„Deze ijsbaan hoort in Leiden" 'Camping inlichten op terrein aan Ylietweg' Leiden krijgt over twee jaar Montessori-school Stichting: "Elk jaar Rembrandt- festival houden" Provencaals smullen inDeSmulpot. Exploitant werkt aan nieuw schaats- en zomerseizoen Rembrandt-gevelbeklad ApoUo en Hummelhof worden omgevormd station en omgeving Leidenaar mag blijven rijden Varend variété bij nieuwe brug Nota licht toerisme in Leiden door VRIJDAG 15 JULI 1983 LEIDEN- Staatssecretaris Van Zeil (belast met toerisme) onthulde van middag de gevelsteen in de Weddesteeg die aangeeft dat daar de schil der Rembrandt van Rijn werd geboren. Behalve met de wat bemod- derde gevelsteen werd. de staatssecretaris ook geconfronteerd met deze kreet: "Hier sloopte de wupo het huisje van Rembrandt". Tenzij de ge meente er op het allerlaatste moment nog in geslaagd is de gevel tijdig schoon te poetsen. Het zit de anonieme activistfen) kennelijk nog dwars dat aan het Noordeinde, de Weddesteeg en het Galgewater, op de plaats van de voormalige Rotogravure-fabriek, luxe appartementen zijn ge bouwd. Dat gebeurde in opdracht van de Wupo, de Westland Utrecht Project Ontwikkeling van de gelijknamige hypotheekbank. Veel appar tementen stonden of staan geruime tijd leeg. Voor een aantal woningen in de Weddesteeg kwam daar in 198 een einde aan: ze werden gekraakt. (Foto Holvast) LEIDEN - Organiseer elk jaar op 15 juli een Rembrandt-festival. Dat stelt de Stichting Orgelstad voor aan het College van B en W en aan de VW-leiding. De stichting, onlangs opgericht om meer bekendheid te geven aan orgels in de binnenstad, denkt daar zelf ook een bijdrage aan te kunnen leveren. De stichting doet het voorstel naar aanleiding van de opening van Rembrandtbrug en het in gebruik stellen van de Rembrandt- route, een wandeltocht door Leiden langs punten die met de schilder te maken hebben. Dat is vandaag gebeurd. Om de stad nog meer in het voetlicht te brengen als de plaats waar Rem brandt heeft gewoond en gewerkt, denkt de stichting aan ccn festival. Dat moet dan worden gehouden op de dag dat de schil der werd geboren (15 juli). Wat haar eigen bijdrage betreft, denkt de Stichting Orgelstad aan de uitvoering van een zogenaamde 'Rembrandt-cantate'. In eer ste instantie zal dan de Amsterdamse 'Rembrandt-cantate' (van de Amsterdammer Richard Hol) worden uitgevoerd. Voor de verdere toekomst oppert de stichting dat eigentijdse componis ten een nieuwe, Leidse 'Rembrandt-cantate' maken. De uitvoe ring van die cantate, plus andere (orgel)muziek uit de tijd van Rembrandt zal moeten plaatshebben in één van de kerken die deel uitmaken van de Rembrandt-route. VW-directeur C. Hugens is enthousiast over het plan. Hij heeft zelfs al een optie genomen op de Stadsgehoorzaal voor 15 juli 1984. Behalve het concert van de stichting kan het volgens Hu gens (hij zit zelf trouwens ook in het bestuur van de Stichting Orgelstad) een "levendige boel" worden. Hij denkt daarbij aan een speciale Rembrandt-tentoonstelling in De Lakenhal, schil ders die voor het museum aan de waterkant werken en een uit voering van de 'levende' Nachtwacht-groep. "Het is in dat verband ook wel jammer dat de Rembrandt-prijs is afgeschaft", zegt Hugens. Die prijs werd door de gemeente jaar lijks toegekend aan kunstenaars, maar daar kwam een paar jaar geleden een einde aan. Hugens: "Het zou wel leuk zijn om die, met de komst van een Rembrandt-festival, weer in te voeren". Bar Dancing Club '71 Noordwijk presenteert zondag 17 juli THE FORREST Bar Dancing Club '68 Noordwijk maandag 18 juli BILLY OCEAN LEIDEN - De asfaltering van het kruispunt Rijnsburgerweg/ Schiphollaan heeft gisteravond geleid tot filevorming bij het sta tion en op de Rijnsburgersingel. Het was volgens de politie 'ra zend druk'. Met vijf man werd het verkeer geregeld. Dat moest ook vanochtend voor het station nog gebeuren, (zie foto). Tegen het einde van de koopavond, rond negen uur, was de filevor ming opgelost. De werkzaamhe den werden om half acht 's avonds begonnen