'We doen wild met elkaar, maar we zijn niet Katwijks duo werkt aan verbetering imago punks Ruilen woningen stuit op nieuwe regels huisvesting PSP zet in Leiden samenwerking voort LEZERS SCHRIJVEN Vreewijk Geschil voorgelegd aan Raad van State Het recht moet zijn loop hebben, mits de zon niet schijnt KATWIJK - "Niemand die iets weet over de belevingswereld van punks misgunt ons een verzetje, dus waarom jullie wel?", vroeg René de Winter, vaste bezoeker van het Leids Vrijetijdscentrum, zich onlangs af in onze rubriek 'Lezers schrijven'. Hij deed dat naar aanleiding van de bericht geving over een vechtpartij die een optre den van de Amerikaanse punklreggae- groep Bad Brains ontsierde. Binnen een kort tijdbestek was dat de tweede vecht partij in het LVC tijdens of na een punk concert. Door de 'kranteboodschappen' van deze zinloze knokfestijnen zou vol gens Katwijker De Winter een vals beeld van punkers worden opgewekt. Boven dien zouden de 'boodschappers' totaal niet weten wat punks beweegt, noch enige interesse tonen om daar alsnog achter te komen. Reden om in 'Kattek' te onderzoeken wat er onder zo'n stekelige haardos zoal aan ideeën schuilgaan. "De mensen denken dat wij ontiegelijk agressief zijn maar dat is beslist niet waar. Dat er zo over ons wordt gedacht, komt omdat we wel eens met elkaar gooien of een beetje tegen elkaar opspringen. We doen inderdaad best wild met elkaar maar agressief zijn we niet", zo beginnen René de Winter en zijn vriendin Janet van Duijn hun relaas. DINSDAG 14 JUNI 1983 René de Winter en Janet van Duijn, punks in Katwijk: "Ze pikken je eruit en wijzeri je na". Verantwoordelijk voor vechtpar tijen zoals die recentelijk in het LVC waren te aanschouwen, zijn volgens hen de zogenaamde skinheads. "De skins staan lijn recht tegenover de punks. Skins discrimineren minderheden, dus doen ze dat bij ons ook. Ze zijn er op uit om punks in elkaar te meppen. In Amsterdam is het al zo erg dat je als punk niet meer alleen over straat kan gaan. In je eentje haal je niet eens de hoek van de straat". In Leiden is dat gelukkig anders. Daar heerste een unieke sfeer. Punks en skins gingen in het LVC bijna als vrienden met el kaar om. Totdat de skins uit de grote steden de boel kwamen verzieken. Het gevolg is wfel dat ik nu bij iedere skin die ik tegen kom niet meer weet of ik nu op m'n hoede moet zijn of dat ik jo viaal kan zeggen: 'Hé kale ben jij er ook weer?' Dat kon dus in het LVC". Hanekam In de regel worden punks en skins over één hanekam geschoren. Maar er bestaat een wezenlijk verschil tussen beide fenome nen. René de Winter: "De skin beweging is ontstaan uit de werkloze arbeidersjeugd. Jonge ren die zich afvroegen waarom ze werkloos waren en daar gemaks halve de gastarbeiders de schuld van gaven. De rellen in Brixton die waren gericht tegen de bui tenlanders, zijn begonnen met een skinconcert. Inderdaad is de skinmuziek uit de punk voortge- door Jaap Visser komen, maar heeft er onderhand niets meer mee te maken. De muziek mag dan hetzelfde klin ken maar als je goed naar de tek sten luistert, dan hoor je hele grote verschillen. Teksten met fascistische trekjes. De makers van die teksten proberen een beetje verscholen hun mening door te drukken. Net als bij de Centrumpartij dus". Punkconcerten in het Leids Vrije tijdscentrum verliepen door gaans behalve rumoerig uiterma te wild, maar ontspoorden nim mer. In plaats van geknokt werd er gestoeid, ofwel werd de zoge naamde pogodans uitgevoerd. Todat volgens René de Winter en Janet van Duijn fascistische skins uit onder andere Den Haag en Rotterdam het centrum bin nendrongen. Dat was tijdens het optreden van de Britse hardcore- punkband The Angelic Upstarts. Janet: "Ze stonden voor het po dium met hun rechterarm schuin omhoog liedjes over het vergas sen van Joden te zingen. Ver schrikkelijk gewoon. En het op treden van de band was nauwe lijks afgelopen of ze begonnen te vechten". René vult aan: "Dat doen ze het liefst, zuipen en mep pen. Nadenken doen ze niet. Wanneer