Aantal bezetters voelt wel voor aanbod gemeente Leidse scholier bindt de strijd aan tegen botulisme Café aanHogewoerd hoeft niet eerder dicht te gaan Jonkheer zonder juridische gevolgen Uitbreiding De Nobel rechtmatig Inbraak aan Prinsenstraat Verhuizen van marine- naar Harteveltcomplex 9Vorig jaar zomer haalde ik wel dertig tot veertig kadavers per week uit de singels9 Bewoners moeten uit pand Oude Herengracht DEN HAAG/LEIDEN - Het college van B en W van Leiden heeft niet onrechtmatig gehandeld door handelaar J. de Nobel een ver gunning te geven om zijn werk plaats aan de Zoeterwoudseweg 11 uit te breiden en te gebruiken voor de opslag en bewerking van oude metalen. Die uitspraak heeft de Raad van State gedaan. Bewoners in de buurt van de werk plaats hadden beroep aangete kend tegen de vergunning omdat zij onder meer vreesden voor ge luid- en stofoverlast, een voor kinderen onveilige verkeerssi tuatie, verontreinigingen van bo dem en oppervlaktewater en an dere dan door De Nobel vermel de activiteiten. Het bedrijf past uit milieu-hygienisch oogpunt niet in de omgeving, zo werd ge steld. De beperkende voorwaarden van de gemeente ten aanzien van vloermaterialen, meldingen van verontreinigingen en tijden van laden en lossen worden door de omwonenden als onvoldoende beschouwd. De Raad van State vindt echter dat de beschikking van de gemeente Leiden kan blij ven gehandhaafd, behoudens en kele kleine wijzigingen ten aan zien van de genoemde geluidni veaus in de voorwaarden. Als ex tra voorwaarde heeft de Raad van State toegevoegd dat de werkplaats niet tussen 23.00 urn en 7.00 uur mag worden ge bruikt. LEIDEN - In een pand aan de Prin senstraat is bij twee bewoners in gebroken. Degene die de zolder verdieping bewoont, miste giste ren na zijn vakantie zijn volledi ge geluidsapparatuur, meer dan honderd cassettes, tientallen el pees, twee wekkers en een elek trische gril. De bewoner van de eerste verdie ping had de politie enkele dagen geleden al op de hoogte gesteld van zijn verdwenen spullen. Ook hier betrof het voornamelijk ge luidsapparatuur. Men is de wo ning binnengekomen door het verbreken van een ruit aan de achterzijde. Leiden LEIDEN - De initiatiefgroep "De Ziekenboeg" heeft verdeeld gereageerd op het laatste aanbod van de gemeente Leiden tot verhuur van het Harteveltcomplex aan de Lange- gracht. Een meerderheid zegt van harte bereid te zijn op het aanbod van de gemeente in te gaan, maar wil genoegen nemen met slechts de helft van het aantal vierkante meters dat is aangeboden. De initiatiefgroep "De Zieken boeg" bestaat uit een groep jon geren die een deel van het voor malige marinecomplex aan het Noordeinde heeft gekraakt en er alternatieve werkgelegenheids projecten heeft opgezet. De ge meente wil het gebouw echter slopen om er het Rembrandt- park aan te kunnen leggen. De initiatiefgroep is aangeboden haar werkgelegenheidsproject elders op te zetten, in het zoge naamde Harteveltcomplex aan de Langegracht dat eigendom is van de gemeente Leiden en tot voor kort in gebruik was bij de universiteit voor de opslag van boeken. De onderhandelingen over de ver vangende ruimte voor de initia tiefgroep duren al geruime tijd en leidden tot dusver niet tot overeenstemming. Vorige maand deed de gemeente de be zetters van "De Ziekenboeg" een laatste aanbod, waarin men er van uitgaat dat de verbouwing van het Harteveltcomplex naar schatting 130.000 gulden gaat kosten en dat de gebruikers daarnaast de nodige zelfwerk zaamheid zullen opbrengen. De initiatiefgroep heeft het college van B en W laten weten "van har te bereid te zijn op dit aanbod in. te gaan" mits over een aantal za ken overeenstemming kan wor den bereikt. Zo wil de groep on der meer dat de drie voormalige pakhuizen aan de Langegracht- zijde