Steeds Kantoor op Schuttersveld examencentrum rijbewijs -c NEXT 30 tot 50 'Politie moet heel terughoudend zijn met inzetten hond' Theorie losgekoppeld van praktijk Proef met sluitings tijden cafés per 1 juni Gebruik computer bij medisch onderwijs Sen me't btacLêeeld Ingebroken in vuurwerkfabriek BREESTRAAT 165, LEIDEN. DINSDAG 20 DECEMBER 1983 Leiden LEIDEN - Met ingang van dinsdag 3 januari zullen er op de tweede verdieping van het kantoorgebouw Schuttersveld 9 heel wat zweetdroppels vallen. Het Centraal Bureau Rijvaar digheidsbewijzen gaat er de theorie-examens afne men. Vorige week stelde het hoofd van de CBR- buitendienst, Van Oort- merssen, het examencen trum officieel in gebruik. Met behulp van audio-visuele mid delen en geavanceerde appara tuur wordt het examen-nieu we—stijl afgenomen door een speciaal opgeleide examinator. De scheiding tussen theorie- en praktijkexamen is met ingang van 1 januari een feit, zij het dat er een overgangsregeling van een half jaar bestaat. Tot 1 juli kan men desgewenst ook nog op de oude manier examen doen. In groepen pen afgenomen. Het Leidse exa mencentrum zal op dinsdag, woensdag en donderdag ge opend zijn. Dagelijks kunnen er zo'n 160 tot 200 kandidaten te recht. Met behulp van 70 dia's en het gesproken woord worden verkeerssituaties voorgelegd en vragen gesteld, die steeds door middel van een druk op de knop met ja of nee beantwoord moe ten worden. De kandidaat heeft voor elke vraag tien seconden bedenktijd. Binnen die tijd kan men zijn/haar antwoord nog cor rigeren. De geëxamineerde mag maximaal tien fouten maken. Dank zij de toepassing van de computer kunnen de uitslagen van de examens onmiddellijk na afloop bekend worden gemaakt. Het verkregen certificaat is voor taan vereist om het praktijk-exa men aan te mogen vragen. Het certificaat blijft drie jaar geldig. Het Leidse examencentrum zal voor de hele regio een functie vervullen. In totaal komen er in Nederland dertig van dergelijke centra. Onder meer in Leid- schendam, Gouda en Haarlem. De kandidaten zijn overigens vrij in de keuze van de examen plaats. Er zijn twee soorten exa mens: voor de categorie motor LEIDEN - De computer als pa tiënt. Op deze manier maken me dische studenten tegenwoordig kennis met hun toekomstige werkkring. Gisteren demon- steerde de afdeling heelkunde in samenwerking met de centrale dienst informatieverwerking van het Academisch Ziekenhuis Lei den een speciaal samengesteld computerprogramma voor het medisch onderwijs. Met het programma kunnen me- disch-studenten (maar ook ver pleegkundigen en paramedici) leren de juiste diagnose te stellen bij een patiënt. De 'patiënten' die in het programma zijn opgeno men hebben een bepaalde aan doening of ziekte. De studenten moeten kiezen uit allerlei moge lijkheden: wat ze aan de patiënt vragen; wat ze aan lichamelijk onderzoek willen doen; welke la boratoriumbepalingen ze willen aanvragen en of er röntengenfo- to's moeten worden gemaakt. Uiteindelijk moeten ze op grond van alle verzamelde gegevens de diagnose stellen. Daarna hebben ze de keuze uit verschillende mo gelijkheden van behandeling. Het programma geeft per onder deel aan waar studenten onjuiste vragen hebben gesteld, te veel la boratoriumbepalingen hebben gevraagd of de patiënt onnodig medicamenten hebben ver strekt. Strafpunten worden er uitgedeeld aan studenten die be slissingen nemen waardoor on nodig onderzoek wordt verricht. Nog meer strafpunten registreert de computer wanneer dit over bodige onderzoek belastend is voor de patiënt en/of extra kos ten met zich meebrengt. Volgens de afdeling heelkunde heeft deze vorm van onderwijs een groot voordeel boven groepsonderwijs