hen iets niet zint dan slaan ze er op los. Wanneer een groep iets speelt waar ze niets aan vinden dan slopen ze de boel. Komen ze punks tegen dan slaan ze die in elkaar". En andersom? René de Winter: "Da's de ellende. Punks gaan uit van het indivi dualisme. Een punker is iemand die zo veel mogelijk probeert z'n eigen leven te leiden. Dat heeft een negatieve werking bij zo'n vechtpartij in het LVC. Dan kan het inderdaad gebeuren dat vijf tien skins een paar honderd punks intimideren. Eén signaal en de skins beginnen gezamen lijk te stormen. Wanneer iemand in elkaar wordt geslagen, staan wij elkaar aan te kijken. Eigen lijk zouden wij op zo'n moment allemaal hetzelfde gevoel moe ten krijgen om iets terug te kun nen doen. Maar aan het vormen van een tegengroepering, een an ti-skin-knokploeg of ziets, daar voel ik niets voor. Ik heb weinig zin in oefenpartijtjes in de dui nen, zoals bij de skins wel eens schijnt te gebeuren". Anarchisme Hoe denken René de Winter en Ja- net van Duijn het punk-indivi- dualisme in een democratisch stelsel in te passen? "Dat gaat niet. Daarom verwerpen wij de democratie. In een democratie draait het altijd om de meerder heid. Minderheden moeten mee- hollen met de meerderheid. Over de minderheden wordt heenge- walst Ik streef de anarchie na hoewel ik tegelijk besef dat tota le anarchie een utopie is. Als van de ene op de andere dag alle re gels en wetten worden afge schaft dan wordt het een enorme puinhoop. Maar een geleidelijke weg naar een stelsel waar veel anarchistische trekjes inzitten, moet mogelijk zijn". Je kunt het met zijn ideeén eens zijn of niet, feit is dat De Winter over de politiek nadenkt en filo sofeert Is hij wat dat betreft re presentatief voor de punkbewe ging? "Helaas niet. Vooral de jonkies onder de punks denken weinig over de politiek na. Da's een gevaar dat de beweging on dermijnt. De ouderen proberen echt te leven naar hun idealen maar die jonkies gaan er van uit dat het wel goed zit zolang ze hun biertje en hun uitkerinkje maar krijgen. En als de teksten van de muziek waar ze naar luis teren maar over 'schop de politie voor de klote' gaat. Ik probeer die jongeren een beetje te bege leiden door veel met ze te pra ten".. Dun kloffie Preken in eigen parochie wil nog wel eens lukken. Daarbuiten wordt het moeilijker, meestal on mogelijk, om enig begrip te kwe ken. Vooral in de conservatieve Katwijkse omgeving. René: "Er zijn in heel Katwijk misschien een stuk of tien punks. Die wor den op straat allemaal nagewe zen. Ze oordelen en veroordelen en niemand doet de moeite je te begrijpen. Ook thuis is het moei lijk. Ik heb urenlange discussies met m'n ouders gevoerd maar nog altijd ergeren ze zich aan me en begrijpen ze er niets van. Ik zit dan ook meestal op m'n eigen kamertje. Da's maar beter ook want m'n vader is hier part-time koster en dan kan het wel eens voorkomen dat wanneer de do minee op bezoek komt zoonlief in z'n punkkloffie op de bank zit. Dat lijkt komisch maar de reac ties zijn dat zeker niet". Janet: "Mijn ouders begrijpen me onderhand wel een beetje, maar in het begin was dat anders. Mijn vader heeft nog op het punt ge staan een spandoek buiten te hangen met: 'Wat hier gebeurt, daar zijn wij het niet mee eens'. Nu is het in elk geval zo dat ze mij verdedigen wanneer er weer eens over my wordt geroddeld". Ook op hun werk wordt het punk- paar als buitenbeentje be schouwd. Vooral René: "Ik werk als opperman in de bouw en dat is een behoorlijk rechts wereldje. Ik heb geleerd om daar m'n mond maar te houden. Discus sies met collega's leiden tot niets. Ik kleed me ook niet zo punk als ik naar m'n werk ga. Maar ze pik ken je er toch wel uit en wijzen je na. Maar zodra ik vrij ben, kleed ik me punk. Daar voel ik me het beste in. Maar een weekend punk ben ik zeker niet. Op m'n werk denk ik ook punk, alleen kleed ik me normaal om moei lijkheden te voorkomen". Janet (werkzaam op een Katwijks confectie-atelier): ""Dat geldt voor mij ook. Alleen wordt ik ge lukkig wel meer