buiten het huurcontract worden gehouden gezien de ho ge kosten die de verbetering van de panden met zich zou mee brengen. Daardoor zal ongeveer de helft van de door de gemeente aangeboden ruimte afvallen. De initiatiefgroep zegt, in verband met de financiële mogelijkhe den, genoegen te willen nemen met minder aantal vierkante me ters. Wel wil de groep een optie houden op de panden met het oog op een mogelijk subsidie op de exploitatiekosten. Verbouwing Volgens de bezetters van "De Zie kenboeg" bestaat er nog ondui delijkheid over de verbouwings plannen van de gemeente. De initiatiefgroep wil, tot in detail, helderheid hebben over de pre cieze invulling en aanpassing van de te treffen voorzieningen voor gas, water, licht, aan- en af- voerpunten, ventilatie enz. alvo rens men tot ondertekening van het huurcontract wil overgaan. "We zijn bereid zelf het nodige op te knappen, maar kunnen niet riskeren dat de gemeente ons op kosten jaagt die we niet kunnen dragen", aldus Antoon Ruygrok van de initiatiefgroep. Bij de eis tot onderhoud van het buitenwerk dient volgens de groep te worden uitgesloten dat dit ook het wegwerken van ach terstallig onderhoud betreft. Voorts wil men, in verband met de te verwachte hogere stook kosten, heroverweging van het besluit dat in het complex een centrale verwarming moet ko- men. Ten slotte stelt de initiatief- groep dat het onmogelijk is enig zicht te krijgen op de uiteindelij ke aanpassingen van de daglicht voorzieningen en dat hierover klaarheid moet komen. Op grond van de onduidelijkheid die nu nog zou bestaan is niet de gehele groep bereid om "ja" te zeggen tegen het aanbod van de gemeente. "Voor een aantal men sen is de stap naar het Hartevelt complex, onder de huidige voor waarden, te groot", aldus Paul van Velsen van de initiatief groep. "Het is gewoon onmoge lijk voor iemand met een uitke ring om naast kamerhuur ook nog de huur van een werkruimte in het Harteveltcomplex op te brengen. De onduidelijkheid over de uit te voeren werkzaam heden in combinatie met de fi nanciële belasting maakt dat een aantal mensen de sprong niet durft te wagen". De initiatiefgroep "De Zieken boeg" verwijt de gemeente te weinig oog te hebben voor de fi nanciële en praktische proble men waar de groep voor staat. "De handelwijze van de gemeen te wordt primair ingegeven door de gedachte dat ze ons zo snel mogelijk uit het gebouw aan het Noordeinde willen hebben en niet door het meedenken over al ternatieve werkgelegenheidspro jecten voor jongeren", aldus An toon Ruygrok. In het twee verdiepingen tellende Harteveltcomplex is onder meer plaats voor een een zeefdrukke- rij, een kapsalon, werkplaatsen voor een fietsenmakerij en voor recycling, ateliers voor schilder werk, kleding, foto en film. Als de drie voormalige pakhuizen niet in het huurcontract worden opgenomen blijft ongeveer de helft van de aangeboden 1187 vierkante meter over en zal een aantal werkplaatsen afvallen. Wat de achterblijvers doen als een meerderheid definitief be sluit op het aanbod van de ge meente in te gaan kunnen woordvoerders van de initiatief groep nog niet zeggen. LEIDEN - Café Odessa aan de Ho- gewoerd mag doordeweeks tot 's nachts één uur en in het week einde tot twee uur open blijven. Een poging van buurtvereniging Hogewoerd om de ontheffing die het café van de gemeente kreeg ongedaan te maken, is mislukt. De Raad van State heeft een ver zoek van de buurtvereniging daartoe vanochtend afgewezen. Namens de buurtvereniging Hoge woerd en omgeving betoogde be stuurslid mevrouw Verzijl giste ren bij de Raad van State de han delwijze van burgemeester Goe- koop in strijd te vinden met de beginselen van behoorlijk be stuur. De burgemeester had café Odessa op 19 mei j.l. ontheffing van de sluitingstijden verleend (in de weekeinden tot twee uur en doordeweeks tot één uur 's nachts), maar de vereniging daarover pas op 17 juni bericht. Bovendien zijn omwonenden die klagen over geluidoverlast van Odessa tot nu toe niet gehoord en moet een door de vereniging ingediend bezwaarschrift nog worden behandeld. Ambtenaar Van Viegen die na mens de burgemeester het woord voerde zei dat een onthef fing alleen dan achterwege had kunnen blijven wanneer sprake zou zijn geweest van ontoelaat bare geluidoverlast. Volgens rap portages van de politie was daar van echter geen sprake. Het niet horen van klagers is geen ver wijtbare zaak, een schriftelijke behandeling is voldoende vol gens de geldende voorschriften. Van Viegen deelde overigens tij dens de behandeling, tot lichte verbazing van de aanwezigen, mee dat de gemeente al op 19 au gustus het ingediende bezwaar schrift wil behandelen. In af wachting daarvan kan het ont- heffingsbesluit dan best worden geschorst, meende mevrouw Verzijl. Namens Odessa-eigenaar Jansen zette mr. Van Heijningen vraag tekens bij de representativiteit van de buurtvereniging die niet blijkt te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voorts wees mr. Van Heijningen er op dat Odessa is gevestigd aan een autovrij stukje Hogewoerd, dat dat stukje straat veel bedrijfs- en horecapanden kent, terwijl de in de onmiddellijke nabijheid wo nende mensen (studenten, ka merbewoners) het café juist veel vuldig bezoeken. Staatsraad Troostwijk wilde van mevrouw Verzijl nog weten of de bezwaren zich richten op het ca fé in zijn geheel of tegen de bij het café behorende dekschuit die als terras wordt gebruikt. Me vrouw Verzijl: "Wij zijn niet te gen cafés, wij zijn niet tegen per sonen maar wij zijn tegen over last". Het terras van Odessa op de dekschuit in de Nieuwe Rijn. Volgens de buurtvereniging een bron van geluid soverlast. LEIDEN - Slechts heel even klinkt er een zacht gekwaak uit het houten hok dat Christiaan de Waard op zijn kamer heeft staan. Achter het kippen gaas zitten drié eenden, een bakje in water ge drenkt brood nog onaan geroerd voor de snavels. Het z^jn slachtoffers van het botulisme, de bacte rie-ziekte die elke zomer weer veel slachtoffers maakt onder waterbewo ners als vissen, eenden en andere watervogels. Christiaan de Waard, een 18-jari- ge scholier, heeft de strijd aan gebonden tegen het botulisme. Deze ziekte ontstaat wanneer het erg warm is en vooral de on diepe wateren arm aan zuurstof worden. Er vormt zich dan een giftige stof, toxine, en daaruit ontstaan de botulisme-bacte- riën. Deze bacteriën tasten bij watervogels en vissen het ze nuwstelsel aan, waardoor de dieren met verlammingsver schijnselen te kampen krijgen. Verdrinking of verstikking is vaak het trieste gevolg. door Conny Smits Alleen al uit het slootje tegenover zijn kamer aan de Maredijk haal de Christiaan vorige week meer dan tien dode eenden. Het slootje, verontreinigd, ondiep en warm als het is, blijkt een ware broedplaats voor de bacterie die botulisme veroorzaakt. De drie eenden in het hok zijn derhalve nog goed af. Onwetend als ze zijn van het feit dat buiten de deur alweer twee kadavers op de ge meentelijke reinigingsdienst lig gen te wachten. Eén kamer "Toch zitten die beesten hier verre van ideaal", zegt Christiaan. "Ik heb hier maar één kamer waar ik moet wonen, koken en slapen. De met botulisme besmette een den moeten eigenlijk op een veel koelere plaats, bijvoorbeeld bui ten, worden opgevangen. Maar de dierenhulpdienst is in Leiden de enige die wat botulisme- slachtoffers kan bergen, en dan nog maar een heel beperkt aan tal. Het Leids dierenasiel vangt alleen honden en katten op". Ook het opvissen van dode en nog levende slachtoffers van botulis me staat in Leiden op een veel te laag pitje, vindt