Steeds Twijfel aan nut van bewonersadviseurs 'Ziekenboeg' voelt zich aan het lijntje gehouden Pand in Begijnhof gekraakt Financiële afwikkeling van bouwfouten nog niet rond e afwikkeling van Forse kritiek van wethouder 'Geld sociaal-cultureel werk ongelijk verdeeld' Bij onderhandelingen over Harteveltcomplex Sen met fee tomb btadb beeld Politie houdt scholen weer extra in het oog tijdens vakantie LEIDEN "Het is nog veel te vroeg om een oordeel te vellen over de toekomst van de technisch bewoners adviseurs. Degene, die nu al zegt dat er in 1985 een raadsmeerder- heid zal zijn vóór voortzetting, maakt dezelfde fout als de wethouder, die van het tegen deel uitgaat". PvdA-raadslid Eikerbout suste de commotie over de technisch bewoners adviseurs, die gisteravond in de raadscommissie voor volkshuisvesting ontstond. De demonstrerende leerling-verpleegkundigen bij de ingang van het stadhuis. DONDERDAG 13 OKTOBER 1983 Protest van leerlingen Endegeest tegen ontslag LEIDEN Gewapend met span doeken en vergezeld van een groot aantal sympathisanten hebben de zestien leerling-ver pleegkundigen van Endegeest, gisteren op het stadhuis gepro testeerd tegen het ontslag dat hun per januari is aangezegd. Bij afwezigheid van wethouder Schoute overhandigden zij aan wethouder Peters 538 handteke ningen die kracht moesten bij zetten aan hun eisen. Na hun be zoek aan het stadhuis hielden de verpleegkundigen nog een de monstratie op de markt en de Breestraat. "Er fs werk voor ons en er moet dan ook naar mogelijkheden worden gezocht om dat te bekos tigen. Waar een wil is, is een weg. Wij willen niet de dupe zijn van eerder gemaakte beleidsfouten en eisen daarom 'Nee tegen ge dwongen ontslagen' en 'Ja voor het zoeken naar alternatieven en dus het intrekken van het ont slag van de derdejaars oktober- groep". De zestien leerling-verpleegkundi gen behalen deze week, na drie jaar studie, hun diploma aan het psychiatrisch ziekenhuis Ende geest. Vanwege een tekort op de begroting besloot de gemeente enkele maanden geleden om de zestien verpleegkundigen na het afronden van hun studie niet lan ger in dienst te houden. Voor hen in de plaats zullen goedkopere LEIDEN - "Het ligt met aan de be zetters van de Ziekenboeg, dat er nog altijd geen overeenstem ming is bereikt over verhuizing van de groep naar het Hartevelt- complex". De coöperatieve ver eniging De Klos had naar eigen zeggen allang een huurovereen komst met de gemeente gete kend, als de gemeente haar aan bod gedetailleerder had uitge werkt. Nu, na acht maanden pra ten, heeft de gemeente nog altijd geen bestek van een verbou wingsplan overlegd. "Ze houden ons aan een lijntje", concludeert de vereniging. In een brief aan de raadscommissie voor financiën doet de groep haar beklag over de houding van de gemeente. De onderhandelaar van de gemeente, het hoofd van de afdeling Beheer Gebouwen, H.J. Deurhof (de groep spreekt steevast (abusievelijk?) van de heer Duurhof) zou toezeggingen niet nakomen. De groep had ver zocht om voor de verbouwings- kosten van het pand een beroep LEIDEN De bouwkundige ge breken en de tekortkomingen aan de centrale verwarming in het Herengracht-Zijlsingelge- bied zijn naar tevredenheid van de bewoners verholpen. De el lende is achter de rug, alleen de financiële afwikkeling baart nog zorgen. De affaire heeft de ge meenschap in totaal 2.5 miljoen LEIDEN/DEN HAAG - "De ge meente Leiden wordt recht streeks in de belangen geschaad door het sociaal-cultureel plan en programma van de provincie. Het geld daarvoor wordt op to taal willekeurige wijze verdeeld en we hebben weinig hoop dat de provincie daar de komende ja ren verandering in brengt". Al dus ambtenaar Van der Loo gis terochtend tijdens een zitting van de commissie Arob in het Haagse Provinciehuis. De gemeente Leiden vindt dat de provincie het geld voor sociaal- cultureel werk ongelijk verdeelt over de gemeenten. Zo hebben diverse muziekscholen in Zuid- Holland muziekconsulenten in dienst die door de provincie wor den gesubsidieerd; Leidèn