c c c Eiko en Koma: honderd jaar in één seconde 'J lapan' eidt aandacht van andere voorstel lingen af Waves'van Shusaku en Dormu Dance theater: droomwereld soms verstoord Ned. Danstheater wil oprichting van koor D D DINSDAG 14 JUNI 1983 Kunst DEN HAAG (GPD) - De organisatie van het Holland Festival lijkt zich verkeken te hebben door Japan als hoofdthema van het festival te kiezen. Tot nu toe is er grote be langstelling voor alles wat gedurende het festival met Japan te maken heeft. Allerlei andere activiteiten die onder de festival- vlag gehouden worden, krijgen echter nau welijks publiciteit en moeten op een door gaans magere belangstelling rekenen. Het is dit jaar voor het eerst dat het Holland Festival een dergelijk groot thema kent. Gerard Jongerius, persschef van het festi val: „Alles wat met Japan te maken heeft, loopt tot nu toe uitstekend. Het Oosten blijkt een grote aantrekkingskracht op veel mensen te hebben. Ze vinden het Ja panse thema intrigerend en fascinerend. We hadden alleen niet voorzien dat dit een negatief effect zou hebben op de publieke belangstelling voor evenementen buiten de Japanse onderwerpen om". Tijdens de première van de Mozart-opera La Clemenza di Tito bijvoorbeeld, in het Sche- veningse Circustheater, was de zaal zeer matig bezet: er waren maar 100 mensen op de voorstelling afgekomen, minder dan er op het toneel in de weer waren. „Hoezeer de bezoekerscijfers mee- of tegen vallen in vergelijking met vorige jaren, valt op dit moment nog niet te beoorde len", aldus Jongerius. „Het festival is pas op de helft en vindt plaats in tientallen theaters. Een gedegen overzicht is in dit stadium nog niet voorhanden". Eiko en Koma: meesters van de lichaamsbeheersing. (Foto Holland I UTRECHT - "Als we optreden stellen we ons voor dat we vers gevangen vissen zijn die op de snijplank liggen. De vis voelt in tuïtief aan dat iemand hem gaat opeten. Er is geen tijd voor ko ketterie Er is geen vlucht mo gelijk. Zo omschrijven Eiko Ota- ke en Koma Takashi hun hou ding ten opzichte van de voor stellingen die ze maken. Deze twee leerlingen van Tatsumi Hij- ikata, de grondlegger van de Bu- to dans, gaven in de Stads schouwburg van Utrecht de eer ste uitvoering van Trilogy, een werk dat in 1980—1981 in New York is ontstaan. Eiko en Koma hebben een werkelijk fascine rende techniek van bewegen ont wikkeld. Elke spier van hun li chaam is perfect getraind, waar door ze in staat zijn bewegingen "W7_ bijna eindeloos te rekken. Met die grote mate van beheersing maken ze een bij vlagen zeer ont roerende voorstelling. Eike en Koma lijken, net als San- kai Juku, hun inspiratie aan de oertijd van de mensheid te ontle nen. Gekleed in geplamuurde lappen met zwarte krullen en de armen en benen gehuld in een soort spinnenweb, zien ze eruit als gedrochten. Op het met meel bestrooide speelvlak voeren ze een liefdesdans uit. De trage be wegingen maken dat tijd en ruimte wegvallen. Een meter wordt honderd kilometer, een se conde is honderd jaar. Hun dans is heel intiem en teder. Onhandig bonken ze met gebal de vuisten op elkaar. Tijdens het grootste deel van de voorstelling wordt de stilte alleen doorbro ken door het zachte geschuif van de lichamen. Soms ontstaat een schonkige dans op de tonen van een eenvoudige melodie. De il- lussie van de oertijd wordt plotsklaps doorbroken als Eiko en Koma rode schoentjes aan doen en een rood slabbetje voor binden. Dan ook maken ze con tact met het publiek. De bewe gingen versnellen en soms zijn parodieën op klassieke dans te herkennen, die met een brede glimlach worden uitgevoerd: de beschaving doet haar intrede. Wie deze meesters van de li chaamsbeweging