Christiaan. "De reinigingsdienst heeft wel een busje waarmee ze regelmatig de singels afrijden. Maar vanuit zo'n busje, en zelfs vanaf de walkant, zie je de meeste dieren toch over het hoofd. Veel beter kun je met een bootje door de Leidse singels varen, dan zie je ook de beesten die in het riet zitten". Vorig jaar nog nam Christiaan deze taak zelf op zich, in navolging van de opgeheven Vogelwacht Rijnland waarvan hij ruim tien jaar lid was. "Vorig j^ar haalde ik in de zomer wel dertig tot veertig kadavers per week uit de Leidse singels. Vooral op het stuk tus sen de Haarlemmertrekvaart en de Witte Singel was het altijd heel erg". Een defecte buiten boordmotor en het gemis van een paar roeispanen beletten hem dat nu echter. "En toch is het heel belangrijk dat met botu lisme besmette beesten worden verwijderd", zegt Christiaan. Botulisme verspreidt zich name lijk zeer snel via de besmette ka davers. Christiaan: "Ik zou ieder een die dode vissen of eenden ziet drijven, aanraden ze weg te halen. Maar ze mogen nooit be graven worden, want dan blijft het besmettingsgevaar bestaan. Alle kadavers moeten door de gemeentereiniging worden opge haald". Voor mensen die nog le vende slachtoffers van botulisme vinden, is goede raad duur. "Er zijn nu eenmaal weinig opvang mogelijkheden. Het dichtstbij zijnde vogelhuis is in Noord- wijk". Wat Christiaan de Waard (Maredijk 131) daarom zoekt, is een stukje terrein dat afgeschoten wordt met wat hekken om aan botulis me lijdende eenden te herber gen. "Ik kan zo beschikken over hokken voor die beesten, want die had de Vogelwacht Rijnland volop. Voor mijn part geeft de gemeente alleen wat hekken in bruikleen, want hier naast mijn huis is nog een stukje land waar ik de eenden kan verzorgen. Ver der zouden een buitenboordmo tor en een paar mensen die me willen helpen, uiterst welkom zijn". Waarschuwen De heer Riemer van de gemeente reiniging kan het belang van de bestrijding van het botulisme volledig onderschrijven. "Op het moment is er nog geen gevaar voor de volksgezondheid, maar voor de zekerheid hebben we wel wat kadavers opgestuurd naar het Centraal Geneeskundig Instituut. Verder is het van be lang dat mensen ons direct waar schuwen wanneer ze dode een den en vissen zien drijven. Een telefoontje (212411), en we ko men ze weghalen". Christiaan de Waard, temidden van dode e Van de gemeentereiniging is er da gelijks, ook tijdens het weekein de, iemand op pad om kadavers uit het water te vissen. "Dat ge beurt vooral naar aanleiding van klachten maar en passant wor den ook de 'bekende adressen' meegenomen. Dat zijn bijvoor beeld de Leidse Hout, het Groe ne Maredijkje en de singels. De ambtenaar rijdt dan met een be stelbusje al die plaatsen af. En hij heeft wel degelijk een vletje bij zich om zo nodig ook het water op te gaan". Volgens Riemer heeft het botulis me nog niet zo erg de kop opge stoken als vorig jaar. "1982 was helaas een topjaar. Maar ook nu hebben we in een tijd van een week zo'n veertig kadavers opge haald. Bovendien, wanneer de temperatuur nog boven de twin tig graden stijgt, is het risico groot dat de bacterie zich vliegensvlug verspreidt". Nog le vende eenden neemt de gemeen tereiniging overigens nooit mee: "Je ziet wel eens suffe eenden, maar dat betekent niet dat ze al tijd doodgaan. Die hebben best kans nog te overleven. Wel hou den we die beesten de volgende dag in de gaten. Zijn ze dan dood, dan nemen we ze alsnog mee". Dat klinkt hard, maar opvangmo gelijkheden zijn er nu eenmaal nauwelijks. Bij de dierenhulp dienst wordt dat beaamd. "Wij zijn de enigen en hier is het ook schipperen met de ruimte. Toch hoeft er op het moment bepaald niet dramatisch gedaan te wor den. Er is even een piek geweest, maar op het moment verblijven hier nog maar