niet. Diverse creativiteitscentra kun nen steunfunctie-activiteiten krachten worden aangenomen. De leerlingen vinden hun ontslag ten onrechte omdat het tekort op de begroting van Endegeest al weer zou meevallen. Bovendien zou een mogelijkheid als part-ti me werken onvoldoende bestu deerd zijn. En daar komt bij dat het ontslag een kwaliteitsverar ming van de verpleegkundige zorg zou betekenen. "Endegeest kiest voor kwantiteit, niet voor kwaliteit", viel gisteren dan ook op de spandoeken te lezen. gulden gekost. Wellicht dat een deel van de kosten van de her stelwerkzaamheden te verhalen is op de bij de bouw betrokken architecten, maar van de aanne mers is geen financiële bijdrage meer te verwachten. Met hen is immers een minnelijke schik king getroffen. De gemeente hoopt op een extra bijdrage van ontplooien; in Leiden niet. Ver schillende steden hebben consu lenten kunstzinnige vorming; Leiden niet. Leiden heeft al eerder tegen deze ongelijkheid geprotesteerd bij de provincie. Toen werd beloofd dat voor 1984 en 1985 een nieuw plan zou worden gemaakt waarin ook de wensen van de gemeente Lei den zouden worden opgenomen. "Wij hebben weinig vertrouwen in die toezegging", aldus Van der Loo gisteren. "Want het pro gramma voor 1984 is al bekend en dat is weer een exacte kopie van het programma van dit jaar". Aan de commissie Arob vroeg Lei den gisteren om alsnog de ge wenste wijzigingen in het sociaal cultureel plan aan te brengen. De commissie zal hierover advies uitbrengen aan Provinciale Sta ten. De zestien leerlingen worden in hun actie gesteund door ver schillende organisaties als het Leids Werklozen Comité, de CPN, PSP en PPR. Ook vanuit de Jelgersmakliniek, gemeente reiniging, lichtfabriek en stads- bouwhuis hebben zij sympathie betuigingen ontvangen. De drie kleine linkse partijen stelden on langs schriftelijke vragen over het ontslag aan burgemeester en wethouders. In antwoord daarop heeft het colle- het rijk van 670.000 gulden, maar de hoogte van de rijksbijdrage is op dit moment nog niet bekend. Hoeveel gemeente en Leidse Wo ning Stichting er uiteindelijk bij inschieten staat derhalve nog niet vast. Dat is in hoofdlijnen wat de raadscommissie voor volkshuisvesting gisteravond be sprak. En nog altijd is het laatste woord over het bouwschandaal niet gezegd. Wethouder Tesse- laar gaf toe, dat je van mening kunt verschillen over de vraag of alsnog ook de Amsterdamse Ver- warmings Maatschappij gedeel telijk aansprakelijk gesteld kan worden. De AVM werd halver wege de herstelwerkzaamheden aan de kant gezet wegens wan prestatie. De Leidse stadsadvo caat zal een volgende keer een toelichting geven op de juridi sche (on)mogelijkheden om fi nancieel verhaal te halen. De commissie voor de rekeningen had ervoor gepleit om ook juridi sche aansprakelijkheid van de architecten te onderzoeken. Het college heeft die aanbeveling overgenomen. De wethouder koos indertijd be wust voor de minnelijke weg, omdat er snel gewerkt moest worden en zo de gebreken aan de 230 woningen nog voor de herfst verholpen konden worden. De fi nanciële gevolgen worden voor alsnog opgevangen door de ge meente (1 miljoen gulden ten las te van het grondbedrijf), de LWS (830.000 gulden uit de algemene bedrijfsreserve) en het rijk (670.000). Valt de bijdrage van het rijk tegen, dan zullen ge meente en LWS nog dieper in de buidel moeten tasten. ge gezegd dat het geschatte te kort van Endegeest nog steeds een kwart miljoen bedraagt. De financiële situatie zou geen ruim te laten voor een heroverweging van het ontslag van de zestien verpleegkundigen. Volgens wet houder Peters kunnen zij wel binnenkort antwoord verwach ten op een protestbrief die al we ken geleden aan het college werd gestuurd. "Maar er moet niet worden gehoopt op gunstig nieuws", aldus de wethouder. Stuk schroot Wilhelmina zou zich in haar graf omdraaien als ze het hekwerk in het Plantsoen zag. Dat hek staat om een met recht majes tueuze linde. Die linde werd geplant in 1898, het jaar waarin Wilhelmina werd gekroond