Steeds c 'Ui kan niet zeggen: we zullen het beleid eens drastisch veranderen' AZL wil eigen opleiding verpleegkundigen stichten Gemeente wil toch subsidie geven aan ex-dragsgebraikers In samenwerking met andere ziekenhuizen Hoop op bijdrage van rijk Sen met Jccfomb btadbheefd VRIJDAG 13 APRIL 1984 LEIDEN - "Ik ben niet be reid hielen te likken om alleen maar macht te krij gen. Als je op een meer fe ministische manier te werk wil gaan moet er wel wat veranderen. Maar de manier waarop moet in overeenstemming zijn met wat je wilt bereiken. Het moet niet zo zijn dat het doel alle middelen hei ligt. De kleine stapjes theorie dus". door Henny van Egmond en Annemiek Ruygrok Henriëtte Van Dongen (34) is afge lopen dinsdag door de PvdA als kandidaat-wethouder voor de portefeuille emancipatie, samen levingsopbouw en onderwijs naar voren geschoven. De huidi ge wethouder van die portefeuil le, Jit Peters, zal de vacante zetel van Cees Waal bezetten, die per 1 mei burgemeester van Deventer wordt. Van Dongen zal op 15 mei worden geïnstalleerd als wethou der. Henriëtte van Dongen wordt door velen gezien als een vertegen woordiger van de linkervleugel in de Leidse PvdA. Een raadslid dat niet altijd het beleid van het college steunt en dan meestemt met klein links. De vraag rijst dan ook of zij een andere politiek gaat volgen dan haar voorganger. "Het beleid verandert niet gran dioos omdat Henriëtte van Don gen in het college komt. Dat ver wachten sommige mensen wel. Ik kan niet in het college komen en gelijk zeggen: Ha, we zullen de bezem er eens flink doorhalen en het beleid drastisch verande ren. Mensen die er geen begrip voor hebben dat je compromis sen moet sluiten, moeten zich dan maar eens verdiepen in hoe het in de politiek gaat", vertelt zij. Verwachtingen "Hoever ga je in wat je wilt berei ken? Na zes jaar raadswerk heb ben mensen bepaalde verwach tingen. Die mogen ze best heb ben, maar ik weet nu al zeker dat ze kritiek op mij zullen hebben", aldus de feministe. Ze wil zoveel mogelijk contact houden met haar achterban, vooral de Rooie Vrouwen, om haar beleid uit te leggen en te verklaren. Want als lid van het college van B en W zal ze compromissen moe ten sluiten. Dat erkent ze, maar vertelt gelijk dat ze vasthoudt aan haar eigen politieke uit gangspunten: "Je moet als colle ge zoveel mogelijk één lijn uitzet ten, maar dat moet niet tot in het Leiden Henriëtte van Dongen, de nieuwe wethouder van onderwijs en emancipatie: uiterste worden doorgetrokken". Van Dongen werd vooral bekend om haar feministische opstelling in de gemeenteraad en de PvdA- fractie. Zij werkte ook mee aan de onlangs aangenomen emanci patienota. Opvallend was dat Van Dongen regelmatig met klein links meestemde en niet op een lijn bleef met haar eigen frac tie. Is de emancipatienota wel een goede basis om daar een ei gen beleid op te gaan voeren, is dan ook de logische vraag. "Ik denk niet dat het in het college een van de enthousiaste punten zal zijn, maar dat was het in de fractie ook niet", vertelt ze. "Ook de PvdA is meer op papier een emancipatiepartij dan in werkelijkheid. Maar er worden steeds meer mensen gevoelig voor. Sommigen omdat ze op po litiek voordeel uit zijn, anderen omdat ze denken dat ze er niet meer omheen kunnen. Al zijn dat geen voorlopers. Maar ik heb in die zes jaar voortdurend de ba lans opgemaakt. En dan zeg ik: op veel punten heb ik toch wat bereikt". Teleurstelling Toch stelt dat resultaat haar enigs zins teleur. "Ik heb in elk geval na die zes jaar besloten dat het ondoenlijk is steeds meer ener gie aan emancipatie te besteden als de mensen toch niet willen luisteren", aldus Van Dongen, die daarom meer ziet in een ge leidelijke verandering in de maatschappij. Als wethouder van emancipatie zal Van Dongen zeker terugkomen op de door haar zo sterk bepleite emancipatiecommissie. Een commissie die ondersteunend moet gaan werken en er voor moet zorgen dat het emancipa tiebeleid ook op andere terreinen intrede doet. "Ik denk dat bij de evaluatie volgend jaar zal blijken dat er toch een emancipatiecom missie moet komen, omdat ik niet geloof dat het