een paar eenden. En die zijn al redelijk opgeknapt. Volgens ons is het aantal botulis- me-slachtoffers al dalende". LEIDEN Verdachten mogen graag hun dagvaarding navo- gelen op foutjes. Altijd wel een kennis in de kring die weet te vertellen dat je dan wordt ont slagen van rechtsvervolging. Maar die vlieger gaat dus niet al tijd op. Ook niet voor de man die zijn auto fout parkeerde in de Oegstgeester Deutzstraat. "Nou, had ik nog een vraag", leidde hij zijn ontsnappingspo ging in. Wat bleek? Er stond hier een ware jonkheer voor het hekje. En dat stond niet in zijn oproep voor de kanton rechter. Foutje in de naam, een maasje in de wet, daarmee hoopte de jonkheer ontslag van rechts vervolging binnen te slepen. Maar nee. De officier van justi tie hielp hem uit de droom. Ze hadden er toevallig pas gele den over gesproken. Als hij nu baron was geweest, had er mo gelijk nog wat in gezeten. Maar jonkvrouwen en jonkheren worden te licht bevonden. De kantonrechter: "U mag het best opmerken, maar het heeft geen juridische gevolgen". Ook een Leids meisje ving bot bij een soortgelijke poging. Ze had haar auto half op de stoep voor een slijterij aan de Garen- markt geparkeerd. Helemaal fout, daar wond ze geen doek jes om. Alleen: haar werd in de schoenen geschoven geen bon netje voor het parkeerterrein te hebben gehad. En dat was ook fout, want ze stond helemaal niet op het parkeerterrein. Ze zei het een beetje giechelig, maar hield toch voet bij stuk. Helaas, in een eerdere fase had ze tegenover de politie al haar ei gen glazen ingegooid. Toen be weerde ze dat het bonnetje op de grond was gevallen en die verklaring wierp de kanton rechter haar nu voor de voeten. Foutje, gaf ze giechelend toe. Haar tactiek viel aldus in dui gen en een boete werd onver mijdelijk, al toonden de offi cier van justitie en de kanton rechter nog wel enige clemen tie. "Tot ziens... nou liever niet tot ziens". Ze bleef in elk geval giechelen. Ze verschenen met z'n tweeën voor het hekje. Bij uitzonde ring mocht de vroiiw haar half jaar oude baby aan de kanton rechter tonen. Maar daar ging het dus niet om. Op de Lam- menschansweg was te hard ge reden, 75 kilometer om precies te zijn, en wel in een auto van haar. Dat werd het bekende verhaal tje: ik zat niet zelf achter het stuur, ik heb hem toen uitge leend en ik weet niet meer aan wie. De kantonrechter stelde haar voor de keuze: of even hard nadenken of anders zou de politie het uitzoeken. En als door Bart Jungmann dat geen uitsluitsel gaf, zou zij toch als schuldige worden aan gewezen. "Zegt u maar wie het gedaan heeft", draaide de kan tonrechter haar de duim schroeven aan. De baby hield keurig de mond, maar moeder speelde klik spaan. Haar vriendinnen zijn gewaarschuwd. DEN HAAG/LEIDEN - Vier bewo ners van een pand aan de Oude Herengracht 20 moeten dit pand voor 11 augustus van de Haagse rechtbankpresident mr. Van Goethem ontruimen. Doen zij dit niet dan moeten zij een dagelijk se dwangsom van 500 gulden be talen. Met deze uitspraak heeft mr. Van Goethem gisteren het verzoek gehonoreerd van de Leidse mevrouw Y.Tesink, eige naresse van het pand. De vier woonden op de bovenverdie ping. Op de benedenverdieping was een reclamebureau geves tigd dat het huis huurde van me vrouw Tesink en de bovenver dieping onderverhuurde. Omdat het reclamebureau zijn verplich tingen niet nakwam, werd de huur opgezegd. Het viertal op de bovenverdieping had aanvanke lijk nog op grond van huur be scherming gehoopt te kunnen blijven zitten. LEIDEN Uit een schuur aan de Brahmslaan is in de nacht van zondag op maandag 15 kilo kroe poek, 5 kilo prei en een aantal kratten spa en bier gestolen. De dader is binnengekomen door het slot_van de deur te forceren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3