LEIDSCH 1SÉ DAGBLAD Generaals voor reeliter Bisschop Bluyssen vraagt om ontslag Debat EG-begroting mislukt PROEF Rechtbank houdt uitlevering Rienk Kamer aan VS open Nieuwe Argentijnse president kondigt onderzoek aan Zwakke gezondheid geeft doorslag Nog eens 700 banen weg Air Holland mag beperkt vanaf Schiphol vliegen Duitse douane in Kokerjuffer LEIDSCH DAGBLAD WOENSDAG 14 DECEMBER 1983 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 37268 Directeur: G. Koopman Postbus 54 Hoofdredacteur: drs. J. W. E. Metselaar rt.icTnrircu 2300ABLekfen Adj. hoofdredacteur: R, D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voor tel.nrs. zie cotolon DEN HAAG (GPD) - Nederland hoeft België niet om uitleve ring te vragen van de Brabant se zakenman Rienk Kamer. De Haagse rechtbank verwierp daarmee vanmorgen de eis die Kamer in een kort geding had gesteld. Kamer probeerde op die manier te verhinderen dat België hem zal overdragen aan de VS, die inmiddels om zijn uitlevering hebben gevraagd. Volgens mr. Bakker, vice-presi dent van de Haagse rechtbank, is de Nederlandse justitie nog niet in staat om Kamer te be rechten. Het onderzoek naar Kamers financiële manipula ties zal nog geruime tijd duren. Kamer wordt ervan verdacht beleggers voor miljoenen gul dens te hebben opgelicht met het project American Land Program. De rechtbank is het niet eens met Kamer dat België de Ne derlandse soevereiniteit heeft geschonden tijdens zijn aan houding in de Belgische encla ve in Nederland Baarle-Her- tog. Ook vond mr. Bakker dat Kamers transport naar België over Nederlands grondgebied geen verkapte uitlevering is geweest. STRAATSBURG (GPD) - De on derhandelingen tussen de Euro pese lidstaten en het Europese parlement in Straatsburg over de begroting van de Gemeenschap voor 1984, zijn op niets uitgelo pen. Na ruim vijf uur vruchteloze discussie constateerde parle mentsvoorzitter Piet Dankert dat verder praten geen zin had en verlieten de vertegenwoordigers van het parlement unaniem de zaal. Er heerste grote verontwaardiging bij de parlementsleden over de starre opstelling van de lidstaten bij de vaststelling van de 62 mil jard gulden tellende begroting. De vraag bleef echter of het par lement nu de tanden zal laten zien en de begroting morgen bij de stemmingen zal durven te ver werpen. Over het nut van zo'n harde in greep is het parlement verdeeld. Een groot aantal leden vreest dat verwerping de crisis, waarin Eu ropa zich bevindt sinds de mis lukte topconferentie in Athene, alleen maar zal verergeren. Het parlement zou dan de schuld krijgen van de financiële proble men die daardoor met name voor de Europese boeren zouden ont staan. Een andere groep in het parlement wil via verwerping een politieke daad stellen om duidelijk te ma ken dat de huidige besluiteloos heid in Europa doorbroken moet worden. Doordat de Europese regeringslei ders in Athene geen overeen stemming over de landbouwbe- zuinigingen wisten te bereiken dreigt Europa in 1984 vijf miljard gulden te kort te komen op de landbouw. De Europese com missie heeft inmiddels aange kondigd volgende week nu zelf met voorstellen en besluiten te komen om te doen wat in haar vermogen ligt om de landbouw minder duur te maken. 36 PAGINA'S BUENOS AIRES (AFP/UPI/AP) - De nieuwe Argentijnse regering van president Alfonsin zal maatregelen nemen tegen leden van het vroegere militaire regime in dat land. Alfonsin, die zaterdag werd geïnstalleerd, zal een gerech telijk onderzoek instellen naar hen die zich hebben schuldig gemaakt aan "terreur, marteling en moord on der de gehele Argentijnse samenleving". ZEIST Actrice Marijke Merckens serveerde gisteren saté in het KNVB-sportcentrum in Zeist. Ruud Gullit (midden) en Gerald Vanenburg (links) lieten zich de Indische maaltijd goed smaken op de eerste dag van het trainingskamp voor de wedstrijd tegen Malta aanstaande zaterdag. Marijke