en gingen de hele nacht door. Vanmiddag kon het kruispunt weer in gebruik worden genomen, evenals de Schiphollaan, die weer in beide richtingen is opengesteld. ken dat hij ernstig twijfelde aan het bestaansrecht van een kunst ijsbaan in Leiden. Tesselaar wil de de ijsbaan dan ook eventueel ombouwen tot een sporthal. Beers, die ook de voormalige Men- ken-ijsbanen in Enschede, Rot terdam en Dordrecht in bezit heeft, hoopt dat de gemeente hem niet het mes op de keel zal zetten. "Er moet toch over be paalde zaken, zoals die erfpacht- overeenkomst, minimaal te pra ten zijn. Het is toch van de gekke dat de gemeente zomaar 30.000 gulden schenkt aan het Dieren park Wassenaar, terwijl wij elk jaar meer dan 60.000 gulden aan erfpacht moeten ophoesten. Ik weet niet hoeveel Leidenaars er jaarlijks naar het Dierenpark trekken, maar ik ben er van over tuigd dat het er aanzienlijk min der zullen zijn dan die hier ko men schaatsen". Ook hoopt de sponsor van de na tionale schaatsstrots Hilbert van der Duim dat de gemeente hem niet al te veel zal dwarsbomen in zijn streven zoveel mogelijk eve nementen naar de Vondellaan te halen. Maar de zakenman twijfelt hier wel aan, temeer omdat de Ijsbaan Leiden vooral in de ijs vrije maanden een grote concur rent kan worden van onder ande re de (gemeentelijke) Groenoord- hallen. Beers: "In rancune van de kant van de gemeente geloof ik niet maar dat ze mij als con current in deze moeilijke tijden dwarsbomen, is niet denkbeel dig. Ik hoop dat ik mij hierin ver gis en dat ik bij het verkrijgen van vergunningen niet steeds mijn neus zal stoten". Vergunningen die hij nodig heeft om de zomer-attracties in zijn hal onder te brengen. "Ik heb nu al aanmeldingen voor zaalvoetbal- toernooien, schoolexamens en tentoonstellingen waarmee ik in alle zes ijsvrije maanden van het volgend seizoen de hal kan vul len", aldus de toekomstige eco nomische directeur. DEN HAAG-LEIDEN - Het Haagse gerechtshof heeft de wens van Lei denaar S.v.H. vervuld: hij mag blijven rijden. Het gerechtshof veroor deelde de Leidenaar gisteren tot een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, en niet, zoals de politierechter eerder had gedaan, tot twaalf maanden onvoorwaardelijk. De Leidenaar was in beroep gegaan omdat hij zijn rijbewijs moeilijk kan missen. Hij moet dagelijks kleding bij de groothandel halen. Daarvoor in de plaats moet Van H. wel de twee weken gevangenisstraf uitzitten die de politierechter slechts voorwaardelijk had opgelegd. Bo vendien kreeg hij een boete opgelegd van tweeduizend gulden en dat bedrag is tweemaal zo hoog als in eerste instantie was opgelegd. De Leidenaar werd veroordeeld omdat hij na een avondje uit in Noord wijk de politie een bloedproef weigerde. LEIDEN - In het kader van de opening van de Rembrandtbrug vanmiddag treedt het Varend Variété op. De Amsterdamse groep heeft haar tent opgeslagen op het Bolwerk vlakbij de Mors- poort. Gedurende de festivitei ten vanmiddag was het Varend Variété actief en geeft bovendien vanavond en morgenavond (aan vang 20.30 uur) en zondagmid dag (15.30 uur) voorstellingen. Wed. Vertier heeft als thema "Abnormaal-normaal". Korte in houd: Piet en zijn zusters Bella en Flo trekken met hun raritei tenkabinet langs de kermissen en komen dan in aanraking met de heer Van Tast Deze is in het bezit van de raarste rariteit ter wereld. Paula Bos, Hilde Pander, Gerrit van Gelder en Pieter Stapel voe ren het op. Vanavond wordt de voorstelling gevolgd door een optreden van het Poemorkest dat in zijn repertoire een heel toepasselijk nummer heeft: 'De brug'. Leiden is ook opgenomen in het collegeprogamma. Daarnaast lag er een verzoek van de Stichting voor Montessori-Onderwijs bij het college van B en W om uit te kijken naar een lagere school. Uit gesprekken met ouders was namelijk gebleken dat de be hoefte aan dit type onderwijs in Leiden groot is, mits het niet op zou houden na de kleuterschool. Oegstgeest De poging van B en W om samen met de gemeente Oegstgeest een