Slechts wonder kan Hinault in de Tour brengen Kieft nog niet rond met Pisa Verrassingen bij plaatsing voor Wimbledon De FIFA wil geld zien van de pers Weer bokser overleden DINSDAG 14 JUNI 1983 Die Rotterdamse zakelijkheid ooit ten voorbeeld gesteld aan de rest van Nederland, is ook niet meer wat-ie geweest is, hoor. En dan heb ik het niet over de snelheid waarmee ze daar een bom overheidsgeld in de scheepsbouw onvindbaar maakten, nee, het gaat om het zaakje waarmee de directeur van het sportpaleis Ahoy, drs. Cock Hoekwater, voor wereld- s zorgde. Eerst even alles netjes op een rij tje. In het winterseizoen raakte de directie van het sportpaleis, dat samen met een bank jaar lijks een groot internationaal proftennistoernooi organiseert, in moeilijkheden omdat groot heden als Connors en Borg in eens afzegden. De toch respec tabele prijzenpot trok slechts sub-toppers aan en dal was be neden de stand van Rotterdam. Op zoek naar een oplossing kwam men er achter dat de Ar gentijnse held Guillermo Vilas even niets om handen had en men besloot hem te benaderen. Over de wijze waarop men Vi las heeft weten te strikken, hangt een melkdichte mist, maar dat de Argentijn louter uit ontroering of uit medeleven met de Ahoy-directie naar Rot terdam toog, moet uitgesloten worden geacht. Het vragen en geven van start- gelden is in de georganiseerde tenniswereld verboden - of men zich er aan houdt, is weer gehéél iets anders. Het lijkt on verstandig om daar ook maar een borsthaartje voor in het vuur te leggen. Vilas werd het nodige toegestopt, aldus Hoekwater. Vreemd ge noeg ontkent mede-organisator Bonthuis dat met klem. Nou ja, vreemd. Bonthuis voelt er waarschijnlijk heel weinig voor de complete tennistop te gen zich in het harnas te jagen en op schrift staat er natuur lijk niks. Uoed, de Argentijn kwam, speel de, haalde de finale kortom, hij deed ?ijn plicht tot genoe gen van iedereen, onder hen ui teraard ook de directeur van Ahoy. Waarnadiezelfde Hoekwater een tijdje later de Pro Tennis Council doodleuk mededeelde dat Vilas het ver boden startgeld had bedongen en ontvangen. Hier past enige tellen rust om van het suizebollen te bekomen. Iemand vragen om je uit de nes ten te halen, diens prijs betalen en hem vervolgens aanklagen omdat hij dat a eld vroeg. Ik weet wel dat de handel zijn richtlijnen nu niet direct ont leent aan de Tien Geboden, r dit is wel heel kras. Doctorandus zijn en dan toch zó de kluts kwijtraken. Hoekwater schijnt werkelijk te denken dat hij hiermee een goe de, historische daad heeft ver richt: de niet te verzadigen gelddorst van de grote cracks is aan de kaak gesteld: het kwaad van de startgelden moet maar eens worden aange pakt. Die Hoekwater. Hij heeft er kennelijk geen oog voor dat de houding van hem en zijn collega-directeuren er mede de oorzaak van is dat de toppers keer op keer in staat worden gesteld illegale betalin gen te vragen - en te krijgen. Je bent principieel of niet. En als je het niet bent moet je ook niet Zo n geïsoleerde actie als van drs. Minkukel levert natuurlijk niets op. Ja, Vilas heeft van de Council een schorsing van een jaar gekregen die voorlopig overigens nog niet ingaat. Ik moet trouwens nog zien of die straf staande blijft als Bont huis officieel in de zaak wordt gehoord. Ahoy zelf kwam er met een gerin ge boete af. Mij benieuwen of er in het ko mend seizoen ook maar één topper richting Rotterdam koerst. Nou ja, misschien om die Hoekwater alsnog met back- en forehand om de oren te slaan. Reclame Het Nederlands kampioenschap op de weg voor profs, dat zon dag wordt verreden, mag niet door de NOS worden uitgezon den omdat de reclame op de truien en langs de kant de nor men hiervoor overschrijdt. Daar het een wedstrijd in Neder land betreft die alleen in Ne derland