Kritiek op rente VS C Bruynzeel-debacle valt mee hort zakelijk Marktberichten Soep met tanden Holec maakt kans op grote order treinen Jaarverslag Hank Internationale Betalingen Onderzoek naar groei viskweek in kustzone Slecht jaar Nijgh en Van Ditmar Beurs Amsterdam DINSDAG 14 JUNI 1983 Besouw Van Besouw NV (tapijt, gecoat doek, kunststof plaat) heeft 1982 afgesloten met een negatief be drijfsresultaat van 1,55 min, wat een lichte verbetering bete kende vergeleken met 1981 1,72 min negatief). Het totale verlies incl. bijzondere baten en lasten en deelnemingen kwam uit op ƒ2,55 min tegen ƒ1,28 min, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. De omzet (1981: ƒ46,4 min) nam met 14 pet af door de in 1981 be gonnen beëindiging van de pro- duktie van gordijn- en meubel stoffen en zwaar technisch doek. Wat de vooruitzichten betreft zegt de directie dat de huidige stand van zaken structureel is verbe terd vergeleken met de afgelo pen jaren. Ford Ford Nederland heeft over 1982 nog een fors verlies geleden van ƒ16,4 min. Over 1981 was het nettoresultaat 177,7 min nega tief mede als gevolg van reorga nisatiekosten van 87,1 min door de sluiting van de fabriek. Het bedrijfsresultaat was vorig jaar positief en wel 2,9 min te gen 76,6 min negatief over 1981. De nog steeds bescheiden omvang van de automarkt in ons land als mede het in deze scherp concur rerende markt vereiste hoge ni veau van kosten om de omzet te stimuleren (reclame) waren er de voornaamste oorzaak van, dat het bedrijfsresultaat vorig jaar nog slechts marginaal positief was, zo blijkt uit het jaarverslag. Drogisterijen Bij de ongeveer 3.000 drogisterijen in ons land is in 1982 voor zo'n 1,3 miljard gulden besteed. Dat komt ruwweg neer op ruim 90 gulden per Nederlander. De brancheomzet bestond voor 500 mihoen uit kosmetische produk- ten, voor 160 miljoen uit zoge noemde zelfzorg-geneesmidde len en voor bijna de helft (640 miljoen) uit de overige artikelen die veelal samenhangen met huishouden en/of gezondheid. Dit blijkt uit vandaag gepubli ceerde cijfers van het Econo misch Instituut voor Midden- en kleinbedrijf EIM. De drogisterijen zien de toekomst verre van zonnig in. De concur rentie voor de traditionele dro gisterij neemt snel toe. Met name discount-drogisterijen en levens- middelenbedryven vormen een bedreiging. De circa 250 dis count-drogisterijen nemen nu al bijna een kwart van de branche- omzet voor hun rekening. Jaar lijks verdwijnen zo'n 80 tot 90 drogisterijen, aldus het EIM. LEIDEN - Leidse veemarkt, dinsdag. Weekaanvoer 6688 dieren, waarvan 5440 vandaag: 134 slachtrunderen, 266 stuks gebruiksvee, 18 graskalve ren, 2919 nuchtere kalveren, 994 var kens, 2 biggen, 1017 schapen of lam meren en 90 bokken of geiten. Prijs noteringen slachtvee (per kg. levend gewicht). Slachtrunderen zelfde als maandag; nuchtere slachtkalveren 1.20-1.95; slachtzeugen 2.90-2.95. Prijsnoteringen gebruiksvee (per stuk): melk- en kalfkoeien 2000-3050; varekoeien 1800-2650; pinken 1250- 1950; graskalveren 650-1250; nuchtere kalveren voor fok of mesterlj rood 385-650, idem zwart 175-500; biggen geen notering; schapen 190-245; Te xelse lammeren 185-225; weidelam- meren 150-200; zuiglammeren 200- 245; geiten 15-100. Toelichtingen (resp. aanvoer-handel-prljzen): slach trunderen normaal-traag-stabiel; kalf- en melkkoeien minder-lui-stabiel; va rekoeien idem; vaarzen en pinken idem; graskalveren minder-goed-sta- biel; nuchtere kalveren hoger-rede- lijk/goed-iets hoger; varkens hoger- vlot-hoger; schapen eh lammeren minder-vlot-stabiel; geiten minder- rustig-stabiel. KATWIJK AAN DEN RIJN - Groente veiling van 13 juni 1983. Andijvie per kg 1,62-1,96, spitskool 1,17- 1,54, bospeen II 1,94-2,45, waspeen Al-per kist 22,00-52,00, AII-10,00- 56,80, BI-19,70-22,90, BII-3,20, CI-7,70- 13,00, CII-8,00-10,80. Aanvoer: 