-c Opnieuw jamboree via de ether BB ten grave gedragen Folder niet overal op balie Padvinders uit streek leggen wereldwijd contacten Weer bloembollenmarkt in Lisse Omleiding Hoogniade kan in 1986 klaar zijn VRIJDAG 14 OKTOBER 1983 Streek 3" Loek Geertsen en Chris Zuiderduin van de Lissese Kaninefaten bezig met de laatste loodjes voor de jota. Een antenne van 12Vz meter moet zorgen voor goede verbindingen dit weekeinde. (Foto Holvast) LISSE/KATWIJK - Het komende weekeinde wordt voor de 26e keer de 'Jamboree on the Air' (JOTA) gehouden. Pad vinders - of scouts zoals ze nu al weer enige jaren in ons land heten - uit al le delen van de wereld komen met elkaar in contact door middel van radiozendapparatuur. In de duin- en bollenstreek zijn gedurende twee dagen scouts en zendamateurs actief in het radioverkeer. In Lisse zijn de 'Kaninefaten' en de 'Kimball O' Harastam' van de partij en in Katwijk de zeeverkenners. Ook in Zoeterwoude (de 'St. Christoffelgroep', in het club- gebouw achter het gemeente huis) en Voorschoten ('Kim ball O Haragroep', die is ge huisvest in de Kimshoeve aan de Baden Powellweg) doen scoutinggroepen mee aan de JOTA. Bij de laatste groep wordt zaterdag een speciaal 'jotafeest' gehouden. De opzet achter het moderne spel in de ether is het maken van internationale contacten. Scouting kent een sterke inter nationale verbondenheid. Elke vier jaar wordt ergens in een van de aangesloten landen de wereldjamboree gehouden waar om en nabij de 30.000 scouts aan deelnemen. Toch vormen zij slechts een klein deel van de vele aangesloten leden. De zeer hoge reiskosten zijn veelal een belemmering door Kees van Kuilenburg voor de deelname. Daarom is gekozen voor het jaarlijkse contact via 'de ether', de JOTA. Verboden Met behulp van honderden geli- censeerde radiozendamateurs, maar soms ook met televisie, zijn scoutinggroepen in staat verbindingen te leggen met collega's in andere landen en in eigen land. De hulp van ge diplomeerde zendamateurs is noodzakelijk, omdat het verbo den is zonder licentie te werken. Nederland is daar naast nog een van de weinige landen, waar het scouts is toe gestaan zelf te praten met col lega's elders. Het openen en sluiten van de verbinding moet echter door een gediplomeerd zendamateur gebeuren. Wereldwijd is de afspraak ge maakt de JOTA in het derde weekeinde van oktober te hou den. De eerste Jamboree on the Air werd in 1957 in Sutton Goldfield in Engeland gehou den, ter gelegenheid van het gouden jubileum van de scou- tingorganisatie. Nederland nam voor het eerst in 1960 deel aan de JOTA met één station. Daarna namen elk jaar zo'n 7 tot 12 Nederlandse sta tions deel. Met de instelling van een landelijke JOT A-coör dinator in 1972 maakte de JO TA een explosieve groei mee. Dit jaar nemen, in samenwer king met de verenigingen van radiozendamateurs Veron en VRZA, ruim 180 groepen deel. Kaninefaten Onder begeleiding van acht ra diozendamateurs (zes uit Lisse en twee uit Hillegom) doen de Lissese 'Kaninefaten' voor de derde keer aan de JOTA mee. "In 1978 waren we tijdens de JOTA te gast bij een groep in Haarlem en dat vonden we zo aardig dat we besloten het jaar daarop zelf mee te doen", aldus Loek Geersten, verkennerslei der bij de Lissese groep. Het zendstation in het Kaninefa- ten-clubhuis op de hoek van de Loosterweg/hoek Spekkelaan is zaterdag en zondag voor geïnteresseerde bezoekers ge opend. Met borden geven de scouts uit