wordt uitgezonden, wil het ministerie van WVC geen ontheffing verlenen, Diezelfde renners met diezelde truien en waarschijnlijk nog gierender reclame langs de kant in een wedstrijd als de Tour de France is geen pro bleem. Althans: dan mag het wel worden uitgezonden. Wat die beduimelde Fransen uit spoken, nou ja. Onze handen zijn dan in elk geval rein. Ik behoor zeer zeker niet tot de mensen die vinden dat je de commercie in de sport zijn gang moet laten gaan en dat richtlijnen alleen maar hinder lijk gezever opleveren. Oh nee. Het behoort in ordelijke banen te worden geleid. Regels moeten een al te grote op dringerigheid van reclame te gengaan. Maar ze moeten wel een zekere logica en een be paalde mate van aanvaard baarheid in zich dragen. Dat nu is in dit geval ver te zoe ken. Na alles wat er tijdens de klassiekers op het scherm heeft geparadeerd aan reclame doet de constructie waarmee het Ne derlands weg kampioenschap wordt uitgesloten gezócht om niet te zeggen ridicuul aan. Het is iets dat me ontworpen lijkt door klerken en droogstoppels. Misschien houdbaar in de ogen van tekstexegeten, niet in die van gewone mensen. Maar belachelijk is ook weer dat de VVD-er Keja over deze kwestie een spoeddebat in de Tweede Kamer wil. Het land staat voor enorme sociaal-eco nomische problemen, heeft die man nou niets beters te doen dan de minister van zijn werk te houden met gejammer over een niet uit te zenden wieier- wedstrijdje? Het is buiten pro porties om voor deze zaak die aandacht te vragen. De richtlijnen moeten in het nor male overleg in het licht van de realiteit opnieuw worden beke ken. Meer is niet nodig. Het lot van het vaderland staat niet op het spel. Politici als Keja denken of hopen wellicht dat als je het volk nu maar jolijt en spelen geeft het zich niet zal bezighouden met de werkelijk belangrijke én pijnlijke zaken. Soms zijn we nog niet zo heel veel verder dan in het oude Rome. Rijnsburg Nog even, voor de liefhebbers, een vervolg op de roerselen bij Rijnsburgse Boys. Daar werd onlangs Nico Glasbergen, alias Nico de Biet, als begeleider van het eerste elftal aan de kant ge zet door trainer Arie Lagen dijk. Normaal niet iets om je druk over te maken, maar Glasbergen is, zoals vorige week werd uitgelegd, zakelijk gezien van niet geringe beteke nis voor de Boys. Lagendijk vond de muitatie van geen en kele nieuwswaarde, zo liet hij de krant weten. De werkelijk heid was dat het krantebencht hem heel slecht uitkwam, want hij had de overgang van Glas bergen naar Gerard van Zuy- len de secretaris die straks het eerste elftal gaat begeleiden) op zijn eigen, geruisloze ma nier willen regelen. GUILLERMO VILAS (foto AP» Om onrust in de spelersgroep te gen te gaan, zag het RB-be- stuur zich afgelopen week ge dwongen een spoedbijeenkomst te houden om de trainer aan de selectie te laten uitleggen waarom hij Glasbergen niet langer als elftalbegeleider wil de hebben. Eén der spelers: "We vonden het raar dat Glasbergen ineens weg moest. Lagendijk heeft toen verteld dat hij met deze elftalbegeleider niet meer ver der wilde. Glasbergen was te kort geschoten. In conflictsitua ties had hij te weinig met de spelers gepraat. Er waren din gen gebeurd die niet door de beugel konden. We hebben het ten slotte maar aanvaard". Een prominent bestuurslid van Rijnsburgse Boys zei me: "We zijn ook verrast door de stap van Lagendijk. In de loop van het seizoen had hij wel gezegd dat er iets met de elftalbegelei ding niet klopte, maar we dachten dat hij het over het tweede of derde elftal had. Geen moment hebben we ver moed dat het om Glasbergen Qi"9- Nee. de zaak-Aandewiel staat hier helemaal buiten. Het gaat tussen Lagendijk en Glasber- gen om kleine dingetjes, niets opzienbarends. Wel is duidelijk dat het tussen die twee