NCW: uitkeringen en salarissen verlagen Toernooi De Munnik met sterke bezetting Overleg in stukgoed weer op gang Speerwerpster Lillak komt belofte na met wereldrecord "Onstuimige groei" werk Raad van State Leidenaars op "Lui versiade Iedereen krijgt nummer Vervoersbond aanvaardt compromis-voorstel Echtgenoot mishandelt vrouw VS trekken aan topman Rotterdamse brandweer Ook tennisstrijd bij Lisse "Vogels" eerst thuis tegen DHC PSV in Seoel nog ongeslagen Zaterdagclubs in één klasse PAGINA 14 DINSDAG 14 JUNI 1983 DEN HAAG (ANP) - De sociale uitkeringen en de salarissen van ambtenaren zullen volgend jaar fors terug moeten. Behalve de korting op 1 oktober van 2 procent zal volgend jaar nog eens een teruggang van ongeveer 5 procent nodig zijn. Dat zij drs. J. K. Bout, secrtetaris van de christelijke werkgevers organisatie NCW, gisteren tij dens een persconferentie in Den Haag. Bout vindt wel dat er verschil moet zijn in de mate waarin de uitke ringsgerechtigden en de ambte naren erop achteruit gaan, omdat de ambtenaren voor hun inko men een arbeidsprestatie leve ren. Dat zou dus betekenen dat de ambtenaren minder dan vijf procent terug moeten en uitke ringstrekkers meer. De bezuinigingen op de uitkerin gen en de overheidssalarissen zijn volgens Bout nodig, omdat deze uitgaven stijgen ten koste van de marktsector. Als de col- DEN HAAG (ANP) - De vice-pre sident van de Raad van State, mr. W. Scholten, vindt dat op zeer korte termijn moet worden nagegaan hoe de "onstuimige groei" van de werkzaamheden van de raad kan worden beperkt. Hij zei dit vandaag tijdens een bijeenkomst in de Kloosterkerk ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe gebou wencomplex van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Die "onstuimige groei" heeft met name betrekking op de werk zaamheden van de in 1976 inge stelde afdeling rechtspraak bij de Raad van State op grond van de Wet Arob (administratieve rechtspraak overheidsbeschik kingen). "Het is langzamerhand voldoende bekend, dat de Raad van State met deze taak in de huidige vorm de grenzen van zijn capaciteit is genaderd", aldus de vice-president. Daarnaast is er sprake van een groeiende stroom van wetge ving, waarover de Raad van Sta te als hoogste adviesorgaan van de Kroon adviseert. Het vermin deren van wettelijke regelingen, waarvoor het huidige kabinet zich sterk maakt, zal op langere termijn het aantal adviezen over wetgeving "mogelijk" doen afne men. Op kortere termijn zal ech ter eerder het tegenovergestelde het geval zijn, aldus de verwach ting van Scholten. lectieve uitgaven even snel blij ven stijgen als de laatste jaren het geval is, dan zullen zij aan het einde van de jaren tachtig 90 pro cent van het nationaal inkomen beslaan, wat een lastendruk be tekent van 85 procent. De huidi ge collectieve lastendruk is vol gens het NCW 62 procent. Bout ging bij zijn voorspellingen uit van een financieringstekort van de overheid van 4,5 procent. Maar dat zal als het aan het NCW ligt zeker niet worden gehaald. De bezuinigingen die nodig zijn zijn zo omvangrijk, dat er priori teiten moeten worden gesteld. En dan is het belangrijkste een jaarlijkse lastenverlichting voor de bedrijven van twee miljard gulden per jaar tot 1986, aldus Bout. LEIDEN De waterpoloërs Stan van Belkum en Jan-Jaap Kore- vaar uit Leiden zijn geselecteerd voor de ploeg die Nederland zal vertegenwoordigen bij de Uni- versiade, die van 1 tot en met 11 juli gehouden wordt in Edmon ton (Canada). Aan de studenten- wereldkampioenschappen doen voor Nederland 27 sportlieden SANTIAGO In de Chileense hoofdstad is gisteren militaire regime. Spandoeken met Democratienu zit-demonstratie gehouden door tegenstanders van het altijd" toonden de wensen van de actievoerders. DEN HAAG (GPD) - Alle Ne derlanders krijgen één vast nummer dat zowel voor de belasting als de sociale verze kering