Grote plannen met Koetshuis Middenstand valt over Fase heen Vrouw achter het stuur, echtgenoot in de achterbak Gemeente wil appartementen aanbrengen in pand Langebrug Op vergadering ondernemer sbond KNOV o LEIDEN - Een dagje op het wa ter vindt vaak in een bepaalde sfeer plaats, zei de agent en de officier van justitie herkauwde deze zin, zij het in andere be woordingen. Een bepaalde sfeer? Wat moeten we ons daar bij voorstellen. Richtten de bootgangers drinkgelagen aan uit pure los bandigheid? Of wordt deze ge dachte ons ingegeven door on ze 'dirty mind'? Bedoelt de agent iets anders, iets dat veel onschuldiger is? Ja dus. Agent en officier van justitie be doelden te zeggen: op het wa ter zijn de regels veel minder streng dan op het land en som mige mensen nemen het op het water niet zo nauw met de re gels. De vrouw die voor de rechter stond, vertelde dat zij en haar man al jaren op De Kaag kwa men. En wat hen was overko men op dertien augustus '82, nou, dat hadden ze dus nog nooit eerder meegemaakt. Een agent stapte aan boord en die had gezegd: kijken jullie nou eens om je heen. Dat riet daar, vernield en dat riet aan de overkant, ook kapot ge maakt. Geknakt. Weerloos ten prooi gevallen aan mensen die hier met hun boten varen. Dat had hij het tweetal duidelijk gemaakt. "Maar", zei de vrouw tegen de rechter, "ik zei tegen die agent dat wij helemaal geen riet ka pot hadden gemaakt. Wij lagen ook helemaal niet aan de oe ver, zoals in het proces-verbaal staat. Wij kunnen niet aan oe ver gaan liggen omdat wij een hond aan boord hebben. Die hond springt namelijk van boord als we aan de kant gaan liggen". Paleis Ze keek de agent eens aan. Hij was ook de rechtszaal aanwe zig was en hij had al gezegd dat hij zich van het hele geval niets meer kon herinneren, maar dat hij die bekeuring indertijd wel niet voor niets zou hebben uit geschreven. "Herinnert u zich niet meer dat wij een hele discussie hebben gevoerd", vroeg de vrouw hem. De agent had de hele tijd onbe wogen voor de balie gestaan, alsof hij op wacht stond voor het Koninklijk paleis. Nu kwam hij in beweging, hij draaide zich een kwartslag om, en zei: "Dat wil ik wel geloven mevrouw. Er wordt namelijk nogal veel gediscussieerd als wij een bekeuring uitschrij ven". Je kon zien dat hij niet ontevreden was over zijn eigen opmerking. De rechter voelde de vrouw ver volgens nog even aan de tand. Had ze echt niet in het riet ge legen. Haar antwoord bestond uit één zin, een aaneenrijging van schone onlogica: "Ik wist niet dat ik in het riet lag, want we lagen niet in het riet". Vijftig gulden boete kreeg ze. Te weinig om in hoger beroep te gaan, genoeg om je tot de Hoge Raad te wenden. En dat zou ze doen. Resoluut beende ze naar de uitgang. Even resoluut als de vrouw die even later on schuldig werd bevonden. Met dat verschil dat laatstgenoem de, die dus een juridische rug gesteun had gekregen, ten val kwam. Op de been gebracht door het Parket, gevloerd door het parket. Achterbak (1) Zij reed, haar man, Rein, zat in de achterbak, klep omhoog. Een scene die ons doet denken aan die uitzending van Koot en Bie waarin Van Es in het aan- hangertje moet plaatsnemen. Bijna gelijke taferelen. door Wim Brands Het was kermis geweest in Noordwijkerhout. De ene helft van de bevolking zal ongetwij feld nog 'dizzy' zijn geweest van de draaimolen en de ande re misselijk van de suikerspin nen zuurstokken, maar vol gens de vrouw was het een mooie week geweest. En dat die week nu zo moest aflopen, daar kon ze nu nog niet bij met haar pet. Over petten gesproken: die twee jongens in uniform hadden aan het einde van die kermisweek geen moeite gehad om haar een bekeuring te geven. Ze hadden