tot koningin. Dat zal er destijds mooi hebben uitgezien. Een gietijzeren hekwerk met ver gulden W's erin. Maar 85 jaar later is het weinig meer dan een stuk schroot. Bovendien is de inscriptie van het jaartal, ge graveerd in een stuk natuur steen, nauwelijks meer te le- De Vereniging Oud-Leiden heeft het monumentje nu aange kaart bij de gemeente. Of het misschien aan de aandacht ontsnapt en of er niet op korte termijn wat aan gedaan kan worden. Aan de aandacht ontsnapt, dat lijkt wel juist geformuleerd. Zowel de directie groen als de gemeentelijke afdeling monu menten weet van niets. Ook de brief van de Vereniging Oud- Leiden heeft nog geen groen of monumentaal bureau bereikt. Maar chef groen, E. Cornet, neemt op voorhand aan: "Goed dat we daarop geatten deerd worden". Wel weet hij van de Juliana-lin- de, een soortgelijk monument bij de voormalige Zeevaart school. "Samen met monu menten zijn we druk bezig om daar wat aan te doen". De ko ningin moeder-boom heeft dus de aandacht, nu de koningin oma-boom nog. Cornet meent: "Het komt vast wel in orde". B.J. Witheet Witheet zijn ze, de bewoners van een flat aan de Opaalstraat. Wi theet omdat ze het ijskoud hebben. Vijf bewoners hadden zich gisteren in de woning van het echtpaar De Groot verza meld om hun beklag te doen. "Maar dat hadden er wel veel meer kunnen zijn. Want ieder een klaagt er over. Schrijf maar op dat wij namens alle anderen spreken". De bewoners hebben de krant er bij gehaald omdat klachten bij de Leidse Woningstichting naar hun gevoel niets uithalen. Ze moeten er 's avonds in hun Een deel van de commissie, met name de kleine linkse partijen, vielen over wethouder Tesselaar (PvdA) heen naar aanleiding van de bespreking tussen wethouder en de technisch adviseurs over hun jaarverslag. Tijdens die be spreking had de wethouder forse kritiek geuit op de werkwijze van de adviseurs, het nut van hun werkzaamheden betwijfeld en gezegd dat er niet op gere kend hoefde te worden, dat voortzetting van het driejarig ex periment (eindigend in 1985) door de gemeente financieel mo gelijk gemaakt zal worden. Het tweetal adviseurs, dat bewo ners in technische zin bijstaat bij het maken van alternatieve plan nen op huisvestingsgebied, zijn op verzoek van de gemeenteraad aangesteld. De provincie heeft voor de duur van drie jaar een subsidie toegekend. De verant woordelijkheid voor het functio neren van de onafhankelijke ad viseurs ligt bij een speciale bege- woning een straalkacheltje bij zetten omdat de cv maar wat aan suddert en bewoner De Groot, die invalide is, zegt al een blaasontsteking aan de kou te hebben overgehouden. "En als we bellen, zeggen ze: ga maar naar de installateur. Maar we hebben sinds kort een nieu we en die doet er echt niks aan. We snappen niet dat ze bij de woningstichting geen ander service-bedrijf uitzoeken". Een paar bewoners zijn er van overtuigd dat ze door de wo ningstichting een bepaalde kant op worden geduwd. "Ze zijn ons gewoon aan het pres sen. Ze willen dat we gaan iso leren en dat we dubbele begla zing nemen. Daarom staat die verwarming zo laag". J. Leijendekker, lid van de bewo nerscommissie, wil zo ver niet gaan: "Dat zijn alleen maar vermoedens". Zelf heeft h(j af gelopen weekeinde meerma len aan de telefoon gehangen bij LWS-opzichter Aniba. "Ik zeg: Ben, dat kan zo niet lan ger. De mensen zitten hier met winteijassen aan. Als je dan een paar keer gebeld hebt, gaat het weer een tijdje goed. Maar leidingscommissie en de Stich ting Welzijn. Bijval De wethouder hield gisteravond zijn kritiek op de werkwijze van de adviseurs staande. Wel zwak te hij zijn uitspraak over voort zetting af. Tesselaar vroeg zich nog slechts af of de gemeente wel bereid zou zijn om anderhal ve ton op tafel te leggen als er niet het nodige zou veranderen. De wethouder kreeg bijval van WD-woord voerster Jansen, die het jaarverslag van de bewoners adviseurs wel erg kritisch ten op zichte van de gemeente vond. LEIDEN In de herfstvakantie houdt de politie weer een zoge naamd