wil zien, kan van 14 tot 18 juni terecht in thea ter Bellevue in Amsterdam, of op 19 en 20 juni in het HOT-theater in Den Haag. ARIEJAN KORTEWEG. AMSTERDAM - Shusaku Dormu Dance Theater vormen het Ne derlandse aandeel aan het Ja pan-programma van het Hol land Festival. Shusaku Takeu- chi, de leider van de groep, is een Japanner die al vele jaren in Amsterdam woont en werkt. Hij streeft ernaar met zijn produk- ties de Oosterse en Westerse cul- tuur te combineren en werkt sa men met Europese en Ameri kaanse spelers en musici. Zijn werk is daardoor toegankelijker dan die van de andere Japanse groepen op het festival. zijn nieuwe stuk "Waves" in pre mière. Hij noemt het zelf een voortzetting van "Era", de vorige produktie. Daarin stond de trein centraal, als symbool voor de ont wikkeling en de beperkingen van de techniek. De dwingende rails van het spoorverkeer zijn bij "Waves" verruild voor de golven van de zee en de ongebondenheid van een schip. Veel ideeën van eerdere produkties zijn in "Waves" opgenomen. Het begin, waarbij uit vormloze mas sa's langzaam dansers verrijzen, die hier anemonen verbeelden lijkt op de eerste beelden van Era". Ook nu zijn de muzikan ten opgesteld achter een door zichtig gaas, dat dit keer halver wege de voortstelling wordt opge trokken. Zoals in "Era" een ver licht miniatuurstation figureer de, wordt in "Waves" een verlicht passagiersbootje over het toneel getrokken. Die parallellen zijn een beetje teke nend voor het gevoel dat dit nieu we stuk achterlaat. Hoe bekoor lijk veel van de surrealistische beelden van Shusaku ook dit keer weer zijn, het stuk wekt enigszins de indruk te snel en met noodge dwongen te weinig middelen in elkaar te zijn gezet. De scènes lo pen niet altijd vloeiend in elkaar over. Ook de uitvoering was zon dagavond vooral in het begin niet zo zorgvuldig als bij Shusa ku gebruikelijk is. De illusie van de droomwereld, die hij crëeert, werd daardoor soms verstoord. Ondanks dat blijft er nog genoeg te genieten over. Vooral in de wazi ge verte achter het doorzichtige gaas spelen zich fantastische ta ferelen af. Zoals met naakte vrouwen, heen en weer bewogen op grote roeiriemen boven water dat over een schuine glazen wand stroomt. Later wordt het gaas nog gebruikt voor een prachtig lichtspel. Ook de scène met de jonge Adonis, bemind door vier witte bruiden, is van hoog gehalte. De door Gerard Stokkink en Leo Lankhuijzen ge maakte en gespeelde muziek vormt een goede ondersteuning. Shusaku heeft dit keer meer dan in het verleden dans in de voorstel ling opgenomen. Zelf maakt hij onder meer met een gespannen solo die nadruk op dans meer dan waar. De andere leden van zijn groep zijn mimisch veel ster ker dan als dansers. Ze missen soms de precisie die het theater van Shusaku vereist. Shusaku Dormu Dance Theater komen op 21 en 22 juni naar het Hot Theater in Den Haag. ARIEJAN KORTEWEG Kritiek op orkestplannen DEN HAAG (ANP) - Er dient in ons land een nieuwe professio neel koor te komen van veertig zangers, die er een deeltijd baan aan hebben. Het Neder lands Dans Theater, wil met dat koor jaarlijks zestig voor stellingen geven. De kosten van zo'n koor zijn geschat op 1,25 tot 1,5 miljoen gulden. Dit heeft het Nederlands Dans Theater voorgesteld in een reactie op het rapport van de landelijke werkgroep orkes- tenbestel. Behalve voor bege leiding van balletvoorstellin gen kan het koor ook worden ingezet bij concerten van sym fonie-orkesten. Het Haagse balletgezelschap heeft de laatste jaren steeds va ker een beroep moeten doen op buitenlandse koren. De hele balletwereld heeft overi gens kritiek geuit op de voor stellen van de landelijke werk groep