Corsica nu snel naar zelfbestuur EG moet vergaand bezuinigen C Jenkins (SPD) treedt af Middel tegen herpes >- "Nederlaag voor leger El Salvador' Mitterrand doet belofte Mafia rekent af met terreurbestrijders Actie Franse politie afgelast Verkiezingen in Guatemala "Nonnen" als smokkelaars Vuurgevecht IsraëlSyrië SCHOONMAAK-PROBLEMEN? CEMSTO LOST ZE KEURIG OP CEMSTO HOUDT VAN HELDERHEID. DINSDAG 14 JUNI 1983 LONDEN (UPI) - In Engeland werkt men met succes aan een vaccin tegen de geslachtsziekte herpes. Maar het kan nog wel drie, vier of vyf jaar duren voordat de huisarts erover beschikt, zo waarschuwde een van de onderzoekers. Dit is het hoofd, dr. Peter Sutton, van het onderzoekingscentrum voor toegepaste microbiologie in Porton Down, dat het vaccin in grotere hoeveelheden wil gaan maken om het klinisch te gaan beproeven na de eerste experimenten. Het is na zeven jaar onderzoek ontwikkeld door een groep van de medi sche faculteit van de universiteit van Birmingham en is in de eerste experimenten beproefd op meer dan 100 patiënten en hun partners. Bijwerkingen zijn tot dusverre niet geconstateerd en de resultaten wa ren zo bevredigend, dat Britse kranten al over een 'geneesmiddel' spra ken. Sutton waarschuwde evenwel voor overdrijving en zei dat het vaccin eerst nog verder grondig moet worden onderzocht en klinisch getest. Het vaccin zelf is een vloeistof die onttrokken is aan geïnactiveerd her pesvirus. Het gaat er bij het maken van de vloeistof voornamelijk om elementen van nucleinezuur uit te schakelen die schadelijk kunnen zijn. Virussen zijn infectieuze deeltjes die zich in levende cellen ver meerderen waarbij de cellen meestal worden gedood. Nucleinezuur is een van de voornaamste bestanddelen van virussen, daar de erfelijke informatie van het virus uitsluitend in zijn nucleinezuur is opgeslagen. Buitenland SAN SALVADOR (UPI) - Linkse guerrillastrijders in El Salvador hebben een door Amerikaanse militaire adviseurs opgeleide eli te-eenheid van het Salvadoraan se leger de 'grootste nederlaag" in de oorlog tot nu toe toege bracht. Zij zouden 80 slachtof fers hebben gemaakt onder de le den van het "Atlacatl-bataljon". Dit heeft de radio van het verzet "Venceremos" gemeld. De radio berichtte niet hoeveel van de elite-troepen gedood of ge wond waren. Tijdens de gevech ten, die twee dagen duurden in de zeer bergachtige provincie Morazan, hadden de guerrilla strijders drie andere militairen gevangen genomen. Voorts zou den zij zeven geweren van het in de Verenigde Staten vervaardig de type M-16 hebben buitge maakt. Het bericht van de radio kon niet door onafhankelijke waarnemers worden bevestigd. De details over de strijd werden bekendgemaakt door guerrilla- commandant Claudio Rabinda- nat Armijo van het revolutionai re volksleger. "Morazan zal het graf worden van het Atlacatl-ba taljon", zo zei hij. Armijo zei ver der dat de gevechten vrijdag be gonnen in de gehuchten Las Me sas en Yancolo en bij de vulkaan Cerro el Fuego, ruim 100 km ten noordoosten van San Salvador. Een deel van het uit duizend man bestaande bataljon blijft in Mora zan voor een gecombineerde mi litaire en civiele operatie in de streken die onder controle staan van de guerrillastrijders. Andere militairen van "Atlacatl" hebben zich gevoegd bij de 6.000 man sterke regeringstroepen, die een offensief zijn begonnen in de provincie San Vincente als eer ste deel van een pacificatie-pro gramma. Dat programma is gebaseerd op het model dat in Vietnam is ge hanteerd en waarvan de voor naamste ingrediënten zijn: het met zwaar militair materieel te lijf gaan van de guerrillero's in de plattelandsgebieden ("ver schroeide aarde" tactiek) en het