'Politie-optreden was wél correct Steeds CDA Strafvermindering voor handelaarster in drugs RUUD LUBBERS LEIDEN beleid Waal Sen met /cclemk blach beeld Meerderheid raad steunt verkeers- Studenten op de bres voor Spaans DINSDAG 14 JUNI 1983 Leiden Minister-president morgenavond, 20.00 uur STADSGEHOORZAAL Krakers van het inmiddels ontruimde pand gistermiddag bij het politiebureau. i de Scheepmakerssteeg t Kraker Tikho (midden) doet, bijgestaan door rechtskundig adviseur Jacco Boek, aangifte bij e van mishandeling door de politie. Commissaris rapporteert raadscommissie over geweld tegen krakers: LEIDEN - "De uitvoering van het gerechtelijk von nis is, gegeven de omstan digheden, correct verlo pen. Het gebruik van enig geweld - duwen, trekken, slaan en inzet hond - werd veroorzaakt door het niet opvolgen van duide lijk hoorbare bevelen". Dat staat in het rapport van politie-commissaris Van Voorden over de ont ruiming van het pand Scheepmakerssteeg 2, die afgelopen donderdag plaats vond. "Het optreden van de politie tij- dens en na de ontruiming werd gekenmerkt door een groot ge brek aan discipline en zelfbe heersing. Reeds vanaf het eerste begin reageerde een groot aan tal agenten zeer emotioneel, overspannen en gewelddadig op een groep die geweldloos verzet bood. De commandant kon zijn agenten niet onder controle houden; de opgewonden agen ten negeerden herhaaldelijk zijn bevelen". Aldus een schrif telijke verklaring van de kra kers. Beide stukken lagen gisteravond op tafel bij de raadscommissie voor politiezaken. De B en W-ka- mer van het Stadhuis was tot de nok gevuld voor het debat over het politie-optreden, maar door tijdgebrek (er moest ook nog een raadsvergadering worden afge werkt) kwam de commissie niet verder dan een eerste ronde in de bespreking. De commissie was in meerderheid met loco-burge meester Waal van mening dat ge rechtelijke vonnissen stipt uitge voerd moeten worden. Alleen raadslid Brands (CPN) was niet overtuigd van de onmogelijk heid om de uitvoering van het vonnis uit te stellen. De meningen liepen met name uit een op het punt van de inzet van honden. Terwijl CDA-leider Wa lenkamp verklaarde dat de com missie niet achteraf de inzet van - honden moet betreuren, omdat de aanschaf van honden met in stemming van de commissie is gebeurd, wees onder anderen raadslid Van der Putten (PSP) het gebruik van honden af. "De honden zijn niet preventief, maar als wapen ingezet", constateerde Van der Putten, het enige raads lid dat de gebeurtenissen zelf bij woonde. Stroomstok Van Lint (PPR) vroeg zich af waar om de honden aan een lange lijn zaten en zo min of meer vrij wer den gelaten. Van der Ham (D'66) vond dat het hebben van honden en de inzet ervan twee verschil lende dingen zijn en Eikerbout (PvdA) zei dat zijn fractie nooit zo dol op honden is geweest. Hij ging - evenals Van Lint - ook in op het gebruik van de anti-hon- denstok (stroomstok). Volgens Eikerbout had die nooit aange schaft mogen worden. De reste rende stok zou maar terugge stuurd moeten worden naar de verkoper, vond hij. De politie be schikte tot donderdag over twee van dergelijke stokken, maar sloeg er één stuk op het hoofd van een demonstrant. Brands (CPN) zei de indruk gekre gen te hebben dat de honden nerveus waren en niet meer naar hun geleiders luisterden. Zo be ten de honden elkaar en deur waarder Van Belle en was één van de honden slechts met grote moeite los te krijgen toen deze een op de grond liggende de monstrant te pakken had. Van der Putten noemde de kwestie een schoolvoorbeeld van specu- lantendom en vond dat de politie met woord en daad fel optrad. Door het aantal en de manier