Rembr andtbrug- en route in gebruik; acties van krakers 'De Man' centraal op tentoonstelling in de Lakenhal Regen van pamfletten en water Inloophuis krijgt geen subsidie QMerfyi PAGINA 2 ZATERDAG 16 JULI 1983 LEIDEN - De Rembrandtbrug, de houten ophaalbrug over het Galgewater, en de Rem- brandt-wandelroute zijn gistermiddag officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde op de geboortedag van de schilder Rembrandt Harmensz van Rijn, die op 15 juli 1606 in een huis aan de Weddesteeg ter wereld kwam. Op de plaats waar dat huis stond, staan nu de luxueuze flats van de projectontwikkelaar Westland Utrecht (WUPO). Aan één van de woningen is een gevelsteen aangebracht, die aan dit feit herinnert. Tijdens de onthulling van de gevelsteen in de\ kers pamfletten en water naar beneden. De gevelsteen zou onthuld worden door staatssecretaris Van Zeil van economische zaken, die in het bijzonder belast is met het toerisme, maar deze was wegens dringende besprekingen van de ministerraad verhinderd. Zijn plaats werd ingenomen door drs. H.G. van der Bend, hoofd van de directie handel, bouw, diensten en toerisme van het ministerie van economische zaken. 's Morgens bleek de gevel beklad met de leus 'Hier sloopte de WU PO het huisje van Rembrandt'. Ook was de gevelsteen met mod der besmeurd. Tevens was het slot van het bedieningsmecha nisme van de ophaalbrug ver nield. Kort voor de plechtigheid reinigde de brandweer de gevel en werd de gedenksteen opge schilderd. Tevens werd het slot van het bedieningsmechanisme gerepareerd. Daarna werden er agenten geposteerd om te voor komen dat het officiële gedeelte alsnog in duigen zou vallen. Een groot aantal genodigden, bur gemeester en wethouders, raads leden, ambtenaren en belangstel lenden wandelden over de brug of maakten een korte boottocht onder de brug door, waarna men naar het pand in de Weddesteeg toog. Toen wethouder Waal en topambtenaar Van der Bend de gevelsteen onthulden, werden zij door bewoners van het (gekraak te) pand op een regen van pam fletten en emmers water ont haald. In de pamfletten werd duidelijk gemaakt, dat de kra kers weinig op hebben met het gemeentelijk toerismebeleid. De aanleg van de Rembrandtbrug LEIDEN - Het Inloophuis-in-op- richting hoeft niet op subsidie van de provincie Zuid-Holland te rekenen. Dit hebben Gedepu teerde Staten, het dagelijks be stuur van de provincie, laten we ten aan het bestuur van de Stich ting Inloophuis Psychiatrie Lei den. Een Inloophuis is een alternatieve opvangmogelijkheid voor (ex- )psychiatrische patiënten. Een groep ex-psychiatrische patiën ten wil in Leiden tot de oprich ting van zo'n opvangcentrum ko men. B en W van Leiden hebben onlangs ook vastgesteld dat de gemeente geen subsidie aan het Inloophuis kan geven. Wel zei wethouder Schoute (volksgezondheid) vori ge maand in een gemeentelijke commissievergadering dat de provincie een potje zou hebben waaruit het inloophuis wellicht zou kunnen putten. Naar aanlei ding van deze uitlating stelden de provinciale-statenleden Pas man en Steegh (beiden PSP/ CPN/PPR) schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. In ant woord daarop zeggen G.S. dat er geen contact met de gemeente is geweest, waaruit wethouder Schoute zijn optimistische con clusie had kunnen trekken. Het 'potje' waar hij op doelde is het provinciale fonds bijzondere voorzieningen op het gebied van het maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en jeugd- en sportzaken. Omdat het aantal aanvragen daarvoor al de inhoud van dit fonds verre te boven gaat, neemt het provinciebestuur ver zoeken die na 15 juni 1981 bin nen zijn gekomen, niet in behan deling. 