daarna introduceren van hervor mingen die ten goede moeten ko men aan de boeren. AJACCIO (AFP/Reuter) - De Franse president Mitterrand heeft gisteren beloofd dat Cor sica versneld beperkt zelfbestuur zal krijgen. Hjj liet er tijdens zijn bezoek aan het eiland echter geen twijfel over bestaan dat Corsica een deel van de Franse republiek is en dat zal blijven. Het Franse staatshoofd deed zijn toezegging in een rede tot een menigte van ruim 3.000 mensen by de haven van Ajaccio. Hij gaf toe dat de 54 leden tellende ge westelijke assemblee, die vorig jaar augustus werd gekozen, in moeilijkheden is geraakt. Vol gens hem waren in Parijs en wel licht ook op Corsica vertragin gen opgetreden in de overne ming van veel bevoegdheden van het centrale gezag in Parijs door het plaatselijk bestuur. Er waren voor het tweedaags be zoek strenge veiligheidsmaatre gelen getroffen. In totaal waren ongeveer 4500 politiemannen en gendarmes op de been om de president te beschermen. Het verboden Front voor de Nationa le Bevrijding van Corsica (FLNC), dat volledige onafhan kelijkheid van Corsica nastreeft, heeft weliswaar een eenzijdig be stand afgekondigd, maar de au toriteiten houden rekening met een mogelijke actie van elemen ten waarop het FLNC geen greep heeft. "Fransen eruit" Terwijl Mitterrand in Ajaccio ap plaus kreeg, werd er in Corte, in het midden van het eiland, door zijn rede heen geschreeuwd. On geveer 100 jongeren riepen leu zen als "Fransen eruit". In Corte sprak de Franse president de burgemeesters van de 360 Corsi- caanse gemeenten toe. In tien jaar tijd, vooral sinds 1976, zijn er op Corsica meer dan 2000 aanslagen gepleegd, waarvoor naar onafhankelijkheid streven de groeperingen verantwoorde lijk waren. Toen Mitterrands voorganger, Valéiy Giscard d'Es- taing, in april 1981 tijdens de campagne voor de presidents verkiezingen het eiland bezocht. ontplofte er op het vliegveld van Ajaccio een bom waarbij één do de en zeven gewonden vielen. De afgelopen weken werden ruim vijftig aanslagen gepleegd, waar voor het FLNC zich verantwoor delijk stelde. In zijn toespraak in Ajaccio ver klaarde Mitterrand dat vorige re geringen wel hadden beloofd de speciale status van Corsica te er kennen, maar dat zij niets con creets in die richting hadden ge daan. Volgens plaatselijke politi ci talmen de autoriteiten in Pa rijs nu echter met het overdragen van de toegezegde bevoegdhed- pen aan het regionale parlement. Het gaat er vooral om de slechte economische toestand te verbe teren. Mitterrand beloofde dat hij, na zijn besprekingen met de plaatselijke leiders, zal beslissen over maatregelen voor de econo mische ontwikkeling van het ei land. ir De Franse president Miti het midden van Corsica. In Ajaccio leuzen uitgeroepen. t de weg gewezen door een menigte jongeren in Corte, s Mitterrand toegejuicht, maar in Corte werden pamfletten uitgedeeld en "Sacharov moet in ziekenhuis" MOSKOU (Reuter/DPA) - Twee artsen van de Russi sche academie van weten schappen hebben nobelprijs- winnaar en dissident Andrej Sacharov in zijn ballingsoord Gorki onderzocht en een op name in het ziekenhuis aan bevolen. Dat heeft zijn echt genote, Yelena Bonner, giste ren in Moskou tegenover westerse verslaggevers ver klaard. Geboeid Een vrouw van 81 jaar en haar man van 79 hebben zes dagen lang geboeid door overvallers en zonder eten en drinken in hun huis gelegen, vertelde de politie van Los Aiigeles giste- De vrouw heeft het drama over leefd hoewel ze nauwelijks nog leefde toen ze door zie kenbroeders gevonden werd. Haar man was dood. Hij heeft zichzelf waarschijnlijk ge wurgd bij het proberen los te werken van de lappen waar mee hij was vastgebonden. Vreemde