vandalisme-project. Bij honderdveertig scholen zal wor den gesurveilleerd door recher cheurs en agenten. Tien scholen, die regelmatig het doelwit zijn van ernstige vernielingen, zullen zeer goed worden gecontroleerd. In de paas- en zomervakantie hield de politie ook vandalisme-pro- jecten. Het bleek dat veel men sen meewerkten door vandalis tisch gedrag zo snel mogelijk te melden. In een aantal gevallen waren de daders er al vandoor als de politie arriveerde. Volgens de politievoorlichter moet ook dat gegeven positief worden opgevat: "Want dank zij het ver schijnen van de politie wordt ook in deze gevallen vandalisme voel zelf maar: nou, doet-ie weer niks. En als de woning stichting het nou zelf moeten betalen. Maar er zitten meter- tjes aan die verwarming. We betalen gewoon zelf wat we verbruiken". Aniba kan dat telefoontje van Leijendekker bevestigen, maar van andere klachten weet hij niet. Volgens hem is het niet meer dan een storm in een glas koud water. De overgang van zomer naar winter levert wat problemen op. Maar hij denkt dat het binnenkort allemaal wel weer verholpen is. Nu maar hopen dat het vóór bin nenkort niet al te fris is. B.J. P(en)TV Geen feest in huize Pen dinsdag. "En daar was ook geen enkele aanleiding voor", vindt de in hoger beroep vrijgesproken vi deo-verhuurder. "Het recht heeft zijn beloop gehad en dat is alles". Twee jaar geleden, op een mei avond, vlak nadat de tv-piraat PTV een porno-film had uitge zonden, stuitten opsporings ambtenaren van de radio-con- Het leek er toen op, dat de colle gepartijen al hadden uitgemaakt dat het afgelopen is met de advi seurs, tot de interventie van Ei kerbout. De PvdA-er merkte smalend op, dat klein links wel vaker moeite had om te beoorde len of ergens een meerderheid voor is. Eikerbout vond het ove rigens juist, dat de wethouder zijn kritiek niet onder stoelen of banken had gestoken. Hij meen de dat De la Mar (PSP) daar be zwaar tegen maakte. "Nee", al dus de la Mar "Maar het is niet aan de wethouder en zeker niet nu al om van een evaluatie te spreken, terwijl de adviseurs pas een jaar bezig zijn". voorkomen". De politie hoopt dat leerkrachten, leden van het schoolbestuur en leden van oudercommissies mee willen werken aan het project. De voorlichter: "We roepen die mensen op om ook te controle ren. Natuurlijk, de leerkrachten hebben vakantie, maar het zou toch mooi meegenomen zijn als ze ook een oogje in het zeil zou den willen houden". Evenals tijdens de vorige projecten zullen ook ditmaal de namen van de daders worden doorgegeven aan de benadeelden, zodat er re gelingen kunnen worden getrof fen over het vergoeden van de schade. "We hebben toestem ming van de officier van justitie om dat te doen", aldus de voor lichter. troledienst in een weiland bij Zoeterwoude op Jan Pen en een andere Leidenaar. Die 'an dere Leidenaar' zou vervol gens Pen hebben verlinkt zo dat deze vorig jaar door de po litierechter tot een maand ge vangenisstraf werd veroor deeld. Hij zou de man achter de PTV zijn. Pen hield echter vol dat hij on schuldig was en dat hij uit nieuwsgierigheid op zoek was gegaan naar de tv-piraten. Hij zou puur toevallig op de be wuste avond in het bewuste weiland zijn beland, op luttele meters afstand van de PTV-ap- paratuur. Dinsdagochtend sprak het gerechtshof hem vrij bij gebrek aan bewijs. Maar wie dinsdagavond in de Onyxhof 32 een huis vol met slingers en vrolijke video filmpjes op de beeldbuis ver wachtte, kwam bedrogen uit. Pen: "Het is een vreselijk op gefokte zaak. Zelfs Aage M. heeft volgens mij niet zo'n pu bliciteit gehad als ik. Zonde van alle centen die er aan zijn besteed". Verbaasd over de vrijspraak in hoger-beroep toont Pen zich allerminst: "In eerste instantie heb ik de zaak onderschat. Ik dacht dat het een 'zacht eitje' zou zijn. Vandaar dat ik mijn verdediging nauwelijks had voorbereid. Maar omdat die man van de radio-controle dienst mij in een hoeKje wilde drukken en een getuige onder druk had gezet, kon het gebeu ren dat de politierechter mij veroordeelde". In