waarin nooit ie- ADVERTENTIE FASHION onze voorjaarskollektie komt er aan! vandaar KORTING OP ALLE ARTIKELEN en personenauto's en voor vrachtwagen en autobus. De exa mens kunnen ook in zeven bui tenlandse talen, waaronder Turks, Portugees en Marokkaans worden afgelegd. Desnoods kan men met behulp van een tolk ex amen doen. Het gebouw is even eens voor rolstoelgebruikers toe gankelijk. Van Oortmerssen zei te verwach ten dat een groot aantal kandida ten voor het examen zakt, wan neer ze zich niet terdege voorbe reiden. Niet veel meer dan de helft zal in éën keer slagen, zo is de verwachting, die mede geba seerd is op proefnemingen onder rijschoolhouders en politieagen ten. "Maar het is duidelijk", al dus Van Oortmerssen "dat het CBR het zich nimmer kan ver oorloven de exameneisen aan te passen aan het niveau van de kandidaten. Daarvoor vervult het CBR een te verantwoordelij ke rol op het gebied van de ver keersveiligheid". LEIDEN - De gemeentelijke proef met de sluitingstijden van de ho reca gaat waarschijnlijk per 1 ju ni in. Dat is althans het voorne men van burgemeester Goe- koop. Vijftien cafés mogen dan voor één jaar op zaterdagnacht tot drie uur open blijven. Cafés in Leiden mogen nu op door deweekse avonden tot één uur open blijven en in de weekein den tot twee uur. Van deze regel werd in 1980, eveneens bij wijze van experiment, al eens afgewe ken. Toen mochten drie cafés in de periode mei-oktober zowel vrijdag- als zaterdagnacht tot drie uur open blijven. "Het niet ongunstig verloop" van deze proef was voor burgemeester Goekoop aanleiding om te bekij ken of een definiteve verruiming van de sluitingstijden mogelijk is en een nieuwe proef voor te stel len. Uitspraken van de gemeenteraad hebben tot gevolg gehad dat de komende proef beperkt wordt tot de zaterdag en dat cafés in de Pieterswijk er niet aan mee mo gen doen. Zoals dat geldt voor al le cafés, waarvah vermoed wordt dat ze teveel overlast veroorza ken aan de buurt. Blijkens de criteria die de burge meester heeft gehanteerd komen cafés aan de Beestenmarkt, 2e Binnenvestgracht, Nieuwe Bees tenmarkt, Oude Singel, Steen straat, Garenmarkt, Korevaar- straat en Nieuwstraat voor de proef in aanmerking. Inspraak Alvorens het voorstel van Goe koop wordt uitgevoerd, krijgt ie dereen tot 16 januari de gelegen heid er schriftelijk zijn mening over te geven. De raadscommis sie voor algemene en bestuurlij ke aangelegenheden houdt ver volgens op 23 januari een open bare hoorzitting. Op 1 maart for muleert burgemeester Goekoop naar aanleiding van de inspraak eventueel een bijgesteld voor stel, waarop opnieuw gedurende veertien dagen schriftelijk kan worden gereageerd. Gaat de ge meenteraad vervolgens met het slotvoorstel van de burgemees ter akkoord, dan gaat de proef per 1 juni 1984 in. Op die datum wordt ook een spe ciale commissie ingesteld, die el ke drie maanden verslag zal doen van de proef en twee maanden voor het einde ervan de resulta ten aan de raadscommissie zal voorleggen. dereen aan bod kan komen. Bo vendien geeft het de student al ervaring voordat ze met echte pa tiënten in aanraking komen. "Op deze manier leert de toekomstige arts al vroeg om zelfstandig tot een -zo goed moglijke diagnose en behandeling te komen. Dit is een grote vooruitgang ten op zichte van enkele jaren geleden toen de meeste studenten pas in hun stages met patiënten in aan raking kwamen". Overigens beseffen de opleiders terdege dat dit niet weg neemt dat al deze methodes nooit de echte ervaring kunnen vervan gen die de student pas in zijn co- assistentschap opdoet. Botsing met vijf auto's LEIDEN - Vijf auto's werden gis termiddag omstreeks twee uur flink