haan In het noordoosten van de Chi nese volksrepubliek heeft een haan onlangs een ei ge legd. Volgens het Chinese, Engelstalige dagblad 'China Daily', was de iets meer dan een jaar oude haan zich sinds begin mei vreemd gaan ge dragen. Hij kwam steeds veelvuldiger van zijn stok af en weigerde te kraaien. Op 13 mei zette hij zich op een nest en legde een ei van grote omvang dat iets meer dan 160 gram woog. Welvaart Als men in Groot-Brittannië uit enigszins welgestelde ouders geboren wordt heeft men alle kans de financiële status van zijn ouders te behouden. Komt men daarentegen in een arm gezin ter wereld, dan zit men zijn hele leven aan ar moe vast. Dit is vastgesteld door een commissie die in de tien jaar die voorbij zijn heeft uitge zocht wat de uitwerking is van de zogeheten welvaart staat op de klassenstructuur. De in 1972 door de conserva tieven aan het werk gezette commissie bestudeerde de le vensloop van 13.000 zoons en dochters uit gezinnen die in 1950 al eens over hun maat schappelijke positie waren gepolst. LONDEN - Roy Jenkins (62) is af getreden als leider van de Britse Sociaal-Democratische Partij (SDP). Hij heeft de tweede man van de SDP, Dr. David Owen, als zijn opvolger aanbevolen. Jen kins wil als Lagerhuislid actief blijven in de politiek. Het aftreden van Jenkins komt na een verkiezingscampagne, die voor de SDP niet erg gunstig is verlopen. De partij zit met slechts zes parlementariërs in het nieuwe Lagerhuis, en dat wa ren er voor de verkiezingen nog 29, merendeels overgelopen La- bour-parlementariërs. Prominente SDP-ers als Shirley Williams en Bill Rodgers verlo ren bjj de verkiezingen hun zetel. Zo slaagde de Liberale Alliantie- partner, in gelijke mate als de SDP slachtoffer van het verkie zingssysteem, erin het aantal La gerhuiszetels te vergroten van 13 naar 17. Opiniepeilingen hebben bovendien uitgewezen dat de Alliantie het als geheel beter zou hebben gedaan als de niet erg po pulaire Roy Jenkins er niet zo'n prominente plaats in zou hebben ingenomen. Tenslotte heeft het feit dat David Owen zo'n uitstekende campag ne bij de verkiezingen heeft ge voerd, bijgedragen aan Jenkins' besluit af te treden. Owen over vleugelde in zeggingskracht en optreden Jenkins verre en was de enige SDP-er die met grote overmacht zijn Lagerhuiszetel door Henk Dam Honderden SDP-leden hebben de afgelopen dagen het partijbu reau gebeld met de eis van Jen kins' aftreden. Toen Owen giste ren tijdens een vergadering met Owen, waarbij ook Shirley Wil liams en Bill Rodgers aanwezig waren, liet weten bij de eerstvol gende gelegenheid Jenkins' lei derschap aan te zullen vechten, besloot Jenkins de eer aan zich zelf te houden. Verwacht kan worden dat onder Owen de SDP een andere partij zal zijn. Jenkins was zeer gepor teerd voor innige samenwerking met de Liberale Alliantiepartner en leek zelfs wel voorstander van een fusie tussen beide partijen. Owen heeft steeds duidelijk ge maakt daar niets van te moeten hebben. Hij heeft in het verleden bij voortduring gehamerd op de eigen identiteit van de SDP, die hij als een radicale partij ziet, ter wijl hij in de Liberalen veel meer een centrum-partij ziet. PALERMO (AP) - Onbekende schutters, waarschijnlijk leden van de mafia, hebben gisteren een hoge anti-misdaad functio naris en twee andere leden van de paramilitaire politie op Sicilië doodgeschoten. Dit is door Ita liaanse functionarissen meege deeld. Kapitein Mario d'Aleo en twee an dere officieren Giuseppe Bom- marito en Piero Morici bevonden zich voor het huis van d'Aleo in Monreale, even buiten Palermo, toen de schutters aanvielen. De politiemensen werden omsin geld door drie auto's, waarvan de