VAKANTIES SLAGEN Ml 2? ZEEMAN 10, 10.15 20 2AKP0EK 52 Kteom- HANtUkS ZOMER UEANS W02UM 2^ oereerms wBM 17 "WK Hoeveel is de rente verhoging van de Maandrente-deposito's? Per 15 juni is de rente op Maandrente-deposito's als volgt verhoogd: 5 jaar vast van 8% (effectief 8.30%) naar 83/4% (effectief 9-11%); 10 jaar vast van 8 V4% (effectief 8.57%) naar 9% (effectief 9-38%). l&H 1?° HEMA postgiro rijkspostspaarbank Op elke spaarvraag een antwoord. I 25,- SE\ 19 JUNI ll\ VADERDAG Heren- en jongens- badshps. Damesbikini's in allerlei modellen en dessins. Mt3648. myB Teenslippers in allerlei kleuren. Mt 24/25-44/45. NU Zonnebrillen met zon- gevoelige jyjy iet zon- Teensandalen in wit, rood of lichtblauw, ava Mt 36-39. ^911 Aanbiedingen geldig t/m 18 juni I Meisjes-bikini's in een keur van modellen, dessins en kleuren. Mt 104-176. Ik wil graag nadere informatie thuisgestuurd krijgen over Maandrente- deposito's. Hr./Mevr.": Straat: Postcode/Plaats:i In bezit van postrekening: ja/nee'" ''•'doorhalen wat niet van toepassing is. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Administratiekantoor J postgiro/rijkspostspaarbank, postbus41900, 1009CD AMSTERDAM. RH-LD-24 l No. 4981 DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; maken hierbij bekend dat ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet alge mene bepalingen milieuhy giëne dat: - met ingang van 15 juni 1983 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt de beschikking - met bijla gen - voor de gemeente Leiden, houdende vergun ning krachtens de Wet ver ontreiniging oppervlakte wateren tot het door middel van een overstort van het gemeentelijk rioleringsstel sel van Leiden in oppervlak tewater, het boezemwater langs de Hoge Morsweg te Leiden, i.e. de Oude Rijn, lo zen van afvalstoffen; - genoemde beschikking met- ingang van 15 juni 1983 tot en met 14 juli 1983 ter inza ge ligt in het informatiecen trum van het Stadhuis van de gemeente Leiden (bu reau Voorlichting), Stad huisplein 1, gedurende de kantooruren van 9.00 uur tot 17.00 uur, en .tevens donderdagsavonds van 18.00 uur tot 22.00 uur; - gedurende voornoemde termijn beroep tegen de be schikking kan worden aan getekend door: - de aanvrager; - de adviseurs; - degenen die tegen het af geven van de beschikking bezwaar hebben inge bracht bij deterinzagelig- ging van de aanvraag c.q. de aanvraag en de ont- werp-beschikking; - een ieder die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest bezwaar in te brengen tijdens de terinzageligging van de aanvraag en de ontwerp beschikking; - e^n beroepschrift dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch dient binnen voornoemde termijn te worden verzon den aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage; - de beschikking na afloop van de beroepstermijn van kracht wordt, tenzij vóór de ze datum beroep is inge steld, waarbij met toepas sing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de be schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening; dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State, Bin nenhof 1, 2513 AA 's-Gra- venhage; - gedurende de termijn van terinzageligging belang stellenden zich voor nadere informatie in verbinding kunnen stellen met het hoogheemraadschap van Rijnland, telefoon 071- 211711 .toestel 266; - alle op de aanvraag betrek king hebbende stukken tot het einde van de beroep stermijn kosteloos kunnen worden ingezien ter secre tarie van het hoogheem raadschap van Rijnland; desgevraagd worden tegen vergoeding kopieën ver strekt. Leiden, 14 juni 1983. Dijkgraaf en hoogheemra den, voornoemd, E.H. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, dijkgraaf. B PLOMP. secretaris-rentmeester. Hoogheemraadschap van Rijnland cc; Modethema: koel katoen. 1 Links: shirt 32,- zomerbroek 65,- Rechts: jack 70,- t-shirt 18,- canvas jeans 42,- I canvas schoenen Heren- grootformaat per stuk Originele 1 aardewerk WRt Volop uni kinder- wit en 8 kleuren Breng kleur en fleur in de garderobe: Kinder- Spannende Drie Sterren normaal 2.50 per deeltje, bij ons. 'nSSSXV 100% katoen, in marine, rood, kobalt, raf en khaki. maten 116 t/m 176, „J alle maten STÜKS. LEIDEN Botermarkt 19, Hoog straat 1, Merenwijk, Kopermolen 31, 5-Meiplein 48, ALPHEN AAN DEN RIJN W.C. de Aar hof, VOORSCHOTEN School straat 222, WASSENAAR Stadhoudersplein 25

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 18