van handelen, en door de inzet van honden, was er volgens de PSP- er sprake van grootschalig optre den. "Waarom is zo hard opgetre den? De krakers hadden slechts ten doel de zaak enigszins te ver tragen", aldus Van der Putten. Vergeer (SP) sloot zich daarbij Leidse wordt herenigd met zoontje aan en vroeg of de gebruikte middelen allemaal wel nodig wa ren om het doel te bereiken. Hij merkte verder op dat de wet vaak niet aan de kant staat van de mensen die het het hardst no dig hebben. Zonnevylle (WD) daarentegen merkte op dat de honden over het algemeen ander en nuttig werk verrichten. Volgens commissaris Van Voor den zijn de twee stroomstokken in maart van dit jaar aangeschaft omdat de hondenbrigade her haalde malen te maken heeft ge had met de inzet van honden door derden. Vooral het laatste jaar zou dit verschijnsel zijn toe genomen. Zo werd aldus Van Voorden - bij de aanhouding van een bankovervaller een agressieve hond gebruikt om de politie tegen te houden. Bij de ontruiming van afgelopen don derdag werd een man met een zwarte bouvier waargenomen. Volgens de hoofdinspecteur, die de leiding had, vormde deze een duidelijke bedreiging. Het slaan met de stroomstok, die volgens de politie op dat moment uitge schakeld was, gebeurde in ver warring. De stok bleek voor het slaan dan ook niet geschikt, jnerkJe.Van Voorden op. De commissie zal binnenkort ver der praten over de kwestie. Daar bij zal ook gesproken worden over de gebeurtenissen van vrij dag, toen de politie opnieuw slaags raakte met de krakers. Aanleiding was de weigering van de politie om een klacht te regi streren. De met de zaak belaste functionaris was op dat moment niet aanwezig. De krakers namen daarmee echter geen genoegen, omdat naar hun zeggen al eerder geweigerd was een klacht te regi streren. Dat zou vrijdagmiddag om drie uur geweest zijn, toen de betrokken hoofdinspecteur wel aanwezig was, maar zonder op gaaf van redenen weigerde de klacht te registreren. De klager moest zich maar schriftelijk tot de officier van justitie wenden. De klager was op dat moment al leen ("Ik kan het dus nooit bewij zen") en kwam daarom 's mid dags om vijf uur terug, vergezeld van een groep sympatisanten, twee journalisten en een raads lid, die als getuigen konden die nen. Zoals bekend werd de groep hardhandig het bureau uitge werkt. Gistermiddag verzamelde zich een grote groep (zeker honderdvijftig personen) bij het KWJ-gebouw in de Koppenhinksteeg. Vandaar trok men langs de winkel in de Burgsteeg, die in de affaire een omstreden rol speelt, en vervol gens via het Stadhuisplein en de Scheepmakerssteeg naar het po litiebureau. Voor het pand in de Scheepmakerssteeg stond Ed van Tol (van de gelijknamige bouvier-bewakingsdienst) met een medewerker en een van zijn trouwe viervoeters. De stoet kwam tot stilstand voor het bureau in de Zonneveld- straat Een aantal agenten had zich voor de ingang opgesteld. De situatie was even gespannen, maar toen klagers, vergezeld van rechtskundigen, tot het bureau werden toegelaten bleek dat het niet tot een confrontatie hoefde te komen. Het opnemen van de LEIDEN - De langverwachte dis cussie in de gemeenteraad over het verkeersbeleid in Leiden mondde gisteravond nog niet in besluitvorming uit De raad kwam niet verder dan de eerste gespreksronde, maar duidelijk werd alvast dat slechts het oppo sitionele CDA forse kritiek heeft op het beleid van wethouder Waal (PvdA) en dat de liberale coalitiegenoot zich tevreden stelt met de bereikte compromissen op het gebied van parkeergara ges. Onvrede by de WD bleek eigen lijk alleen op het punt van de parkeerkelder van het universi teitscomplex