Beresteyn wordt toevluchtsoord voor rustzoekers LMHC viert het 65-jarig bestaan, opent clubhuis en begint op kunstgras Slecht weer 'stoort' jamboree on the air Voormalig internaat krijgt nieuwe bestemming Stad en rand VOORSCHOTEN - Eenzame mensen, mensen die thuis niet meer welkom zijn en mensen die onder spanning hebben geleefd en er nodig een tijdje uit moeten, kunnen van nu af aan terecht in het Voorschotense gebouw Beresteyn. In een bijgebouw van dit voorma lige jongensinternaat aan de Leidseweg hebben kloosterlingen van de orde der Mont- fortanen een rusthuis ingericht met acht eenpersoonskamers en drie tweepersoonska mers. Het gebouw is omgedoopt tot 'Montfórthuis' en in en rond de gebouwen kunnen de mensen "tot zich zelf komen". Het is de bedoeling dat ze weer vertrek ken zodra ze zijn aangesterkt en "het leven weer aankunnen" "We zullen hen direct bij aan komst zeggen dat het de bedoe ling is dat hun verblijf hier tijde lijk is", zeggen de drie Montfor- tanen die zich bezig houden met de dagelijkse leiding van het huis. "We willen namelijk zoveel mogelijk mensen een kans geven om hier tot zichzelf te komen". Op welke manier de mensen tot zichzelf komen, is niet bij voor baat te zeggen."Het parool is hier vrijheid-blijheid", zegt Diederen, één van de drie gastheren. "De mensen moeten zelf invullen wat ze willen doen. Ze moeten zich hier thuis voelen. Schema's heb ben we niet. Sommige mensen zijn het meest gediend met rust en willen lekker door het bos wandelen, dat rond het huis ligt. Anderen willen juist praten". Zijn collega J. Corbeij benadrukt dat er alleen gepraat wordt wan neer de bezoekers dat willen: "Het contact moet van de gasten uitgaan. De opzet is hier niet zo danig dat we zeggen: "nu je hier door Paul van der Kooij bent, móet je praten". Het is meer iets van: wij lopen hier de hele dag rond en als mensen wil len praten, hoeven ze alleen maar naar ons toe te stappen. Tijdens, een ommetje lopen ze ons zó te gen het lijf'. Dallas Ook in de gemeenschappelijke ruimte kunnen ze de Montforta- nen treffen. De kloosterlingen lo pen geregeld rond in deze ruimte waar tweemaal daags een warme maaltijd wordt geserveerd en waar de gasten kunnen doen wat ze willen. "Ze kunnen hier een krantje lezen, praten of 'kastje kijken'. Sommigen moeten nu eenmaal toch Dallas zien", zegt F. Diederen met een klein lachje rond zijn mond. Tijdens de vele besprekingen de afgelopen maanden over de toe komst van het gebouw, hebben de mannen verschillende plan nen onder de loep genomen. Aanvankelijk wilden zij daklo-' zen gaan opvangen en leek het hen eveneens een goed idee om een opvanghuis te beginnen voor jeugdige mensen die van huis zijn weggelopen. Deze plannen bleken echter niet haalbaar: "Voor niet-gespeciali- seerde mensen zoals wij is dat te moeilijk", zegt Diederen. "Je hebt beroepskrachten nodig voor zulk soort initiatieven. En daarover beschikken wij nu een maal niet". Hij denkt dat dat ook niet nodig zal zyn voor het gas tenhuis: "Mensen die professio nele hulp nodig hebben, moeten hier doodeenvoudig niet naartoe komen. Wél is het mogelijk dat mensen die ergens anders pro fessionele hulp krijgen, hier overdag verblijven. Dat is okee" Zielig doen De opvang van dit soort gevallen behoort tot de mogelijkheden omdat de Montfortanen nauwe banden onderhouden met pro fessionele hulpverleners. Het zijn ook deze hulpverleners ge weest die de afgelopen maanden raadgevingen hebben gegeven en hebben gezegd dat er behoef te is aan een gastenhuis. "Er zijn erg veel moeilijke situaties op so- De drie gastheren op een bankje voor het Voorschotense 'Montforthuis' waar mensen "tot zichzelf kunnen komen". Vlnr. A. van Noyen, J. Corbeij en F. Diederen. "De mensen wordt hier niets opgedrongen. We zullen ook zeker niet zeggen dat de oplossing voor al hun problemen bij de Heer ligt". (foto Holvast) ciaal en maatschappelijk ge bied". zo