het bloembollen dorp de weg naar 'hun' zend station aan. Het is echter niet de enige activi teit van de Kaninefaten dit weekeinde. "Niet voor niets staat het thema 'scouting is grenzeloos' al twee jaar cen traal in de scoutingwereld. Alle leden worden betrokken bij het radio-gebeuren. Is het niet in het zendstation zelf, dan is het elders waar zij vertrouwd worden gemaakt met 27 mc- zendapparatuur en andere ra dio- en communicatieappara tuur", zegt Geertsen. Katwijk Voor de zeeverkenners in Kat wijk is het dit jaar een bijzon dere gebeurtenis. De groep neemt voor de tiende keer aan de JOTA deel. In 1973 werd voor het eerst een staion inge richt m een keet aan het Malie- gat. Nu verblijft de groep al ge ruime tijd in het clubgebouw 't Noorderlicht aan de Zwarte- weg 31. Vanaf 12 uur vannacht is daar het station PA0QBS J in de lucht. Ter gelegenheid van het tienjarig 'jubileum' wordt in het clubge bouw een kleine tentoonstel ling gehouden van de JOTA- geschiedenis van de Katwijkse groep. Daarnaast is er een reü nie van deelnemers van de JO TA'S die in Katwijk zijn gehou den. Dit om de mensen de gele genheid te geven herinnerin gen op te halen uit het verle den en een indruk te geven van het huidige gebeuren De JOTA, waarbij 15 Katwijkse zendamateurs actief zijn, speelt zich echter niet alleen binnen de muren van 't Noor derlicht af. Voor de leden van de Katwijkse scoutinggroepen wordt een fietstocht georgani seerd langs zo'n 30 zendsta tions in de omgeving van de badplaats. Een activiteit die ook bij de 'Kaninefaten' in Lis se op het programma staat. Zij brengen bezoeken aan onder meer de stations in Katwijk, Hoofddorp en Haarlem. Welpen en kabouters worden ook betrokken bij het gebeu ren. De jeugdige leden spelen van tien uur af het JOTAspel op 't Noorderlicht. Voor een deel van de overige scouts is er een 'ramp' in scene gezet. Dit spel begint eveneens om tien uur. Ook het clubhuis aan de Zwarteweg is zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur voor bezoe kers geopend. Leids-Alphense kring bescherming bevolking ontmanteld LEIDERDORP - De kantoren van de organisatie bescher ming bevolking liggen er verlaten bij. Het gebouw van de A-kring Zuid-Holland-a aan de Zijldijk in Leiderdorp heeft betere tijden gekend. Zeker, de deur is op slot. Een ongenode gast kan niet zomaar naar binnen lopen. De BB is nog altijd paraat, maar niet van harte. De spotters moeten naar een ander mikpunt omzien, want de BB houdt op te bestaan. Staatssecretaris M. van Amelsvoort van binnenlandse zaken heeft de organisatie definitief de nek omgedraaid. De BB-staf heeft het begrepen. De bu reaus worden opgeruimd. Zuid-Holland is opgedeeld in ze ven kringen. Een B-kring heeft minder gevaar aantrekkende ob jecten, maar de 27 gemeenten rond Leiden en Alphen aan den Rijn vormen een A-kring. De BB-staf in Leiderdorp heeft de zorg voor ruim 460.000 mensen 'als zich een ramp of een oorlog 'zou voordoen. De doelmatigheid "van de organisatie zal echter - nooit bewezen kunnen worden. Sinds de oprichter in de vijftiger jaren is aan de BB in ons land zo'n twee tot drie miljard gulden uitgegeven. Weggegooid geld? Niemand zal het durven bewe ren. Achteraf bezien is het zonde van al dat geld, zoals elke toerist achteraf spijt kan hebben van de bagage- en ongevallenverzeke ring die hij heeft afgesloten maar niet nodig bleek te hebben. Voor de 17 beroepsmensen in het Leiderdorpse BB-kantoor