Merckens had zich verplicht tot het maken van de Indische maaltijd na het verliezen van een weddenschap met Ruud Gullit in de Frank Kramer-show. (Foto anpi De jurist Alfonsin, een voorvechter van de mensenrechten, liet van ochtend weten in dat kader stap pen te zullen ondernemen tegen negen generaals en admiraals die tussen 1976 en 1982 deel hebben uitgemaakt van drie militaire junta's. Ook tegen individuele personen van wie wordt ver moed dat zij een aandeel hebben gehad in de zogenaamde 'vuile oorlog' zullen bewijzen worden verzameld om een proces te be ginnen. Bij deze terreuracties in de jaren zeventig tegen linkse verzetsgroepen kwamen duizen den om en 'verdwenen' tiendui zenden Argentijnen. Alfonsin zei dat de drie leden van de junta, die presidente Isabel Peron in 1976 afzette, voor de hoogste krijgsraad zullen moe ten verschijnen. De Argentijnse militaire leiders waren de afgelopen zeven jaar verantwoordelijk voor wat velen beschouwen als de zwartste pe riode uit de geschiedenis van Ar gentinië. Deze werd tevens ge kenmerkt door een enorme achteruitgang van de economie en de vernederende nederlaag te gen Groot-Brittannië in de Falk land-crisis. Zoals hij in zijn verkiezingscam pagne al beloofde, stelde Alfon sin voor de militairen en andere verantwoordelijken voor de ter- reurcampagne in drie catego rieën te berechten: diegenen die bevel gaven en toezicht hielden, diegenen die zich bij uitvoer van de bevelen te buiten gingen aan "wreedheid, perversiteit en heb zucht" en diegenen die voorna melijk de bevelen uitvoerden. Onder de ex-juntaleden die zul len worden berecht, bevinden DEN BOSCH (GPD/ANP) - Mgr. drs. J.W.M. Bluyssen, bisschop van Den Bosch, heeft om ge zondheidsredenen aan de paus ontslag gevraagd uit zijn func tie. Bluyssen is sinds 1966 bis schop van Den Bosch als opvol ger van mgr. W. Beckers. De art sen van de bisschop hebben hem na een uitvoerig harton- derzoek geadviseerd zijn func tie op te geven. Er is bij de 57- jarige bisschop een blijvende verzwakte capaciteit van de hartspier geconstateerd. Bisschop Bluyssen heeft besloten het dringende advies van zijn art sen op te volgen, vooral omdat hij heeft ervaren "hoezeer de veelomvattende verantwoorde lijkheid van een bisschop, zeker in deze tijd, volledige inzet en be schikbaarheid vraagt". Dat schrijft hij in een brief aan zijn Veel bewolking Veel bewolking en vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur om het vriespunt, middagtemperatuur van 2 graden in Groningen tot 6 gra den in Zeeland. Matige wind, uit zuidelijke richting en aan de kust krachtig. 15 December 1983. Zon op: 08.41 uur, zon onder: 16.29 uur. Maan op: 14.17 uur, maan onder: 02.51 Mgr. Bluyssen. (foto anpi priesters en naaste medewer kers. In maart van dit jaar onderging mgr. Bluyssen een geslaagde hartkransoperatie. Na enkele maanden kreeg hij echter last van vermoeidheidsverschijnse len en bleek een nader onder zoek nodig. Daaruit trokken de artsen bovengenoemde conclu sie. Bluyssen heeft, gelijk met zijn ontslagaanvraag, ook de aan vraag voor een hulpbisschop in getrokken. In de brief aan zijn medewerkers schrijft de bisschop dat het be sluit hem bijzonder zwaar is ge vallen en dat dat ongetwijfeld ook zal gelden voor zijn mede werkers. Hij dankt iedereen voor zijn steun, „want", zo schrijft hij, „het is geen penitentie om bis schop te zijn in moeilijke om standigheden als je van zoveel mensen vertrouwen geniet". In een reactie op het aftreden van de bisschop zei H. van Onna, se cretaris van de Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) in Den Bosch, vanochtend dat Bluyssen klem zat tussen de ge wone gelovigen en "mensen die zichzelf in de rk kerk als leiding gevend beschouwen". In de VPW zijn meer dan 240 van de 700 priesters en pastroale werkers van het bisdom ver enigd. Van Onna noemde Bluyssen een prachtig voorbeeld