is Diederen duidelijk geworden. Ook wanneer het gastenhuis een maal draait zullen deze contac ten met de dienstverlenende sec tor van groot belang zijn. "Veel mensen die hier komen, zullen hier komen op aanraden van hun arts of maatschappelijk werker", zegt Diederen. Daarnaast zal de leiding van het Montforthuis regelmatig over leggen met deze instanties om samen een definitieve oplosing te zoeken voor de mensen die in het gastenhuis zijn terecht geko- Bovendien wordt samen met hulp verleners onderzocht of de men sen die om onderdak vragen in het huis, werkelijk zo zielig zijn als ze zich voordoen. Diederen: "Het klinkt een beetje cru, maar iedereen kan wel een zielig ver haal ophangen. En we kunnen niet zomaar iedereen opnemen. We moeten ervoor waken dat we geen mensen huisvesten die een goedkope vakantie willen heb ben voor 45 gulden per dag, all in. We zullen dan ook vaak aan de mensen vragen: heeft Uw huisarts hier weet van? Of: kan ik met iemand contact opnemen die weet heeft van jouw moeilijk heden?". Hij geeft toe dat hij niet altijd tijd zal hebben de achtergronden van een nieuweling goed uit te plui zen: "Wanneer hier iemand 's avonds laat aanklopt zullen we hem niet zomaar wegsturen, maar zeggen: 'Pak 'n bed'. Wan neer de volgende dag dan blijkt dat zijn problemen van een ande re aard zijn dan hij had voorge spiegeld, kunnen we hem alsnog elegant weigeren". Gelovig Ook op andere gronden kunnen mensen worden geweigerd. Zo zullen de gastheren zorgvuldig bekijken of de nieuweling een beetje past bij de mensen die reeds in het huis verblijven. Die deren: "Je kunt niet zomaar ie dereen bij elkaar stoppen". Het kost hem moeite aan te geven welke mensen niet bii elkaar pas sen. "Grote leeftijdsverschillen zouden bijvoorbeeld voor pro blemen kunnen zorgen", zegt hij. Hij benadrukt dat bij de toelating niet zal worden gelet op geloof sovertuiging van de gasten. "Ie dereen is welkom", zegt hij een voudig. Ook tijdens het verblijf zulen de mensen er weinig van merken dat hun gastheren gelo vig zijn. Hooguit zullen ze wor den geconfronteerd met de huis regel dat vóór iedere maaltijd een moment stilte in acht wordt genomen. Bovendien krijgen ze te horen dat mensen die daar be hoefte aan hebben, in het hoofd gebouw naar de kerk kunnen gaan. Daar is een namelijk een kapelletje waar enkele keren in de week de mis wordt gelezen". Er wordt echter niets opgedron gen. "We zullen hier heus geen gespreksrondes houden", besluit gastheer A. van Noyen. "Even min zullen we tegen de mensen zeggen dat de oplossing voor al hun problemen bij de Heer ligt, en dat alles weer over gaat wan neer ze goed bidden". MAANDAG 17 OKTOBER 1983 MAANDAG Leiden Kijkhuis - 'Lianna', 20.00 en 22.15 uur Plantage 16 - bijeenkomst voor vredes demonstratie, 20.00 uur 't Breehuys - meidenavond in kader van week tegen kruisraketten, 20.00 uur Wassenaar Gemeentehuis De Paauw - gemeete- raadsvergadering, 19.30 uur DINSDAG i 22.15 't Breehuys - 'Anti Pershing Cafe', 20.00 uur Dienstencentrum Binnenstad, Zeeheldenbuurt - voorlichting over ouderenbonden, 14.00 uur; Rijksmuseum voor Oudheden - le zing drs. H.J. Krispijn over 'Mu ziek in spijkerschrift', 20.00 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - kindermiddag met gamelan-mu- ziek, 14.00 uur. Buurthuis Groenoord - sjoelwed strijd, 14.00 uur Buurthuis Op Eigen Wieken - vi deofilms, 14.00 uur Oegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg - werkgroep 'Oegstgeest zonder obstakels' presenteert onder zoek, 20.00 uur APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr. 14 okt. tot 21 okt. door: Doeza Apotheek, Doezastraat 31, tel. 121313 en Apotheek Boehmer, Florijn 19. Leiderdorp, tel. 894400. WIJKVERPLEGING Leiden Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noor den van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. Kruisgebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13- 