c Slecht gesteld met emancipatie Kameleon wil Buitenbeentje 3 Toverlei voor tiende verhuizing Installatie nieuwe commissaris Wassenaar Leiderdorp doet niet onder voor andere gemeenten In zevenjarig bestaan toneelclub Restauratie Knipmolen Nieuwe centrumparkeerplaats AGENDA l ZOETERWOUDE - De Zoeterwoudse vereniging van amateur beelden de kunstenaars "De Kameleon" wil een eigen riuimte. De kunstenaars stellen voor het "Buitenbeentje", dat op het plein achter de Aloysius- school staat, voor de groep te behouden. De gemeente heeft besloten het houten noodgebouwtje dat overbodig is geworden door het teruglo pend leerlingenaantal te slopen. De schildersgroep deed tijdens de vergadering de raadscommissie voor welzijn een beroep op de gemeente om de sloop niet uit te voeren. Voorzitter B. Mendel prees de lichtval in het gebouwtje en verwachtte een ledenaanwas wanneer de "Kameleon" zijn activiteiten verplaatst van "Ons Huis" naar het "Buitenbeentje". Een ander voordeel noemde Mendel dat de schildersmaterialen er kunnen blijven staan en dat de ruimte zo vaak als gewenst voor de leden open is. In "Ons Huis" moet de groep steeds opbouwen en afbreken. De commissie stond gisteravond niet te trappelen het sloopbesluit terug te draaien. Het progressieve commissielid W. Ooijendijk had zeer ster ke twijfels. Hij vreesde dat de bestaande accomodaties in het dorp in de problemen komen als de gemeente alle verenigingen een eigen onder komen geeft. "We moeten de bestaande accommodaties het werken niet onmogelijk maken omdat die hun ruimte niet gratis beschikbaar kunnen stellen", aldus Ooijendijk. Hij wilde meer informatie alvorens een oordeel te vellen. De liberaal P. Kremer ging wel akkoord met verhuur voor vijfhonderd gulden per jaar. Hij stelde echter nadrukkelijk dat het om een proefjaar gaat. Op extra subsidie hoeft de 'Kameleon ook niet te rekenen. De christen-democraat R. Hogenelst was ronduit tegen verhuur aan de schilders. Het besluit om het in slechte staat verkerende gebouwtje te slopen is genomen, vond Hogenelst. Een concreet advies is dus niet uit de comissie gekomen. Stad en rand DINSDAG 14 JUNI 1983 Burgemeester Staab feliciteert de pas benoemde WASSENAAR - Tijdens een samenkomst met leden van het Wassenaarse politiekorps en verdere genodigden werd de 38-jarige J.C. van der Wolk gistermiddag geïnstalleerd als commissaris van politie in Wassenaar. De plaatsvervangend korps chef, Van Sint Maartensdijk, die tegelijkertijd van zijn tij delijke functie werd onthe ven, sprak tot de nieuwe korpschef over "een moeilij ke taak". "Het is niet al rozen geur en maneschijn wat u te wachten staat in deze bezui- nigingstijd." Van Sint Maar tensdijk kreeg een compli ment van de hoofdofficier van justitie Van Randwijk voor zijn vervanging van een jaar. Politiecommissaris Van Meris van Voorburg zei dat op de agenda van een korpschef vooral veel vergaderingen staan, maar Van der Wolk gaat vandaag met vakantie naar Parijs. "Dus van verga deren komt niet veel", aldus Van der Wolk. Burgemeester Staab wenste hem een "leuk werkbezoek aan Parijs" toe, en sprak de hoop uit dat de nieuwe korpschef hem nadien wel zal kunnen vinden. LEIDERDORP - Er komt na de zomervakantie een discussie over emancipa tie in Leiderdorp. Dat ge beurt naar aanleiding van een studie van de Emanci- patieraad naar het "Eman cipatiebeleid van lokale en provinciale overhe den". De gemeente Lei derdorp heeft, gebaseerd op die studie, een be schrijving gegeven van de plaatselijke situatie. Het is slecht gesteld met de eman cipatie in de gemeenten, blijkt uit de studie van de Emancipa- tieraad. Een voorbeeld: het zal tot het jaar 2014 duren voordat er evenveel vrouwen als mannen in de gemeenteraden zitten, heeft de Emancipatieraad berekend. Vaak is emancipatie geen apart beleidsterrein, maar het valt veelal onder de verantwoorde- lijkheid