gedeukt doordat een 77-ja- rige man de Hoge Rijndijk op reed zonder voorrang te geven. Door deze fout botste zijn auto tegen de wagen van een jeugdige Leidenaar. Beide auto's knalden vervolgens tegen geparkeerde wagens. Eén van die voertuigen raakte ook nog een andere auto die was geparkeerd. Vrouw verkracht LEIDEN Een negentienjarige vrouw heeft bij de politie aangif te gedaan van verkrachting. In de nacht van 18 op 19 december drong een man haar kamer aan de Pelikaanhof binnen. Onder bedreiging van een mes ver krachtte hij haar. Burgemeester Goekoop: De Leidse politie en haar honden: het laatste middel vóór het gebruik t i vuurwapen. LEIDEN - "De Leidse gemeente politie krijgt geen enkele com pensatie voor de ruim zeshon derd extra verlofdagen, die poli- tie-personeel tesamen heeft ge kregen in ruil voor de inlevering van prijscompensatie in 1983. De sterkte van de Leidse politie, het werkelijk inzetbare aantal man schappen, daalt zodoende met drie personen. Een ontwikkeling waartegen ik, mede namens de Leidse gemeenteraad, krachtig protesteer". Dat schrijft burge meester Goekoop vandaag aan minister Rietkerk van binnen- 'Vrije dagen tasten sterkte politie aan' landse zaken. Door de bijzondere aandacht van de minister voor de kleine ge meenten en de vier grote steden worden de middelgrote steden extra gedupeerd, meent Goe koop. "De door de korpsleden van Leiden ingeleverde prijs compensatie komt zo in andere gemeenten terecht. U verlangt van de korpsbeheerder een krachtig streven naar optimalise ring van de organisatie en de be drijfsvoering van het korps. Voor het 'eigenlijke politiewerk' moe ten echter wel naar redelijkheid middelen ter beschikking wor den gesteld. Ik verzoek u dan ook de gevolgde wijze van com penseren van de extra rooster- vrije dagen te herzien". LEIDEN - "Met de inzet van poli tiehonden moet grote terughou dendheid worden betracht. Ik onderken dat het dreigen met de hond gemakkelijk overgaat in het gebruiken ervan. Ook deel ik de twijfels aan de beheersbaar heid van de hond bij grootscha lig politie-optreden. Je zag het bij de ontruiming van de Scheep- makerssteeg: de hond keerde zich zelfs tegen de eigen mensen. Je ziet het ook bij de inzet van paarden. Dat leidt alleen maar tot dierenmishandeling". Dat zei burgemeester Goekoop gister avond in de raadscommissie voor politiezaken. De burgemeester deelde de aarze ling van de commissie wat be treft de inzet van politiehonden. Maar hij benadrukte tevens, dat de hond goede diensten verricht bij bijvoorbeeld caféruzies. Het gebruik van de hond als dreiging blijkt effectief. De plaats van de hond in de (gewelds)middelen Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Kraakwachter De meest merkwaardige kraak- actie in de Leidse geschiedenis moet het afgelopen weekeinde hebben plaats gevonden. Twee mensen zouden het brugwach tershuisje op de Blauwpoorts- brug hebben buit gemaakt, zo viel gisteren in de krant te le zen. Kraakwachter in plaats van brugwachter. Een woning annex werkplaats, zo luidde het kraakplan voor dit kabou teronderkomen. "Zeg maar Rob". Hij is degene die zich vrijdagnacht het brug wachtershuisje toeëigende. Geen twee krakers dus. "Toen de politie zondagavond langs kwam. waren we toevallig met zijn tweeën. Ze zullen gedacht hebben dat we het ook samen hadden gekraakt". Gistermid dag rond twee uur trok hij de deur echter al weer voorgoed achter zich dicht. Bij de afde ling bruggen van de gemeente waren ze hem weinig welge zind. Vandaar dat hij maar een punt achter zijn actie zette. In het weekeinde had Rob dus al bezoek van de politie gehad, nadat hij op het bureau mel ding had gedaan van zijn