inzittenden het vuur openden. Zonder nog in staat te zijn geweest terug te schieten, werden de drie mannen gedood, aldus de politie. Twee auto's, waarvan de politie dacht dat de schutters ze hadden gebruikt, werden korte tijd later teruggevonden. Beide auto's wa ren in brand gestoken, een prak tijk die de mafia gewoonlijk be zigt. D'Aleo (29) was commandant van LONDEN (GPD) De Britse pre mier mevrouw Thatcher heeft, nadat ze in het weekeinde al de bezetting van de voornaamste ministersposten in haar nieuwe regering had bekendgemaakt, gisteren ook de rest van haar re gering samengesteld. In totaal moesten nog 80 secundai re posten worden opgevuld. In de meeste gevallen heeft de pre mier de man of vrouw herbe noemd, die ook al in haar oude kabinet een staatssecretaris schap vervulde, maar er is ook een aantal wijzigingen. Veertien staatssecretarissen zullen in het kabinet-Thatcher II niet Nieuwe regering Thatcher klaar terugkeren. Elf leden uit That chers eerste regering zijn naar belangrijker posten overge plaatst en de premier heeft acht parlementariërs met een rege ringsfunctie bedacht. Bij de herschikking van de secun daire posten in haar regering heeft de premier duidelijk haar best gedaan, ook de stromingen in de Conservatieve partij die haar minder welgezind zijn, tot hun recht te laten komen. Ten LUXEMBURG - De Europese Ge meenschap zal vergaand moeten bezuinigen. Dat is de centrale boodschap in een voorstel van West-Duitsland om de hele fi nanciële structuur van de Ge meenschap te herzien. De Euro pese lidstaten zouden daarover dit najaar al uitgebreide onder handelingen moeten beginnen. De herziening is nodig omdat Europa dit jaar al uit zijn finan ciële middelen dreigt te groeien en de meeste lidstaten voorlopig niet bereid zijn meer geld op ta fel te leggen. Het voorstel voor de financiële her- onderhandelingen werd gisteren door de Westduitse minister van buitenlandse zaken Genscher in gediend in de Europese minister raad, die in Luxemburg verga dert. Na de eerste bepreking zal het stuk hoog op de agenda ko men te staan van de Europese topconferentie die later deze week in Stuttgart plaatsheeft. Verwacht wordt dat de Westduit se voorstellen tot nogal wat me ningsverschillen zullen leiden tussen de Europese regeringslei ders. Wellicht zal een Nederlandse sug gestie worden overgenomen om de financiële problematiek voor lopig in handen te geven van een speciale groep hoge politieke ambtenaren of staatssecretaris sen voor Europese zaken, die dan besluitvorming op langere termijn moeten voorbereiden. Minister Van den Broek van bui tenlandse zaken weigerde gister avond details mee te delen over de bespreking in de Europese ministerraad. Dat zou volgens hem de behandeling in Stuttgart van het Westduitse voorstel al leen maar moeilijker kunnen ma ken. Wel zei hij: „Alle lidstaten zijn zich van de ernst van de si tuatie bewust. De tijd voor een oplossing begint te dringen. An ders zal de wal het schip moeten keren". Volgens Van den Broek door Ferry Mingelen is het hoog tijd dat Europa, net zoals Den Haag, in deze finan cieel moeilijke tijden „de tering naar de nering gaat zetten". Genscher benadrukt in het stuk dat er een eind moet komen aan de doorgaande groei van de uit gaven voor de landbouw, maar ook voor de kosten van andere Europese zaken. De Europese Commissie, het dagelijks be stuur van de Gemeenschap, moet volgens Genscher dit na jaar al concrete voorstellen op ta fel leggen om aan te geven hoe het Europese beleid beter en zui niger uitgevoerd kan worden. Tegelijkertijd geeft Genscher de Commissie een blijk van wan trouwen, door voor te stellen dat de onafhankelijke Europese re kenkamer