zal gelden. Het moet de controle zodanig vereen voudigen dat ontduiking en misbruik wordt ingedamd. Het nummer zal op een kaar tje komen te staan, ter groot te van een girobetaalpas. Mensen die gebruik willen ma ken van de sociale voorzie ningen zullen het nummer moeten tonen wanneer zij zich voor een uitkering mel den. Ook zal men het kaartje moeten tonen wanneer men by een nieuwe werkgever in dienst treedt. Pas in 1985 zullen de voorberei dingen zijn afgerond. Het nummer zal waarschijnlijk in 1986 worden ingevoerd. VLISSINGEN (GPD) - De Vüs- singse politie heeft gisteren een 38-jarige man uit deze stad gear resteerd op verdenking van doodslag en poging tot moord. De man was gisteren in Oost- Souburg ingereden op zijn echt genote, en een man die in haar gezelschap was. De vrouw werd op de motorkap van de auto ge slingerd en over een afstand van ongeveer 20 meter meegesleurd. De auto kwam vervolgens tot stilstand tegen de wand van een peuterspeelzaal, waarna de man uit de auto stapte en de vrouw tegen het hoofd begon te schop pen. De vrouw die door een toevallig passerende motoragent kon wor den ontzet, is met ernstige ver wondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Vüssingen. Het echtpaar, dat vier kinderen heeft, leefde sinds oktober van het vorig jaar gescheiden. De man had zijn echtgenote zondag avond nog gesproken en wilde dat gesprek voortzetten. Hij trof de vrouw aan in een woning waar zij haar jongste twee kinde ren had afgeleverd bij de peuter speelzaal. Het gesprek werd door de vrouw afgebroken. Toen zij daarop in gezelschap van een andere man weg wandelde sprong de echtge note in zijn auto en reed in op zijn vrouw en haar gezelschap. Beiden werden geschept, de vrouw werd op de motorkap meegesleurd. De man kwam in de struiken van het daar gelegen plantsoen terecht. Volgens de politie is hij slechts licht ge wond. Mevrouw De S. werd met ernstige verwondingen aan heup en hoofd, twee gebroken benen en vermoedelijk inwendige verwon dingen overgebracht naar het ziekenhuis in Vlissingen. ROTTERDAM (GPD/ANP) - Met tweederde meerderheid heeft de cao-groepsraad van de Vervoers bond FNV gisteravond inge stemd met de voorstellen van het Gemeentelijk Haven Bedrijf in Rotterdam die vanmorgen aan de werkgevers in de Rotterdam se stukgoedsector worden voor gelegd. De voorstellen behelzen onder meer 22 roostervrije dagen, geen gedwongen ontslagen tot 1 juni 1985 en het garanderen van 335 van de (ruim 800) ter discussie staande arbeidsplaatsen. Verder moet de prijscompensatie ge handhaafd bly ven en moet de 6,6 procent die de werknemers in de stukgoedsector voor behoud van werkgelegenheid inleveren van de 13e-maand-toeslag worden af getrokken. De werkgevers pas sen 1,4 procent bij. Ten slotte denkt de FNV 17,5 miljoen gul den uit de pensioenpot te kun nen halen om de leegloop te kun nen fmancieren, zonder dat de uitkeringen van de pensioenge rechtigden in gevaar komen. „Pas wanneer na verloop van tijd duidelijk blijkt dat het slechter gaat in de Rotterdamse stuk goedsector, doordat er bijvoor beeld minder lading komt, ac cepteren we gedwongen ontsla gen", aldus FNV-bestuurder Ger Ros. De opstelling van de kaderleden. van de Vervoersbond FNV (de cao-groepsraad) heeft in ieder ge val tot resultaat dat het cao-ge sprek met de stukgoedwerkge- vers vandaag zal worden hervat. Dat overleg staat onder grote druk omdat het gesprek over de werkgelegenheid in de zoge noemde commissie tw'ee, dat voor vanavond op het program ma staat, niet doorgaat als partij en geen overeenstemming kun nen bereiken over arbeidstijd verkorting. De onafhankelijke voorzitter van de commissie twee, drs. Piet de Ruiter, acht namelijk verder pra ten over de sociale herstructure ring van het stukgoed (wel of geen 'ontslagen en zo ja, hoeveel, en wanneer) niet zinvol als over arbeidstijdverkorting geen over