orkestenbestel. Betwij feld wordt of de verdeling van de orkestbegeleidingen in de praktijk wel haalbaar is. Dat het Nationale Ballet en het Ne derlands Dans Theater jaar lijks een programma moeten brengen met een klein muzie- kensemble of met bandbege leiding, wordt van de hand ge wezen. Dit staat in de gezamenlijke reac tie van de beide genoemde ge zelschappen en het Neder lands Balletorkest. Dat het or kest twaalf series gaat begelei den kan alleen als de plannin gen van het muziektheater en van het Concertgebouw, beide in Amsterdam, en van het mu ziekcentrum Vredenburg in Utrecht ondergeschikt worden gemaakt aan de balletplan ning. Om artistieke en prakti sche redenen vinden de drie gezelschappen begeleiding met muziek-op-de-band of door kleine ensembles onaan vaardbaar. Dat het residentie-Orkest in de plannen van de werkgroep twee begeleidingen van het Nederlands Dans Theater ver zorgt. vindt het laatste gezel schap te weining om tot een goede samenwerking met het orkest te komen. Er zijn plan nen om beide Haagse gezel schappen in een nieuwe huis vesting onderdak te brengen. Het Scapino Ballet uit Amster dam mist in de voorstellen van de werkgroep steun voor het plan om per seizoen tenminste twintig schoolvoorstellingen te geven met orkestbegeleiding. De kleinere dansgroepen menen, dat de werkgroep een uiterste minimum aan subsidies heeft geraamd voor begeleiding van hun groepen om ook maar enigszins recht te doen aan de vele initiatieven. De Nederlandse Toonkunste- naarsbond (NTB) is van me ning dat het rapport, dat de landelijke werkgroep orkes tenbestel aan ministerr Brink man van WVC heeft aangebo den in zijn geheel dient te wor den verworpen. Het ontslag van zo'n tweehon derd musici dat het gevolg zou zijn van uitvoering van het rap port en niet 130 zoals de werkgroep suggereert - is ab soluut onaanvaardbaar, zegt het dagelijks hoofdbestuur van de NTB in een verklaring. Het NTB-bestuur doet een be roep op parlement en regering de adviezen van de werkgroep niet te volgen. Overigens heeft minister Brink man zijn standpunt over het rapport nog niet bepaald. Hij heeft de Raad voor de Kunst gevraagd hem voor 15 juni van advies te dienen. Daarna zal hij ook nog overleg hebben met mede-subsidiënten (gemeen ten en provincies). Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Caddyshack", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.30 uur, al. LIDO 1 (124130): "De lift", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45, 16 jaar. LIDO 3: "An officer and a gentle man", da. 19.00 en 21.15 uur, do. vr. en di. ook 14.30 uur, 12 jr. Fam. voorstelling: "Als je begrijpt wat ik bedoel",za., zo. en wo. 14.30 uur, zo. ook 16.45 uur. LIDO 4: "Sophie's Choice", da. 14.00 en 20.15 uur, 16 jr. STUDIO (133210): "Gandhi", da. 14.00 en 20.00 uur, al. REX (125414): "Privé secretariaat", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "PornomodeÜen in lekkerland Zweden", vr. en za. 23.30 uur, 16 jaar. Btoacopen Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "De lift", do., ma., di. en woe. 20.00 uur, vr. tm. zo. 18.45 en 21.15 uur, za., zo. en woe. ook 13.45 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Blondjes in hun blootje", za. 24.00 uur, 18 jaar. Euro 2: "An officer and a gentleman", do., ma., di. en woe. 20.00 uur, vr. tm. zo. 18.30 en 21.15 uur, za., zo. en woe. ook 13.45 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling: "An officer and a gentleman", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 3: "Tootsie", do., ma. di. en woe. 20.00 uur, vr. tm. zo. 21.00 uur, za., zo. en woe. ook 14.00 uur, al. Kindermatinee: "Lucky Luck en de ballade van de Daltons", za., zo. en woe. 14.00 uur. Nachtvoorstelling: 'Tootsie", za. 24.00 uur, 16 jr. EURO 4: "Bruce Lee's game of death II", do., ma., di. en woe. 20.00 uur, vr. tm. zo. 18.45 en 21.00 uur, za., zo. en woe. ook 14.00 uur, za. ook 24.00 uur, 16 jr. Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "De zwarte ruiter", do. 21.00 uur, vr. en za. 19.30 en 21.30 uur, di. 14.00 uur, woe. 20.15 uur, 12 jr. Kindermatinee: "Herbie is de pi sang", za. en zo., 14.00 uur, woe. 14.30 uur. "ET", za., zo. en woe. 15.45 uur, al. "Messidor", zo. 21.00 uur, 16 jr. "L'Invitation", di. 21.00 uur, 16 jr. Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1"Hot Bubblegum", do. 14.45 en 20.00 uur, vr., za. en zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, ma. en di. 20.00 uur, woe. 14.45 en 20.00 uur. 12 jr. CITY 2: "De gendarme in paniek", zelfde tijden als City 1, al. CITY 3: "Monty Python life at the Hollywood Bowl", zelfde tijden, al. CITY 4: "De schoolmeisjes", do. 14.45 en 20.00 uur, vr. 14.45,19.00 en 21.15 uur, 16 jr. CITY 4: "De groene baretten", za., 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.45,19.00 en 21.15 uur, ma., di. en woe. 20.00 uur, 12 jr. Kindermatinee: "Pipo", za. en woe. 14.30 uur. TO-t6Zt.' Stelling - Lange Mare 65, Rob van 't Zelfde, Jan Kölling, beeldhouw werk, t/m 19/7. Openbare Bibliotheek - Nieuwstraat, tentoonstelling van de werkgroep Leiden e.o. van de Hongerstichting, tot 5/7, tijdens openingsuren. Rijksmuseum voor Volkenkunde - V m 17/7, In der Minne Schikken; t/m 21/8, Bhoetan, Land van de Vreed zame Draak; t/m 17/7, Dans en Theater in de Japanse Kunst; tot II 10, Japan, profiel van een cultuur; di t/m za van 10-17 uur, zon en feest dagen van 13-17 uur. Rijksmuseum van Geologie en Mine ralogie, Hoogl. Kerkgracht 17 - Exposities OEGSTGEEST Jacques van Bellen - Arabische Ta pisserieën van Tjitske Ketting-Zyi- a, t/m 25/6, di t/m do 9-18 uur, vr 9-21 i 9-17 i 14-17 i De Bange Duivel Rijndijkstraat 4, aquarellen en grafiek van Günther Wagner, tot 3/7, ma. t/m zo. 13.00 - 17.00 uur. Galerie Denise Stephan - Trees Klijn, tekeningen en etsen t/m 30/6, vr., za., zo. 13.30 - 17.30 uur. Pieterskerkchoorsteeg 12 - Diederik van Kleef, recent werk, t/m 25/6, wo. t/m za. 12.00 - 18.00 uur, do. 19.00 - 21.00 uur. Galerie Fenix - Botermarkt 26, expo sitie Josephine Verbist, schilderij en, tot 10/7, dag. behalve maandag. WARMOND Het Oude Raadhuis - tekeningen van Erik van Driel en gouaches van Leon Wildenburg, t/m 30/6, di 19-21 uur, woe, do, zo 14-16 uur en za van 11-16 uur. Galerie De Pomp - Trudi Doeleman, naieve beelden en achter glasschil deringen, t/m 30/6, di 19-21 uur, woe 10-12 en 14-16 uur, do, za en zo van 14-16 uur. Kunstcentrum Lange Voort - exposi tie van Aimée Crince Le Roy; Loet Tarenskeen; Nel Breeschoten-De Haas; Hannie Bal en Veri van Dor- molen; t/m 2/7, di, woe, do, vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur, za van 12-17 uur. LEIDERDORP Muzenhof - Jan de Waal, olieverf schilderijen, tot 16/6, werkdagen tot 21/6, werkdagen van 8-17 i WASSENAAR Auberge De Kieviet, Stoepiaan 27, aquarellen en collages Frieda van Voorst, 8 mei tot 16 juni, dag. behalve OngevaHendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dins dag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisa- beth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: de kinder- en jongerenafdeling: da- Sportmedisch Advies Centrum: Blessurespreekuur: Elisabethzieken- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-zieken- huis: Volwassenen, dagelijks van 14.00- Ziekenhuizen 14.30.