gezien hoe zij haar man vervoerde en gedacht: dat is niet in de haak. "Maar", had zij tegengeworpen, "dit is toch een handige manier om dat rijtuigje te vervoeren. Mijn man zit rustig in de ach terbak en kan op die manier prima dat karretje vasthou den". Ze had ook nog verteld dat ze mee hadden gedaan aan het ringsteken en dat ze nu dat ge leende rijtuig snel moesten te rugbrengen. Nog steeds geen begrip, die jongens. "Kijk", zei de vrouw gisteroch tend tegen de rechter, "het wa ren twee agenten van buiten de gemeente hè. Als dat niet het geval was geweest, dan hadden we hooguit een waarschuwing gekregen. Dan hadden ze ons rustig dat rijtuigje op die ma nier laten vervoeren". De officier van justitie vond het kwalijk dat mevrouw nog steeds niet doordrongen was van het feit dat zij en haar man een gevaarlijke stunt hadden uitgehaald. Achterbak (2) "D'r hoeft maar dit te gebeure- n...een hobbel...en uw man valt uit die achterbak. Of hij laat dat rijtuig glippen. En wat dan, wat dan mevrouw? U zit in de auto, u kunt dus niet zien wat er gebeurt". Het kan ernstige gevolgen heb ben, maar het blijft slapstick: een man die uit de achterbak valt als z'n vrouw een hobbel neemt. Onbewust was de offi cier van justitie bijna even leuk als Heere Heeresma die in 'Han de Wit gaat in de ontwikke lingshulp' beschrijft hoe Han's vader van de kolenwagen la zert door onvoorzichtig rijge drag. Maar goed, dit leed bleef de man beschoren. Terug naar de offi cier van justitie. Die zei nog eens: "D'r hoeft maar dit te ge beuren en de gevolgen zijn niet te overzien". Honderdtachtig gulden boete. De vrouw, zichtbaar aangedaan door deze eis, begreep er niets van. Hobbels in de weg? Ach, het was zo'n gladde weg ge weest! "Bovendien waren we bijna thuis". De rechter was milder: honderd gulden. De vrouw bleef het een hoge boete vinden. Die agente- n...als die nou uit Noordwijker hout...maar nee..."zulke bui tenstaanders". Lelden DINSDAG 27 MAART 1%NSI Het voormalige koetshuis aan de Langebrug ziet er grauw en troosteloos uit. Het gebruik van het pand als kolenopslagplaats heeft het geen goed gedaan. (foto Holvast) LEIDEN Wethouder Jos Fase (WD) had het gister avond zwaar te verduren tijdens de vergadering van het Koninklijk Neder lands Ondernemers Ver bond (KNOV). Aan haar de taak om de midden standers uit te leggen, waarom het bestemmingsplan Sanders op het punt van de winkelvesti gingen zo uitmunt in vaagheid, terwijl veel Leidse ondernemers juist steen en been klageil over het strakke keurslijf waarin zij door het bestemmingsplan van hün wijk geperst worden. De gemeente werd het meten met twee maten, oneerlijkheid, ver weten. En inconsequent beleid. Immers, de gemeente streeft een concentratie van het winkelge bied na - door een uitstervings- beleid in de zogeheten aanloop routes - maar schept daarente gen aan de rand van het centrum een parkeergarage annex win-, keicentrum. De ondernemers be grepen er niets van en lieten dat gisteravond in krachtdadige ter men blijken. Maar minstens net zo moeilijk uit te leggen als de kwestie-Sanders was de kwestie-Stationsweg. In december besloot het college on der aanhoudende druk van het bedrijfsleven en na bemiddeling van de rijksoverheid tot een wij ziging in de verkeerssituatie in het gebied Stationsweg/Steen straat. Reden: de omzetten van de winkeliers in deze omgeving zouden dramatisch gekelderd zijn, nadat de gemeente de loop van het verkeer had veranderd. Het college besloot - gedurende een proefperiode van één jaar - de verkeersmaatregelen te ver zachten door de bereikbaarheid van het gebied voor het autover keer te vergroten. Maar 4e uit voering van dat besluit is op zijn vroegst dit najaar te