aan de Witte Sin gel/Doelenterrein (WSD-garage). De WSD-garage zou volgens de WD toegankelijk moeten zijn voor buurtbewoners. Verder pleitte Zonnevylle voor be sluitvorming omtrent voetgan gersbruggetjes in de stad. Met name tegen de brug op het Waag- hoofd heeft de WD zich in het verleden steeds verzet Van Zijp (CDA) kraakte het verkeersbe leid. Volgens de christen-demo craten gaat de binnenstad van Leiden als winkelcentrum achteruit en wel door toedoen van een slechte bereikbaarheid met de auto. Het enige dat Waal in negen jaar op verkeersgebied gepresteerd zou hebben, was tweerichtingverkeer op de Valk- brug. Van der Molen (PvdA) pleitte voor meer verkeersveiligheid. Met na me de Lammenschansweg ter hoogte van de Leliestraat be hoefde volgens haar - en het CDA - verbetering. Verder vroeg zij onder meer om initiatie ven aangaande een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Zij botste met CPN-raadslid Brands, toen de fractieleidster van de sociaal-democraten voor stelde om pontveren over de Zijl en de Vliet en bewaakte fietsen stallingen in de stad tot stand te brengen door gebruik te maken van vrijwilligers (werklozen met behoud van uitkering). aangifte van mishandeling (de Vergeer (SP) ging alleen in op het normale strafrechtelijke proce dure; de aparte klachten-proce dure bij politie-optreden zal nog worden benut) duurde bijna twee uur. Toen de klagers naar buiten kwamen, waren er nog een dertigtal sympathisanten om hen op te wachten. Een luid ge juich ging op en de op schrift ge stelde aangifte werd voorgele zen. Daarop vertrok de groep. kruispunt Willem de Zwijger- laan/Sumatrastraat. Hij drong aan op de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers en memoreerde aan de vele (ook do delijke) ongevallen op dit kruis punt Volgens wethouder Waal is de kans dat het ministerie van daag de dag de aanleg (kosten ze ven tot acht miljoen gulden) fi nancieel steunt echter zeer klein. Walencamper Camp-bewoner Joop Walen kamp werkt hard aan 'de ver groting van de belevingswaar de van de binnenstad' en na tuurlijk tegelijk aan het op poetsen van zijn imago. Zo bleek als het Leidse CDA door gaans oogt zo kleurrijk ope reert 'voorganger' Walenkamp. De fractieleider heeft nu weer een nieuw strijdplan ontwor pen in het CDA-gevecht tegen het palenbeleid van PvdA-wet- houder Cees Waal. Walenkamp gaat de gewassen betonnen Leienaartjes, en in de toe komst wellicht ook hun meta len familieleden, op een con structieve en ludieke manier te lijf. Roomse Joop heeft 'de betonnen doorn in het oog' voor de deur van zijn woning in de Lange Lijsbethsteeg veranderd in een bijzettafeltje. In zijn studeer vertrek en hobbyruimte heeft Walenkamp een rond tafelblad met klembeugels uitgedacht en, ondanks zijn twee linker handen, in elkaar geknutseld. Het resultaat was verbluffend want het naar Amsterdams voorbeeld ontworpen palen plateau bleek precies op de Leienaar te passen. "Voor vijf gulden hout en zes gulden aan beugels heb ik nu een pracht van een tafeltje", aldus een ge lukkige C D A-lij sttrekker Walenkamp denkt met zijn ont werp, waarvoor hij inmiddels patent heeft aangevraagd, de belevingswaarde van De Camp te kunnen vergroten. "Op deze manier zijn de paaltjes zelfs voor de meest fervente palen haters nog van enig nut Ik hoop dat mijn voorbeeld mas saal zal worden nagevolgd". Walenkamp laat het nog even van het weer afhangen of hij tot massa-produktie van zijn palenplateaus zal overgaan. In elk geval kunnen belangstel lende doe-het-zelvers bij Wa lenkamp terecht voor de ont- werp-tekening. "Maar leuker is natuurlijk dat er op dit gebied enig particulier initiatief in de stad ontstaat. Dat de mensen zelf aan de slag gaan met die palen. Binnen de CDA-fractie overwegen wij dan ook om een prijsvraag uit te schrijven voor nuttige palensuggesties". Welke suggestie het meest zal worden gedaan, laat zich na tuurlijk makkelijk raden: 'kap pen die krengen'. J.V. 