72 ton. Sla (natuur) I 0,28-0,31, bosuien per kg 0,46-0,56, bloemkool 6 per bak 12,13,6 11-0,92, 8 1-1,40-2,12, 8 11-0,76-0.79, 10 1-1,03. Aanvoer: 530 stuks. UTRECHT (ANP) - De ruim 21.000 inspecties van de Keu ringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht hebben in 1982 traditioneel de nodige "smeuiige bijzonderheden" opgeleverd - zoals de Warendienst zijn bevin dingen zelf noemt -. Uitschie ters waren ditmaal de on verklaarbare aanwezigheid van tanden in een blik soep, de elk jaar terugkerende muis in het brood en nu ook in een blik sper- ciebonen, alsmede de resten van een vuurpijl in een fles vruchten limonade. De dienst heeft zljh verslag gisteren gepubliceerd. Hoewel het totaal aantal uitgevoer de inspecties van de Utrechtse Warendienst ten opzichte van 1981 met bijna tien procent is af genomen, steeg het aantal door Economie Rapport Keuringsdienst van Waren: de consument gedeponeerde klachten aanzienlijk: van 422 in 1980 via 711 in 1981 tot 920 vorig jaar. Dit alles heeft in 127 gevallen ge leid tot een proces-verbaal ter plaatse, 563 processen-verbaal na onderzoek in het laboratorium, en tot in totaal nog eens duizend waarschuwingen, zo valt in het jaarverslag te lezen. In snackbars, restaurants en super markten wordt het met de hygië ne nog dikwijls niet zo nauw ge nomen. Zeer veel van de proces sen-verbaal hadden betrekking op hygiënische tekortkomingen in vooral restaurants. Uitwerpse len van muizen - ook op aan recht en etenswaren - waren schering en inslag, terwijl ook vaak kakkerlakken werden aan getroffen. Een van de keurmeesters ontdekte in een zeer vuil toilet van een res taurant emmers met taugé naast de wc-pot. Het magazijn van een supermarkt werd behalve voor opslag letterlijk ook nog ge bruikt als paardestal. In de categorie banket en snoep trof de Warendienst een sigaret- tepeuk aan in de tum-tum, ter wijl een pakje crackers met lar ven en spinsel de keurmeesters naar een winkel bracht waar nog tien van die pakjes in de schap pen lagen. Andere ontdekkingen in deze groep: beschimmelde eierkoeken, appelflappen, pas teibakjes en knackebrod waaruit de maden kropen. UTRECHT (ANP) - Holec voert in samenwerking met het Belgi sche bedrijf BN besprekingen met de Indonesische regering over de levering van dertien treinstellen. Holec komt hierbij in aanmerking voor de verzor ging van de aandrijfsystemen en BN voor de bouw van de wa gons. Het Nederlandse aandeel in het project bedraagt 44,5 mil joen gulden en het Belgische aandeel 1,3 miljard Belgische franken (ca. 72,8 miljoen gulden), zo heeft Holec bekendgemaakt. Een en ander maakt deel uit van een moderniseringsplan van de Indonesische spoorwegen. Hier toe heeft de minister voor ont wikkelingssamenwerking, drs. E.M. Schoo, Indonesië een le ning aangeboden van 16,5 mil joen voor de mogelijke aanschaf van de dertien treinstellen. Ook de Belgische regering zal voor een deel van de lening tegen BAZEL (ANP) De Verenigde Staten moeten hun enor me tekort op de begroting verkleinen. De hoge rente die daardoor ontstaat, dreigt het herstel van de wereldecono mie in de kiem te smoren. De VS, West-Duitsland, Groot- Brittannië en Japan moeten hun economische bedrijvig heid vergroten om de wereld uit de recessie te halen. Dit staat in het jaarverslag van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de "centrale bank der centrale ban ken". Verzekeringen export te duur DEN HAAG - Steeds meer dreigen kleinere exporterende bedrijven orders te missen omdat deze te moeilijk of te duur zijn om te ver zekeren. De premies voor deze verzekeringen, die worden afge sloten met de Nederlandse Cre- dietverzekerings Maatschappij, ■zijn onlangs bovendien fors ver hoogd. Het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond heeft daarover bij minister Ru- ding (financiën) geklaagd. Het