nu ieders be langstelling en aandacht heeft. Hoe die eruit zal zien? Ik hoop dat er dan meer en andere vrou wen in de raad zullen zitten die in zo'n commissie willen", zegt ze glimlachend. Een emancipatiecommissie is no- Henriëtte van Dongen: "Ik heb toch meer politiek inzicht gekregen' dig, omdat vrouwen zelf het best hun eigen situatie kunnen beoor delen. Van Dongen: "Ik kan me goed voorstellen wat het is om gediscrimineerd te worden, maar nooit zo sterk als een Turkse vrouw dat uit eigen ervaring voelt. Ik denk echter niet zo zwart-wit dat ik alle heil van vrouwen verwacht. Ik ben niet voor een vrouwenpartij. Mannen kunnen uitstekend een bijdrage leveren aan de emancipatie. Zij hebben ook verantwoordelijkhe den. Als er een emancipatiecom missie is, is dat absoluut geen ali bi voor mannen om het beleid niet in andere raadscommissies aan de orde te stellen". Bezig Dat Van Dongen altijd geïdentifi ceerd wordt met vrouweneman cipatie steekt haar. "Ik denk wel eens: Jezus, ik word alleen maar afgeschilderd als iemand die be zig is met emancipatie. Maar de laatste zes jaar ben ik ook veel bezig geweest met onderwijs. En de laatste twee jaar met economi sche aangelegenheden". Dat zit ook in haar wethoudersporte feuille. Op dit terrein zijn geen schokkende beleidswijzigingen te verwachten. "Ik ben een dui delijk voorstandster van goed openbaar onderwijs. En watje zo belangrijk vindt in het openbaar onderwijs moetje ook aan de or de stellen in het overleg met het bijzonder onderwijs. Zoals het continu-rooster". Het probleem is echter dat elke cent die je in het openbaar on derwijs stopt ook aan het bijzon der onderwijs moet worden ge geven. "Het bijzonder onderwijs is financieel toch al beter af, om dat ze bovendien eigen middelen hebben. Een aantal jaren geleden was het bijvoorbeeld duidelijk dat het openbaar onderwijs op kwam voor buitenlandse leerlin gen. Dat kostte wel extra geld en dat kreeg het bijzonder onder wijs ook toegewezen. Maar je hebt er geen ene mallemoer over te zeggen wat ze met dat geld doen. Dat kun je alleen maar lan delijk veranderen. Plaatselijk moet je ook kijken wat je daar aan kunt doen in goed overleg. Nu er overigens minder leerlin gen zijn, wil het bijzonder onder wijs die buitenlandse kinderen ook wel hebben". Clinch Van Dongen wil een goed overleg met het bijzonder onderwijs. Een relatie zoals haar partijgenoot en voormalig wethouder van onder wijs, Hans van Dam, met de christelijke schoolbesturen had, wijst zij af. "Ik denk dat Hans duidelijk voor een stukje polari satie koos, dat hij het wel leuk vond om in de clinch te liggen met het bijzonder onderwijs". Dat het Leidse onderwijs in het al gemeen niet staat te juichen met de derde wethouder voor onder wijs in drie jaar tijd begrijpt ze. "Ik wil het in elk geval langer dan anderhalf jaar doen. Want naar de scholen toe is het wel vervelend dat er steeds een nieu we wethouder is, maar dat is voor mij geen reden om van deze wethouderspost af te zien. Ik heb me kandidaat gesteld, omdat ik het leuk vind. En omdat ik ge schikt was bevonden door be stuur, leden en ook kiezers ge zien het grote aantal voorkeurs stemmen" Ondanks haar geschiktheid voor een wethoudersfunctie koos een krappe meerderheid van de PvdA-fractie anderhalf jaar gele den tot tweemaal toe voor Jit Pe ters. Woedende reacties van be stuur, leden en Rooie Vrouwen waren het gevolg. Want volgens het verkiezingsprogramma moest er bij gebleken geschikt heid een vrouw worden be noemd. "Je kunt best uitspraken krijgen van de fractie en het col lege over positieve discriminatie, maar niet als het hen zelf be treft", zegt ze nu. En: "Ze deden afbreuk aan het verkiezingspro gramma van de PvdA, waarin staat dat tenminste 25 procent van de banen voor vrouwen moe ten zijn". Maar dat ze geen wethouder werd, wijt Van Dongen ook voor een deel aan haar eigen handelen. "Ik dacht echt dat ik de kandi daat-wethouder zou worden. Het was een verrassing voor mü dat er nog een kandidaat was. Een echte discussie was tijdens de fractievergadering ook niet meer mogelijk. Alles lag al vast Ik dacht dat je tijdens een