LEIDSCH DAGBLAD Topberaad kabinet in Seoel Rustig begin PTT-actie Roeirace wordt nachtmerrie WORTELTJES EN SPEKLARIES Venrayse taxichauffeur doodgestoken in Arnhem Zuidkoreaans leger paraat na aanslag op president Chun Doo-Hwan NCOY: hogere btw last voor bedrijfsleven 'Orionuit Valkenburg fotografeert nieuw Russisch oorlogsschip DRUKKERIJ DELTABACH ETENDARD LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 10 OKTOBER 1983 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 37212 Directeur: G. Koopman Hooldredacteur: drs, J. W. E. Metselaar Adj. hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB Leiden Voor tel.nrs. zie coloton (Van een onzer verslaggevers) NIEUWKOOP - De wedstrijd van de roeivereniging Willem III die in de nacht van zaterdag op zondag op de Nieuwkoopse Plassen werd gehouden is voor de deelnemende ploegen een nachtmerrie geworden. Vijf boten gingen in de golven te- nonder en de roeiers beland den in het pikkedonker in het koude water toen de wind tij dens de race plotseling tot stormkracht aanwakkerde. Dat er geen slachtoffers vielen mag een wonder worden ge noemd. De leden van een equi pe hingen al een half uur totaal verkleumd aan hun volgelopen boot toen zij werden ontdekt door een later gestarte ploeg. Een Leids team viste een drenke ling op die zich had vastge klampt aan een paaltje nadat de boot van zijn ploeg in de golven was verdwenen. Ande re deelnemers zochten hun toevlucht in smalle slootjes en probeerden zo terug te varen naar de startplaats aan de Meije of de pauzeplaats in Nieuwkoop. Een door de organisatoren uitge stuurde reddingboot raakte met de schroef in een fuik en kon niet verder. Toen om één uur 's nachts drie ploegen zich nog niet hadden afgemeld werd de politie gewaarschuwd die met een helikopter de plas sen afzocht. Om vier 's ochtends konden de organisatoren opgelucht ademhalen: de laatste vermiste deelnemers meldden zich doornat en verkleumd af. Door de storm gingen een paar bo ten verloren, terwijl niemand de wedstrijd uitroeide. ARNHEM (GPD) - De 28-jarige ta xichauffeur M. van Beuken uit Venray is vannacht in de Arn hemse wijk Spijkerkwartier door messteken om het leven ge bracht. De man werd om tien voor half twee enkele tientallen meters van zijn taxi dood aange troffen. De Arnhemse politie is direct een onderzoek begonnen. Vijfentwintig agenten zochten de omgeving minutieus af. Er liep een bloedspoor van de taxi naar de plaats waar de man gevonden werd. Ook in de taxi werden bloedsporen aangetroffen. Het eerste onderzoek leverde nog geen resultaat op. Wel is bekend dat de chauffeur gisteravond rond half elf een passagier in Venray heeft opgehaald die naar Nijmegen wilde. Bij het onder zoek is inmiddels ook het provin ciale recherche-bijstandsteam ingeschakeld. RANGOON, SEOEL (AFP/RTR/UPI) - De Zuidkoreaanse president Chun Doo-Hwan is vanochtend direct na zijn terugkeer in Seoel met zijn kabinet in spoedberaad bij eengekomen. Er zullen maatregelen worden besproken naar aanleiding van de mislukte aanslag op zijn leven, gisteren in de Birmaanse hoofdstad Rangoon. Daarbij kwamen 19 personen, onder wie vier Zuidkoreaanse mi nisters, om het leven. i de actie. Er ontstonden geen extreme DRONTEN (GPD/ANP) - De christelijke middenstanders, ver enigd in het Nederlands Christe lijk Ondernemers Verbond (NCOV), vrezen dat het kabinet het effect van de lastenverlich ting voor het bedrijfsleven weer grotendeels teniet zal doen door een verhoging van de btw en de accijnzen. Voorzitter S. Veninga van het NCOV zei vanmiddag op het jaarcongres van zijn organisatie in Dronten, dat deze verhogin gen weliswaar in de eerste plaats op de schouders van de consu ment terecht komen, maar hij voorzag toch dat veel bedrijven door deze maatregelen ook voor extra kosten zullen komen te staan. Het zal niet altijd mogelijk zijn produkten