Dood kunstorganisatoren een slag voor 'De Appel' c D c DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1983 Kunst AMSTERDAM (GPD) - Het lot heeft drie mensen, die betrokken waren bij de kunstorganisatie De Appel aan de Amsterdam se Brouwersgracht, van het leven beroofd. Het zijn, zoals gisteren al gemeld, de beeldende kunstenaar en or ganisator Gerhard von Graeve- nitz, de ex-galeriehoudster en leidster van de stichting. Wies Smals, die samen met Josine van Droffelaar, voorheen medewerk ster van het Stedelijk Museum, en Aggie Smeets de gang van za ken in De Appel bepaalde. De laatste evenwel was niet betrok ken bij het fatale vliegtuigonge luk in de buurt van Ascona in Zwitserland, dat afgelopen zater dag gebeurde. De stoffelijke overschotten van de drie en het drie maanden oude zoontje van Gerhard en Wies Smals, evenals dat van de piloot, werden maan dag geborgen. Haagse theater taxi een succes DEN HAAG (ANP) - De Iheaterta- xi, die in 1980 door de ANWB in ons land is geïntroduceerd, is vooral Den Haag een groot suc ces geworden. Het zijn hoofdza kelijk de bezoekers van het con gresgebouw, zo'n tweeduizend per theaterseizoen, die van deze taxivorm intensief gebruik ma ken. Maar ook in Rotterdam en een aan tal kleinere gemeenten is een groeiend gebruik van de theater taxi te constateren, aldus de ANWB. Het afgelopen seizoen werd een verdubbeling van het aantal gebruikers geregistreerd. Naar schatting tienduizend pas sagiers hebben toen gebruik ge maakt van deze taxi. Opvallend is volgens de ANWB dat er in Amsterdam nog geen thea tertaxi rijdt. Het experiment met de theatertaxi is - zoals bekend enkele jaren geleden in Leiden mislukt. Alles in herinnering brengen wat De Appel voorbereid en uitge voerd heeft, samen met een uit gebreid gezelschap van kunste naars, zou te ver voeren. De Ap pel zag het als een wezenlijke op gave zich open tc stellen voor de ideeën van zijn kunstenaars, aan hen zijn ruimte en uitrusting ter beschikking te stellen, een dis cussie of lezing over hun werk of optreden te organiseren en bo vendien hun performances op de videoband vast te leggen. Ontmoetingscentrum Door al die activiteiten groeide de stichting uit tot een ontmoe tingscentrum voor iedereen met interesse voor alternatieve kunstvormen. Die vonden uit drukking in fotografie en film, video-installaties, live-optreden al of niet met geluid, en ook col lectieve acties binnen of buiten het pand van de stichting. Als trefpunt was De Appel van 1975 tot 1982 van wezenlijke be tekenis zowel voor kunstenaars als een klein meelevend publiek. Onbekende en nog niet vertoon de videotapes en performances, ook van veel buitenlandse kun stenaars, waren in De Appel voor het eerst in Nederland te zien. Van hen kregen bekendheid de Joegoslavische Marina Abramo- vic en Ulay, Ben D'Armagnac en Gerrit Dekker, James Lee Byars, Gina Pane, Jurgen Klauke, Nico- laus Urban, Nan Hoover, Valie Export, Ulrike Roseneach, Lidia Schouten. Servie Janssens, Mi- gel Rolfe, Harrie de Kroon, Jo- chen Gerd, Laurie Anderson, Reinier Work, Palestine en vele anderen die een kunstdaad in De Appel stelden. Gevaar Hun optreden werd aangekondigd in het bulletin of de boekjes in het tijdschrift De Appel. Vaak ongewoon als kunst, en bij uit zondering met een tikje gevaar, maar meer voor de performer dan voor het publiek. In januari 1976 kwam Marina Abramovic met haar optreden per video band in het nieuws, doordat de NOS-leiding dit onderdeel in haar programma 'Beeldspraak' schrapte. Toen, en nu nog, gaan cultuurbepalers uit van een ver tekend beeld van de zogenoem de body-art, want men weigerde de symbolische zelfkwelling Abramovic uit tc zenden vanwe ge de vermeende sensatie haar naakte optreden. Zij kraste namelijk met een mesje een vijf hoekige ster in het vel van haar buik. Onlangs werd haar project 'Nightsea Crossing', dat zij sa men met Ulay uitvoerde, door de gemeente Amsterdam aange kocht. Reliëfs De afkomst en activiteiten i kunstenaar Gerhard von Graeve- nitz (1934-'83) had aanvankelijk niets te maken met De Appel. Voordat hij in 1970 van München naar Amsterdam verhuisde, had hij vele exposities