Montessori-basisschool te stich ten op de grens van beide ge meenten in de Raadsherenbuurt ketste een half jaar geleden af. Oegstgeest was bang dat met de komst van een extra school, an dere scholen te weinig leerlingen zouden krijgen. De gemeente Oegstgeest heeft nu zelf ook ge kozen voor de oplossing om by een bestaande kleuter- en lagere school de montessorimethode in te voeren. LEIDEN - In de voormalige Menkenhal aan de Von dellaan wordt hard ge werkt aan de voorberei dingen van een nieuw ijs seizoen. Alles wijst er op dat de overdekte ijsbaan voor de Leidse regio be houden blijft. Exploitant Piet Beers heeft aange kondigd dat het "zo goed als zeker is" dat hij de nieuwe economische eige naar van de hal wordt. LEIDEN - De gemeente Leiden is van plan om binnen de stads grenzen een terrein te bestem men als camping. Volgens de vandaag gepresenteerde beleids nota 'Leiden de moeite waard' is het trapveldje nabij het jeugd- buitencentrum aan de Vlietweg hiervoor geschikt. Het kampeer terrein zou alleen 's zomers toe gankelijk en uitsluitend voor overnachting in tenten (geen ca ravans) bedoeld zijn. Het jeugd- buitencentrum De Korte Vliet zou in de zomermaanden als jeugdhotel dienst kunnen doen. De douche- en kleedaccommoda tie van het centrum is te beperkt om ook kampeerders faciliteiten te bieden. Hiervoor zouden op het veld zelf voorzieningen ge troffen moeten worden. Het be heer van het terrein moet nog georganiseerd worden. De nota noemt ook andere lokaties die als kampeerterrein geschikt zijn: Leidse Hout, ligweiden bij zwembaden, sporttereinen bij de Groenoordhallen en aan de Cro- nesteijnkade, het park Room burg en De Kwaak. Groenoordhal Volgens de nota zou bij speciale gebeurtenissen de Groenoordhal mogelijkheden bieden voor de overnachting van enige honder den personen, mits deze voor zien zijn van een eigen luchtbed en slaapzak. Uitbreiding van (goedkope) mogelijkheden voor overnachtingen kan ook gevon den worden in het charteren van een Rijnaak als drijvende jeugd herberg. Momenteel telt Leiden vier hotels met in totaal 550 slaapplaatsen. In Leiderdorp is een hotel in aan bouw en er zijn plannen voor een hotel op het Schuttersveld. Hotel Mayflower gaat bovendien uit breiden. Verder beschikt Leiden over twee grotere en enkele klei ne pensions. De nota 'Leiden de moeite waard' rekent voor dat Leiden jaarlijks door anderhalf mihoen personen met een toeristisch-recreatief doel wordt bezocht In de horeca, recreatie en culturele sector zijn in Leiden 1300 personen werk zaam. De nota geeft een opsom ming van de mogelijkheden om het toerisme te bevorderen. De uitbreiding van slaapgelegenhe den is daar één van. Haven Verder wordt onder meer ge- noemd: inrichting van de Haven als passantenhaven voor de ple- ziervaart, het scheppen van kin deropvang voor winkelend pu bliek in bijvoorbeeld de parkeer garage Sanders, het bestemmen Vein het Galgewater als perma nente ligplaats voor historische schepen, het bevorderen van wandel- en fietsroutes en fiets verhuur, de aanleg van een kade met terras en de verhuur van wa terfietsen aan de Princessekade, het organiseren van excursies naar onder andere de veemarkt, naar molens en kaasboerderijen. Beers is directeur van de in Lisse gevestigde Exploitatie Maat schappij Ijsbanen (EMIJ) en voert onderhandelingen met de Westland Utrecht Hypotheek bank die de hal eind maart voor 2,1 miljoen gulden kocht tijdens een openbare veiling. De West land Utrecht was de belangrijk ste schuldeiser van de bouwer en voormalige eigenaar van de hal, Ton Menken, die niet kon vol doen aan zijn financiële verplich tingen, waardoor de schulden last van het complex enorm op liep. De achterstallige erfpachtschuld van ongeveer een kwart miljoen zou inmiddels zijn ingelost bij de gemeente Leiden, die interesse had om de ijsbaan te kopen om er vervolgens een sporthal van te maken. Hoewel Westland Utrecht-direc teur Kool nog een slag om de wil houden, zegt Beers dat hij hoogstwaarschijnlijk eind vol gende maand een zogenaamd 