fractie vergadering mensen van stand punt kon doen veranderen. Maar dat heb ik verkeerd ingeschat. Sindsdien heb ik toch meer poli tiek inzicht gekregen". Het feit dat ze afgelopen dinsdag de enige kandidaat was en ook de fractie binnen een half uur unaniem akkoord ging, was voor haar ditmaal geen verrassing. "Twee jaar geleden was er be hoorlijk tamtam en dat zou dit keer nog veel erger zijn geweest. Je kan dus niet zeggen dat er geen druk op de fractie is ge weest. Maar wat er in de wandel gangen gebeurt, kun je nooit ma nifest maken", zegt ze glimla chend. Problemen met de coalitiepartner, de WD, verwacht zij niet. Van Dongen stemde samen met en kele andere fractieleden tegen een nieuw PvdA/WD-college na de laatste gemeenteraadsverkie zingen. "Als je het objectief be keek leek het bijna voor de hand te liggen dat we met het CDA zouden gaan samenwerken. Die partij had veel minder amende menten ingediend op het con cept-programma voor de komen de jaren van de PvdA dan de WD. Ik had toen die kritiek op de keus voor de WD, maar dat wil niet zeggen dat je niet met ze zou kunnen samenwerken". Overigens zal Van Dongen de WD niet bewust sparen, omdat ze sa men met die partij in een college zit: "Het zou onlogisch zijn als de PvdA geen kritiek meer zou heb ben op de WD". Lastig parket Als toekomstig wethouder van emancipatie, samenlevingsop bouw en onderwijs komt Van Dongen in een lastig parket. Haar man werkt bij de Leidse stichting Welzijn, een stichting waar door de politiek flink op is bezuinigd. Het is zelfs niet uitge sloten dat er nog meer op wordt bezuinigd. "Ik zal dat moeilijk vinden. Ik moet proberen een weg te vinden waarbij de men sen niet zeggen: Kijk, ze zit haar man te beschermen. Ik wil liever geen Neelie Smit-situatie (haar man werkt bij de PTT-directie- red.), maar dat is niet te voorko men. Op de stichting Welzijn is overigens in de afgelopen jaren al een behoorlijke aanslag ge daan in het kader van de bezuini gingen. Daarbij zijn niet alleen door mij, maar ook door andere politici vraagtekens geplaatst. Maar er komt nog een bezuini gingsronde dit jaar. En ik doe geen enkele uitspraak waar die bezuinigingen moeten worden getroffen". LEIDEN - Uit onvrede met de nieuwe middelbare verpleeg kundige opleiding is het AZL van plan in samenwerking met de andere ziekenhuizen uit de omgeving een eigen school op te richten. De verwachting is dat volgend jaar april een Stichting Centrale School kan worden op gericht voor de regio Leiden. In deze stichting zouden behalve het AZL ook het Diaconesse- huis, het St. Elisabeth Zieken huis (Leiderdorp) en het zieken huis Rijnoord (Alphen aan den Rijn) deelnemen. Overwogen wordt om naast de verpleegkun dige A-opleiding ook de meer specialistische opleidingen on der de hoede van de Centrale School te brengen. Voorlopig wordt er gedacht aan 140 leerlin gen per jaar, terwijl het huidige opleidingscentrum van het AZL 'Nieuweroord' als Centrale School kan gaan dienen. Directe aanleiding hiervoor zijn de plannen van minister Deetman. Hij is van mening dat de oplei ding (in-service genoemd) tot verpleegkundige, verbonden aan praktisch elk ziekenhuis in Ne derland, plaats moet gaan maken voor nieuwe vormen van onder wijs: de middelbare en hogere beroepsopleiding tot verpleeg kundige (MBOV en HBOV). Deze opleidingen gaan deel uitma ken van het normale dagonder wijs. Naast de beroepsgerichte vakken, komen ook algemene vakken zoals talen, huishoud kunde, of muziek aan de orde. Via stages in ziekenhuizen wor den de leerlingen vertrouwd ge maakt met hun toekomstige be roep. Bij de in-service opleiding worden leerlingen na een korte introductieperiode 'ingelijfd' bij het verpleegkorps van het zie kenhuis. Het motto is hier: stu deren en werken tegelijk. huis gaan werken, weten ze veel minder dan de in-service gedi plomeerden". Een ander punt is de werkgelegen heid. Het vermoeden bestaat dat met het verdwijnen van de onge veer honderd in-service opleidin gen over een paar jaar een tekort aan hoog gekwalificeerde ver pleegkundigen gaat ontstaan. De tien HBOV's in den lande, waar van de hogere verpleegkundigen