van een bis schop die mens is gebleven. Volgens de Tilburgse deken L. Bijl had bisschop Bluyssen zich aan gesloten bij de koers van de zg. Mariënburggroep. Dat is een groep rooms-katholieken die pleit voor een doorbraak in de verstarring van de rk kerk. Bluyssen heeft er onder meer voor gepleit dat gescheiden men sen die een nieuwe relatie zijn aangegaan, worden toegelaten tot de sacramenten. zich onder anderen landmacht- generaal Jorge Videla, Roberto Viola en generaal Galtieri. De partij van Alfonsin heeft in de Kamer van Afgevaardigden een absolute meerderheid. Zijn plan nen zullen dan ook niet op enige tegenstand van betekenis stui ten, ook al omdat de Peronisten zich eveneens als voorstanders van strafmaatregelen hebben verklaard. Hoe de Argentijnse strijdkrachten erop zullen reage ren moet worden afgewacht. Na de Falklandoorlog en de diepe economische crisis waarin het land verkeert lijkt de rol van de militairen uitgespeeld. Investeringen nog niet te verwachten pagina Exportkansen voor nieuwe fregatten pagina 5 Israël beschiet PLO-stellingen pagina 7 Oranje ongewijzigd in Kuip tegen Malta pagina 19 Nieuwe plannen bij Hoogovens: IJMUIDEN (GPD) - Bij Hoogovens IJmuiden zullen ruim 700 banen meer verdwijnen dan werd aan genomen in het structuurplan dat het staalbedrijf midden 1982 publiceerde. Dit heeft het bedrijf vanmiddag bekendge maakt. Hoogovens zal warm bandwalserij 1 tegen het eind van 1985 sluiten en andere wal- serijen aanpassen. In het geheel genomen zal de warmgewalste capaciteit van Hoogovens met een miljoen ton afnemen. De aangepaste plannen van Hoog ovens houden in dat over drie jaar het aantal personeelsleden ongeveer 16.000 zal bedragen in plaats van de voorziene 16.700. [jëóHet Motorhuis jvondellaan 80. Lelden Tel 071 -76 9313 DEN HAAG (GPD) - De nieuwe chartermaatschappij Air Holland mag ook vanaf Schiphol vliegen, zij het alleen met vliegtuigen die Las Pal- mas en Tel Aviv als bestemming hebben. Aldus blijkt uit de voorlopige uitspraak die de Raad van State vandaag heeft gedaan in het beroep dat Block had aangespannen. De minister van verkeer en waterstaat had John Block, oprichter van Air Holland, alleen vergunning voor vluchten vanaf Rotterdam en Zuid- Limburg gegeven. Block had gevraagd om vernietiging van dat besluit, omdat hij met de voorgenomen vliegtuigen, twee Boeings-727, niet van de twee toegesta ne luchthavens zou kunnen vertrekken bij volle belading. In de voorlo pige beschikking meent de Raad van State dat er te weinig grond is voor de vrees van KLM, Martinair en Transavia dat zij ernstig financieel nadeel zouden ondervinden als Air Holland ook vanaf Schiphol mag vliegen. Anderzijds heeft de Raad geconcludeerd dat Air Holland niet meer gege ven hoeft te worden dan het recht van Schiphol naar Las Palmas en Tel Aviv te vliegen. In andere gevallen moet hij toch vanaf Rotterdam en Zuid-Limburg, desnoods met minder passagiers. De definitieve uit spraak van de Raad van State wordt over acht maanden verwacht. Na een langdurige pe- tSPwi riode van voorberei- djpg en stukje, maar vooral van grote aarzeling, is het dan zo ver: het kabinet is bereid uit- keringsgelden te besteden aan werkgelegenheidsprojecten. Dit ex periment met het zogenoemde 'te rugploegen' van uitkeringen wordt nu voor het eerst toegepast in de bouwnijverheid en levert het eerste jaar werk op voor 3500 bouwvak kers die langdurig werkloos zijn ge weest. Met een betrekkelijk kleine uitgave van 100 miljoen gulden door het rijk, met een besparing van 200 mil joen op sociale uitkeringen en met investeringen van 500 miljoen door anderen, zoals gemeenten en wa terschappen, wordt straks een be gin gemaakt met een omvangrijk pakket aan projecten. Ook de ge meente Leiden kan nu een aantal werken uitvoeren die tot de dag van gisteren voor jaren op de plank wa ren gelegd. Middenin de grootste economische