van de wethouder die de zogenaamde 'zachte sector' on der zijn of haar hoede heeft. Emancipatie beperkt zich ook vaak tot die zachte sector en komt zeker bij de kleinere ge meenten (onder de 100.000 inwo ners) niet of nauwelijks ter spra ke op andere beleidsterreinen. De helft van de gemeenten onder de 100.000 inwoners heeft geen emancipatienota en voert geen gericht emancipatiebeleid. Lei derdorp verschilt niet van die ge meenten. In slechts 2,4 procent van de ge meenten (vooral de grotere) is een speciale raadscommissie die zich bezighoudt met emanciap- tie. Bijna tien procent heeft een zogenaamde functionele com missie waarin vrouwen vertegen woordigd zijn op basis van des kundigheid of omdat ze een groep vertegenwoordigen. Lei derdorp heeft geen aparte com missie voor emancipatie, maar er leven wel ideeën om tot een emancipatie-overleg te komen. Hebben veel gemeenten hun mond vol van emancipatie, in het amb telijk apparaat en ook in het per soneelsbeleid is daar weinig van te merken. Slechts 7,7 procent van de gemeenten discrimineert positief, bijna negen procent wijst een dergelijke voorkeurs behandeling af. Iets minder dan één procent hanteert het kost winnersbeginsel alhoewel dat in strijd is met de wet. Bovendien vervullen de vrouwen in het ambtelijk apparaat meestal lage re functies dan mannen en heb ben dan ook nog vaak werk zaamheden die als "typisch vrou welijk" worden gezien. Geen kaderfuncties In Leiderdorp is dat precies het zelfde. Er zijn geen vrouwen in kaderfuncties. Bovendien is er geen kinderopvang in de vorm van een bedrijfscrèche of kinder dagverblijf. De Emancipatieraad vindt kinderopvang een belang rijke voorwaarde voor deelname van vrouwen in het arbeidspro ces. De plannen voor kinderop vang zijn in Leiderdorp altijd af gewezen op grond van de hoge kosten die aan een dergelijke voorziening zijn verbonden. Opvallend in de studie is verder de fianciering van de emancipatie. Bijna 45 procent van de gemeen ten meldt dat de bijdrage van het rijk voor emancipatie-doelein den onvoldoende is. De verwach ting lijkt dan gerechtvaardigd dat gemeenten zelf geld aan emancipatie zouden besteden, maar dat is niet waar. Maar 15 procent van de gemeenten tast zelf in de geldbuidel. Het is de bedoeling dat de studie van de Emancipatieraad in Lei derdorp zal uitmonden in een uitgebreide discussie. Het colle ge en de raadscommissie sport en welzijnszaken zullen vragen moeten beantwoorden als: komt er een speciale emancipatiewet houder, een emancipatiecom missie en wordt er een emanci patienota geschreven? LEIDERDORP Het is nog steeds een open vraag welk onderko men de toneelvereniging Tover lei uit Leiderdorp gaat betrek ken. Vast staat dat het schoollo kaal, dat wordt gehuurd van de Julianaschool, op korte termijn moet worden verlaten. Dat lo kaal moet volgens de gemeente weer ten goede komen aan het onderwijs. Het liefst zou de ver eniging een aantal lokalen of een aula willen huren van een school in Leiderdoip die, volgens de to neelvereniging, 's avonds bijna niet worden gebruikt. Uitgangs punt voor de toneelvereniging blijft, dat het betaalbaar voor de club moet zijn. door Ronald Stevens In het zevenjarig bestaan van Toverlei, is men gemiddeld meer dan een keer per jaar verhuisd, iets dat nu niet echt als een pretje wordt beschouwd. Opnieuw zoekt nu het bestuur van Tover lei samen met de gemeente naar een vervangend onderkomen waar de vereniging wat langer dan een paar maanden kan blij- Inmiddels heeft er ook een voorzit terswissel plaatsgevonden. Will van Piere is mevrouw Gerrese per 1 mei als zodanig opgevolgd. Voorlopig is hij nog waarne mend want de ledenvergadering moet zich er nog over uitspre ken. Mevrouw Gerrese moest de functie uit tijdgebrek neerleg gen. Van Piere speelt zelf al sinds 1957 toneel. Toen in 1975 de oproep werd gedaan om te komen tot de oprichting