geaccepteerd. Wat die punkkleding betreft kan ik me trouwen vreselijk ergeren aan de reacties van de meeste meisjes. Eerst lachen ze je recht in je gezicht uit om je kleding, terwijl ze het twee jaar later zelf ook aantrekken. De commercie hobbelt achter ons aan. Ze heb- (Foto Holvast) ben nu zelfs bij C&A zogenaam de punkmode. Dingen die wij ja ren geleden droegen en die we zelf hadden verzonnen en in de meeste gevallen zelf hadden ge maakt". Toevlucht Een punker in Katwijk ontmoet kennelijk evenveel begrip als een christelijk-gereformeerde dominee in een Mohammedaan se leefgemeenschap. Vandaar dat René de Winter en Janet van Duijn wekelijks hun toevlucht in het LVC zoeken. Noodgedwon gen want een optreden van de Leidse punkgroep de Prime Mi nisters een paar jaar geleden in het jongerencentrum Mallegat betekende meteen het einde van het culturele punkleven in Kat wijk. Reactionaire Katwijkers verdreven de punks met een re genbui van stenen. Hoe het nu verder moet met hun nieuwe toevluchtsoord, het LVC, vragen René de Winter en Janet van Duijn zich ook af. Janet: "Ik heb begrepen dat ze voortaan gaan fouilleren en dat is een goe de zaak, want iedereen kon altijd maar met de meest enge wapens naar binnen hollen". René: "Het zal moeten blijken of het afdoen de is. De vechtlustige skins schij nen te worden getipt door een vaste bezoeker van het LVC, die lid is van de Centrumpartij. Dat heb ik van verschillende mensen van het anti-fascisme-comité ge hoord. De komst van die mensen zal toch moeilijk tegen te houden blijven". Janet: "Maar zonder messen en kettingen kunnen ze toch weinig kwaad". LEIDEN - De PSP-fractie in de Leidse gemeenteraad zet de samenwer king met de PPR en CPN op plaatselijk niveau voort, ook al heeft dit weekeinde het strategiecongres van de PSP vergaande Qandelijke) sa menwerking voorlopig afgewezen. Dat verklaarde PSP-raadslid De la Mar gisteravond aan het begin van de raadsvergadering. De fracties van PSP en PPR in de Leidse raad werken al een half jaar intensief samen. Vergaderingen van commissies en raad worden geza menlijk voorbereid en dikwijls wordt er opgetreden met een gezamen lijke woordvoerder. Alleen waar de programma's van elkaar afwijken spreken de raadsleden afzonderlijk. Met de CPN wordt incidenteel samengewerkt. De samenwerking met de PPR en de pogingen om de CPN hier verder in te betrekken kunnen onverminderd doorgaan en zijn niet in strijd met de uitspraken van het congres, aldus de PSP-fractie. Wij zijn om de volgende redenen tegen het plan om NZH buslijn 43 langs de Witte Singel te laten rijden: 1. De "langbestaande wens" van Vreewijk is niet gediend door het buslijn plan van de NZH. a. De bus rijdt niet op zaterdagen en zondagen en niet na 20 uur. b. De bus kan uitsluitend voor het WSD complex bedoeld zijn: dit moet (naar men hoopt) de lijn fi nancieel mogelijk maken omdat Vreewijk te weinig passagiers biedt. Het WSD-complex is reeds door buslijnen 13/14 en 30 op het Noordeinde bediend. c. Voor oudere-Vreewijk bewoners is de grote, hoge bus zeer moei lijk toegankelijk. Wij spraken hoogstens over MINI- en niet Mi- di-bussen. d. Haltes voor de grote, hoge bus sen kunnen niet aangepast wor den en er blijven vooral aan de waterkant gevaarlijke plaatsen bestaan. 2. Het veiligheidsaspect komt ten zeerste in gevaar en behoort door de gemeente onderzocht te wor den via Veilig Verkeer Neder land: dit moet niet de taak zijn van de bewoners. a. Lijn 17 bestond, voor korte tijd, zowel twintig jaar als tien jaar ge leden in een totaal veranderd verkeersbeeld. Bovendien werd deze buslijn opgeheven wegens veel te weinig gebruik. b. Spitsuren vormen de reden ge geven door de NZH om grote bussen te gebruiken - maar spitsuren zijn noch voor de Vree wijk- en Groenhoven-bewoners noch voor het WSD-complex een reden om een grote buslijn te in troduceren. Daarbij zijn zowel de grote lengte en breedte van deze bussen gevaarlijk voor de vele fietsers in de scherpe bochten. Juist studenten en faculteitsbe zoekers prefereren