een onderzoek moet instellen naar de kosteneffectivi teit van het Europese beleid. De Europese Commissie zelf heeft gisteren al gereageerd, door te stellen dat veel Europese oplos singen eerder door politieke compromissen dan wellicht door kosteneffectiviteit zijn ingege- De steeds groeiende landbouwuit gaven van de Europese Gemeen schap vormen de kern van de Europese financiële problemen. Deze uitgaven bedragen ruim tweederde van het totale Europe se budget van zo'n kleine 60 mil jard gulden. Door die groei blijft er onvoldoende geld over voor andere nuttige zaken. Alle Euro pese lidstaten zijn het er in prin cipe over eens dat deze landbou wuitgaven ingetoomd moeten worden. Middelen daartoe zijn onder meer zo laag mogelijke landbouwprijzen, maatregelen om overproduktie van goederen als melk en graan tegen te gaan en heffingen, waardoor de boe ren zelf meebetalen voor de extra kosten van deze overproduktie. Nederland, als belangrijk land- bouwland, verzet zich niet tegen zulke beperkende maatregelen. Grote bezwaren heeft Nederland echter wel tegen een voorstel van Genscher om bij de verdeling van de financiële lasten over de lidstaten meer rekening te hou den met de vraag of landen veel van het landbouwbeleid profite- PARIJS (AFP/ANP) - De samenwerkende Franse politiebonden die de centrum-rechtse oppositie nastaan, hebben gisteren besloten de voor donderdag a.s. uitgeschreven protestmanifestatie af te gelasten en voor 20 juni een nieuwe bijeenkomst te beleggen. De manifestatie was bedoeld als protest tegen de straffen die de overheid de leiders van twee politiebonden heeft opgelegd naar aanleiding van de tegen de linkse regering gerichte demonstraties van politiefunctio narissen in Parijs op 3 juni. De autoriteiten spraken van "opruiende acties". De directeur-generaal van de politie werd direct ontslagen, terwijl het hoofd van de Paryse politie zelf zijn ontslag aanbood. Nadat dit ontslag was aanvaard, werd ook de tweede man van de Parijse politieleiding naar huis gestuurd. De regering had overigens al de manifestatie van 16 juni verboden. Ten overvloede had de nieuwe directeur-generaal van de politie, Pierre Ver- brugghe, bepaald dat geen enkele politieman op 16 juni vrijaf kon krij gen. De centrum-rechts georiënteerde politiebonden lieten weten dat zij de voorgenomen manifestatie van deze week hadden afgelast om "het re publikeinse rechtsbestel en de nationale eenheid te eerbiedigen". Een andere overweging was dat het gevaar bestond van "politieke manipu latie" die weer zou kunnen worden gebruikt als "voorwendsel voor nieuwe straffen". Na de grootscheepse betogingen van 3 juni waren de leiders van de fede ratie van categorale politiebonden USCP en de onafhankelijke federa- politieambtenaren FPIP. GUATEMALA STAD (UPI) - De militaire leider van Guatemala, generaal Efrain Rios Montt, heeft toegezegd volgend jaar verkie zingen te zullen houden voor een grondwetgevende vergadering. Voor radio en televisie verklaar de hij dat hij de speciale Ameri kaanse afgezant Richard Stone heeft verteld dat er in 1984 ver kiezingen zouden komen, maar niet voor juni. Rios Montt die vorig jaar met een staatsgreep de macht overnam van generaal Romeo Lucas Gar cia, beloofde al verscheidene ma len verkiezingen, maar deze wer den steeds uitgesteld. Nu ver klaarde hij dat de te kiezen grondwetgevende vergadering een grondwet moest opstellen, waarna algemene verkiezingen zouden volgen. Hij kondigde aan dat hij zou aanblijven als presi dent De laatste presidentsver kiezingen werden in 1978 gehou den toen de kiezers een keuze mochten maken uit drie gene raals. PARIJS/DEN HAAG (ANP) - Drie als nonnen verklede Argen