14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, Zoeterwoude per bus naar demonstratie ZOETERWOUDE - Zoeterwoude- naren die tegen de komst van nieuwe kernwapens in Europa zijn kunnen zaterdag 29 oktober met de bus naar Den Haag. Daar wordt de grote landelijke vredes demonstratie gehouden. Drie in woners van Zoeterwoude heb ben het initiatief genomen om gezamenlijk vanuit Zoeterwoude met een bus te vertrekken. De autobus vertrekt 29 oktober om half elf vanaf de Christus Die- naarkerk aan de Kerklaan. De demonstratie begint om 12.00 uur. Rond de klok van vijf uur hoopt men de terugweg te aan vaarden. Kinderen tot tien jaar kunnen voor half geld mee. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Paulien van Yperen (tel.2345), Lia Groen (2770) en Corry Wou ters (2753). Bij genoemde adessen is tevens ac tiemateriaal zoals stickers, but tons en affiches verkrijgbaar. Twee jonge leden van de Oegstgeester LMHC komen door een levensgrote tekening van hun clubsymbool met foto's die het verbrande en nu weer opgebouwde clubhuis tonen. (foto Holvast) VOORSCHOTEN - "Hier Serge, hier Rusland". Soortgelijke kre ten kwamen het afgelopen week einde uit een immense zendin- stallatie rollen die was opgesteld in het Voorschotense padvin dershuis 'De Kimshoeve'. Zeven tig padvinders en vijf zendama teurs uit Voorschoten en Leiden zochten vanuit deze boerderij aan de Lórd Baden Powellweg contact met collega's "over de hele wereld" om een ware "jam boree on the air" te ontketenen. "We hebben met elk land in Euro pa wel gehad", verklaart zender Ed Wigbers nonchalant. Ook eni ge padvinders in Afrika en de de westkust van de VS kregen te horen hoe de Voorschotenaren het maakten. Wigbers: "In zo'n praatje vertel je meestal iets in de trant van: we heten Kimball O'Haragroep, we zitten hier op een zolder, in een klein dorp, zo veel kilometer van Amsterdam en het weer is niet zo best. Ook verklappen we dat we zeventig leden hebben en dat we dit weekeinde van vrijdagnacht twaalf uur tot zondagmiddag half drie gekluisterd hebben ge zeten aan het zendapparaat. Erg hoogdravende gesprekken zijn het niet", zegt hij lachend. "Maar het is al heel leuk en gek om ge woon maar even te praten met ie mand in Rusland", vult Marian van den Hul aan. "En", zo ver volgt ze, "soms kun je eenvou digweg niet diepgravend praten omdat de verbinding zo slecht Het slechte weer is hier volgens Wigbers schuldig aan: "Door die storm hebben we moeilijk con tact kunnen maken en konden we niet zo heel ver komen. Vorig jaar ging het beter en hebben we nog contact kunnen maken met stations in Australië en het Verre Oosten". Hij heeft echter goede hoop dat het volgend jaar beter zal gaan wan neer Voorchoten voor de negen de keer meedoet aan de jambo- Precies een jaar na afbranden kantine rnrnSTOTTTTCiT - r>(» ramn?nnpH maanHpn v#»rhpiit»ri maar llitVp- Op de VTaag of de na£ OEGSTGEEST - De rampspoed die de LMHC verleden jaar met het afbranden van het clubhuis trof, is in een tijd van precies een jaar veranderd in voorspoed. De Oegstgeester hockeyclub hield zaterdagmiddag een receptie ter gelegenheid van het 65-jarig be staan, de opening van het nieuwe clubhuis en de ingebruikname van het kunstgrasveld. Dat laatste gebeurde door een de monstratiewedstrijd van De Boe kaniers (een vriendenclub van tophoekeyers met o.a. Pierre Hermans, Tom van 't Hek en Maarten van Grimbergen) en de selectie van trainer Oltmans. De Boekaniers wonnen de vriend schappelijke wedstrijd met 4-5. De vele belangstellenden hoorden burgemeester Sj. H. Scheenstra met een terugblikkende toe spraak het clubhuis officieel ope nen. Daarna onthulde de eerste burger het tegeltjestableau aan een wand van het fraaie, in mo derne stijl opgetrokken onderko men. De tegeltjes vermelden de naam van hen die voor honderd gulden zegels verkochten ten ba te van het kunstgras. LMHC-voorzitter B. M. Goslings