'Walencamper' Joop blaast uit van het in elkaar timmeren van zijn bijzettafeltje waar hij trots zijn Brabantse buisje bier op heeft geplaatst en zijn schaaltje studentenhaver. (Foto Ho,va3t) Tramtic Met het klokje in het vizier heeft Luuk Aarts de busreis Haar lem-Leiden gemaakt. Conclu sie: de bus doet er praktisch net zo lang over als de tram. De tram? Aarts: "Ja, hij rijdt dan momenteel wel niet, maar ik weet precies hoe lang de tram over dat traject doet". Haarlemmer Aarts is gek van het openbaar vervoer en het liefst van alles is hem toch wel de tram. Hij kan er sentimentcel van worden. Jaren geleden maakte hij het laatste ritje mee vanuit Noordwijk. Tranen met tuiten heeft-ie toen gehuild. Aarts is zo gek van trams dat hij nu zelf een plan heeft ontwor pen om de tramverbinding Haarlem-Leiden weer in ere te herstellen. Het parcours heeft Aarts al in zijn hoofd: via Lisse, Sassenheim en Oegstgeest de Rijnsburgerweg op met als eindpunt het station. Het type wagen is ook al uitgezocht en bij elkaar moet dat dik 83 mil joen gulden gaan kosten. "En echt, dat heb je er binnen een paar jaar uit". Mooi zo'n plan, maar hoe denken de betrokken gemeenten daar over? Aarts weet het niet "Die heb ik nog niet benaderd". Ja ren geleden zei de Haarlemse burgemeester over een ander tramplan van hem: "Absoluut illusoir". Maar de tijden zijn veranderd en "het aantal reizigers bij het openbaar vervoer neemt toe". Bovendien: "De tram is veel sfeervoller, biedt meer comfort je iNz.n-Dussen, aie vmai ny maar niks. "Te weinig stroom lijn en ze zijn te lang". Verble ken compleet bij "de nieuwe OAD-bus, die is prachtig". Maar. hoe mooi de O AD ook is, het liefst van alles is Aarts toch de tram. "Dat is het leukste". B.J. Stroomtik 'Ik heb mezelf op het politiebu reau laten bewerken met deze stok en ik kreeg inderdaad even een prikkeling, een schri kreactie". De burgemeester van Arnhem is pas een echte kerel. Samen met hoofdcommissaris Bakker kreeg eerste Arnhemmer Drij- ber onlangs klappen met de stroomstok. Net als in Leiden was er in de Gelderse hoofd stad herrie ontstaan over het elektrisch geladen slagwapen. En de burgemeester wilde het toen zelf wel eens voelen iii plaat van horen. Dat leek ons wel een aardige sug gestie voor één of andere Leid se notabel. Maar het zit er niet in, meldt de politie. Door er bo venop te zitten, door hem dag en nacht te schaduwen, is het agenten namelijk gelukt de enig overgebleven stroomstok van Leiden veilig achter slot en grendel te krijgen. Geen voltage-klappen dus voor commissaris Van Voorden of reserve-burgemeester Waal. Jammer. We hadden vast wel een paar kandidaten gevonden om de stroomstok te bedienen. BJ. DEN HAAG/LEIDEN - De Leidse C.H. (28) heeft gisteren bij het Haagse gerechtshof een aanzien lijke strafvermindering weten los te peuteren. Door de Haagse rechtbank werd de vrouw voor handel in verdovende middelen begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. In hoger beroep werd die straf gisteren verminderd tot een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Tegen de gebrui kelijke regels in deed het hof - op verzoek van haar advocaat en begaan met haar lot onmiddel lijk uitspraak. Zodoende wist de Leidse direct na de zitting al dat ze begin volgende maand op vrije voeten komt. Daarmee gaat haar vurige wens in vervulling: te worden