gelden nu onttrekken aan fond sen die al door het Congres zijn goedgekeurd. Een woordvoerder voor het Witte Huis zei dat de dringendste no den van het Salvadoraanse leger het eerst zouden worden ge lenigd, te beginnen met medi sche middelen die vrijwel met een uit de voorraden van het mi nisterie van defensie zouden worden gehaald. Een andere zaak die voorrang moet hebben is het opleiden van de Salvado raanse troepen tegen linkse guer rillastrijders, aldus de woord- voerder. ClELAM B.V. Leiden, Haarlemmerweg 2-4 tel. 071-213341. Snel Service Enige tijd regen Het KNMI verwacht voor morgen: in de nacht opklaringen en minimum temperatuur circa vier graden. Overdag veel bewolking en enige tijd regen. Middagtemperatuur van tien graden op de Waddeneilanden tot zestien graden in het zuiden van het land. Matige, aan dc kust vrij krachtige wind, eerst zuidelijk in de avond draaiend naar west. 15 april Zon op 6.43, onder 20.38 uur. Maan op 20.19, onder 6.58 uur. Hoogwater in Katwijk om 3.51 en 16.13 uur, laagwater om 12.02 uur. 16 april Zon op 6.41, onder 20.40 uur. Maan op 21.47, onder 7.16 uur. Hoogwater In Katwijk om 4.35 en 16.53 uur, laagwater om 0.22 en 12.53 uur. zwaar mortier- en artillerievuur ligt, maar dat sandinistische troepen de aanvallen afweren. Volgens het ministerie van defen sie, dat de melding van de ARDE een „publiciteitsstunt" noemt, hebben de 400 „contra's" die aan de operatie tegen San Juan del Norte meedoen, via de radio ver sterkingen opgeroepen. Diplomaten in Mexico houden re kening met de mogelijkheid dat de omvang van het offensief aan beide zijden wordt overdreven. Volgens hen is het praktisch on mogelijk dat de anti-sandinisten er in geslaagd zijn hun totale mankracht van 8.000 strijders Ni caragua te laten binnendringen. De Nicaraguaanse onderminister van defensie, commandant Joa quin Cuadra, heft gezegd dat het offensief een wanhopige onder neming van de opstandelingen is, waarmee ze willen bewijzen dat ze de fondsen die ze uit de Verenigde Staten krijgen, goed kunnen gebruiken. Het Amerikaanse Congres heeft toestemming gegeven voor het aanwenden van 24 miljoen dollar belasting geld voor verkapte hulp aan de Nicaraguaanse guer rillastrijders. President Reagan doet zijn best er nog eens 21 mil joen dollar extra voor vrij te ma ken. DEN HAAG (GPG/ANP) - Het ka binet geeft de directieraad van de PTT voorrang in de sprei dingsoperatie naar Groningen. Voor de verhuizing is nu 250 mil joen gulden uitgetrokken, 50 mil joen meer dan het kabinet aan vankelijk beschikbaar wilde stel len. Dit 'bod' is door WD en CDA, die volledige verplaatsing varr de PTT hebben geëist, aanvaard. Volgens de regeringspartijen kan de volledige PTT voor dat bedrag worden verplaatst. Lubbers liet de Kamer weten dat een extern adviesbureau op dracht krijgt „na te gaan hoe bij het in de motie genoemde be drag van f250 miljoen optimaal recht gedaan kan worden aan de in de motie vervatte doelstellin gen". De concrete mededeling van Lubbers dat hij de motie uit voert en dus de hele spreiding doorgaat, bleef uit. Wel meent het kabinet dat „indien er priori teiten gesteld moeten worden", dat de volgorde daarvan in be langrijkheid is: „de directieraad, dan het aantal en dan het jaar waarin de spreiding voltooid zal zijn". Mocht de operatie meer gaan kos ten dan de f 250 miljoen dan zul len bepaalde aspecten uit de ope ratie opnieuw bekeken