van een toneelvereni ging was hij daar al bij. Toenter tijd hebben zich zo'n zestig men sen spontaan opgegeven. Daar van zijn er inmiddels nog vijfen twintig over. Van Piere kan zijn eerste optreden bij Toverlei nog herinneren als de dag van giste ren. "Ik weet nog dat we toen verschrikkelijk gelachen heb ben. In dat stuk speelde ik een persoon die verliefd was op 'n hoertje. Het geval wil, dat we enorm veel belichting hadden meegenomen. Het Dorpshuis was daar eigenlijk niet op bere kend. Op een gegeven moment moest ik tegen dat meisje zeg gen: "Je bent eigenlijk veel mooier in het licht", terwijl ik te- Will van Piere nu nog voor de Julianaschool: "In zeven jaar tijd is dit nu al ons negende plekje". (foto Holvast) gelijkertijd een schemerlamp moest aandoen. Op dat moment viel de hele verlichting uit. We hebben toen toch maar gewoon doorgespeeld en na enige tijd ging het wel weer, we hebben toen enorm gelachen". Volgens van Piere is de verhuizing die nu voor de deur staat de negende in het bestaan van de vereniging: "In ons zevenjarig bestaan wordt dit óns negende plekje. We heb ben overal gezeten. Eerst in de kleuterschool aan de Lindelaan, in de brandweerkazerne, in een gemeentelijk gebouwtje aan de Beukenschans, in een caravan op de Splinterlaan en nu dan aan de Kom van Aaiweg in een lokaal van de Julianaschool", vult van Piere aan. Onenigheid Over de vermeende onenigheid binnen de gelederen van Tover lei, zoals onlangs werd gesugge reerd in een Leiderdorps week blad, is bij van Piere niets be kend: "Integendeel zou ik willen zeggen. Laat ik het afkloppen, maar we kunnen het tot nu toe binnen onze vereniging Uitste kend met elkaar vinden. Ik denk dat die geruchten worden ver oorzaakt omdat een groepje van zes leden heeft besloten om onze vereniging te verlaten. De reden daarvoor is, dat ondanks het rou latiesysteem dat onze vereniging kent, een groepje van zes men sen door omstandigheden toe vallig veel achter elkaar in pro ducties hebben gespeeld. Het roulatiesysteem wordt gebruikt omdat we meer leden hebben dan er in producties kunnen spe len. Om nu te voorkomen dat de een ieder jaar speelt en de ander niet aan de bak komt zorgen we ervoor dat iedereen een keer dan de beurt komt. Ondanks dat sys teem hebben die zes personen dus relatief veel gespeeld. Zij wilden toen voor zichzelf een groepje binnen Toverlei starten, maar de ledenvergadering kon zich daar niet mee verenigen. Daarom zijn ze er uitgestapt. Ik wil met klem tegenspreken dat dat met ruzie is gepaard gegaan. Daar is niets van waar. Er is nogal eens gezegd dat Tover lei stukken speelt die niet voor iedereen zo gemakkelijk toegan kelijk zijn. Wat vindt van Piere daarvan? "Kijk, de een houdt van zachte haring en de ander van een iets hardere. Uiteindelijk beslissen de leden wat er wordt gespeeld. Als zij vinden dat er een dijenkletser moet komen, dan komt die er ook. Ik vind in elk geval dat de mensen bij ons weten waar ze aan toe zijn. We hebben nu twee nieuwe produc ties op stapel staan. Een cabaret en een thriller van Francis Dur- bridge. Naast de nieuwe producties die binnenkort aanschouwd kunnen worden, heeft Toverlei nog meer ambitieuze plannen. Zo zal een afvaardiging van de vereniging in 1984 een bezoek brengen aan Engeland, waar in de universi teitsstad Oxford een stuk van Harold Pinter ten tonele zal wor den gebracht. Hoe is men daar toe gekomen? "Wij zijn benaderd door het ge meentebestuur van Leiden, dat een vriendschapsverdrag met Oxford heeft, om het toneel in Engeland te bekijken. Ik ben toen samen met Ellen Gerrese een week in Oxford geweest en het toneel was daar werkelijk su per". Van Piere vervolgt: "Toen hebben we uiteindelijk besloten om een stuk in het Engels op te voeren in Engeland zelf omdat Engelsen eigenlijk niet goed we ten wat er op het gebied van to neel in Nederland omgaat". Straattoneel