KNOV wil van Ruding dat de ze in het kader van de stimule ring van de export buitensporige premiestijgingen van exportver zekeringen gaat beteugelen. Daarnaast heeft het KNOV be pleit dat in het vervolg export- verzekeringen kunnen worden afgesloten naar alle landen, dus ook landen met politieke risico's. Ook vindt deze organisatie dat een eigen risico in deze verzekerin gen van 10 procent, internatio naal gezien aan de hoge kant is. Dit zou moeten worden terugge bracht tot 5 procent. Verder wil het KNOV dat de minis ter meer duidelijkheid gaat ge ven over de manier waarop de Nederlandse Krediet Maatschap pij nu rekening houdt met bij zondere situaties bij het verzeke ren van exportorders van kleine re bedrijven. Het verbond vindt dat dit onvoldoende gebeurt. De hoge rente in de VS houdt de rente elders in de wereld ook hoog waardoor het voor het be drijfsleven duur is om geld voor investeringen aan te trekken met als gevolg dat er investeringen, die nodig zijn voor het herstel van de economie, blijven liggen. Een en ander vloeit voort uit het beleid van de regering Reagan, die het Amerikaanse begrotings tekort heeft laten oplopen tot over de 200 miljard dollar. De VS moeten het tekort verklei nen door de uitgaven te vermin deren en, als het niet anders kan, de belasting te verhogen. De koers van de Amerikaanse rege ring is echter gericht op belas tingverlaging, vergroting van de defensie-uitgaven en op een strak monetair beleid. De hoop dat belastingverlaging de econo mie zou stimuleren en zo de be lastingontvangst zou vergroten is echter nog niet uitgekomen, zo staat in het jaarverslag. Het gisteren verschenen jaarver slag van de BIB vermeldt verder Handevschudderij voor "Bruynzeel nieuwe stijl". Gisteren werd officieel de overdracht getekend voor een dat verleden jaar op de gezamen- gedLeelte van de BruynzeeUbedrijven, waardoor het aantal arbeidsplaatsen op ongeveer 600 gewaarborgd kan lijke betalingsbalans van de der- blijven. In het midden van de foto de nieuwe president-commissaris Van der Stee. tien leden van de OPEC, de Or ganisatie van Olie Exporterende Landen, een tekort van drie mil jard dollar is ontstaan. In het voorgaande jaar was er nog een overschot van 63 miljard dollar en in 1980 een batig saldo van 114 miljard dollar. Volgens de BIB is de negatieve ontwikkeling van de betalings balans van de OPEC-landen het gevolg van de inzinking van de wereldeconomie en de hoge ren te. Vooral de vermindering van de vraag naar olie uit de Groep van Tien (rijkste westerse indus trielanden, waaronder Neder land) heeft in het afgelopen jaar voor een aanzienlijke daling van de inkomsten van de dertien olielanden gezorgd. BERGEN OP ZOOM (ANP) - De schade voor de werkgelegenheid is bij de afwikkeling van het fail lissement van het Bruynzeel- concern nogal meegevallen. Na dat eerder diverse onderdelen al onafhankelijk waren geworden of in andere handen waren over gegaan, is gisteren de overdracht getekend dat de keukens-, kas ten- en systeemwandenfabriek in Bergen op Zoom en Multipa- nel in Zaandam, bij deze Bruyn- zeel "nieuwe stijl" werken nu 476 mensen, 127 minder dan voor heen. Inclusief de toeleverings bedrijven kan het aantal in stand gehouden arbeidsplaatsen wor den geschat op zeker 600, aldus de president-commissaris van de groep, oud-minister van finan ciën Mr. A. van der Stee, bij de overdracht. De aandelen van de nieuwe Bruyn- zeel-groep komen voor 75 pro cent in handen van Ridderveer en Ammersveer, twee houdster maatschappijen van de IJssel Vliet Kombinatie. (van één onzer verslaggevers) IJMUIDEN/GORINCHEM - Het Rijksinstituut voor Visserijon- derzoek in IJmuiden gaat het be lang van de Nederlandse kustwa teren als kweekgebied voor zee vis en garnaal in kaart brengen. Daartoe zal de Stern, het huidige onderzoeksvaartuig dat alleen