'fi nancial lease-contract' met de bank zal afsluiten. Een soort pachtovereenkomst waarbij de bank juridisch eigenaar blijft en de EMIJ economisch eigenaar wordt. Het contract zou voor vijf jaar gel den terwijl Beers, die de hal nu al in opdracht van de Westland Utrecht exploiteert, een optie zou krijgen voor een periode van Het lekkerste meeneem-restaurant van Neder land serveert nu een echte Provencaalse zomer- schotelvan gehaktballetjes en saucijsjes in een heerlijk lichte saus met Provencaalse kruiden: f8,50 per flinke portie met rijst of noedels naar keuze. En dit naast het vaste menu van 25 over heerlijke gerechten. Kom nu naar De Smulpot! Naast de ingang van het AC Restaurant Leiderdorp. vah1J' r Exploitant Piet Beers (links; naast hem KNSB-voorzitter Quarles van Ufford) gefotografeerd c ;an het vorig schaatsseizoen. Hij wil nog minstens vijfjaar doorgaan met de ijshal. nog eens vijf jaar. Het voortbestaan van de Leidse ijs baan lijkt hiermee gewaarborgd tot grote vreugde van de honder den schaatssportliefhebbers die begin dit jaar actie hebben ge voerd voor het behoud van de enige kunstijsbaan in de Leidse regio. Investeringen Inmiddels heeft de ijshal een flinke opknapbeurt ondergaan. Boven dien heeft de EMIJ geïnvesteerd in het project door twee nieuwe kleedkamers, met elk een opper vlakte van vijftig vierkante me ter, te bouwen en een installatie aan te schaffen die hergebruik mogelijk maakt van de rest warmte van de koelmachines voor onder andere de ming van kleedkamers, restau rant en bedrijfsruimte. Met deze' installatie, die ongeveer 20.000 gulden kost, hoopt Beers jaar lijks zo'n 18.000 gulden aan ener gie te besparen. In totaal zegt de Lisser onderne mer nu al 250 tot 300.000 gulden in de ijshal te hebben geïnves teerd. Over het terugverdienen van deze investeringen is hij zeer optimistisch. "De schaatsclub% uit de regio hebben nu al alle beJ schikbare uren voor het vereni- gingsschaatsen opgeslokt en staan zodoende in het komende seizoen garant voor een huursom van 190.000 gulden. Ik vind dat kenmerkend voor de enorme animo die er bestaat onder de schaatsliefhebbers in vereni gingsverband". Beers zegt de clubschaatsers, die zich hebben verenigd in de Stichting Schaatscentrum Lei den, grote dank verschuldigd te zijn. "Met hun acties hebben zij er toe bijgedragen dat op niet mis te verstane wijze duidelijk is gemaakt dat deze ijsbaan in Lei den hoort. En ik kan me dan ook nauwelijks indenken dat er op dit moment nog politici in Lei den zouden zijn die daar anders over denken". Dwarsbomen Beers bedoelt daarmee vooral sportwethouder Tesselaar die in het recente verleden niet onder stoelen en banken heeft gesto- LEIDEN - De openbare lagere Apolloschool en de kleuter school 'Hummelhof aan het Strausspad zullen over twee jaar als een Montessori-basisschool verder gaan. De reeds bestaande Montessori-kleuterschool aan de Zoeterwoudsesingel zal nauw met dit tweetal gaan samenwer ken en mogelijk fuseren. Dit betekent overigens niet dat de kinderen die nu op één van beide scholen zitten of voor dit school jaar ingeschreven staan al met het montessori-onderwijs in aan raking komen. De invoering zal heel geleidelijk gaan en dit jaar beginnen op de kleuterschool. Een kleuterleidster met ervaring in de montesssorimethode zal wor den aangetrokken om dit proces te begeleiden. Ook hebben de beide onderwijsteams zich be reid verklaard de komende jaren een cursus te volgen, waarin na der kennis wordt gemaakt met de principes van de Italiaanse opvoedkundige Maria Montesso- De montessorimethode doet een beroep op de zelfwerkzaamheid van de leerling en wil het vermo gen tot concentratie bevorderen. Ook worden de kinderen niet volgens het jaarklassensysteem georganiseerd, maar in groepen met een beperkte leeftijdssprei ding. Wethouder Peters (onderwijs) liep al enige tijd met de wens rond om een Montessorischool te stichten. Deze wens om te ko men tot meer onderwijstypen in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3