de fiets om op hun frequenties te kunnen ko men en gaan - en zy zijn de men sen die in toenemende aantallen de Witte Singel gebruiken. Een MINI-bus is dus voldoende. Er blijft dus van de lang-bestaande wens van Vreewijk niets over! Vreewijk zal blij zijn met een dienst die ons inderdaad be dient, maar niet met dit plan. De families G D. Winius, A.J.F. Gogelein, F.M. Evers, R.B.C. Huyghens, G. Padberg, namens alle onder getekenden van de petitie. Witte Singel 60 Leiden LEIDEN/DEN HAAG - Geregeld ruilen inwoners van Leiden met elkaar van huis. Jarenlang was er bij deze onderlinge transactie geen vuiltje aan de lucht. Zo lang de eigenaren van de betreffende woningen er niets op tegen had den verleende de gemeente Lei den meestal de benodigde (woonvergunningen. Totdat vorig jaar de richtlijnen ver anderden. De gemeente zag de doelstelling van haar woonruim teverordening ondermijnd. Door die ruilhandel konden sommige Leidenaars in huizen kruipen die of te groot, dan wel te klein wa ren volgens die richtlijnen, zon der dat de gemeente daar iets te gen kon doen. Vandaar dat in de nieuwe verordening de bepaling werd opgenomen dat de ruilwo- ning 'passend' moet zijn: een al leenstaande mag geen vierka merwoning betrekken, omge keerd kan een groot gezin niet in een huis met twee kamers krui pen. Van die wijziging was de Leidse mevrouw J. Stijger niet op de hoogte, toen zij het in haar hoofd kreeg haar flat aan de Condor- horst 84 te ruilen met de woning van haar moeder aan de Frederik van Eedenlaan 22. Mevrouw Stij ger 'jr.' had lange tijd aangezien hoe haar zoontje op de flat ver kommerde. Kans op een andere woning via Huisvesting had ze de eerste jaren niet. Haar moeder vond het geen enkel probleem om te ruilen. De eigenaren (de Leidse Woningstichting en wo ningbouwvereniging Tuinstad- wijk) maakten evenmin proble men. Geen vuiltje aan de lucht. Totdat haar moeder, middenin de verhuizing, via maatschappelijk werk ineens een bejaardenwo ning kreeg toegewezen. De spul len van moeder werden toen (eind maart vorig jaar) haastig van de Condorhorst naar de be jaardenwoning gebracht Op dat moment ging men bij Huisves ting de wenkbrauwen fronsen: was er nu nog wel sprake van woningruil? Terugwerkende kracht Het toeval wil dat de nieuwe veror dening juist in die periode door de gemeenteraad werd goedge keurd. De bepaling dat ook bij woningruil moet worden beke ken of de woonruimte wel pas send is werd zelfs met terugwer kende kracht tot 1 januari 1982 vastgesteld. Maar, zoals gemeld, daarvan waren mevrouw Stijger en haar moeder niet op de hoog te. Hamvraag gisteren bij de behande ling van de kwestie bij de Raad van State: hoe kunnen eerzame burgers die uitleg kennen? Woordvoerder Bondeau van de gemeente Leiden oordeelde dat die burgers wel van de verander- Open Huis Van tien tot vier uur wordt morgen in het dienstencen trum aan de Van Hogendorp- straat 36 een open huis gehou den. Diverse handwerken en kleding zijn te koop. Buitenlanders In het Leidse Volkshuis Apo- thekersdijk) wordt morgen avond informatie verstrekt over verblijfsrecht van bui tenlandse jongeren. De avond is bedoeld voor Nederlandse instanties en hulpverleners. Aanvang is acht uur. Trein De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen or ganiseert morgen een dia- en filmavond over de Franse su persneltrein TGV. De 'Trés Grande Vitesse' rijdt sinds twee jaar door Frankrijk, heeft een kruissnelheid van 250 kilometer en haalde bij sommige proeven zelfs de snelheid van 380 kilometer per uur. Voor de pauze vertelt de heer Statins Muller over de ontwikkeling van Franse elekrtische locomotieven, na de pauze volgt de vertoning van drie films. Aanvang acht uur, plaats van handeling: café Eigenzorg aan de Sta tionsweg. Muziek Op het bondsconcours in Wate ringen behaalde de Leidse vereniging Concordia in de marswedstrijd de eerste prijs, bij de drumwedstrijd de eer ste prijs enbij de majoret- ten de tweede prijs. Majoretten Bij een in de Katwijkse sport hal Rijnoever