eenstemming kan worden be reikt. Na het bekend worden van de in houd van het bemiddeüngsvoor- stel van de gemeente, heeft men zich van werkgeverszijde nogal terughoudend uitgelaten. "De zaak ügt buitengewoon moeilijk. Het prijskaartje dat aan het voor stel van Rotterdam hangt, is aan de hoge kant", aldus de voorzit ter van de havenwerkgeversor ganisatie SVZ, mr. P. Meijer Swantee. ROTTERDAM (GOD) - De Rot terdamse brandweercomman dant Ben Vossenaar doet als eerste niet-Amerikaan mee aan de verkiezingen om het vice- presidentschap, en daarmee beleidvoerder, van de Interna tional Association of Fire Chiefs, de internationale orga nisatie van brandweercom mandanten. Deze 110 jaar be staande wereldoverkoepelen- de organisatie telt voorname lijk Amerikaanse brandweer commandanten onder haar le den. Slechts 250 brandweer chefs buiten de VS zijn erbij aangesloten. Vossenaar viel door zijn lezingen tijdens congressen van de IAFC zo op, dat vertegenwoor digers van de Great Lakes Di vision, de onderafdeüng in Ohio, Ilünois, Minnesota, Mi- chigan, Wisconsin en Indiana, hem vroegen zich namens hen kandidaat te steüen. Ze waren er in een vorig congres zelfs toe bereid de statuten te wijzigen om het mogelijk te maken dat een niet-Amerikaan voorzitter kon worden. De typisch Ame rikaanse campagne die Vosse naar moet voeren, wordt door hen betaald. De Rotterdamse „brandweer- baas" moet het eind augustus, wanneer het uur van de waar heid zal slaan, opnemen tegen twee Amerikanen. Hij is vast besloten niet alleen door zijn verkiezingstoespraken op te vaüen. „Ik wil in mijn campag ne vooral de nadruk leggen op het internationale karakter dat de organisatie moet hebben. Daar heb ik in jaarvergaderin gen steeds op gewezen". „Dat ik uit Holland kom, zal ik ze laten merken na mijn speech op de verkiezingsbijeenkomst. Dan geef ik de raad van be stuur een paar klompen met „From Ben" erop. Ik moet nog proberen voor de dames 2000 rozen te bemachtigen. Ze kry- gen na afloop kleine klompjes. Die aanpak moet ze toch bij- büiven". TAMPERE (ANP) - Speerwerp ster Tiina Lillak, die gisteren bij internationale atletiekwedstsrij- den in Tampere (Fin) het wereld record aanscherpte tot 74,76 me ter, lykt haar woord gestand te doen. Toen ze op 29 juli 1982 in Helsinki met 72,40 meter voor de eerste keer het wereldrecord speerwerpen op haar naam bracht, verkondigde ze al: "Ik denk dat ik in staat ben om in 1983 de 75 meter te halen". Twee maanden voor de wereld kampioenschappen atletiek in haar woonplaats Helsinki, waar ze voor eigen pubüek wil schitte ren, haalde zij die afstand al bij- De atletiekloopbaan van de 22-jari- ge Finse studente kenmerkt zich door gestage vooruitgang. Tus sen 1967 en 1980 verbeterde zy haar persoonlijk record van 44,94 tot 61,02 meter. De grote interna tionale doorbraak kwam even wel in 1982, toen ze viermaal het Finse record verbeterde en van 66,56 op 72,40 meter bracht. Met die laatste prestatie veroyerde zij tevens het wereldrecord op de Bulgaarse Antoaneta Todorova. Nadat Sofia Sakorafa uit Grieken land haar dat twee maanden later weer afhandig had gemaakt, werd vorige week al duidelijk dat Liüak de juiste vorm te pak ken had om zich opnieuw aan het hoofd te zetten van de we reldranglijst. Na eind vorig jaar bij een wedstrijd in de Verenigde Staten al officieus 72,78 meter te hebben geworpen, overbrugde ze op 7 juni in Espoo 72,38 meter en kwam ze twee dagen later in Vantaa tot de beste wereldsei- zoenprestatie met een afstand van 72,58 meter. Dankzij een bijzondere concentra tie vestigde Lillak (1,80 meter lang en 73 kilogram wegend) gis teren in Tampere al bij de eerste poging een nieuw wereldrecord. Daarna.kwam ze nog een keer boven de 70 meter en het een ma tige serie opmeten van 63,36, 70,64, 63,52, ongeldig, en 68,06 meter. Bij wedstrijden in Berkeley (Caü- fornië) hebben de deelnemers