vandaan moeten komen, zouden volgens de waarnemend direc teur verpleging van het AZL, mevrouw N. de Jong, ontoerei kend zijn. Inmiddels is er aan de Wassenaar- seweg met de bouw van een 'Academie voor Gezondheids zorg' begonnen. Naast een hoge re beroepsopleiding voor Fysio therapie zal daarin ook een HBOV-opleiding, afkomstig uit Den Haag, worden gehuisvest. Twijfel In het informatieblad 'Centrum' van het AZL waarin de plannen bekend worden gemaakt, vertelt het hoofd afdeling opleidingen, mevrouw I. Ludwig, haar twij fels te hebben over de nieuwe opleidingen. Vooral het MBOV moet het ontgelden. Volgens haar is het niveau veel te laag. "Als ik kijk naar het kleine aan tal stagc-uren dat deze mensen straks in een ziekenhuis zullen doorbrengen, niet meer dan ze ven a acht weken, word ik toch wel aan het denken gezet. Als zc met zo'n opleiding in het zickcn- LEIDEN - Er komt waarschijnlijk toch een stichting ex-drugge bruikers Leiden. De raadscom missie voor volksgezondheid is gisteravond akkoord gegaan met het verlenen van een subsidie van 22.500 gulden. Volgende week zal wethouder Schoute op het ministerie van volksgezond heid pleiten voor een rijksbijdra ge aan dit project. Gaat de rege ring akkoord, dan is het alleen nog een kwestie van een gebouw zoeken, waar de stichting aan het werk kan gaan. De raadscommissie heeft, gezien het mislukken van dé vereniging van ex-druggebruikers in Mors- weg 10. lang met goedkeuring geaarzeld. De ex-druggebruikers was gevraagd met duidelijke plannen op tafel te komen. Die waren er gisteravond in de vorm van een startnota stichting ex- druggebruikers. Het intitiatief is bedoeld om ex-ge- bruikers te steunen bij hun te rugkeer in de samenleving, hun belangen te behartigen en ad vies, informatie en begeleiding te verstrekken. De stichting zal bestaan uiteen be stuur, een adviesraad, vrijwilli gers, deelnemers en bezoekers. Tot de huisregels behoren in elk geval een verbod op de handel in wat dan ook. Dit punt riep gister avond vragen op in de commis sie. Een lid van de stichting in oprichting antwoordde daarop, dat niet alleen handel in drugs, maar ook handel in allerlei (ge stolen) waar aan banden moet worden gelegd. Vandaar dit ver bod. Wethouder Schoute pleitte er gis teren voor dat de op te richten stichting de ruimte moet krijgen haar werk te doen. "De vorige keer toen het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs er zich mee bemoeide is het niet zo goed gegaan. Ze moeten er zich niet al te zeer inhoudelijk mee be moeien". Schoute kiest voor een niet betut telende houding ten opzichte van de stichting: "Toepassing van de regels wordt aan hen overgelaten". Het wachten is nu nog op Den Haag. Levert het departement de middelen voor de subsidiëring, dan kan de stichting ex-drugge bruikers aan het werk. Redactie: Sart Jungmam Jaap Visser Kinderlokkers (1) De gemeente gaat proberen 'de lieve jeugd' een paar dagen van de straat te houden. In de paas vakantie krijgen jongeren van zes tot en met achttien jaar twee volle dagen de ruimte. Letterlijk en figuurlijk. In de immense Groenoordhallen kunnen zij zich op woensdag 18 en donderdag 19 april naar hartelust uitleven. Tegen de vergoeding van één flo rijn kunnen zij voetballen, stoeien met fitness-toestellen, tal van vecht- en verdedigings- sporten beoefenen, meedoen aan een play-back show, onder deskundige leiding van brand weer-instructeurs sleutelen aan auto's, brommers en fiet sen, crossen op speciale fiet sen, rollerskaten, straatteke nen, door een moonwalk hup pelen, tekenfilms bekijken en op een beurs cassettebandjes, platen, stripboeken en 'A-team plaatjes' ruilen. De gemeente organiseert deze groots opgezette jeugdinstuif bij wijze van experiment. Dit lovenswaardige initiatief kost een lieve cent, maar de organi satoren Rien Logtenberg, Jan Duivesteijn en André de Jong hopen dat de gemeente deze investering uiteindelijk dubbel en dwars terugverdient. Zij schatten namelijk dat er in Leiden alleen aan gebouwen per jaar al meer dan één mil joen gulden wordt vernield. Bewezen is volgens de drie topambtenaren dat een groot deel van die