In 1984 willen we ook bekijken in hoeverre we wat meer aan straat toneel kunnen gaan doen. We zijn tijdens het 1200-jarig bestaan van Leiderdorp op een kar het dorp rondgetrokken en dat is toen goed aangeslagen. Ook overwegen we om onze kunsten in Winkelhof te vertonen. En ten slotte hopen we in 1984 iets com pleet nieuws te organiseren. Of dat een eenakterfestival wordt weet ik nog niet. Waarschijnlijk iets moderns, misschien wel in de trant van een aanval van uiter sten zoals dat momenteel door de VPRO-televisie wordt uitge zonden. Dat zal dan worden ge houden in de Muzenhofbesluit een enthousiaste van Piere, die de droom koestert een mooi on derkomen te kunnen bezitten voor een vereniging die heeft be wezen zeker niet meer in de kin derschoenen te staan. Er is nu een plan voor het opknappen 1 bouwkundige monument. i Voorschotens enige water- (Foto Holvast) VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense Knipmolen moet voor 33.000 gulden worden gerestau reerd. Er moeten twee wieken worden bijgeplaatst en nog enke le andere aanpassingen plaats vinden zodat de molen, die stamt uit het begin van de 19e eeuw, weer zorgeloos kan draaien. Dit vindt het college van burgemees ter en wethouders. In een voorstel schrijft ze dat het belangrijk is dat het enige water bouwkundige monument van Voorschoten weer goed kan draaien. Enkele maanden gele- VOORSCHOTEN - De Voorschotense Rabobank gaat een parkeerplaats aanleggen aan de Koningin Julianalaan. De parkeerplaats komt op de plaats waar tot voor kort een bezinepomp stond en krijgt 23 parkeerha vens. De in- en uitgang wordt gecreëerd aan de Koningin Julianalaan. Dit heeft wethouder Van Leeuwen (PvdA/PPR) bekendgemaakt. Deze parkeerplaats, die grenst aan de bank, zal op vrijdagavonden en zaterdagen worden opengesteld voor het winkelende publiek. De rest van de week zal de parkeerplaats slechts kunnen worden gebruikt door bezoekers van de bank. Wanneer zij hun auto willen neerzetten op de parkeerplaats, zullen zij muntjes in een apparaat moeten gooien om zodoende de slagbomen te laten opengaan die aan de in- en uitgang van de parkeerplaats staan opgesteld. De muntjes zijn verkrijgbaar bij de Rabobank. Een woordvoerder van de bank verklaart te verwachten dat voor het einde van het jaar de parkeerplaats gereed zal zijn. Overigens worden enkele plantenbakken geplaatst tussen het trottoir en de parkeerplaats. den zijn twee wieken ëraf ge haald. Vanaf dat moment laat de Voorschotense molenaar T. Walt- man, die een paar uur per week in dienst is van de gemeente, piet langer iedere zaterdag de wieken wentelen, maar draaien ze wat onregelmatiger. "Met twee wie ken is het moeilijk draaien", ver duidelijkt gemeentesecretaris De Graaff. Hij vindt dat een triest lot voor de watermolen, die tot ver in de ja ren 50 als taak had het overtolli ge water vanuit de Knippolder in de boezemwateren te pompen. DINSDAG Leiden Kapelzaal K&O-gebouw - film 'La fem me d'è Cóté' van Francois Truffaut, 20 Hotel Nieuw Minerva - Vrouwesteeg 11, lezing Rozekruisers Genootschap met als onderwerp 'Het mysterie van het bloed', 20 uur. Augustinus - Rapenburg 24, avond over de Zuidafrikaanse problematiek, 20.15 uur. Recreatiezaal AZL - gebouw 5, zesde verdieping, avond over de insuline- pomp, 20 uur. Zaaltje Bolwerk - Looiersplein 5, forum 'Veiligheid op straat', voor 55 jaar en ouder, 's ochtends. Pieterskerkchoorsteeg 15 - club- en buurthuis Inde Vroolijcke Arke en de Werklozen Belangen Vereniging, re- creatiesoos voor mensen in de WW, WWV, RW of WAO, 14-16.30 uur, inl. 123271. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, Nederlandse les voor bui tenlandse jongeren, 19-20.30 uur, aan sluitend soos, muziek of film. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. WOENSDAG Leiden Filmhuis LVC - Breestraat 66, film 'Me nuet' van Lili Rademakers, 20 en 22.15 uur. Hooglandse kerk - pauzeorgelconcert door Gonny van der Maten, 12.30 uur. Buurthuis Op Eigen Wieken - filmavond voor vrouwen 'De dubbele dag', 20.30 Kapelzaal K&O-gebouw - kinderfilm middag met tekenfilms en 'De pseu- do graaf met Charlie Chaplin, 14.30 Dienstencentrum - Van Hogendorp- straat 36, open huis, 10-16 uur. Leidse Volkshuis - Apothekersdijk, in formatieavond over verblijfsrecht van buitenlandse jongeren, 20 uur. Café Eigenzorg Stationsweg, dia- en filmavond over de Franse supersnel- trein TGV. 20 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - 'Ghana, een reisverslag' om 14.30 uur en 'Karsika, nomade de l'Air' om 15 Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, soos en sport, 15-17 uur; cur sus stijldansen. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van: vr 10 juni tot 17 juni door: Doeza Apotheek, Doezastraat 31, tel. 121313; Apotheek Boehmer, Florijn 19, Leiderdorp, tel. 894400. WIJKVERPLEGING Leiden Interkruis, Middelweg 38, teL ten noor den van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. Kruisgebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13- Voorschoten gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Fietsdriedaagse De Lindehoeve in Voorschoten be gint vanavond weer aan de tra ditionele fietsdriedaagse. Elk van de drie avonden, vanavond, morgen en overmorgen, wordt een route van ongeveer 30 kilo meter verreden. Startplaats is De Lindehoeve en starttijd tussen zes uur en half zeven. Öók bij regen, meldt de organisatie. Poppenkast "Wie niet blauw is, is gezien", luidt de titel van de poppen kastvoorstelling die het Voor schotense theater Wellus-Nietus morgenmiddag opvoert. De voorstelling begint om half drie. Wel graag even bellen of er plaats is: 01717-8361. Aletta Het vrouwentrefpunt Aletta in Oegstgeest houdt feest. En wel ter gelegenheid van de afslui ting van het seizoen. Er zal een hapje zijn en spel, dus kom! Roept de organisatie op. Tijd en plaats zijn donderdag avond 16 juni, gebouw Taberna, Julianalaan 1, Oegstgeest. Disco Voor de laatste keer dit seizoen al weer is er vrijdagavond, 17 juni, Disco in sociëteit De Fuik, ge bouw Taberna, Oegstgeest, De ze laatste avond van het seizoen wordt verzorgd door de disc- jockey's van Technics. Aanvang negen uur. Concert Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van drumfanfare "De Rijntamboers" uit Zoeter- woude-Rijndijk organiseert het muziekgezelschap zondag een concert. De muziek wordt ten gehore gebracht in de muziek tent op de parkeerplaats van de Eendekooi aan het Kooikerspad in Zoeterwoude-Rijndijk. Aan vang van het concert is 13.30 LEIDSCH m DAGBLAD HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Post uitsluitend aan: Postbus 54, 2300 AB LEIDEN Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18 00-19.30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16 30-18.00 uur Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te voldoen Restitutie is niet toegestaan. Bij automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten. Indien één maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen opzegging is ontvangen, volgt automatische verlenging. Maandabonnement 20.59 (Autom. betaling) Losse nummers 0,85 Directie. G. Koopman Adj.dir.: N. Qüakernaat Plv Alg redactiechef: Commentaren: R. D. Paauw. W F. J. Wirtz en A. A. van Brussel Rubriekchefs: J. Kroon (stad) B. W. T. Jungman (plv) H. I. J. Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W. F. J. Wirtz (bin./buit./ec J. Ruygrok-Hoogeveen (plv) P.J. de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) W. C. H. Schrama (feature) S. J. de Grool (geestelijk leven) tel. 071-144941. tst. 219 Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen corresjxjndenten o.a. in: Bonn. Brussel. Londen, Parijs. Washington, Cairo,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 2