is het doek gevallen. Wanneer zij op straat staan is nog niet helemaal zeker, maar het. gaat gebeuren. "De financieel-economische si tuatie waarin ons land verkeert, noodzaakt tot pijnlijke en onver mijdelijke ingrepen", schrijft staatssecretaris Van Amelsvoort. Er komt een geheel nieuwe ram penbestrijdingsorganisatie, waarin de brandweer de belang rijkste taken te vervullen krijgt. Een aantal BB-ambtenaren kan een plaatsje krijgen in de organisatie, maar "de middelen en derhalve ook het aantal voor herplaatsing beschikbare func ties bij de brandweer en overige diensten is beperkt", laat de staatssecretaris vast op voor- door Henk Houtman hand weten. De overigen worden op wachtgeld gesteld. Bestuurlijk wordt de BB geleid door een kringraad, een exclusie ve club waarin alleen burge meesters zitting hebben. Voorzit ter is M. Paats uit Alphen. Secre taris-penningmeester D. Brou wer de Koning uit Woubrugge heeft nu tevens de oneervolle taak als voorzitter van de 'liqui datie-commissie' te moeten fun geren. Frustrerend "Het meest frustrerende voor alle betrokkenen is nog, dat we jaren aan een reorganisatieplan voor de BB hebben gewerkt en dat er dan ineens een gat valt. Al het werk is voor niets geweest en als BB-man ben je dan ook nog je baan kwijt", aldus Brouwer de Koning. De Woubrugse burgemeester ver wacht dat hooguit drie tot vijf BB'ers bij de nieuw op te zetten Secretaris-penningmeester Brou wer de Koning: "Gemeenten ver dienden de laatste jaren aan de (Foto v n Dijkrr Hoog spel om stukje muur van Middendorps zijgevel zal daardoor onbedekt blijven. En dat, zo protesteert Middendorp, is in strijd met het bestemmings plan. Dus, meent hij, heeft de ge meente ten onrechte aan De Va riant de bouwvergunning ver leend. Fout, oordeelde gisteren staatsraad Boukema. „In het bestemmings plan staat nergens dat de huizen exact even hoog moeten zijn. Ik begrijp de zin van deze hele pro cedure dan ook niet. Wat wil de heer Middendorp nou? Dat de bouw van zestien woningen an derhalf jaar stil komt te liggen, puur vanwege een stukje onbe dekte zijgevel?" De staatsraad schudde vertwijfeld het hoofd, mompelde dat de ver houdingen zo volledig zoek zou den raken. Met andere woorden: bouwbedrijf 'De Variant' kan rustig zijn gang gaan. DEN HAAG/ALPHEN - Bij de Raad van State ging het gisteren om een klein stukje muur. Een stukje zijgevel, dat Loevestein- bewoner H. Middendorp graag aan zijn woning gebouwd wil zien. Zó graag dat hij gisteren staatsraad Boukema verzocht de bouwvergunning voor zestien aan zijn woning grenzende hui zen te schorsen. Dit dan ten kos te van bouwbedrijf 'De Variant' dat deze woningen (tien aan Loe- vestein en zes aan Doornenburg) wil bouwen. Middendorp heeft daar op zich geen bezwaar tegen, hij juicht het zelfs toe. Maar, zegt hij, dan moeten de gevels exact op de mijne aansluiten. Middendorps zijgevel is slechts een steen dik; daar hoort nog een muur tegenaan. Maar de muur en de huizen die 'De Variant' voor ogen heeft ziin lager. Een stuk Geen oproep voor demonstratie HILLEGOM - De gemeenteraad van Hillegom voelt er niets voor om de bevolking van het bollendorp op te roepen mee te doen aan de vredes demonstratie in Den Haag op 29 oktober. Volgens burgemeester drs. Hermans is dit geen gemeentelijke taak, maar een taak van het plaatse lijk platform. De raadsleden Jansen (HP) en Van der Tol (BBH) probeerden met behulp van een motie de raad toch een oproep