'ADVERTENTIE RESTAURANT Een nieuwe kaart, voortreffelijke spe cialiteiten, en heerlijk terras aan het water. Een betere combinatie is er niet. Hoofdstraat 14 2351 AJ Leiderdorp Tel. 071-411407 TOT ZIENS PM De groep PM geeft zondagavond een afscheidsconcert in The Jam (2e Binnenvestgracht). De groep heeft besloten zichzelf op te heffen, omdat het vanwege de vele wisselingen in de for matie moeilijk was de band draaiend te houden. PM neemt zondagavond aanvang tien uur) in deze bezetting afscheid: André v.d. Wijngaard (zang en gitaar), Sjoerd Pasma (key board), Maarten Walen (bas), Fifi Effert (percussie en zang) en Volkert van Kan (drums). Vakantie (1) Clubhuis Matilo aan de Zaal straat organiseert volgende week allerlei vakantie-activi teiten voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Maan dagmiddag draait in het club huis de Nederlandse speelfilm met Billy Turf, om twee uur. Dinsdag ivordt er een bezoek aan het strand van Katwijk georganiseerd (vertrek om tien uurterug rond vier uur). Woensdagochtend is er in de grote zaal van tien tot twaalf uur een soos met tafeltennissen, biljarten, sjoelen enz. 's Mid dags begint om twee uur een creatieve middag: kijkdozen maken met strandtaferelen. Donderdag wordt er een dagje uit georganiseerd naar pret park Drievliet in Rijswijk (ver trek om half tien, terug om vier uur). Vrijdag wordt er een be zoek gebracht aan zwembad De Does in Leiderdorp (vertrek om elf uur, terug rond vier uur). De week daarna zal het clubhuis opnieuw vakantie-ac tiviteiten op touw zetten. Vakantie (2) Clubhuis de Tamboerijn moet voor zijn zomeractiviteiten dit keer uitwijken naar het ge bouw aan de Valeriusstraat zelf, omdat het terrein van het Jeugddorp aan de Voorschoter- weg wegens verbouwingen niet beschikbaar is. Het program ma. Maandag 18 juli: Olym pisch landenspel, 10-12 uur; dinsdag vliegers maken, 10-12 uur; woensdag roeien en pick nicken, 9.30-15 uur; donderdag bosspel in Ter Wadding, 9.30-12 uur; vrijdag dagje Panbos, 9.30-16 uur. Maandag 25 juli: verKieea voetballen, 10-12 uur; dinsdag handarbeid, 10-12 uur; woensdag dagje naar Fle- vohof 8-16 uur; donderdag wa- terspelen10-12 uur; vrijdag Kindertheater Pluisje, 10.30 Nepal en Bhutan Nadat de afgelopen maanden Ja pan aan de beurt was, heeft het Museum voor Volkenkunde aan de Steenstraat in de perio de van 19 juli tot en met 2 sep tember films over Nepal en Bhutan op het programma staan. De korte films beginnen van dinsdag tot en met vrijdag dagelijks om half twaalf, half drie en vier uur en op woens dag bovendien om drie uur. Ook is er elke zondagmidag om half vier een film. Tot en met 22 augustus is er in het museum een speciale Bhutan-tentoon- stelling met een speurtocht voor de jeugd. Oproep aan jonge lezers Doe mee aan de prijsvraag voor de nieuwe jeugdrubriek van deze krant en win boekenbon of een platenbcm van 25 gulden. Zoals jullie weten beginnen we in septem ber met een nieuwe pagina speciaal voor jullie. Die kun je elke woensdag in de krant vinden. Het probleem is al leen, dat we nog geen na hebben. Voordat jullie aan het ver. nen slaan moet je eerst even dit bedenken: - de naam moet niet snel gaan vervelen, want als het goed is moeten we er een hele tijd i\ doen - liefst kort en krachtig (ten hoogste 22 letters) - alle inzendingen moeten uiter lijk woensdag 20 juli a staande binnen zijn. Pak dus een pen en een brief kaart en schrijf op de achter kant de naam die je hebt ver zonnen. Vergeet niet je eigen naam, adres en leeftijd te ver melden en links boven: "Prijsvraag Jeugdrubriek". De kaart sturen naar: Leidsch Dagblad Postbus 54 2300 AB Leiden. Heldenanti-heldenvadersminnaars, versierders, kameraden, outsiders