aan de technische nummers voor de opvallendste prestaties ge zorgd. In het middelpunt van de belangstelling stond Ben Pluck- nett, die met de discus tot 71,14 meter kwam. Daarmee bleef hij slechts 74 centimeter onder het twee jaar oude wereldrecord van Joeri Doemtsjev (Sowjet-Unie). Bij het kogelstoten bevestigde Da ve Laut zijn goede vorm van de laatste tijd met 21,32 meter. Ook Tom Petranoff blijft in vorm, hij wierp zijn speer voor de derde keer dit seizoen over de 90 meter: 90,39. Een week voor de Amerikaanse at- letiekkampioenschappen in San Francisco heeft Edwin Moses bij wedstrijden in Villanova (Penn sylvania) de beste wereld-sei- zoentijd gelopen op de 400 meter horden. In 48,43 seconden bleef hij sinds 26 augustus 1977 voor de 75ste keer ongeslagen in even- zovele races. Op die dag verloor hij namelijk van de Westduitser Harald Schmid. De Keniaan Sammy Kosei zorgde voor de tweede beste seizoen prestatie in Villanova. Met 1.44,40 versloeg hij op de 800 me ter de Amerikaan James Robin son (1.45,37). LEIDEN - In de slag om de gun sten van de tenniseüte in de re gio Leiden heeft De Munnik het kwaütatief gewonnen van con current Lisse. Kwantitatief is de marge minimaal, 300 tegen 278 deelnemers. De D-categorie is in Lisse het sterkst vertegenwoor digd, terwijl er in deze klasse weinig verschil in kwaüteit is. De 30-plussers hebben geen keuze mogelijkheid. Estec voorziet in hun wensen en in het wedstrijd- ZEIST - De eerste wedstrijd om het algemeen amateurkampioen schap voetbal van Nederland, tussen IJsselmeervogels (zater dagamateurs) en zondagkam pioen DHC, zal op het veld van de Spakenburgse vereniging worden afgewerkt. De wedstrijd is vastgesteld op zaterdag 18 juni om 16.00 uur. Het tweede duel, in Delft, wordt op 22 juni gespeeld om 19.30 uur. Als na deze twee ontmoetingen de kampioen nog niet bekend is, wordt op een neutraal terrein (plaats nog onbekend) op 29 juni een beslissingswedstrijd ge speeld. schema treft men dan ook heel wat bekende namen. Bij De Munnik zijn in het herenen kelspel B geplaatst Hans Ton- jann, finalist van vorig jaar en districtskampioen, Herman van der Capellen, winnaar van het Masters-toernooi, Freek van der Capellen en Ivar de Jong. Zij moeten zich waarmaken in een veld van 23 deelnemers. Bij de dames wordt de deelneem sterslij st aangevoerd door Jac- queüne van Wijk, winnares van het Masters toernooi en het para depaardje van Unicum, Margot van Overloop, Maureen Meijer en Christel Verwoerd. Zij moe ten de hun toegedachte plaatsen verdedigen in een veld van 17 deelneeemsters.In C zijn bij de heren geplaatst Lodewijk Kal lenberg, Hans Loos, Michael van der Berg, Freek Tanis, Bert Krans, Jos Gerrese, Martijn Krans en M. Bruggink. Voor laatstgenoemde is de strijd ech ter al gestreden. Hij verloor giste ren in de eerste ronde van L. Klomp, 4-6,2-6. Geen fortuinlijke loting.Bij de dames zou het in de slotfase moetejj gaan tussen Bri- git van de Maarel, Helma Kallen berg, Els de Vilder en Tiny van Velzen. Vooral bij de heren in C még een slijtageslag worden verwacht waarin alleen de fysiek sterken de finaledagen zullen halen. In D zijn geplaatst C. Zevenhoven, R. Boeleman, Fred Stierum, Cees van Gelderen, R. Gaarkeuken, C. van Velzen, R. Spanjaardsberg en Bas van Amstel. Bij de dames in D worden Tiny van Overloop, H. Verwoerd, Ineke Knol en M. Koüau geacht de dienst uit te maken. Lisse heeft bij de heren in B min der azen in het pakket dan de Munnik. Geplaatst zijn in een veld van 16 deelnemers Frans Grimbergen, Waldo Jansen, Mar cel Vink en Anne Jan van der Meer. Bij de dames in B .zal het gaan tussen Ingelise Driehuis, Henny Fehüng, mevr E. Henne- man en Marijke Guyt. Zij zullen zich moeten waarmaken in een veld van 17 deelneemsters. De lijst bij het HEC wordt aange voerd door Ruud Warmerdam, Frans van Gerven, Wil Albers en Jan Siemerink. Bij de