op de Waddenzee kan werken, plaats maken voor een nieuw schip, de Isis. Dankzij een diep gang van maar 2,50 meter zal de Isis tot zeer dicht bij het strand kunnen vissen. Het schip, dat ook onderzoek zal verrichten naar betere vistechnieken, wordt in oktober afgeleverd door de Belangrijkste persoon in deze is de heer M. Smits, een van de groot ste particuliere reders in ons land. Hij heeft ook belangen in de Deense keukenfabriek Befas- Dan, die de overige 25 procent van de aandelen verwerft. De drie Bruynzeel-fabrieken heb ben weer een gezonde basis ge kregen. Investeringen en uitbreidingen zullen hopelijk leiden tot nieuwe werkgelegenheid, al zijn kleinere reorganisaties in de toekomst niet helemaal uitgesloten. Ont slagen zullen er echter niet meer vallen, aldus de heer Van der Stee. De drie bedrijven liggen goed op koers. Twee ervan, de keuken en kastenfabriek en Multipanel, zijn zelfs weer winstgevend. Gorinchemse werf Damen Shi pyards. Doel is onder meer de stand van volwassen tong in de Noordzee te schatten, onafhankelijk van vangstgegevens. Volgend jaar zal voor het eerst een internationaal onderzoek worden ingesteld naar de ei-produktie van tong. Volgens dr. Boddeke van het Rijksinstituut is de Nederlandse kustzóne van steeds groter bete kenis als kinderkamergebied voor tong, schol, tarbot, griet en garnaal. Oorzaken daarvan zijn de afdam ming van het Haringvliet in 1969 en het toenemend aantal voe- dingszouten dat via de Rijn bij Hoek van Holland in zee wordt geloosd. Gemengd met zeewater stroomt dit voedselrijke Rijnwa ter langs de Hollandse kust naar het noorden. Deze 'bemesting' zou oorzaak zijn van een versnel de groei van jonge vis (ook ha ring) en een hoge garnalendicht- heid voor de Nederlandse kust. - Vooral de laatste drie jaar is deze Als de ondernemingsraden ermee toename geconstateerd. Voor de visserij is dit onderzoek van belang, omdat de te verza melen gegevens een beter beeld geven van de visstand in de Noordzee. Daar hangt weer van af hoeveel vis er gevangen mag worden. Vaststelling van de vangstquota zal nauwkeuriger kunnen geschieden. accoord gaan, zal de heer Wt. Bruynzeel worden benoemd tot algemeen directeur van de nieu we groep. De heer Bruynzeel heeft tal van jaren bij de oude Bruynzeel-groep gewerkt. Na het overlijden van collega algemeen directeur dr. Chr. Plomp en de aanstelling van de heer J. Mor tier tot president-directeur, trok hij zich begin 1978 terug. "zachte" voorwaarden aanbie den. Als de onderhandelingen tot het sluiten van een contract leiden, zullen vijf van de dertien treinstellen in Nederland en Bel gië worden gebouwd en de overi ge acht in Indonesië. Bij de bouw in Nederland en Bel gië worden Indonesische inge nieurs betrokken, die later de bouw in Indonesië zullen bege leiden in samenwerking met Ho lec en BN. Op deze wijze vindt volgens Holec een belangrijke overdracht van kennis plaats, terwijl de produktiecapaciteit in Indonesië verder wordt gemo derniseerd en uitgebreid met de assemblage van de overige acht treinstellen. DEN HAAG (ANP) - Nijgh en Van Ditmar (drukkerijen, uitgeverij en en reclamebureaus) heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. In een slecht economisch klimaat en met een zwakke ver mogenspositie moest het bedrijf reorganiseren. Met name bij de drukkerijgroep, maar ook bij de reclamebureaus deed de recessie zich gevoelen. De winst by de uitgeverij was bij lange na niet voldoende om de overige verlie zen te compenseren. De omzet daalde van 54 min tot 51 min vooral door toedoen van de drukkerijgroep. Het bedrijfs resultaat verslechtende van min 695.000 tot min. 1,7 min. Een nettoverlies ontstond van 5 min tegen een verlies van 1,4 min over 1981, zo blijkt uit het jaarverslag. De kasstroom ging van 0,8 min positief naar 2,7 min negatief. De aangetaste vermogenspositie