worden. De verhuizing van de directie raad is dan het laatst in het ge ding. Wat de extra kosten van f50 miljoen betreft, die zullen door PTT zelf moeten worden opgebracht. Ze mogen niet in mindering op de winst gebracht worden, maar zullen boven wa ter moeten komen uit enige ta riefsverhogingen over enkele ja- WD-Kamerlid De Beer zei dat er nu "geen enkele twijfel meer be staat dat de PTT-top naar het Noorden gaat en dat ook aan de andere wensen van de Tweede Kamer is tegemoetgekomen. Voor het eerst in de vanaf 1971 slepende geschiedenis van de PTT-spreiding zijn de financiën goed geregeld", aldus De Beer. Wel plaatste hij kanttekeningen bij de tariefsverhogingen die eventueel de spreiding moeten bekostigen. CDA-woordvoerder Eversdijk noemde als belangrijkste ele ment dat de directieraad als eer ste zal verhuizen. "Dat is een garantie voor de spreiding. Ook al zou de operatie op den duur meer kosten, die directieraad komt nooit meer terug", aldus Eversdijk. „Kernpunt van het debat met de regering was of de bazen wel dan niet en als eersten naar Groningen zouden gaan. Die gaan dus en dit laten we ons niet meer afsnoepen", aldus Eversdijk. PvdA-woordvoerder Van der Doef betwijfelt overigens of het uitein delijke aantal PTT'ers naar Gro ningen wel op 3000 uitkomt. Hij meent ook dat PTT niet mag op draaien voor f50 miljoen meer kosten. Verhuis- of spreidings- kosten horen niet door PTT be taald te worden, PTT zou alleen huisvesting (gebouwen in Gro ningen) moeten betalen, meent de PvdA. De gemeente Den Haag heeft nog „hoop op behoud van de PTT- top". Zij ziet daarvoor nog aan knopingspunten in de brief van Lubbers. Volgens hem heeft het kabinet zich niet neergelegd bij de wens van de Tweede Kamer. Zuidhollands commissaris van de koningin mr M. Vrolijk ver klaarde echter zeer teleurgesteld te zijn over het kabinetsbesluit. „Daarmee gaat men ten onrechte voorbij aan de belangen van de Haagse regio". (Zie ook pagina 5) PROFITEER ER I AN! Ko»P n* imv kipspi'ciiilitt'iteii rechtstreeks van de grnot handel. Icdcri' dinsdag utnaf 7 ..10 uur lol 13.00 uur in do Groerioordhallcn (tijdens du Veemarkt) HAARLEM (ANP) - Bij de sociale diensten in Haarlem, Haarlem mermeer, Velzen, Zaanstad, Alk maar, Wieringermeer en Diemen is een administratieve chaos ont staan door fouten in het compu tersysteem van het Centrum voor Automatisering (CVA) in Haarlem. Het centrum regelt sinds 1 januari dit jaar de admini stratieve verwerking van uitke ringen in de zeven gemeenten. De gedupeerde diensten stellen het CVA aansprakelijk voor en kele tonnen pv»" Nergens verser of voordeliger. Malse Tam Konijnbraad- SlUkke" per kg 8.95 P. Groeneveld en Zn. Tel. 010-739755 uit handel, industrie, dienstverlening, winkeliers, banken, vervoer, vestigingen van landelijke organisaties enz. enz., maar ook de pers, de wethouder en de burgemeester zij die, met ons van mening zijn dat de promotie van Leiden noodzaak is, zijn a.s. maandagavond aanwezig bij het LEIDEN LEEFT FEEST in de Stadsgehoorzaal voor de oprichting van het nieuwe ondernemersverband "Leiden leeft". 