te laten doen om deel te nemen aan de vredesdemonstratie. In de motie gaan de twee raadsleden er van uit dat door plaatsing van nieuwe kernwapens op Nederlands grondge bied de veiligheid van de gemeente en de ingezetenen in het geding is. Tevens kan het volgens de indieners van de motie als een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden gezien 'de gevoelens van de burgers on der de aandacht van het rijk te brengen'. De twee raadsleden kregen niemand achter hun motie. rampenbestrijdingsorganisatie een baan kunnen krijgen. De motivatie bij het personeel is weg. Een deel van de BB'ers is thuis, de verlofdagen opmaken, want die zijn ze anders kwijt, als het tot een wachtgeldregeling komt. Ook de opleiding van de noodwachtplichtigen is stilge legd. Het was al moeilijk om de noodwachters achter de televisie vandaan te krijgen, maar nu dient het ook nog eens helemaal nergens toe. Nog deze week kreeg een spijbelaar van de Leid- se kantonrechter vijftig gulden boete, maar hij zal één van de laatsten geweest zijn. De 2200 noodwachtplichtigen gaan bin nenkort met groot-verlof. Weini gen zullen er een traan bij laten. Officieel zal er aan de BB pas een einde komen, als daartoe door de Tweede Kamer een wet is aange nomen. Staatssecretaris Van Amelsvoort wil het tijdstip gelijk laten vallen met de inwerkingtre ding van de nieuwe brandweer wet en de rampenwet. Pas dan wordt de bijdrageregeling voor de organisatie bescherming be volking beëindigd. Lucratief "Het gekke is, dat de BB-knngen steeds de volledige rijksbijdrage hebben gekregen. Al jaren zagen we de bui hangen en hebben we het personeelsbestand kunnen terug brengen", vertelt Brouwer de Koning. "De rijksbijdrage bleef maar komen, om de één of andere reden hield men in 'Den Haag' geen rekening met de fors verminderde kosten. Sommige BB-kringen zijn fondsen van dat geld gaan vormen, andere schaf ten hulpverleningsmaterieel aan. Met goedvinden van het dage lijks bestuur van de provincie hebben wij het geld, dat we over hielden, jaarlijks uitgekeerd aan de aangesloten gemeenten". Zo heeft zich dus jarenlang de merkwaardige situatie voorge daan, dat de 27 gemeenten in de ze regio verdienden aan de BB. Over 1981 bijvoorbeeld werd 88 cent per inwoner uitbetaald. Voor een stad als Leiden een mi nisterieel douceurtje van zo'n 90.000 gulden. In de provincies Utrecht en Lim burg werd het overtollige geld -niet uitgekeerd, maar in een fonds gestopt. Beleggingsadvi seurs werden aangetrokken om het geld goed te beheren en er winstgevende projecten mee te financieren. Volgens secretaris-penningmees- ter Brouwer de Koning heeft de Leids-Alphense BB-kring zich netjes gedragen. Het reserve fonds bedraagt slechts ruim een ton en dat is een acceptabel be drag op een jaarlijks uitgavenpa troon van twee miljoen gulden. BB-man Hoofd bescherming bevolking Th. E. van de Leur (57) ziet het als zijn taak alles in het werk te stel len om zijn mensen goed 'weg te helpen'. Hij weet zich daarbij ge steund door de dienstcommissie, waarvan burgemeester M.A. van der Have van Leiderdorp voor zitter is. Van de Leur zelf is pas twee jaar hoofd van de kring. Daarvóór werkte hij 23 jaar op het ministe rie van binnenlandse zaken voor de bescherming bevolking. Een BB-man in hart en nieren dus. Ook nu nog blijft hij heilig gelo ven in het nut van de organisatie. Nog steeds is zijn BB-kring paraat. "Zolang er geen nieuwe organi satie op touw