malaise sinds de jaren dertig stemt een dergelijk plan van de regering tot een bescheiden vreugde. Be scheiden omdat het een veeg te ken blijft dat met behulp van grote bedragen uiteindelijk toch maar een beperkt aantal mensen voor een korte periode aan de slag kan. Maar deze bouwvakkers, vooral de langdurig werklozen onder hen, hebben daarna wel een grotere kans om weer aan de slag te ko men. Het stemt ook tot vreugde dat het kabinet het aandurft sociale uit keringen terug te ploegen in nuttig werk. Dit getuigt in elk geval van het besef dat enige vorm van sti mulering van de bedrijvigheid, ook in deze tijd, mogelijk is. Bovendien wordt er 200 miljoen bespaard op de uitkeringen, ook geen kleinig heid. Het zou echter een vergissing zijn te denken dat we nu het ei van Columbus hebben ontdekt. Door zeer strikte voorwaarden te stel len heeft minister De Koning (so ciale zaken en werkgelegenheid) zijn best gedaan om concurrentie vervalsing te voorkomen. Het heeft immers geen zin bestaande werk gelegenheid bij nu nog bestaande ondernemingen te vernietigen met behulp van royaal gesubsidieerde werkgelegenheidsprojecten. Dat zou alleen maar leiden tot extra verlies van werkgelegenheid en tot een zinloze kapitaalvernietiging. Toch rijst in dit verband de vraag of de werkgelegenheid bij nu nog be staande bedrijven niet wordt be dreigd, maar dan op iets langere termijn. Immers, allerlei werken die toch ooit zouden moeten worden uitgevoerd, zijn nu naar voren ge haald in de tijd waardoor de moge lijke orderpakketten in de toekomst worden uitgedund. De bedrijfstak die nu van deze forse investeringsimpuls profiteert, de bouwnijverheid, wordt er echter niet van zelf gezonder door. Het is immers uitgesloten dat de bouwnij verheid zou kunnen terugkeren naar hetzelfde niveau van produk- tie en werkgelegenheid als in die mooie dagen van de hoogconjunc tuur. Het structuuronderzoek bouw nijverheid heeft weliswaar tot zeer verdeelde conclusies geleid, maar de dikste rapporten vlakken niet uit dat het niet meer zal worden zoals het is geweest. Er is nog veel werk 1e doen, in de verkrottende binnensteden, in de monumentenzorg, en misschien ook bij de bouw van nieuwe fabrie ken, maar het zal te weinig blijken om al die bouwvakkers die nu nog werkloos zijn, weer aan de slag te helpen. Met die harde waarheid voortdurend in gedachten is het goed om te zien dat met de uitkeringsgelden soms nog wel iets meer kan worden ge daan dan deze alleen maar via een loket of de bank uit te keren. Het experiment biedt echter geen soe laas voor de structurele werkloos heid in de bouw noch is het een antwoord op de algemene econo mische problemen die om een op lossing schreeuwen. OCCASION-SPECIALIST een vol jaar garantie mogelijk. Keuze uit Alkemadeiaan 1Roeiolarencsveen I nrifml I I 100 sluks ,el 01713"2866 - 2073 ENSCHEDE (GPD/ANP) - Twee opsporingsmedewerkers van de Duitse douane in burger hebben vorig jaar het Enschedese jonge rencentrum 'De Kokeijuffer' be zocht om drugs te kopen. Burge meester Wierenga van Enschede zei dit gisteren in een gemeente raadsvergadering. Een rijksamb tenaar, van wie hij de naam niet wilde noemen, heeft dit onlangs tegenover de politie verklaard. Ook zouden de Duitse recher cheurs jongeren uit de Bondsre publiek, die in het centrum drugs hadden gekocht, naar de grens hebben gevolgd om hen te controleren. De Duitse beamb ten zouden hun actie niet van te voren met de Enschedese politie hebben overlegd. EEN ÉCHT COMPLETE KRANT. OVERWEREIJISTADENIANI). Ja, ik wil uw krant: 4 weken op proef voor f 9,50, öf noteer mij voor een kwartaalabonnement (f 61,25); vóór het abonnement ingaat, ontvang ik de krant 2 weken gratis. Naam U kunt deze bon opsturen naar het Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden. Of u kunt even bellen, (071 - 144941).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 1