kraakactie. "Ze vonden het maar een beetje raar. Volgens de officier die later ook nog langs kwam, was het huisje he lemaal niet geschikt voor be woning". Volgens Rob wel. "Goed, het was niet zo groot. Maar er was een keukentje, achterin was een wc en van de zolderruimte was best een slaapkamer te maken. Voorwaarde was dan natuur lijk wel dat ik op water en elek triciteit zou worden aangeslo ten". Het bleek Rob al snel dat dat er niet in zat. Gisteren kwam hij in contact met de directie 'bruggen en waterwerken' van de gemeente. "Daar zeiden ze direct: je moet er uit, dit kan niet. Het is verhuurd aan Avi fauna en bovendien gaan we gaan de brug en het huisje bin nenkort vertimmeren. Er was echt duidelijk sprake van inti midatie". Later op de dag is een ambtenaar nog twee keer langs geweest en zou volgens Rob zijn intimidaties een paar keer herhaald hebben. Hem was inmiddels wel zonne klaar dat aan zijn krakerswen- sen niet tegemoet zou worden gekomen. "Dat zat er met zo'n man gewoon niet in". Dus stapte hij op. Blijft de vraag hoe het nu precies zit met het brugwachtershuis je. Is het nog steeds verhuurd aan Avifauna (dat er jaren gele den een souvenirswinkel dreef) en zo ja hoe zit het dan precies met die 'timmerplan- Een vertegenwoordiger van Avi fauna weigert er iets over te vertellen. Na de zin "Ik heb slechte ervaringen met de pers" gaat zijn mond op slot. Als zijn laatste woorden kun nen we nog optekenen: "Infor meer maar bij de gemeente". Namens die gemeente zegt me vrouw J. Noort van directie ge bouwen dat het inderdaad nog altijd verhuurd is aan Avifau na. "Meer kan ik er ook niet over zeggen". Maar in haar ge val lijkt dat geen onwil. Ze voegt er nog wat aan toe: er zijn plannen om het gebouw op te knappen. "Daar is het na tuurlijk wel hard aan toe". Of er vervolgens nog een bepaal de bestemming aan het ge bouwtje wordt gegeven, kan ze nog niet zeggen. "Eerst maar eens opknappen". De 'timmerplannen' worden be vestigd door ambtenaar Ph. Woltering van de afdeling bruggen. "Dat zit al lang in de pen", zegt hij. Van timmer plannen ten aanzien van kra kers weet hij niets. "En ik heb nog even bij mij collega's geïn formeerd, die weten ook ner gens van". Wel wil hij kwijt "maar dat is mijn persoonlijke mening" - dat krakers mis schien wel eens om intimidatie vragen. Als 'bruggenman' heeft hij ook nog een mening: "Het was niet zo verstandig om dit brug- wachtershuisje te kraken. Er zit een hele machinekelder in. Die is weliswaar laatst nog wel door de inspecteur goedge keurd. Maar ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt als daar op eens van alles in gehangen wordt. Misschien slaan dan de stoppen wel door". Dat kraker Rob al weer brug wachter af is, wist Woltering nog niet. "Maar het lijkt me eerlijk gezegd wel het beste r de kra- Boomgrens Willem van Duivenbode had zijn kerst sportshow willen aankle den met de grootste kerstboom van Nederland. Bij de Flora in Rijnsburg had 'Duif een negen meter lange boom geritseld, onbetwist Neerlands langste spar. Het brugwachtershui sje op de Blauwpoortsbrug in goede oude tijden. Klompen en ansichten uit de 'Avifaune Souvenirshop'. (Archieffoto). Van de Flora hadden ze de Leid se organisator al een paar keer gebeld: "Wanneer kom je die joekel nou eens weghalen. Dat ding ligt hier maar te liggen". Probleem was dat Van Duiven- bode geen vervoer kon krijgen. Uitgerekend op de dag dat hij een vrachtwagen had geregeld die lang genoeg was om de kerstreus te vervoeren, kreeg Willem opnieuw telefoon van de Flora: "Ehh, sorry Willem, maar je boom is weg, gesto len". Willem zat met zijn handen in zijn snor, want waar haal je voor 23 december, de dag