verwachten. Eerst moet de riolering in de Sta tionsweg worden vernieuwd. En bovendien moeten er eerst de no dige procedures worden afge handeld, voordat een verkeers maatregel van kracht wordt, zo trachtte Fase uit te leggen. Aan dovemansoren. Procedures? Bah! Laat dat maar aan de mid denstand over, dan is binnen het uur de oude toestand hersteld. door Leo Maat Waarom moet dat maanden gaan duren? En waar blijven die be loofde wegwijzers? Fase zou eens navragen hoe het daarmee zit. De krachttermen vlogen door de kleine zaal van het Antonius Clubhuis. Kop van Jut En daar viel onvermijdelijk de naam van Waal, als de kop van Jut. De PvdA-wethouder die het in Leiden voor het zeggen heeft, daar is de Leidse middenstand van overtuigd. De teleurstelling over het onvermogen van de WD, die toch het imago van een ondernemerspartij heeft, om het beleid van deze wethouder te beïnvloeden, werd niet onder stoelen of banken gestoken. Hoezeer Fase ook haar best had ge daan om een uitgebreid, dus saai, verhaal af te steken over het werkgelegenheidsbeleid van de gemeente Leiden, over startende ondernemingen, over concurren tievervalsing en het werken met behoud van uitkering, over het succes vah Leiden als de snelst groeiende kantorenmarkt van Nederland, hoezeer zij ook trachtte om over economisch be leid te praten, de verzamelde on-1 dernemers schrokken pas wak ker toen het over 'Het Parkeren Van De Auto' ging. En zo ont aardde een discussie over econo misch beleid voor de zoveelste maal in het enge vaarwater van een discussie over verkeersbe leid. De vleesgeworden profee NI van het maximale parkeren, sla ger Van der Zon, liet zich uiter aard niet onbetuigd, maar ook d< meeste andere ondernemer) hielden hun oogkleppen op. Kri tische opmerkingen van de wet houder over de kwaliteit van he; Leidse winkelaanbod en de soms provinciaalse openingstijden Ie V ken niet te worden gehoord daarop werd althans niet gerea geerd. Een ondernemer maakte het zelfs zo bont om - ongehin derd door enige werkelijkheids- D zin - het succes van grootgruttei Van den Broek volledig toe te schrijven aan de (nog niet gerea- liseerde) Digros-parkeergarage. Niemand in de zaal deed zelfs 1 maar een poging om deze lach- J wekkende overdrijving te ontze nuwen, zo opgewonden raakt men in ondernemerskringen over dit uiterst boeiende onder- r, werp. Deze tekening laat zien hoe de gevel aan de Lange brug er (weer) uit moet gaan zien. Karakteristiek zijn de originele roedever- deling in de ramen met daarboven de gemetselde hanekammen. Links de koetsdeuren. LEIDEN - Er zijn in Leiden niet zo gek veel gebouwen meer, die zo'n troosteloze indruk ge ven als het pand Langebrug 48. Het gebouw ziet er zo grauw en vervallen uit, dat elke voorbij ganger moet denken, dat het een dezer dagen spontaan te gen de vlakte zal gaan. Naar binnen kijkend door de kapot te ramen, kan men dwars door het dak weer naar buiten kij ken. Toch ziet men bij de ge meente de toekomst van het pand heel wat rooskleuriger in. In opdracht van de gemeente heeft de Warmondse architect Bob C. van Beek een ontwerp gemaakt van een gebouw met elf kleine appartementen: acht tweekamer-woningen en drie driekamer-woningen. Het ge bouw Langebrug 48 kan voor het luttele bedrag van 1.360.000 gulden in oude luister hersteld worden. Het pand is voigens de gemeente van groot historisch belang. Het dateert van omstreeks het jaar 1650 en is gebouwd als koetshuis van de patriciërswo ning Breestraat 125, beter be kend als Het Gulden Vlies. Het koetshuis is het enige dat in de loop der eeuwen in tact is ge bleven en het is al die tijd zelfs nauwelijks veranderd. In het verleden moeten er meer defti ge herenhuizen aan de Bree