meteen van een nieuwe prijs te voorzien, zodat de consument minder btw be taalt dan de ondernemer aan de belasting moet afdragen. Venin ga zei bovendien te vrezen dat de verhogingen zwartwerken en beunhazerij in de hand zullen werken. De voorzitter van het NCOV zei verder dat met zijn organisatie niet valt te praten over andere winkelsluitingstijden. Zijn orga nisatie is er tegen om de winkels 's avonds nog langer open te hou den. (Van onze verslaggevers) LEIDEN/ALPHEN/BOLLEN STREEK - De stiptheidsacties van het PTT-loketpersoneel te gen het bezuinigingsbeleid van de regering zijn vanochtend rus tig begonnen. In deze regio was van enig oponthoud aan de lo ketten nauwelijks sprake. In Al phen aan den Rijn, Lisse, Nieuw- Vennep, Noordwijk en Hillegom werd geen actie gevoerd. In Lei den, Katwijk en Sassenheim wel, maar daar ondervond het pu bhek vanochtend nog geen noe menswaardige hinder van het strikt hanteren van de voor schriften door PTT-personeel. "Actie is teveel gezegd", zo was in het algemeen de reactie. De organiserende vakbonden ver wachtten dat het publiek pas la ter op de dag iets zou gaan mer ken van de stiptheidsacties, die in zo'n honderd postkantoren worden gevoerd. Vertraging zou zich dan vooral gaan voordoen bij het postbusloket, waar afha lers van poststukken zich eerst moeten legitimeren. Ook zal van elke giropas en -cheque worden Nieuw onderzoek Aquino MANILLA (AP) - De Filippijnse commissie die de moord op op positieleider Aquino onderzoekt heeft vandaag haar opdracht te ruggegeven. Men maakt daar mee de weg vrij voor een nieuwe commissie die meer geloofwaar digheid geniet bij de bevolking. De mededeling werd tijdens de zitting van de commissie op de publieke tribune begroet met een staande ovatie. nagegaan of het komt op de lijst van gestolen of vermiste pasjes of cheques. Pak- ketpost zal nauwkeurig worden gecontroleerd op eventuele gifti ge stoffen. Volgens woordvoerder Noorder- meer van de ambtenarenbond AbvaKabo zal pas morgen duide lijk worden wat het effect van het werken volgens het boeKje wordt. "We verwachten dat de stiptheidsactie zich als een olie vlek zal uitbreiden". Volgens de bonden zijn er zo'n 1.500 tot 2.000 loketbeambten bij betrokken. De acties komen aan de vooravond van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over het regeringsbeleid. Minister Rietkerk (binnenlandse zaken) is van plan 3,5 procent te bezuinigen op de salarissen van ambtenaren, trendvolgers en uit- keringensgerechtigden. De mo delactie zal voorlopig tot vrijdag duren. Chun heeft de aanslag bij aan komst in Seoel "het gevolg van een goed gepland, georganiseerd en sinister complot" genoemd. Hij stelde Noord-Korea voor de aanslag verantwoordelijk. Chun gaf direct opdracht het leger in de hoogste staat van paraatheid te brengen. De 39.000 Ameri kaanse militairen in Zuid-Korea zijn niet in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Veiligheidsfunctionarissen door zoeken op het ogenblik het puin van het mausoleum voor de mar telaren in Rangoon waar gisteren behalve de 19 doden ook 48 ge wonden vielen. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag op zich geno men. De Birmaanse oppositie sprak van een protest tegen de regering in Rangoon die bedoeld was om het regime in moeilijkhe den te brengen. Birma beleeft een periode van grote politieke onrust, die onder meer verband houdt met de rechtszaak tegen van corruptie verdachte hoogge- plaatse functionarissen. Onder degenen die terecht moeten staan bevindt zich brigade-gene raal Tin Oo. Uit dissidente bron nen werd vernomen dat de bom aanslag waarschijnlijk het werk was van aanhangers van Tin Oo die het bezoek van de Zuidkore aanse delegatie hadden aange grepen om te demonstreren te gen de absolute macht van presi dent U Ne Win. Het officiële Noordkoreaanse pers bureau maakte vanochtend ook melding van de aanslag. Het bu reau meldde dat Chun in Birma was "verwelkomd met een krachtige bomexplosie". "Ui terst geschrokken door dit schokkende incident besloot de verrader Chun Doo-Hwan terug te keren naar Zuid-Korea", aldus Noord-Korea. Een speciaal vliegtuig van de Zuid koreaanse luchtvaartmaatschap pij KAL is inmiddels naar Rang oon gevlogen om de lichamen van de doden op te halen. Mor gen heeft in Seoul een officiële rouwplechtigheid voor de slacht offers plaats. Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een Zuid koreaanse regeringscommissie van onderzoek die samen met de Birmaanse autoriteiten zal optre den. De Franse president Mitterrand en de Japanse premier Nakasone hebben in boodschappen hun medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers betuigd. De Verenigde Staten hebben ge schokt op de aanslag gereageerd. De president van Birma sprak van een "verachtelijke daad van terroristen die hebben gepro beerd de harmonieuze en harte lijke betrekkingen tussen Birma en Zuid-Korea in diskrediet te brengen en te saboteren", (zie ook pagina 7) 22 PAGINA'S Bekerstunt van Rijnsburgse Boys Sekteleden (nog) niet aangepakt PAGINA 5 Britse Tories: weinig reden tot juichen PAGINA 7 OCCASIONSPECIALIST Buien Wisselend bewolkt en buien. Mini mumtemperatuur omstreeks 8 gra den en middagtemperatuur onge veer 13 graden. Vrij krachtige en aan de kust en op het IJsselmeer in de middag af en toe stormachtige westelijke wind. 11 oktober 1983 Zon op: 06.56 uur, zon onder: 17.56 uur. Maan op: 13.01 uur, maan onder: 20.40 Organisatie, handels- en reklamedrukwerk is bij ons in goede handen Snelle levertijden zijn mogelijk doordat wij fotozetsel, litho's loodzetsel en clichés zelf vervaardigen Bovendien hebben wij een eigen binderij-afdeling Oranjelaan 37 2382 PK Zoeterwoude-Rijndijk Telefoon 071 -8992 41 NISSAN Alkemadelaan 1, Roelofarendsveen tel 01713-2 NU EEN VOL JAAR GARANTIE!! Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Geschrapte worteltjes, 500 gram Speklapjes met zwoerd, 500g4^S3.48 kilo 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. VALKENBURG/DEN HAAG - De bemanning van een Orion- verkenningsvliegtuig van het Marine Vliegkamp Valkenburg heeft kans gezien om als eerste een nieuw type oorlogsschip van de Russen te fotograferen. Het gaat om een schip van ongeveer 12.500 ton, genaamd Slava. Het Nederlandse patrouillevlieg tuig nam deel aan najaarsoefe- ningen in de Middellandse Zee toen de Slava de Zwarte Zee ver liet. Westerse inlichtingendien sten waren al op de hoogte van het bestaan van het schip, maar hadden het nog nooit gefotogra feerd. Uit de foto's kan worden opge maakt dat het schip zestien lan- ceerbuizen heeft voor SS-N-12 kruisraketten met een bereik van ongeveer 550 kilometer. Tevens Strafklacht tegen Franse kalimij nen LEIDEN (ANP) - Tien Nederland se instanties die belang hebben bij het Rijnwater hebben van ochtend in het Franse plaatsje Mulhouse een strafklacht inge diend tegen de kalimijnen MDPA. De zoutfabriek wordt er van beschuldigd onverminderd door te gaan met de lozing van afvalzout, terwijl het Tribunal Administratif in Straatsburg dat heeft verboden. Omdat er volgens de Nederlandse overheden en instanties ook sprake is van onbehoorlijk be stuur door de Franse overheid is bovendien een klacht ingediend bij de Conseil de'Etat in Parijs. beschikt de Slava over acht lan- ceeropstellingen voor SA-N-6 luchtafweerraketten met een be reik van ongeveer tachtig kilo meter. Vermoedelijk heeft het schip ook torpedolanceer-inrichtingen. Op dit moment worden er op een werf in Nikolayev aan de Zwarte Zee in Rusland nog twee van dergelijke type schepen ge bouwd. Het schip vaart op dit moment ten westen van de Britse eilanden en zal vermoedelijk aan de noorde lijke vloot bij Moermansk wor den toegevoegd. Door te dreigen met