noemde in zijn speech O. Mi- chiels van Kessenich de vader van de tweeling (clubhuis en kunstgras), die na precies negen maanden verheugd maar uitge put op een geslaagde bevalling kan terugzien. Hiermee gaf de medicus aan wie de voortduren de zorg droeg voor de twee aan winsten. Op de vraag of de naam Oegstgeest al is verbonden aan de naam LMHC "Leiden" moest de prae- ses het antwoord schuldig blij ven en kwam niet verder dan: "We hebben er wel aan gedacht." Dominee Da Costa doet intrede in Oegstgeest OEGSTGEEST - Dominee R.E. da Costa heeft gisteren zijn intre de geclaan in de hervormde ge meente van Oegstgeest. Zijn be vestiger was dé plaatselijke pre dikant J.J. Kooman. Voor dominee en mevrouw Da Costa is Oegstgeest niet onbe kend. Zij woonden er al ruim ze ven jaar. Zij studeerde toen kunstgeschiedenis en hij theolo gie. In 1978 werd ds. Da Costa predi kant in het Zeeuwse Wolphaarts- dijk. Poppenkast In het multifunctioneel centrum De Eendenkooi (Zoeterwoude- Rijndijk) is dinsdagmiddag een poppenkastvoorstelling 'voor de kleintjes'. De voorstelling be gint om 14.00 uur. Lustrumfeest Het eerste lustrum van multifunc tioneel centrum De Eendenkooi wordt op zaterdag 22 oktober uitgebreid gevierd met een groot lustrumfeest in de sport hal. 's Middags is er een kinder theater en presenteren de plaat selijke verenigingen zich op een mini-kermis. Vanaf 20.00 uur 's avonds is het feesten geblazen met optredens van Alexander Curly, Babe en Donna Lynton. Als bands zijn The Fellows en Burts Jazzband gecontracteerd. PvdA De Oegstgeester afdeling van de Partij van de Arbeid heeft voor een openbare ledenvergadering het prominente lid Stan Poppe uitgenodigd. Hij zal vanavond in gebouw Taberna, Juliana- laan 1, Oegstgeest, vanaf kwart over acht praten over de huidi ge sociaal-democratische crisis. Operette Leiderdorp krijgt een operette-ge zelschap. Morgenavond, 18 ok tober, is in de aula van de school De Schakel de oprich tingsvergadering van de operet tevereniging. Belangstellenden zijn vanaf acht uur welkom. Kinderboeken Als een voortvloeisel van de kin derboekenweek, die dit jaar van 5 tot 15 oktober werd gehouden, is er woensdag 19 oktober een voorstelling van het poppen theater van Koos Wieman in de Muzenhof in Leiderdorp. Gratis kaarten zijn te verkrijgen in de bibliotheek. De voorstelling is bedoeld voor kinderen van vijf tot twaalf jaar. Film Vanwege het slechte weer worden in het Voorschotense Green- way-theater dinsdag- en woens dagmiddag extra voorstellin gen van de griezelfilm De Lift gegeven. Aanvang op beide middagen is kwart voor vier. LEI DSC H -£L DAGBLAD HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Post uitsluitend aan Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Ook i?i Zoeterwoude Jamboree-on-the-air. In het thuishonk i mogelijke contacten te leggen. de scouts probeert hier een zendamateur zo ver (foto Holvast) Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19 30 uur). Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te voldoen Restitutie is met toegestaan Indien een r verstrijken van de abonnementsperiode geen opzegging is ontvangen, volgt automatische verlenging 3203571 tnv Damia Holding BV te Haarlem Jaarabonnement 233.50 Per oost f322 90 (Autom betaling) Losse nummers 0.85 Directie: G Koopman Ad| dirN Quakernaat Hoofdredacteur: Drs. J. W E Metselaar Adj Hoofdredacteur: R. D. Paauw Alg. redactiechef: A van Leeuwen Plv. Alg redactiechef Commentaren W F J W.rtzen A A van Brussel Rubriekchefs J Kroon (stad) B W. T Jungman (plv) WFJ Wirtz (bin./buit./ec J Ruygrok-Hoogeveen (plv) P. J de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) W C. H. Schrama (feature) tel. 071-144941. tst 219 Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a in: Bonn. Brussel, Londen, Parijs. Washington. Beiroet. Rome. Madrid. Me'xico en Wenen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 2