-14.45 18.30-18.45 Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19:30 uur. Academisch ziekenhuis Tel. 269111 Voor alle patiënten behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: 18.30- Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19.00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van Bezoek aan ernstige patiënten Wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hier voor speciale kaarten verstrekken Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30- 19.00 uur. Bezoektijden kinderafdelingen: Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofd verpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra bezoek voor de hartbewaking: 's och tends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor vaders op de kraamafdeling: 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafde ling 's middags 14.30-15.30 uur. 's middags alleen voor ouders 14.30- 18.30 uur. 'K BEN DIEP ONTROERD..HET V UEVEN VAN OUWe OOM POTTER IS JE OUS MEER W4ARD DAN EEN 2-AK MET CENTEN... JE HART HEEFT HET GEWONNEN VAN JE VERSTAND... Ja, a/s ik er niet was, ge waart a/ honderd keren verloren geweest. t' Tunesische couscous 500 gr. vlees, 50 gr. bo ter of olie, 4 aardappe len, 2 uien, 2 paprika's, wat rettich, paar waspe- nen, V* courgette, 150 gr. groene bonen, 150 gr. doperwten. In plaats nemen Het lamsvlees heeft de voorkeur maar rund of geitevlees 1 de boter heet vlees in de pan met daarop lVt eetlepel to matenpuree, een theele pel gemalen rode peper. 1 theelepel zwarte pe per en wat zout Roer dit doorelkaar en laat het op het vuur staan tot het iets gebakken is. ter. Laat de pan 15 min op het vuur staan en doe dan de groente erbij (het water m jMgta Doe 500 gr. een schaaltj* een beetje n ter en roer I handen goed do< den. Giet dan zoveel saus over de border als het vlees over de bor- ^hid^ïlieutus 14 juni 1983 Honderd jaar geleden stond in de krant: In 's Rijks academietuin al hier zullen binnenkort met een niquw systeem proeven worden genomen om insecten uit de Or- chideeënkassen te verwijderen. Dit nieuwe middel bestaat hier in dat men tabakswater als damp gebruikt. Zelfs de fijnste planten lijden door deze bewer king in geenen deele en de thrips vallen bij duizenden, de luizen liggen op den rug, de roo- de spin laat zelfs gemakkelijk los en de rupsen in de koude kassen sterven eveneens. Het ts wel noodig, dat men die ver damping eens per week her haalt om geheel van de kleine lastbezorgers bevrijd te blijven. Tot dusver was het te Kon- stantinopel aan de Turksche vrouwen geoorloofd de dag voorstellingen in de theaters bij te wonen op afgezonderde, van traliewerk voorziene zitplaat sen. Daar het echter onmogelijk bleek op die wijze sommige ga lante avonturen te voorkomen, is thans bepaald dat de dames voortaan alleen voorstellingen zullen mogen bijwonen, die uit sluitend voor de schoone sekse gegeven worden. Een kantoorbediende te Pa rijs vond, 's avonds thuis ko mende, zijn kamerdeur open en op zijn bed een aanvallig meis je van een jaar, dat gerust lag te slapen. Een briefje op de ta fel, onderteekend door een meis je, dat hij trouweloos had verla ten, bevatte de noodige ophelde ring en tevens de verklaring dat zij zelve, ten einde raad, zich van het leven ging beroo- ven. Door berouw gedreven, nep de man de hulp der politie in om de ongelukkige op te spo ren, doch alle pogingen bleven vergeefsch. Vijftig jaar geleden: (Adv.) Nu 't echt Zomerweer is... Tuinstoelen vanaf 1.80, Tuintafels 4.00, TUinbanken 6.40, Tuinparasols 5.75, Tuin- gieters gegalvaniseerd 1.00, idem, gelakt, 0.50, Ijskasten 18.50, Raamhorren 0.45, Isoleer- flesschen 49-59, enz Fa Ber nard, Vischmarkt, Koornbrug- steeg, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 19