georganiseerd majorettenfestival bleek 'The Angels' uit Leiden het meest onderlegd en werd totaal win naar. In de verschillende ca tegorieën haalden 'Pauline' en 'Pauline Midi' de meeste punten. Duivensport (7) Uitslag vlucht P.V. Leiderdorp vanaf Soissons: 1. B. van Vliet; 2, 9, 10. J. van Alphen; 3, 7. D. Zwaan; 4. D. van Seggelen5. J. van Laar; 6. F. van Heusden 8. comb. Reyka. Duivensport (8) Uitslag vlucht De Vriendenclub vanaf Soissons: 1, 4. W. v.d. Kooy; 2, 6. J. Brugman; 3. W. Vijlbrief; 5,8,10. R. v.d. Dop; 7. FJ. Compier; 9. N. Vogelen zang. de regels op de hoogte hadden moeten zijn. Die veranderingen waren volgens raadsman Spren- ger van mevrouw Stijger pas in augustus gepubliceerd in de ge meentebladen. Lang voor die tijd had zij volgerts de gemeenteman al bij de Directie Woonruimte verdeling kunnen informeren naar het hoe en wat. Omgedraaid Met die opvatting was de staats raad van de Raad van State het gloeiend oneens: "U draait de za ken om. Als er regels verande ren, dan moet Leiden dat zelf maar kenbaar maken", zo zei hij gisteren. Sterk punt in het be toog van raadsman Sprenger vond de staatsraad verder dat de beide woningbouwverenigingen al toestemming hadden gegeven voor de ruil. Hij vroeg zich ver der af of het verzoek van me vrouw Stijger niet nog net voor het van kracht worden van de nieuwe regels had moeten wor den behandeld. Uitspraak van de Raad van State op 25 juni. LEIDEN - De laatste weken is de rechtszaal aan het Rapen burg even dun bevolkt als een vakantieplaatsje in de winter. Mooi weer, op naar het strand, dat denken de verdachten die verstek laten gaan waarschijnlijk. Hoewel psychologen en andere goo chelaars ongetwijfeld een theorie hebben moeten we het er toch maar op houden dat mensen nonchalanter worden als de zon schijnt. Berecht moet je worden als het buiten sneeuwt, hagelt, regent of stormt. Blauw Twee blauwe t-shirtjes voor de balie. Broers, inderdaad. Vo rig jaar februari waren ze in Valkenburg aangehouden. Ze zaten in een vrachtwagen die niet was verzekerd, vol gens de politie. Bovendien zou de bestuurder geen rijbe wijs hebben voor vrachtwa gens. Bekeuringen. hebt dus gereden", begon de kantonrechter. "Nee hij", antwoordde de aan gesprokene. "O, dan bent u dus...". De naam bleek fout. Even zag het er naar uit dat deze zaak één communicatie-stoornis zou worden, maar dat viel ge lukkig mee, want de rechter herstelde zich. "U had geen rijbewijs", zei hij tegen de goede broer, "en op de vraag: mag ik even de pa pieren zien, kreeg de politie ten antwoord; daar heb ik geen zin in. Bekijk het maar". Vanwaar die toon? De andere broer gaf het antwoord. "Ja, het waren van die jonge pik- kies, die agenten. Die lui hadden nergens verstand van. En dan krijg je dat hè". Goed, ze bleven dus ontken nen dat de broer zonder vrachtwagen-rijbewijs ach ter het stuur had gezeten, maar hoe zat het nou met die verzekering? "Kijk, ik ben autohandelaar", zei één van de broers, "en al m'n wagens zijn altijd verzekerd geweest. Ik zweer het. Wat ik nou trouwens niet begrijp is dit: als je niet op het politiebu reau komt om je verzekering te laten zien krijg je dus een bekeuring. Hadden die agen ten dat niet even kunnen ver tellen. Zo'n grote moeite is dat toch niet, of wel soms?" Hy zei het met een stalen ge zicht. Alsof het een eer was voor die agenten dat ze hem, hém nota bene, hadden mo gen aanhouden. Zijn broer keek hem zwijgend aan, die was het er ongetwijfeld roe rend mee eens. De rechter keek de officier van justitie maar eens aan. Dat kan doorgaans maar één ding betekenen: aanhouden. En ja hoor, even later kregen beide broers te horen dat ze nog maar eens terug moes ten komen. De rechter wilde zien of de agenten de broers nog herkennen en boven dien wilde hy ook het fyne van die verzekering weten. "Schrijf even op wanneer we moeten komen", zei de broer die het meest aan het woord was geweest. "Anders verge ten we het misschien ook nog". Hij kreeg zijn zin.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 4