niet klikte. Lagendijk vindt dat hij de baas moet zijn, hij verwacht dat de elftalbegeleider ónder hem staat. Maar Glasbergen is een zakenman, iemand met ei gen opvattingen en een eigen manier van werken. Vreselijk enthousiast. De club is ook een beetje van hem. Dat botste. Wat moet je als bestuur doen? La gendijk heeft een meerjarig contract. Met hem moeten we in eerste instantie verder, dus ja..." Het is in enkele maanden tijd de tweede keer dat het RB-bestuur in een conflict Lagendijk zijn zin geeft, zo is mij van diverse kanten verzekerd.. De eerste keer gebeurde dat toen Lagen dijk het met jeugdtrainer Van der Kraan aan de stok kreeg over gebruik van trainingsveld en lichtinstallatie. Lagendijk timmerde daarop om het desbe treffende lichtknopje een kastje waarvan hij de sleutel in zijn bezit had. Van der Kraan riep woest: "Dat kastje weg of ik weg". Hij kon gaan. Ja, vrienden, tussen de schone anjers, de liefelijke anemonen en de keurige asters woekert in het Rijnsburgse land af en toe enig (bitter) onkruid. Wordt niet meer vervolgd. NANTES (GPD) - Er moet een wonder gebeuren wil Bernard Hinault dit jaar starten in de Ronde van Frankrijk. De Breton kreeg gisteren in Lannion, een voorstadje van Nantes, van zijn lijfarts Armand Megret te horen dat hij in elk geval tot en met zaterdag met zijn knie in een rekverband moet. De hele week zal Hinault, die zijn geblesseerde rechterk nie beslist niet mag belasten, worden behandeld en pas in het weekeinde wordt beke ken of hij volgende maandag kan starten in de Ronde van de Aude, de allerlaatste mogelijkheid om zich op de Tour voor te bereiden. De kans dat de Ronde van Frank rijk het zonder de viervoudige r moet stellen is nu echter wel heel erg groot geworden. De Ronde van Zwitserland, die van daag start met een proloog in AMSTERDAM (GPD) - De transfer van Wim Kieft van Ajax naar de Italiaanse club Pisa staat nog helemaal niet vast. Weliswaar zijn Kieft en Pisa het volledig met elkaar eens, maar tussen de bestu ren van beide verenigingen bestaat nog geen overeen stemming. Penningmeester Bartels heeft zondagavond om twaalf uur voor het laatste contact ge had met vertegenwoordigers van Pisa. Daarna heeft hij echter niets meer vernomen. „Ik heb tijdens dat telefo nisch gesprek een laatste voorstel gedaan. Er zou over worden nagedacht. Ik had ei genlijk in de loop van van daag wel antwoord verwacht, omdat Italië de grens voor voetballers vanavond om twaalf uur sluit, maar ik heb nog niets gehoord", aldus Bartels. Mocht Pisa toch akkoord gaan met de door Ajax verlangde transfersom, die ongeveer an derhalf miljoen gulden zou bedragen, dan zal het con tract vermoedelijk woensdag worden getekend. Bartels vertoeft op die dag met een advocaat in Milaan om het- door Ajax aangespannen kort geding bij te wonen waarin het deelneming aan het voet baltoernooi in Milaan wil af dwingen. Ajax was daarvoor in eerste instantie uitgeno digd, maar kreeg later te ho ren dat het niet meer welkom was. Zolang Ajax officieel nog niets heeft vernomen van de club leiding van Pisa omtrent de transfer van Kieft. wacht het rustig af. Of, zoals voorzitter Harmsen stelt: „Wij hoeven het initiatief niet te nemen. Wij willen Kieft niet kwijt. Het is wel zo, dat als hij weg wil en zijn positie kan verbe teren, dat wij hem dan niet te gen zullen houden. Pisa zal dan echter wel contact met ons moeten opnemen". Sanches Torres De kans dat FC Twente-voet- baller Manuel Sanchez Tor res het volgend seizoen bij Real Madrid speelt, is uiter mate klein worden. Een dele gatie van de Spaanse topclub bereikte gisteren na vier uur onderhandelen in Amster dam geen overeenstemming met FC Twente over de hoog te van het transferbedrag van de aanvaller. Het verschil tussen vraag en aanbod - volgens FC