tijnse vrouwen zijn zondagavond met 29 kilo cocaïne op het Parij se vliegveld Charles de Gaulle aangehouden. De vrouwen die uit Bogota kwamen stonden op het punt in Parijs over te stappen op een KLM-vliegtuig naar Schiphol. Ze hadden een door- boeking op het KLM-toestel. De vrouwen hadden de cocaïne on der hun habijt verborgen. Volgens de Franse politie heeft de cocaïne een waarde van dertig miljoen Franse franks (ongeveer 10 miljoen gulden). De Franse politie die op de hoogte was dat de vrouwen verkleed als religieu zen onderweg waren naar Frank rijk met een belangrijke hoeveel heid drugs, hadden douane en politie van alle Franse vliegvel den daarvan in kennis gesteld. Volgens een woordvoerder van de Centrale Recherche Informatie dienst (CRI) is de Nederlandse politie sinds zondagavond van de zaak op de hoogte en staat er over in contact met de politie in Parijs. Onderzocht wordt of de relatie van de drie zogenaamde religieuzen met Nederland ver der gaat dan de doorboeking op een KLM-toestel. BEIROET (Reuter) - Tussen Israë lische en Syrische troepen in de Beka'a-vallei is gisteravond een artillerieduel uitgebroken. Dit werd gemeld door de Libanese staatsradio radio Beiroet. Het had plaats bij- Hosh Al-Harimi, op ongeveer 15 kilometer van de Syrische grens. Een half uur tevoren had de radio van de christelijke Falangisten, die sterk tegen Syrië is gekant, een soortgelijk bericht gebracht, maar daarin werd gezegd dat het om een duel tussen tanks ging. Een Israëlische legerwoordvoer- der buiten Beiroet had naar aan leiding van dat bericht ontkend dat een gevecht had plaatsgehad in het gebied. Later zei de Falangistische radio dat het om een 'beperkt treffen' was gegaan en enige tientallen tankgranaten over en weer wa ren afgevuurd. het korps 'Carabinieri' in Mon reale en een deskundige op het gebied van anti-mafia onderzoe ken. Zijn voorganger, kapitein Emanuele Basile, werd eveneens door vermeende leden van de mafia doodgeschoten op 4 mei 1980. Op het tijdstip van de aanval zat een van de officieren aan het stuur van een politieauto en be waakte de andere het huis van D'Aleo. De laatste stapte juist uit de politieauto toen de drie wa gens met de schutters rond hen stopten. Premier Amintore Fanfhni heeft de nabestaanden van de politiemen sen zijn condoleances gezonden. De drie verdachten van de moord op Basile werden onschuldig be vonden. Niettemin verbande de rechter hen naar het eiland Sar dinië en beval hen zich regelma tig bij de politie te melden, een standaardprocedure voor ver meende criminele leden van de Mafia. Twee maanden later wa ren de drie mannen verdwenen. minste twee erkende tegenstan ders van haar economische be leid zijn zo benoemd. De meest opvallende wijziging is het overplaatsen van staatssecre taris Douglas Hurd, die tot dus ver op het ministerie van buiten landse zaken onder meer met Europese zaken belast was, naar het ministerie van binnenlandse zaken en justitie. Hurd zal worden opgevolgd door barones Young, in de eerste rege ring van Thatcher Leader of the Lords. De premier heeft verder haar parlementaire secretaris Ian Gow met een regeringsfunctie bedacht. ren. Zo'n zogenaamde land- bouwsleutel zou Nederland op een extra afdracht aan Brussel van, zo heeft men op het ministe rie van financiën berekend, zo'n 180 miljoen gulden kunnen ko men te staan. ADVERTENTIE Op Cemsto kunt u rekenen. Elke dag opnieuw. Bel vandaag nog de Cemsto-vestiging bij u in de omgeving. Dan worden uw schoonmaak- problemen snel en keurig Papendrecht 7A 2311 TV Leiden tel. 071-125444 Prinses Margrietlaan 6 2404 HA Alphen a/d Rijn tel. 01720-33021

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 9