door Wim Brands Eén van de schotten die op de tentoonstelling is te zien. Het onderwerp: helden. LEIDEN De versierder, de lief devolle vader, de anti-held: na al le tentoonstellingen over vrou wen is nu de man weer eens aan de beurt. De geschiedenis van de man, heet de tentoonstelling die de komende tijd is te zien in de Lakenhal. Mogen we de educa tieve dienst van dit museum ge loven, dan betreft het een exposi tie die "de mensen aan het den ken kan zetten". De geschiedenis van de man: het is een pretentieuze titel. Alsof de tentoonstelling in de Lakenhal is opgezet door een geleerde met last van hoogmoedswaanzin. Wie de titel hoort is ook licht geneigd te denken dat er minstens drie zalen zijn gebruikt voor de ten toonstelling. Niets is minder waar. Slechts één zaal was voldoende om het mate riaal ten toon te stellen. In die zaal staan de schotten waarop de foto's, illustraties en teksten zijn aangebracht; in die ruimte zijn ook de schilderijen opgehangen die betrekking hebben op het on derwerp: de man. Vanwaar dan toch die ronkende ti tel? Suzanne Blokhuis, lid van de educatieve dienst: "We heb ben de tentoonstelling uit Dene marken gehaald. Het hele project is namelijk opgezet door de Ko ninklijke Bibliotheek in Kopen hagen. Welnu, het leek ons niet verstandig om de titel te veran deren. Waarom zou je? Door on ze voorlichting komen de men sen er direct achter dat de ten toonstelling fragmentarisch is opgezet; dat er zogezegd een aan tal dingen worden aangestipt". Op de vraag waarom de tentoon stelling naar Leiden is gehaald, antwoordt Blokhuis: "Er zijn in Nederland al veel tentoonstellin gen over vrouwen geweest. Ik noem er een paar: vrouwenar beid op de Veluwe rond 1900, fe ministische kunst internationaal en de kunst van het moeder schap. Het is ook wel eens leuk om een tentoonstelling over de man te hebben". Broedermoord Bij het betreden van de expositie zaal krijgt de bezoeker de vol gende waarschuwing te lezen: "De tentoonstelling probeert echter niet een reconstructie van de geschiedenis van de man te geven; dat wordt alleen al duide lijk uit al die afbeeldingen die iets anders laten zien dan ellen de. De interesse geldt niet het verleden, maar een aantal pro blemen in de hedendaagse situa tie van de man (als vader, mrn- Een schilderij van Co Westerik. Een man probeert contact te krijgen met zijn aan de drugs verslaafde dochter. (foto Holvast) naar, kameraad enz.) die in een historisch perspectief geplaatst worden". Wie nu verder wandelt, wordt achtereenvolgens met de volgen de onderwerpen geconfronteerd: mannen en vrouwen, mannen en kinderen, de versierders/de anti helden/de outsiders en mannen en mannen. Vanzelfsprekend zijn de categorieën afzonderlijk ook weer onderverdeeld. Zo wordt gepoogd de bezoeker bij het onderwerp mannen en man- i iets te leren over: broeder moord, broederschap en geleer de genootschappen. "Bij ons valt overigens meer te zien dan in Denemarken", vertelt Blokhuis, "omdat wij bij de on derwerpen ook nog eens een keer schilderijen hebben ge zocht. Daar zitten schilderijen bij die uit het depot komen en die je dus doorgaans niet te zien krijgt". De educatieve dienst is er overigens niet helemaal in ge slaagd om overal een schilderij als voorbeeld bij te hangen. Lo gisch, want welke kunstenaar heeft zich al laten inspireren door de mannenbeweging? Vrouwen De tentoonstelling is zowel interes sant voor mannen als voor vrou wen, menen Suzanne Blokhuis en collega Mia van Iterson. Heb ben zij misschien ook enig idee hoe feministen de tentoonstel ling zullen beoordelen? Van Iter son antwoordt: "De meeste vrou wen zullen denk