achter de rug van zijn bewegende reliëfs. Deze vervaardigde hij al sinds 1962. In Amsterdam was de galerie Rietje Swart zijn podium voor exposi ties. In menig Westduits, Noord amerikaans, Zwitsers en Neder lands museum zijn zijn kineti sche reliëfs te zien, met kleine en grote bewegende elementen. Die maken op ronde, rechthoekige of vierkante oppervlakten minima le en onvoorspelbare bewegin gen. Zo ontstaat een veld met een steeds wisselend patroon. Sinds 1975 maakte hij objecten met zwarte lijnen tegen een witte ondergrond, waarmee hij in 1979 een uitvoerig overzicht kreeg in het Van Abbe-museum in Eind hoven. In 1977 bracht hij op vier wanden van een grote zaal in het Amsterdams Stedelijk Museum staande en liggende elementen van hout aan. Door de elektrisch- mechanische bewegingen om hun as veranderden die de erva ring van de plek zelf. beredeneerde verantwoording voor de wegen die de kunst kan bewandelen. Daarbij stond hij open voor minder verklaarbare kunstvormen zoals die zich in De Appel afspeelden. Die woonde hij bij met zijn ex- kunsthistorica Antje von Grae- venitz. Zij werkt op het Kunst historisch Instituut van de Ge meenteuniversiteit in Amster dam. Ze hebben twee kinderen. Zijn open houding bracht hemjn contact met Wies Smals Appel. Problemen Josine van Droffelaar genoot haar opleiding kunstgeschiedenis in Utrecht. Zij werkte vervolgens op de afdeling communicatie van het Stedelijk Museum zij haar problemen kreeg ovi richting van het beleid museum voor moderne ku Daarna nam zij dienst team van vrouwen van De Appel. Uit haar laatste interview en bij dragen in het tijdschrift De Ap pel blijkt haar belangstelling voor kunstenaars, wier gedach ten op bijna mystieke wijze mededeling doen aan derden: kunst als ongrijpbare medede ling, bijvoorbeeld het begrip af wezigheid van iets of iemand, zo als James Lee Byars dit om speelt met zijn optredens en ob jecten. De dood van Josine van Droffelaar Wies Smals en Ger hard von Graevenitz met hun zoontje zorgden voor grote ver slagenheid in de Amsterdamse wereld van de beeldende kunst. Organisator Als organisator was Von Graeve nitz in 1979 en 1980 actief, samen met zijn collega Norman Dill- worth uit Londen. Zij zorgden voor de idee en de uitvoering van de grote expositie 'Pier and Ocean' in het Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterloo en in de Hayward Gallery in Londen. Dit getuigde van zijn vele kunst contacten en zijn brede interes- Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Naked fist", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 12 jr. LIDO 1 (124130): "Octopussy", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45, 12 jaar. LIDO 2: "Flying high 2", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 3: "Merry Christmas Mr. Law rence", da. 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 16 jr. LIDO 4: "Psycho 2", da. 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Kindermatinee: "101 Dalmatiërs" da. 14.30 zo. ook 16.45 uur. STUDIO (133210): "Flash Dance", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo ook 16.45 uur, al. TRIANON (123875): "Hot bubblegum i het leger", da. 14.30, 19.00 en REX (125414): "Schot in de roos", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "De avonturen j[ Btoscopgn Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "Octopussy", da. 18.30 en 21.15 uur, za., zo. en woe. ook 13.30 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling: "Roze konijntjes op het hete spoor", za. 24.00 uur, 18 jaar. EURO 2: "48 Hours", da. 18.45 en 21.00 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Peter en de vliegende autobus", za., zo. en woe. 13.45 uur. Nachtvoorstelling: "48 Hours", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 3: "Lone wolf McQuade", da. 18.30 en 21.00 uur, za., zo. en woe. ook 13.45 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Lone wolf McQuade", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 4: "Even en oneven", da. 18.45 en 21.15 uur, za., zo. en woe. ook 13.30 uur, al. Nachtvoorstelling: "Meisjes om van te smullen", za. 24.00 uur, 18 jr. Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "Tootsie", do. en 20.15 uur, vr. en za. 19.30 en 21. uur, zo. 15.45 en 18.45 uur. al. "From Mao to Mozart", zo. 21.00 ma. en di. 20.15 uur, al. "Spiderman", do. tm. zo. 14.00 woe. 14.30 uur, al. Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "An officer and a gentle man", do., ma., di. en woe. 14.45 en 20.00 uur, do., ma. en di. ook 22.15 uur, vr., za. en zo. 14.45 uur, 19.00 en 21.15 uur, 12 jr. CITY 2: "Operation Vigilante", zelfde tijden als City 1, 16 jr. CITY 3: "Tron", zelfde tijden als City 1, al. CITY 4: "Sensual Fire, do. 20.00 en 22.15 uur, vr. 19.00 en 21.15 uur, 18 jr. CITY 4: "Samen uit samen thuis", za. 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.45,19.00 en 21.15 uur, ma. en di. 20.00 een 22.15 uur, woe. 20 uur. al. Kindermatinee: "Peppi en Kokki bij de marine", da. 14.45 uur, beh. zon dagmiddag. Rijksmuseum voor Volkenkunde Steenstraat 1, 'Japan, profiel va een cultuur', tot 1/10; di t/m za va 10-17 uur, zon- en feestdagen va Exposities Museum Boerhaave - Steenstraat la, 'Potten Kijken Pillen Draaien in de oude apotheek', t/m 27/2/'84; di t/m za 10-17 uur, zo 13-17 uur, na 1/10 van 13-16 uur. Hortus Botanicus - Rapenburg 73, (Oranjerie), tentoonstelling 'De Muskusrat' van Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, t/m 25/9; ma tl m za 9-16.30 uur, zo 10-16.30 uur. Rijksmuseum van Oudheden - 'Egyp te, bereisd, beroofd, bewaard, be schreven', t/m 4/9; di t/m za 10-17 uur, zo 13-17 uur. Pieterskerk - 'Uit het leven van Loui se en Kee...', Leidse vrouwen in de jaren twintig, t/m 9/9; ma t/m vr 13.30-16 uur, za en zo 11-15 uur. Holiday Inn - Haagse Schouwweg 10, droogbloemcomposities van Janny van Rooyen, t/m 31/8. Scarabee - Pieterskerkchoorsteeg 24, expositie van Wim Lamboo, een se rie van zijn nieuwste 'bewogen' fo to's onder de titel 'Epicentrum van een brainstorm', tot eind aug.; dag. 16-01 uur. Art Galerie Heden - Pieterskerk choorsteeg 12, expositie van Anton Heyboer en Ben d'Armagnac; dag. Het Leidse Beleg - Hooigracht 4a, ex positie foto's Peter den Hollander, tot 1/10. Ars Aemula Naturae - Pieterskerk- gracht 9, tentoonstelling van het werk van Roeland de Koning, t/m 11/9; dag. 13-16 uur. Galerie de Pomp - Rachel Roesink ex poseert aquarellen, litho's, t/m 31/8; di 19-21 uur, woe, do, za, zo 14-16 uur, woe 10-12 uur. Het Oude Raadhuis - olieverf, litho's, houtskoolschetsen, aquarellen en rietpentekeningen van Renzo, tot 26/8; di 19-21 uur, woe, zo, zo 14-16 uur, za 11-16 uur. OEGSTGEEST Kapsalon Jacques van Bellen - Lange Voort 11, expositie van Naieve Schilderkunst, t/m 16/9; di t/m do 9-18 uur; vr 9-21 uur, za 9-17 uur. ZOETERWOUDE Art Galerie J.V.C. - Energieweg 41, expositie van Karei Lengkeek, pen tekeningen en acryl, tot 3/10; Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dins dag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisa- beth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis Elke dag van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. de kinder- en jongerenafdeling: da- 14.30.-14.45 18.30-18.45 Ziekenhuizen Sportmedisch Advies Centrum: Blessurespreekuur: Elisabethzieken- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-zieken- huis: Volwassenen: dagelijks van 14.00- 14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd. dagelijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur. Academisch ziekenhuis Tel. 269111 Voor alle patiënten behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19.00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van I Bezoek aan ernstige patiënten Wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hier voor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30- 19.00 uur. Bezoektijden kinderafdelingen: Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofd verpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra bezoek voor de hartbewaking: 's och tends 11.00-1 L30 uur. Extra bezoek voor vaders op de kraamafdeling: 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafde ling 's middags 14.30-15.30 uur. 's middags alleen voor ouders 14.30- 18.30 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 23