straat over een koetshuis heb- Pilaren Het behoud van het koetshuis van het onlangs gerestaureer de en tot gemeentelijk verga dercentrum verbouwde Gul den Vlies is alleen daarom al van belang. Het Gulden Vlies, een fraaie binnenstadstuin en het koetshuis vormen als het ware één monumentaal geheel. Maar het koetshuis op zich is ook van monumentaal belang. Volgens deskundigen van de gemeente is de oorspronkelij ke en interessante structuur van de balklagen onveranderd gebleven, is de dakcontructie heel bijzonder en is de gevel met gemetselde hanekammen boven de ramen en de origine le roedeverdeling in de ramen het aanzien meer dan waard. Maar helemaal verrukt is men van de bouwkundige bijzon derheid op de begane grond, die als Toscaanse boogstelling wordt omschreven. Pilaren, die aan kerkbouw doen den ken. Het handhaven van al deze fraaie en karakteristieke eigenschap pen van het gebouw maakt de restauratie een financieel moeizaam project. Nu de nieuwbouwplannen van kle dingzaak C A op deze plaats niet doorgaan, wil het bedrijf het gebouw maar al te graag aan de gemeente verkopen. Maar ook de gemeente kan de restauratie zonder hulp van de rijksoverheid niet betalen en heeft daarom zowel bij het mi nisterie van volkshuisvesting als van welzijn, volksgezond heid en cultuur subsidie aan gevraagd. Een subsidie, die tonnen moet bedragen om de toekomstige huren van de ap partementen betaalbaar te houden. Het is de bedoeling van de ge meente om nog dit jaar met de restauratie te beginnen, maar het wachten is voorlopig op de reacties uit Den Haag. De Toscaanse boogstelling op de begane grond en de bijzondere dakconstructies zijn op deze werktekening goed zichtbaar. Deze bouwkundige elementen maken het pand van groot monumentaal belang. LEIDEN - Treinreizigers die vertrekken vanaf station Lammenschans moeten hun plaatsbewijs de kennende maanden kopen in een noodgebouwtje bij het parkeerterrein. Het haltegebouw van het station wordt namelijk verbouwd, zodat zowel het loket als de wachtkamer voor vier maanden gesloten zullen zijn. Beneden aan de trap van het station is nu een tijdelijke 'loketwagen' geplaatst. Het nieuwe plaatskaartenkantoor zal na de verbouwing een stuk ruimer zijn en de wachtkamer zal worden voorzien van centrale verwarming. Daarnaast zal nieuw meubilair worden aangeschaft en wordt het zicht vanuit de wachtkamer op vertrekkende en aankomende treinen verbeterd. (foto Holvast) Muziek In muziekcafé The Jam (Tweede Binnenvestgracht) treedt woensdagavond de groep Stormchild op. De Leidenaars spelen melodieuze hard rock en beginnen daar om 22.00 uur op. In De Branderij (Middel weg) treedt zondagmiddag Scarecrow, een blue grass-for- matie, op. Aanvang 15.30 uur. In het naburige café De Uyl van Hoogland is 'beatwave' van de Leidse groep Les Zazous te horen. Aanvang 16.00 uur. Lezing F.R. Storm spreekt donderdag in het gebouw van studentenver eniging SSR (Hogewoerd 108) over de vraag 'Hoe is de breuk tussen religie en wetenschap te herstellen?'. Aanavng 20.15 uur. Hengelsport (1) Hengelsportvereniging SOVPTT hield een viswedstrijd in de Rijn. Uitslag: 1. T. de Vink 19 stuks-31.00 gram; 2. R. Kikkert 10-21003. N. Ravensbergen 10- 1125; 4. P. v.d. Voort 15-975; 5. P. de Bree 6-600; 6. P. v.d. Bo gaard 5-475; 7. W. van Klave ren 3-200; 8. N. Massaar 1-175; 9. K. de Bree 1-50. Hengelsport (2) Zuid-West viste in de Ringvaart. De uitslag: 1. C. Cornet 656 cm.- 29 stuks; 2. W. Moenen 656-29; 3. J. Boef625-28; 4. B. Ruis 620-27; 5. J. Mazurel 581-26; 6. J. de Os sr. 528-23; 7. H. Moenen 469-23; 8. R. de Bezemer jr. 359-18; 9. J. de Os jr. 301-12; 10. H. v.d. Laan 291-13.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 4