waarop de kerst sportshow in de Groenoordhallen wordt ge houden, nog even een boom van negen meter vandaan? Van Duivenbode liep er al over te denken om naar de Veluwe te rijden en daar een boom om te hakken of zelfs om even de grens over te tuffen naar Aken waar zijn Flora-boom nu waar schijnlijk naast de Dom staat. Maar op het laatste moment meldde zich alsnog een boom- handelaar die er nog één van acht meter had liggen. Of dat nu de langste kerstboom van het land is, valt te betwijfe len, maar er gaan in elk geval heel wat kaarsjes in. J.V. die de politie ten dienste staan wordt door de Leidse politie als volgt geschetst: Het gebruik van de hond als dreiging wordt toe gepast voordat de wapenstok daadwerkelijk gebruikt wordt. De hond als geweldsmiddel is ernstiger dan het slaan met de wapenstok en het laatste middel vóór het gebruik van een vuur wapen. Door de hond uitdrukkelijk als ge weldsmiddel te zien (behalve bij zoekacties en dergelijke), moet het gebruik ervan ook altijd schriftelijk gerapporteerd wor den. Het dreigen moet worden gemeld in het dagelijkse surveil lance-rapport, het bijten van de hond moet afzonderlek gemeld worden. Is er sprake van licha melijk letsel 'van meer dan gerin ge betekenis', dan moet ook de officier van justitie ingelicht worden. Raadslid Middendorp (PSP) vond dat de honden nooit ingezet moe ten worden om te bijten. Het dreigen alleen zou al voldoende zijn, zo had zij uit eigen ervaring geleerd. Goekoop merkte op, dat er weinig dreiging uitgaat van de hond, als men weet dat hij toch nooit werkelijk wordt ingezet. Middendorp kon de logica hier van niet bestrijden, maar bepleit te dat er dan tenminste langer ge dreigd wordt, voordat de hond wordt ingezet. Tevens vond zij de 'korte lijn' (1.5 tot 2 meter) waar de hond aan zit, te lang. De honden konden overigens wat haar betreft maar beter omge schoold worden tot speurhond. Hoofdinspecteur van politie La Ri- vière zei dat de lange lijn alleen gebruikt wordt voor zoekacties en dat de korte lijn maximaal twee meter is, maar dat in de praktijk de hond vlak achter zijn halsband wordt vastgehouden. Het omscholen tot speurhond vereist een moeilijke en vooral langdurige training. Van de ech te speurhonden zijn er maar een paar in Zuid-Holland. Het was niet de bedoeling van de politie om tot omscholing over te gaan. Wel werd afgesproken dat de honden niet te snel ter plaatse worden gebracht. In .voorkomen de gevallen zal de hondenbriga de zich aan het bureau gereed houden voor eventuele assisten tie. Voordat de brigade wordt in geschakeld dient steeds de vraag gesteld te zijn of het doel niet op minder ingrijpende wijze te be reiken is. Alleen bij ernstige ver nielingen, geweldplegingen en gewelddadig verzet bij aanhou dingen mag van de hond gebruik gemaakt worden. LEIDEN - Bij de vuurwerkfa briek Kat werd gisteravond om streeks acht uur ingebroken. Aangezien het alarm ging moes ten de daders, van wie tot nu toe elk spoor ontbreken, zich snel uit de voeten maken. Ze namen wel twee dozen met vuurwerk mee ter waarde van ongeveer twee honderd gulden. In de Richard Holstraat werd giste ren een vijftienjarige jongen aan gehouden die vuurwerk stond af te schieten. De jongen gaf op waar hij het vuurwerk gekocht had. Nader onderzoek volgt. Dief gepakt LEIDEN - De politie hield van nacht omstreeks één uur een 32- jarige man op de Corbuloweg aan die even daarvoor uit een au to een radiocassette-recorder en boxen had gestolen. Voorbijgan gers zagen hoe de man de spul len stal. De auto waarin de 32-ja- rige reed bleek by nader inzien op 10 december in Utrecht te zyn gestolen. -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3