herenigd met haar negenjarig zoontje. Het jongetje wordt nu door kennis sen opgevangen. Kind en moe der hebben een hechte band met elkaar, zo bleek uit diverse rap porten van instanties. De Leidse is in de gevangenis onderhevig aan depressies en heimweege- voelens naar haar zoontje. Het gerechtshof wil haar een kans ge ven opnieuw te beginnen. Ver valt H. in haar oude fout, dan wordt haar zoontje waarschijn lijk onder toezicht van de Raad voor de Kinderbescherming ge steld. H. was lange tijd geen onbekende in het Leidse harddrugswereldje. Na lange tijd 'clean' te zijn ge weest verviel ze in 1982 door en kele tragische ervaringen weer in haar oude fout. Om genoeg drugs te kunnen kopen werd ze tenslot te handelaarster in heroïne en co caïne. "wat spul" In november liep ze tegen de lamp. En met C.H. ook Leidenaar J. T. (28), die er op het moment dat de Leidse politie haar huis door zocht aanbelde. Volgens de poli tieman, die de deur opentrok, had T. heel openhartig gemeld "wat spul" te komen halen. T. was daarop in de handboeien ge slagen en ook naar het politiebu reau overgebracht. Tegelijkertijd met H. werd hij door de recht bank veroordeeld. Vijftien maan den hoorde de Leidenaar tegen zich uitspreken. Ook hij vond de ze straf te hoog. Reden waarom hij gisteren direct na H. voor het bankje bij het gerechtshof stond. "Ik ben knap hard aangepakt", zo liet de Leidenaar gisteren weten. "Vooral omdat het voor mij de eerste keer was". T. had niet uit winstbejag gehandeld. Hij moest met de handel zijn eigen verdo vende middelen zien te betalen. Nadat hij door de rechtbank was veroordeeld werd T. voorlopig vrijgelaten. Nu zit hij echter al weer twee weken vast in een Wassenaarse politiecel vanwege een reeks winkeldiefstallen. Handelen doet hij niet meer, maar als verslaafde trachtte hij via diefstal aan het benodigde geld te komen. Of hij niet van de drugs wilde afko men? Dat had T. meermalen ge probeerd, zo verklaarde hij bij het gerechtshof. "Ik was clean toen ik vrijkwam. Maar de eerste dag viel ik weer met m'n neus in ADVERTENTIE de boter. Lichamelijk ben ik af gekickt, maar geestelijk ben ik nog verslaafd", aldus T., die er geen bezwaar tegen had dat de voorlopige invrijheidsstelling werd ingetrokken. "Alles liever dan in zo'n politiecel te moeten zitten. Want daaraan ga ik onder door". De procureur-generaal van het hof eiste bevestiging van het vonnis van de rechtbank: vijftien maan den gevangenisstraf. Uitspraak over twee weken. LEIDEN - Studenten Spaans uit Leiden hebben vanmiddag de kabinetchef van het ministerie van onderwijs en wetenschap pen een brief aangeboden waarin protest wordt aangetekend tegen de plannen van de minister om Spaans op te heffen. In de brief stellen de studenten on der meer dat veel studenten Spaans bewust in Leiden zijn gaan studeren, omdat er aan de Leidse universiteit een keur van mogelijkheden bestaat wat be treft Spaans. "Ten tweede willen wij u wijzen op het feit dat de Spaanse taal en cultuur in Nederland een groeiende belangstelling geniet". Uit onderzoek is bovendien ge bleken, zo vervolgen de studen ten, dat wanneer men kijkt naar de regionale behoefte aan Spaans in het voortgezet onder wijs deze in de regio Leiden aan zienlijk groter is dan in andere regio's. "Bovendien willen wij het feit on der uw aandacht brengen dat de grote meerderheid van de stu denten die in Leiden gaat stude ren zelf ook uit de regio komt. Ligt het niet voor de hand dat juist in deze regio, waar ook de meeste behoefte en dus de mees te beroepsmogelijkheden zijn, een gerichte opleiding blijft be staan".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3