Twen- tes manager Ton van Dalen een half miljoen - was on overbrugbaar. Sanches Tor res was zelf op enkele details na rond met de Spaanse club over een meerjarige verbinte- Seuznach, was eigenlijk de laat ste serieuze mogelijkheid voor Hinault om zich in de vereiste vorm voor de Tour de fietsen. Sinds de Ronde van Spanje, die de Breton 8 mei winnend afsloot, heeft hij niet één wedstrijd uitge reden en volgde de ene afmel ding op de andere. Het begon er al bijzonder somber uit te zien toen Hinault verstek liet gaan in de Dauphiné Libéré, een voor Frankrijk erg belangrij ke koers. Maar zijn alternatieve programma met de nationale Ronden van Luxemburg en Zwitserland bood voldoende ge legenheid om dat nog recht te zetten. In Luxemburg moest hij echter wegens een pijnlijke rech terknie de strijd staken. Boven dien tobde hij met een ontstoken verstandskies, die zondag in een Parijs ziekenhuis werd verwij derd. „Die kies en die knie hebben vol gens mij trouwens wel met el kaar te maken", stelde dokter Megret. „Die dingen kunnen ge woon op elkaar inwerken". Hij schreef Hinault een week rust voor en zal in die periode de ont steking van de aanhechtings- spier aan de rechterknie (tende- nites) met „ultrageluid" behan delen. Megret liet zich niet uit over de kansen die er zijn op al of niet deelname van de Breton aan de Tour de France. De realiteit is echter dat er slechts vier dagen wedstrijd zijn om zich nog op die wedstrijd, die 1 juli in Fontenay- sous-Bois begint, voor te berei den. En zelfs voor een groot ren- Een somber kijkende Bernard Hinault op de onderzoektafel. De Breton sukkelt met zijn rechterknie, waardoor deelname aan de Tour, die over twee weken van start gaat, uiterst onzeker geworden is. (Foto ANP). steeds geen verklaring kunnen krijgen voor het feit dat de twee bekendste Nederlanders uit zijn ploeg al zo vroeg in het seizoen hebben besloten aan het eind van dit jaar de formatie te verla ten. „Ze willen zekerheid, zeggen ze, maar daar hebben ze mij nog niet eens om gevraagd. En ik kon die ook geven, want zelfs als on ze huidige sponsor, Jacky Aer- noudt, ermee zou stoppen, had ik al een nieuwe firma. Maar die heeft zich inmiddels terugge trokken door alle negatieve pu bliciteit en omdat ik niet de ploeg kon bieden waarover wij onderhandeld hebben". Omdat beide Nederlanders hebben gezegd dat er geen problemen binnen de ploeg zijn, blijft alleen als enige verklaring voor hun vertrek dat zij graag in een blok contra Peter Post willen gaan rij den. Kuiper namelijk is in het verleden met onvrede uit die for matie vertrokken. „Maar", be sluit De Bruyne, „met Post heb ben ze nog niet gedaan. En hoe wel iedereen weet dat hij mijn vriend niet is, kan het volgend jaar toch best eens zijn dat ik weer een bondgenoot van hem wordt. Want ik weet nu hoe het voelt om zo door renners behan deld te worden". Hennie Kuiper Heel wat gunstiger staat het ervoor met Hennie Kuiper, wiens ploeg vrijwel zeker deel zal nemen aan de Tour. De onderhandelingen met een co-sponsor zullen naar verwachting vandaag worden af gesloten. Ploegleider Fred de Bruyne zal om die reden zijn for matie niet vergezellen naar de Midi Libre. „Ik wacht de bespre kingen af die worden gevoerd en zal daarna naar Frankrijk vliegen", aldus De Bruyne. Wanneer er inderdaad definitief wordt besloten naar de Tour de France te gaan, en zelfs De Bruy ne achtte die kans gisteren zeer groot, zegt hij zijn „verantwoor delijkheid als ploegleider volle dig te zullen opnemen". De Bruyne, die uiterst teleurgesteld heeft gereageerd op de bekend making van het vertrek van Kui per en Van der Poel, voegt daar echter aan toe: „Maar ik zal me waarschijnlijk wel een paar keer realiseren dat de ploeg nu al ver scheurd is. Ook al zal ik dat naar buiten toe niet laten