vernielingen in vakanties wordt gepleegd. Door de jeugd massaal naar de Groenoordhallen te lokken ho pen zij nu de meeste vandalen een paar dagen van de straat te houden zodat het vandalisme zal afnemen. Kinderlokkers (2) Coördinerend directeur wonen Rien Logtenberg, directeur sport en recreatie Jan Duives teijn en directeur dienst Groenoordhallen André de Jong vormen een commissietje dat is gevormd uit de grote ge meentelijke werkgroep Vanda lisme Deze werkgroep komt binnenkort met een rapport vol aanbevelingen voor een structurele aanpak van het vandalisme. Vooruitlopend op dit rapport willen Logtenberg. Duives teijn en De Jong iets concreets ondernemen. Wekenlang heb ben zij zich een slag in de rond te getelefoneerd. Gebruik ma kend van hun vele relaties heb ben zij uiteindelijk een zeer uitgebreid programma in el kaar weten te timmeren. Karei Caron van de dienst sport- en recreatie is bereid gevonden de instuif te coördineren terwijl tal van verenigingen en organi saties belangeloos hun mede werking hebben toegezegd. En dat is volgens de drie initia tiefnemers dan ook de grote kracht van het kinderfeest: "De samenwerking op een zeer breed terrein. Dat moet dé garantie voor het succes zijn", beseffen zij. "Maar als de jeugd weg blijft dan gaan we natuur lijk grandioos op onze bek. Maar wat dan nog? Dan heb ben we in elk geval iets gepro beerd". Via de gemeentelijke commissie voor onderwijs, samenlevings opbouw en emancipatie heb ben zij ook nog eens een be drag van 40.000 gulden weten los tc peuteren. Die worden ge bruikt voor de instuif van vol gende week en een tweede, meer langdurige instuif aan het eind van de zomervakantie. Logtenberg. Duivesteijn en De Jong wilden ook nog t-shirts laten drukken met het op schrift 'Van Dalen '84'. maar dat schoot bij een aantal politi ci en ambtenaren uit de wel zijnssector in het verkeerde keelgat. Die vonden dit plan netje nogal smakeloos. Maar ja, gevoel voor humor is nooit de sterkste kant van dit soort droogstoppels geweest. J.V. Verantwoording Een aantal verontruste Leide- naars heeft in een ingezonden brief in deze krant, de drie gro- te politieke partijen de hand schoen toegeworpen Zij wil len dat de PvdA, VVD en het CDA hun kiezers in de 'Dalen' (Merenwijk) ter verantwoor ding roepen. Zoals bekend hebben enkele dal bewoners zich, met succes, fel verzet tegen de komst van vijf verstandelijk gehandicapten in hun buurt. Zij vrezen dat hun huizen in waarde zullen dalen wanneer de vijf zelfstandig in een woning in het Ambrosia- dal gaan wonen. De ondertekenaars van de inge zonden brief zijn onthutst en willen dat de drie grote partij en een bijeenkomst beleggen met de bewoners onder de noe mer 'discriminatie'. Bestuurders van de PvdA. WD en het CDA lijken de hand schoen te zullen oprapen Aad Groos, PvdA-bcstuurslid en 'Kinderlokkers' Rierr Logtenberg links) en Jan Duivesteijn: "Misschien gaan we grandioos op onze bek, maar dan hebben we in elk geval iets geprobeerd." (foto Holvast Merenwijk-bcwoner, Paul Kluck. secretaris van het CDA en mevrouw M.T. van der Meu- len, secretaris van de WD, hebben gezegd daar wel iets voor te voelen en de kwestie in de eerstvolgende vergadering van hun bestuur aan de orde te zullen stellen. Buurtbewoner N. van Tijlingen (Begoniadal) is daar blij om. Volgens hem hebben de bewo ners zich helemaal niet zo fel tegen de komst van de verstan delijk gehandicapten verzet. "Persoonlijk heb ik er bijvoor beeld helemaal niets op tegen dat die mensen hier komen wonen. Ik heb alleen in een voorlichtingsbijeenkomst ge zegd dat ïlchet belachelijk vind dat ze vijf mensen in éen huis wilden stoppen Willen die ge handicapten voldoende ruimte hebben om te kunnen recreë ren. dan was drie bewoners echt het maximum geweest". Volgens Van Tijlingen moeten de verstandelijk gehandicap ten echter blij zijn dat ze niet naar de Merenwijk zullen ver huizen. Want er lopen hier in de buurt rare mensen genoeg rond. Die gehandicapten zou den echt niet te benijden zijn est. hier ren komen v En daar zullen velen het roerend mee eens zyn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 3