su perieure wapens is het mogelijk de tegen partij naar de onderhandelingstafel toe te dwingen teneinde over de vrede te onderhandelen. Die rede nering voert de Franse regering aan als rechtvaardiging voor de le vering van vijf Super-Etendardge- vechtsvliegtuigen aan Irak. Al drie jaar zijn de buurlanden Irak en Iran verwikkeld in een zich voort slepende oorlog in het gebied van de Perzische golf, en dat deze oor log zich zo kan voortslepen is mede een gevolg van de gebrekkige be wapening en de moeilijke omstan digheden ter plaatse. In een grote hete zandbak is het nu eenmaal moeilijk vechten en kunnen groots opgezette manoeuvres hopeloos vastlopen. Geen enkele oorlog is een verheffend schouwspel, maar de omstandig heden ter plaatse kunnen soms ex tra leed helpen voorkomen, omdat de strijd stokt door de lange aan voerlijnen naar het front of door een gebrek aan olie, benzine of reser ve-onderdelen. Met de mogelijke inzet van de Franse gevechtsvlieg tuigen, uitgerust met de beruchte Exocet-raketten, verandert dit beeld. In de strijd om de Falklandeilanden zorgden de produkten van het Franse vernuft ervoor dat twee En gelse kruisers in de diepte der zee verdwenen en dit militaire succes kwam de Franse wapenindustrie uiteraard zeer goed van pas. De zo dodelijke combinatie van vliegtui gen en raketten is een hoogwaar dig exportartikel en de Fransen hebben zich zelden erg fijngevoelig getoond als er in de wapenhandel iets te verdienen valt. Maar dat is niets nieuws, de wapenhandelaren heten niet voor niets de kooplieden des doods. Desalniettemin klampt de Franse re gering zich nu vast aan de redene ring dat het dreigen met deze wa penen al voldoende zal kunnen blij ken om het doel, vredesonderhan delingen, naderbij te brengen. Het klinkt even vernuftig als de Exocet- raketten trefzeker zijn, maar de vraag is of de Iraki's over de nood zakelijke zelfbeheersing beschik ken. Het is immers buitengewoon verleidelijk om superieure wapens ook daadwerkelijk in te zetten, ze ker wanneer de eigen verliezen groot zijn. Iran, doordrongen van het gevaar, heeft al gewaarschuwd dat het kei hard zal terugslaan, ook tegen Frankrijk, en het is bekend dat de Iraanse leiders niet op een dode meer of minder kijken als hun eigen revolutie in gevaar komt. De vrees bestaat dan ook dat het conflict een waarlijk internationale dimensie zal krijgen zodra Irak met de Franse wapens de Iraanse olie bronnen gaat bestoken. Iran zou vervolgens de Straat van Hormouz kunnen afsluiten, waardoor een vi taal belang van vele westerse lan den zou worden geraakt, namelijk de voorziening met het zwarte goud, olie. De rechtvaardiging van een grootscheepse militaire inter ventie is dan snel gevonden. Of Frankrijk, dat zich in deze brand haard gedraagt als een grote mo gendheid, de hartelijke steun heeft van andere grote westerse landen, is intussen zeer de vraag. Evenals Groot-Brittannië in de crisis rond de Falklandeilanden wil Frankrijk graag een eigen buitenlands beleid voeren, maar voor dat eigengerei de optreden, ergens ver weg op de wereldbol, wordt vervolgens wel steun of ten minste sympathie ver wacht van de bondgenoten. In de beslotenheid van menig Wes ters kabinetsberaad wordt wellicht bedacht dat het geen kwaad kan on via Irak de Iraanse Ajatollahs in de tang te nemen, maar dat is ge vaarlijk hoog spel, dat Frankrijk nu bovendien in zijn eentje speelt. I naturo kurkvloeren J bel ot kom langs voor dokumentatie EEN ÉCHT COMPLETE KRANT. OVER WERELDt STAD EN IANI). Ja, ik wil uw krant: 4 weken op proef voor f 9,50, öf noteer mij voor een kwartaalabonnement (f 61,25); vóór het abonnement ingaat, ontvang ik de krant 2 weken gratis. Naam Tèlefoon U kunt deze bon opsturen naar het 2300 VB Leiden. Ofu kunt even bellen, (071 - 144941). Antwoordnummer 10050,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 1