hoger beroep bereidde Pen zijn verdediging aanmerkelijk beter voor. Door het gerechts hof foto's te tonen van het be wuste weiland probeerde h(j aan te tonen dat er een flinke afstand was tussen de plaats waar de PTV-apparatuur stond en de plaats waar de opspo ringsambtenaren Pen tegen het lijf hepen. Met succes dus. Het hof meende dat Pen inderdaad op de be wuste avond net zo goed een toevallige voorbijganger had kunnen zijn. Nu zijn schuld niet is bewezen, overweegt de vermeende pi raat zijn achtervolger van de radio-controledienst voor mei need (liegen voor de recht bank) aan te klagen. Straks blijkt nog dat de radio- controledienst de zendende kracht achter de PTV was. J.V. LEIDEN - Het voormalige pand van de Leidse Stu denten Bond, een monumentaal 15-eeuwse pandje in het Begijnhof, is zondagavond gekraakt. Het pand is eigendom van de universiteit, die het wilde slopen. De buurtvereniging Pieterswijk kwam hier tegen in het geweer en vervolgens zette de gemeente de (enige twee resterende) pandjes van het Begijn hof op de monumentenlijst. De uitspraak van de universiteitsfunctiongris Gerritsen (bouwzaken) in het RUL-orgaan Mare ("Binnenkort verhuist de LSB en dan laten we de huisjes gewoon leeg staan. Misschien worden ze wel gekraakt of in brand gesto ken. We zien wel") deed de krakers ertoe besluiten om de panden te gaan bewonen. Alles wijst vólgens de krakers op langdurige en be- stemmingsloze leegstand. Ook al met het oog op eventuele langdurige beroepsprocedures. Langere leegstand zal zeker leiden tot verdere verkrotting en brandgevaar en bewoning is - mede gezien het gro te woningtekort in Leiden - een logische stap, na dat buurtvereniging en gemeente stappen namen om de sloop tegen te houden, aldus de krakers. Architecten mogelijk aansprakelijk gesteld Gemeente kritiseert provincie: te doen op het provinciaal werk- ■gelegenheidsfonds. Dat zou in het belang zijn van de gemeente, maar tevens van de (aspiran- t)huurders, die immers op ter mijn de verbouwing via de huur terug moeten betalen. Na een aanvankelijke toezegging, aldus de vereniging, kwam Deurhof hier later op terug. De gemeente had een ander project op het oog. Omdat ook het provinciaal werk- gelegenheidsfonds niet onuit puttelijk is, zou de gemeente vre zen dat de subsidie-aanvraag voor het Harteveltcomplex con curreert met de subsidie voor het andere project. Het laatste gesprek tussen de ver eniging en de gemeente - vorige week woensdag verliep vol gens De Klos onbevredigend, omdat er niet over de nadere technische uitwerking van het plan gepraat kon worden. "In plaats daarvan trachtte Deurhof een politieke discussie uit te lok ken. Daar kwamen we niet voor. De garantie dat de hele groep de Ziekenboeg verlaat, willen we wel geven aan de raadscommis sie, maar niet aan een ambtenaar. Een bestektekening daarentegen kwam niet op tafel, hoewel dat was toegezegd. We zijn weer te rug op een punt van maanden ge leden. De gemeente laat de zaak stagneren". Het liefst zou de vereniging zien, dat een andere ambtenaar met de kwestie belast wordt. "De heer Luksenburg bijvoorbeeld, bleek wel bereid en in staat om op onze bouwkundige vragen in te gaan. Hij toonde begrip voor onze pro blemen. Maar zodra iemand hart voor de zaak toont, zit hij de vol gende keer niet meer aan de on derhandelingstafel", aldus een woordvoerder van de vereniging. In haar brief aan de commissie besluit ze met: "Uit het voor gaande moge duidelijk zijn, dat als de onderhandelingen zakelijk gevoerd worden en toezeggingen worden nagekomen, er spoedig een akkoord bereikt kan worden. De raadscommissie, die van avond vergadert, heeft in het verleden al meermalen op spoed aangedrongen. ;elijk aansprakelijk gesteld Redactie: Sart Jungmann Jaap Visser De Wilhelmina-linde staat er majestueus bij, het speciale hekwerk er om heen niet. De Vereniging Oud-Leiden vraagt zich af of het aan de aandacht is ontsnapt. (Foto Holvast» llfSllit l t •Pllilitt 1118IB®;?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3