bleek vorig jaar ontoereikend om de noodzakelijke aanvullende kredieten voor de financiering van het verlies en de reorganisa tie te verkrijgen. Door een inten sief overleg met leveranciers, de belastingdienst en de bedrijfs vereniging werd de medewer king verkregen om de plannen om het voortbestaan te verzeke ren in betrekkelijke rust uit te voeren. Een aantal plannen kon niet worden uitgevoerd. Het luk te niet om de financieringsver houdingen te verbeteren en daar mee de rentelasten te verminde- Het aantal personeelsleden werd verminderd van 352 tot 287. De effecten hiervan zullen pas in 1983 geheel zichtbaar worden. Hoogovens-cao vastgelopen UTRECHT (ANP) - Het overleg over een nieuwe cao voor de 18.000 werknemers bij Hoogo vens is tijdens de vierde onder handelingsronde door de vak bonden afgebroken. Bestuurder H. Peperkamp van de Industrie bond FNV heeft dit meegedeeld. volgens hem vónden de betrok ken vakbonden het laatste bod van Hoogovens te mager. De cao moet (met terugwerkende kracht) op 1 april ingaan. Breekpunt voor de bonden was. dat Hoogovens het systeem van prijscompensatie over boord wil zetten. AANDELEN binnenland doorlopend 153.00 37350 59.100 hoogovensc ton olie nedüoyd 100 00 1521» Noteringen van 14 juni 1983 (tot 12:39 uur) 16000 102.50 tob pre top toasnapols. tandrtgftn 152.00 2oaoo+ 23.00+ 290 00 105.00 276*00 125.00 139 OOP 205.00 2OZ0O 242.00 56aoo 4301» •chippen slavenburg telegraaf c ttb.hyp c (erkabetec teywtrac ver glas nb vmf stork vrg 205.00 203.80 135.00 L 148.00 244 00 56&00 445.00 126.50 127.00 240 00 4Z10+ buitenland asas genetedr. gen motors honeyweH beleggingsinst. leveraged 163 50 1 64 50 nwyork ind 1190.00 1220.00 obem 105.50 106.00 OBLIGATIES staatsleningen 1412% 61-91 12210 rlll'A 81-92 109.00 bng bg1lV« 82-07 112.00 bg 10% 82-07 108.30 bg 10 80-88 104.50 bg 9Vj 82-07 100.10 bg983C8 97.00 bedrijfsleven 102.80 103.00 nmb s 8% 78 146 nmb 17Vfc 78 144.1 pandbrieven fgh 11 81-88 102.1 wuh91/j 79-87 100.40 10 wuh 9 76-85 10010 10 wuh 8% 78-87 98 70 9 parallelmarkt officieel toegelaten indices e.d. Indices (a.n.p.-c.b.s) Algemeen 131.7 obl.lndex/eff.rend.(c.b.s.) goud en zilver Goud: onbew. 37830 - 38330 36.00 39,00 38,25 41,25 30.00 33,00 Gnekse dracnme( 100) VERKLARING DER TEKENS 0 gedaan en laten NG - offoète rx* ge*#*** C - X deden c' s Beursoverzicht Vaste effectenmarkt Op de Amsterdamse Effecten beurs heeft vandaag een aantal koersen een verdere stijging te zien gegeven. Bij de start van de niet officiële handel kwamen van- ochtendover de gehele linie hogere noteringen tot stand en in de loop van de ochtend gingen een aantal prijzen verder naar boven. Bij het begin van de officiële handel gaf een aantal fondsen een be langrijke vooruitgang te zien. Het algemeen koersgemiddelde van het ANP/CBS steeg tot een peil dat nognimmer was gehaald. Dit ge middelde liep op tot omstreeks 133. Bij dit Indexcijfer zijn de koersen van 1970 als basis geno- De obligatiemarkt was vrijwel on veranderd. In die sector werd van daag veel gesproken over de 9,5% staatslening waarop tegen de koers van 100% kon wordeninge- schreven De belangstelling voor deze lening was zeer groot en aan genomen werd dat minister Ruding vele miljarden krijgt aangeboden Algemeen werdverondersteld dat opeen of andere manier een reduc tie op de inschrijving zal worden toegepast. Daarop vooruitlopend schreef een aantal handelaren voor meer obkgattesin dan zij nodig hebben om op die manier toch maar voldoende obligaties in huis te knigen om de dienten naar te vredenheid te kunnen toewijzen. Van de internationale aandelen is Philips met nog 80 c opgeiopen tot f 52.40. Akzo ging 70 c. naar boven tot 161.80 en de koers van Unilever trok f 1,50aan tot t 214,30. Kon. Olie was per saldo enkele dubbel-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 11