'S-HERTOGENBOSCH - Jeugdige fans uit Leiden, Rotterdam en Brielle waren gisteren al bij de ingang van de sporthal De Maaspoort in Den Bosch te vinden waar de popgroep Doe Maar vanmiddag en vanavond afscheidsconcerten geeft. Met hun vroege gang naar Den Bosch wilden zij verzekerd zijn van goede plaatsen in de hal om op die manier niets van hun idolen te misen. ALKMAAR (ANP) - Na tien jaar opboksen tegen plaatselijke en landelij ke autoriteiten heeft tuinder J. Meester (49) uit het Noordhollandse Andijk gelijk gekregen: de ruilverkavelingscommissie „Het Grootslag" heeft hem in 1974 „inferieure grond" toegewezen. De Alkmaarse recht bank, die deze kwalificatie in zijn vonnis bezigt, heeft de commissie dan ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Meestér van ruim 100.000 gulden exclusief veertien maanden rente, zo bevestigde de griffie desgevraagd. Tuinder Meester kwam voor het eerst in het landelijke nieuws in septem ber 1982, toen hij uit protest, woede, maar vooral gevoelens van on macht in hongerstaking ging en zich drie maanden lang in leven hield met water en vruchtesappen. Tot die tijd had hij tevergeefs geprobeerd zijn gelijk te halen. Op de grond die Meester uit de ruilverkaveling, die al in 1969 aangeno men was, overhield, mislukte de ene oogst na de andere. De commissie die de ruil tot stand had gebracht betaalde hem in 1977 een vergoeding van 83.000 gulden voor de geleden schade. Meester vond dat een doekje voor het bloeden: hij wilde betere grond. HOORN (ANP) - De Hema in Enkhuizen moet met twee parttime-mede- werksters öf binnen veertien dagen de normale arbeidsverhoudingen herstellen óf hen ieder 35.000 gulden schadevergoeding betalen. Dat heeft Hoornse kantonrechter mr J. van Dijk bepaald in een slepend arbeidsconflict tussen het Hema-filiaal en de twee werkneemsters. Het tweetal zou worden ontslagen omdat, zo menen zij zelf, hun ijveren voor een ondernemingsraad en andere vakbondsactiviteiten de irritatie van de bedrijfsleiding hadden opgewekt. Volgens die bedrijfsleiding was inkrimping van het filiaal de enige motivatie voor de ontslagaan vrage, hoewel later werd erkend dat de publiciteit rond de ontslagzaak ook de arbeidsverhoudingen onaanvaardbaar hadden verstoord. Volgens mr P. Littooy, de raadsman van de twee werkneemsters, valt uit de beslissing van mr Van Dijk af te leiden dat de kantonrechter de Hema duidelijk heeft willen maken dat haar handelen.in strijd is met het arbeidsrecht. „Een schadevergoeding van 35.000 gulden voor ie mand die parttime werkt op een salarisniveau van een minimumloon is zo extreem hoog dat de kantonrechter daar toch kennelijk een zekere straf ten aanzien van de Hema in heeft willen leggen", aldus mr Littooy. Chaos door computer fouten Zo zouden uitzendkrachten moe ten worden aangenomen om het vele extra werk bij de sociale diensten 'op te kunnen vangen. Ook moet er veel worden overge werkt om mensen met een uitke ring op tijd te betalen. Sommige directies spreken van een nood situatie. Ze vragen hun gemeen te snel stappen tegeen het CVA te ondernemen. Deze laatste organisatie ontkent overigens dat de fout bij haar ligt. Rooseveltstraat 61. Leiden 071-764800 Ja, ik wil deze kompiete krant over wereld, stad en land oraaa 4 weken voor 10.- op proef in de bus ontvangen. Daarna beslis ik over een definitief abonnement. Noteer mi| voor een kwartaalabonnement (f 63.10), vóór het abonnement ingaat, ontvang ik de krant 2 weken gratis. Naam Tel. U kunt deze bon opsturen naar het Leldsch Dagblad, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Lelden fn plaats van de bon op te sturen, kunt u ook even bellen (071-144941)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 1