dames gaat het naar verwachting tussen Riet van Balen, Wieneke den Ot ter, Liesbeth Hogervorst en An ne Marie Junger. De speler en de speelster die in Lisse in D de titel verovert zal heel wat partijen moeten afwerken en de benen danig voelen. Bij de heren gaat de strijd volgens van de plaat singscommissie tussen T. van de Tonnebroek, G. Ooms, B. Blom en A. Schlemper. Zij zullen zich uit een veld van 64 deelnemers naar de slotacte moeten werken. Dat moeten by de dames ook Pe tra Guyt, M. van der Hoek, Inek Tonne en H van der Berg doen. Het toernooi van Estec heeft voor het HEC geplaatst Jan de Groot, Pieter Parlevüet, Ed Hedeman en Thomas de Mooy. Bij de da mes zal het gaan tussen Doris Knot en Inge van Zuuren. In het HED voeren Zeilmaker en Dahl- haus de deelnemerslijst aan. Bij de dames zijn dat van Spronsen en Wenzel. FRANK BONTE ROTTERDAM (ANP) - Op Woudenstein, het voetbalstadion van Excelsior zijn gisteravond voor het eerst sinds vele jaren open lucht profwedstrijden boksen gehouden (foto). Voor 1000 kijkers behaalde Roy Somer de Nederlandse titel in het vedergewicht. De bokser uit Nieuwegein won in een prestatiepartij op punten van de Fransman Dominquez Cesari. De uitslagen: lichtgewicht: 6x3 minuten: Kamel Kessaci(Fra) w.o.p. LahcenOunghar(Amsterdam) Zwaargewicht: 6x3minuten:MaikKrol(Oss) w.o.p. vanHelmuthBulka(Wdl) Vedergewicht: 10x3 minuten: Roy Somer (Nieuwegein) w.o.p. van Dominique Cesari (Fra) Zwaarwelter gewicht: 4x3 minuten: Wim Thijssen (Zwijndrecht) wint op punten van Joseph Pupella (Fra) Weltergewicht: 4x3 minuten: Gerry Sloof (Rotterdam) wint door opgeven in de tweede ronde van Jean Spengler (Fra) Middengewicht: 6x3 minuten: Jan Lefeber (Rotterdam) wint van Jose Batient (Fra). De partij werd in de derde ronde op medisch advies gestaakt. (Foto ANP) MADRID (ANP) - Tijdens het 41e congres van de internationale amateur rugby federatie (FIRA) in Madrid, is de opzet van de z.g. Firapoules veranderd. Het voor stel om naast de A-groep tot twee B-groepen te komen, werd aan genomen. Elk jaar degraderen nu twee lan den uit de A-groep. Die wordt dan weer aangevuld met de win naars van de twee B-groepen. Het Nederlands rugbyteam is inge deeld in de B 1-poule met België, Rugbyploeg tegen België en Denemarken Denemarken, Spanje en Portu- De indeüng van de groepen is: A-poule: Frankrijk, Itaüë, Roeme nië, Sowjet-Unie, Polen en Ma rokko. B-l: Nederland, België, Denemar ken, Spanje en Portugal. B-2: Joegoslavië, Tunesië, Tsjecho- slowakije, Zwitserland en West- Duitsland. De wedstrijden van Nederland worden gespeeld op: 1983: 5 november: Nederland-Bel- gië, 19 november: Nederland-De- nemarken 1984: 26 februari: Spanje-Neder- land, 25 mei: Portugal-Neder- land. SEOEL - PSV heeft gisteren in Seoel ook zijn laatste voorron- denwedsjtrijd in groep B van het toernooi om de presidentsbeker in Seoel gewonnen. Het sterke Zuidkoreaanse clubteam Yu- kong werd met 3-1 opzij gezet. PSV, dat na de vijf voorrondewed- stryden ongeslagen op de eerste plaats eindigde in groep B, komt in de halve finales uit tegen de nummer twee van groep A, de Olympische ploeg van de Ver enigde Staten. De andere halve- finalewedstrijd gaat tussen Gha na en Noord-Korea. LEIDEN - Rijnsburgse Boys, RCL, Quick Boys en Noordwyk zullen volgend seizoen weer in compe titieverband tegen elkaar uitge komen. Hoewel de KNVB niet tot een volledige regionale inde üng is overgegaan, zijn de vier verenigingen in één afdeüng (eerste klasse B) ingedeeld. In de e e klasse B komen verder uit: Bennekom, DTS '35, GVW, Huizen, Nunspeet, Spakenburg, Volendam, Valleivogels en WOG. FC Lisse komt in voetbaljaargang 1982/ '83 uit in de tweede klasse B. Daarin spelen verder: Be Fair, DUNO, 's-Gravenzandse SV, Lyra, Spirit, RWH, Vitesse Delft, Xerxes, Zwaluwen Vlaardingen en De Zwervers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 14