is gezet moet de BB inzetbaar zijn. Als het mor gen nodig is, dan mobiliseren we onmiddellijk de noodwachters, vorderen we de gebouwen en voertuigen die we nodig denken te hebben en doen we alles wat we volgens onze opdracht moe ten doen". Volgens Van de Leur verkeert het materieel in prima staat. De BB'ers, die hiervoor de verant woording hebben, mogen dan ook niet naar huis. Ook de voor zieningen en voorraden om me dische hulp te verlenen zijn opti maal. De commandopost in Zoe terwoude, een volledig met ver- bindingsapparatuur geoutilleer de bunker, kan zo in gebruik worden genomen. Als ras-BB'er ziet Van de Leur de nieuwe rampenorganistie, waar over nog veel onduidelijkheid heerst, maar die in elk geval voor een zeer belangrijk deel op vrij willigers zal steunen, met zorg te gemoet. Ook Brouwer de Koning heeft zijn twijfels: "Wij hebben bij de BB gezien, dat zo'n organi satie niet met vrijwilligers is te runnen. Er moest toen een nood- wachtplicht komen". ABC De staatssecretaris vindt, dat de verkenning van gevaarlijke stof fen waaronder nucleaire en che mische strijdmiddelen, ook in oorlogstijd, moet worden uitge voerd door vrijwilligers, die spe ciaal voor dit doel bij de brand weerkorpsen worden ingelijfd. De bewindsman denkt, dat de pliqhtnoodwachter bij de abc- dienst (a staat voor atoom, b voor biologisch en c voor chemisch) deze taak als vrijwilliger zal wil len voortzetten. De mensen van de BB trekken bij dergelijk opti misme hun wenkbrauwen op. Van de Leur: "Je hoort wel eens dat de verschikkingen van een oorlog zo vreselijk zullen zijn, dat je toch geen hulp kunt bie den. Medici hebben een dergelij ke verklaring uitgegeven, maar dat slaat werkelijk nergens op. Ik ben het daar niet mee eens. Ik onderschat de gevolgen van een atoomoorlog zeker niet. maar je zult altijd moeten proberen iets te doen. De hulpverlening dreigt onder de kim te verdwijnen. Zover mag het nooit komen" Snel optreden NOORDWIJK - De Noordwijkse brandweer heeft gisteren door snel optreden weten te voorko men dat een bovenwoning aan de Hoofdstraat in vlammen zou zijn opgegaan. De beginnende brand kon onmiddellijk worden ingedamd. Omtrent de oorzaak tast de politie nog in het duister Ook over de totale schade kon nog niets worden gezegd. Een opname van de Nationale Bloembollenmarkt vorig jaar. LISSE - Voor de tiende keer wordt dit weekeinde in de CNB-hal aan de Grachtweg in Lisse de jaarlijkse nationale bloembollenmarkt gehouden. Het initiatief ontstond in 1973. Door vertegenwoordi gers van het bloembollenvak werd in dat jaar in sa menwerking met de plaatselijke VW de belangstel ling van de bollenstrekers gepeild voor een dergelij ke markt. Het probleem tot op dat moment was dat er maar wei nig adressen in de streek waren waar bloembollen werden verkocht. Het publiek had de gewoonte langs de kwekers te gaan en de bollen in de schuren te kopen. De komst van de markt in 1973 loste dit euvel op. Van af het eerste weekeind dat de bloembollenmarkt ge houden werd. trok het gebeuren enorm veel bezoe kers. gebeuren. Ook in de buurlanden bleek de afge lopenjaren belangstelling voor de markt te bestaan. Er werden zelfs speciale busreizen georganiseerd. Rond de bloembollenkramen, waar kwekers met vrou wen en kinderen zelf zorgen voor de verkoop, is dit jaar een extra feestelijk tintje aangebracht. Ver schillende vormen van kunstnijverheid worden ge toond en een fuchsia-specialiste geeft