merken". De Belgische ploegleider heeft nog LONDEN (ANP) De plaatsing voor Wimbledon heeft drie ver rassingen opgeleverd. Het orga nisatie-comité gaf bij het bepalen van de lijstaanvoerders de voor keur aan de titelhouders Jimmy Connors en Martina, Navratilova boven degenen, die op het mo ment van de nominatie eerste stonden op de wereldranglijst: John McEnroe en Chris Lloyd- Evert. Door in de finale van het toernooi op Queens te winnen van McEnroe heeft Connors in middels de leidende positie her overd. Veel verrassender was de kwalifi catie van Guillermo Vilas als vierde reekshoofd. De Argentijn, die vorig jaar als gevolg van de Falklandoorlog ontbrak, heeft op Wimbledon nooit veel gepres teerd. Bovendien is hij door de pro-council voor een jaar ge schorst wegens het aannemen van startgeld bij het toernooi van Rotterdam. Tegen deze straf is hij inmiddels in beroep gegaan. Dat verklaarde gisteren zijn manager Ion Tiriac. Volgens het reglement heeft de veroordeelde partij daartoe der tig dagen de tijd. Het zal op zijn vroegst augustus worden eer de behandeling in hoger beroep kan plaats hebben. Na afloop van de termijn van dertig dagen heeft Vilas tien dagen de tijd een "le- kenrechter" te benoemen. Daar na volgen tien dagen waarin de pro-council een vertrouwens man aanwijst. Binnen tien dagen daarna moeten beide partijen het eens worden over de benoeming Vein een onpartijdig geachte per soon. Dit trio moet over de be roepszaak beslissen. Elk van hen heeft veto-recht. Het veld van Wimbledon is vrijwel het sterkt denkbare. Bij de heren ontbreken alleen Yannick Noah (geschorst), Jose Higuefas (geen zin) en Peter McNamara (gebles seerd). Bij de plaatsing is de we reldranglijst gevolgd met uitzon dering van de 16de positie. Deze is toebedeeld aan Tim Mayotte. Deze staat 24ste op de ranglijst. Hij kreeg "bescherming", omdat hij in 1981 de kwartfinales en vo rig jaar zelfs de halve finales be reikte. Bij het heren dubbelspel zijn Peter Fleming en John McEnroe, de verliezende finalisten van verle den jaar, eerste geplaatst De Au straliër Peter McNamara, die vo rig jaar de titel won met zijn landgenoot Paul McNamee, heeft zich uit de wedstrijdsport moeten terugtrekken. De 28-jari- ge Australiër raakte tijdens het Grand Prix-toernooi van Rotter dam ernstig aan de knie gewond. McNamee heeft inmiddels een dubbel gevormd met Brian Gott fried. De nieuwe combinatie won zondag op Queens en is voor Wimbledon als derde geplaatst. De Zuidafrikaans/Amerikaanse combinatie Kevin Curren/Steve Denton is tweede. Bij het damesdubbel wordt de toppositie ingenomen door de ti- telhoudsters Navratilova en Shriver, het Zuidafrikaans/Ame rikaanse koppel Rosalyn Fair- bank/Candy Reynolds is tweede. MEXICO-STAD (ANP) - De We reld Voetbal Organisatie (FIFA) heeft plannen om van elke jour nalist, die een eindronde van een wereldkampioenschap voetbal verslaat, een vooruitbetaling van 500 dollar (14.00 gulden) te vra gen. De perscoördinator van de FIFA, Juan Carlo Pinheiro, heeft dit idee geopperd tijdens het jeugdwereldkampioenschap in Mexico. Het doel is, volgens Pinheiro, de pers betere faciliteiten te leveren en, vooral, het kaf van het koren te scheiden wat betreft 'echte' journalisten en beunhazen. ALS U ZICW NIET AL TE ZEER MEEFT zal t f" ock ^^1 LATEM MEESLEPEN Door MET UIT0UN- n DülDE - CAARG'NDS MET J DI6 VROUWELUKÓCMOOK»LÜK VERSCHIJNSEL MANILLA (ANP) De profbokser Rudy Hidalgo van de Philippij- nen is zaterdagnacht aan de ge volgen van een hersenbloeding overleden aan het einde van een gevecht over vier ronden in het vlieggewicht. Hij was 22 jaar. Hi dalgo is sinds januari 1982 de ze vende bokser op de Philippijnen die in de ring aan de gevolgen van een gevecht overleed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 13