ik wel positief reageren. Er worden tenslotte op deze tentoonstelling een aantal aspecten belicht die echt van de laatste Ujd zijn en waar over ge discussieerd kan worden. Ik vrees dat echt radicale feminis ten zullen reageren zoals ze bijna op alles reageren: bevooroor deeld". Nadeel is natuurlijk dat de ten toonstelling begint op een tijd stip waarop de scholen dicht zijn. Blokhuis beaamt dat. Maar "De expositie duurt natuurlijk wel tot vier oktober; er kunnen dus nog genoeg scholieren hier komen. En verder moeten we maar hopen op een paar dagen regen, zodat gezinnetjes die naar Katwijk wilden, besluiten om naar het museum te gaan". Een wandeling over de Rembrandtbrug. Van links naar rechts: Wethouder Waal, wethouder Fase, oud-burge meester Polak van Amsterdam, rijksambtenaar Van der Bend, burgemeester Goekoop en gemeente-ambtenaar Van Woerden. (Foto Ho,vast)' Doorvaart Na de protestactie trok het officiële gezelschap onaangedaan naar de tent, die enige dagen op het bol werk nabij de Morspoort staat. Hier kreeg onder meer oud-bur gemeester Polak van Amster dam een geschenk overhandigd. De ex-burgervader van de stad waar Rembrandt een belangrijk deel van zijn leven sleet, heeft en straks het Rembrandtpark is het begin van de afbraak van de alternatieve werkplaats De Zie kenboeg en bovendien maakt het de ligging van de flats van de WUPO aantrekkelijker. Gunstig dus voor speculatie-objecten, maar de belangen van jongeren op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid zijn de ge meente niet veel waard, aldus de krakers. De door de gemeente zo vurig begeerde fietsroute door het Rembrandtpark kan ook wel door de Weddesteeg en het Noordeinde, dus om de Zieken boeg heen. Met verf hadden de jongeren hun alternatieve fiets route op het wegdek en door een verkeersbord aangegeven, enige tijd geleden de eerste paal geslagen van de brug. Een histo rische brug overigens, want in het verleden lag er een dergelijke brug over het Galgewater, de Langehoutenbrug of Pelikaan- brug (naar het nabijgelegen Pe- likaanbolwerk) genaamd. Een zo werd algemeen geoordeeld hele mooie en kostbare brug ook. De kosten zitten hem vooral in het beweegbare gedeelte. De brug moest beweegbaar zijn van wege de scheepvaart en dan met name vanwege de grote rond vaartboot van rederij Slinger land. Volgens geruchten heeft de gemeente de brug echter toch nog te smal gebouwd en kan de zogeheten Avifauna-boot niet passeren. De onderzijde van de brug zou wel breed genoeg zijn, maar omdat de beweegbare brugdelen in opgehaalde toe stand niet helemaal verticaal staan, zou de brug de bovenkant van de (hoge) Avifaunaboot ra ken. "Als dat waar is vertel ik nooit meer een Belgenmop, want dit is veel erger. De brug is spe ciaal op de maat van die boot ge maakt. En dan durf ik ook nooit meer te zeggen dat ik bij de ge meente Leiden werk", aldus een ambtenaar. Op eigen kracht Zonder zich verder overigens om de doorvaartbreedte van de brug te bekommeren trok het gezel schap vervolgens naar het terras bij café Huis op de Bijlen, waar wethouder Fase van economi sche zaken de beleidsnota over toerisme 'Leiden de moeite waard' aan Van der Bend over handigde. Deze sprak namens de verhinderde staatssecretaris zijn morele steun uit voor een voort varende aanpak van de bevorde ring van het toerisme, maar wees erop dat de gemeente "in hoge mate op eigen kracht" - zonder financiële steun van de rijksover heid de plannen zal moeten verwezenlijken. Wethouder Waal hanteert het bedien ingsmecha- nisme van de houten ophaalbrug. Rechts gemeentelijk bruggenexpert Barendregt. Foto Holvast).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3