raad over snoeien en verzorgen van deze plant. Daarnaast is er een stand van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en een kraam met droog bloemen. Ook wordt een loterij gehouden, met kan sen op een extra pakketje bollen of amarylissen De bloembollenmarkt is vanavond geopend van 7 tot 9 uur. Morgen kan men terecht tussen 9 en 5 uur. Publikatie van ministerie over samenwonen DUIN- en BOLLEN STREEK Inwoners van Katwijk, Noord wijk, Sas- senheim en Lisse zullen op de balie van het ge meentehuis tevergeefs zoeken naar het boekje 'Over trouwen en samen wonen'. Het boekwerkje is verspreid door de het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cul tuur (wvc). De folder is geschreven door de redactie van het damesblad Mar griet. Het behandelt bestaande samenlevingsvormen en de ver schillende (seksuele) aspecten daarvan. Volgens een woordvoerster van de gemeente Katwijk zit er wat haar gemeente betreft niets geheim zinnigs achter het niet neerleg gen van de boekje op de balie. "Een ieder die het boekje wil hebben kan er eentje krijgen, als ze er om vragen". Overigens be kijken burgemeester en wethou der van Katwijk nog of ze het schrijven binnenkort 'actief of passief zullen aanbieden. Terreur In Noordwijk hebben B en W de beslissing overgelaten aan de de ambtenaar van burgerlijke stand. Hij volgt m feite de Kat wijkse lijn en heeft het boekwerk eveneens niet op de balie gelegd. "Dat is gezien de teneur van het boekje gedaan", aldus een woordvoerder van de badplaats. De B en W's van Sassenheim en Lisse moeten nog bepalen of zij het schrijven open en bloot zul len neerleggen in het gemeente huis. Enkele Zeeuwese en Gelderse ge meenten hebben 'Over trouwen en samenwonen', dat met subsi die van wvc is samengesteld, on middellijk weer teruggestuurd naar het ministerie vanwege de "vulgaire en ordinaire taal" die daarin wordt gebezigd. Zover is het in geen enkele gemeente in de duin- en bollenstreek geko- De gemeenten Valkenburg, Voor hout, Rijnsburg en Noordwijker- hout hebben zelfs totaal geen moeite met het openlijk versprei den van het boekje. Burgemees ter N. van 't Wout van Valken burg: "Als de mensen het niet willen lezen, moeten ze het niet pakken". WOUBRUGGE - B en W van Wou brugge hebben in een onder houd met drs. W.H.M. Aalbers en TF.J. Jansen, gedeputeerden Van het provinciaal bestuur, nog maals aangedrongen op de nood zaak van een spoedige aanleg van de omleidingsweg in Hoog- made. De zaak wordt nog opge houden door onteigeningsproce dures bij de Raad van State Het geld, zo'n 19 miljoen gulden, is beschikbaar Naar verwachting kan de grond medio 1985 beschikbaar zijn en zal onder meer worden begon nen met het aanleggen van de op- en afritten ten behoeve van de brug over de Does De aange brachte grond moet een jaar inklinken alsvorens men aan de weg kan werken. Zonder verdere tegenspoed zou de weg in 1986 gereed kunnen zijn en kan de Kerkstraat in Hoogmade defini tief van het doorgaande verkeer worden ontlast. Inbraak in Hazerswoude HAZERSWOUDE - Inbreker hebben vanmorgen in een ra dio- en televisiezaak aan d« Dorpsstraat in Hazerswoude— Dorp een video, een platensi en enkele broodroosters gi len. De politie is de dievenbi nog niet op het spoor De inbrekers verschaften toegang tot de zaak door deur te forceren In de haas' te vertekken lieten de inbre een deel van de buit op s achter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 25