Vogel Pino veranderd in kemphaan RADIO f- Sinds acteur Eric Meijer de (Sesam)laan is uitgestuurd Omroepen willen VPRO niet in NOS-bestuur 'ZF wordt opgeheven DINSDAG 31 MEI 1 Radio - tv HILVERSUM (GPD) - Pino, de anders zo goedmoedige speelgoedvogel uit Sesamstraat, is veranderd in een ware kemphaan sinds hij te horen heeft gekregen dat hij kan opvliegen. Met acteur Eric Meijer (Pino's bin nenkant), zou ontzettend moeilijk te werken zijn, ter wijl hij thuis het bewijs heeft van het tegendeel in de vorm van een brief, waarin maar liefst 32 medewerkers van het NOS-kinderprogramma laten weten hoe goed ze het wel met hem kunnen vinden. Erger dan het ontslag vindt Eric het nog dat hij nu door de NOS geweerd wordt. Zo ging een aanbod om te spelen in een ander NOS-kinderprogramma niet door, omdat de betreffende regis seur van de NOS te horen kreeg dat hij niet met de lastpost mocht werken. Hij moest maar een ander nemen voor Meijer gramma zouden verzieken. De NOS koos voor John van de Rest en dat betekende het einde van de lastig kwetterende Pino en de goedmoedige kindervriend Piet. Wat was er nu precies voor vrese lijks aan de hand? Wat maakte de samenwerking onmogelijk? Werd Eric Meijer soms verteerd door gevoelens van miskenning, doordat hij na al die jaren nog steeds niet herkend werd op straat? Het ononderbroken ver blijf in een vogelpak werkt pro motie tot „Bekende Nederlan der" niet bepaald in de hand. Was dat de reden voor het „uren lange" opzettelijke tobben met het Pino-masker waarvan de ac teur werdt beschuldigd. Eric Meijer: „Welnee, ik deed zolang over het aantrekken van dat pak omdat het van binnen vol zit met elektronische apparatuur. Pino spelen is echt een hondebaan. De kop is loodzwaar door de inge bouwde microfoons. Het geluid wordt namelijk live opgeno- Eric Meijer vloog samen met colle ga-kindervriend Piet Hendriks, die van werkweigering werd be schuldigd, de Sesamlaan uit om-' dat ze de werksfeer rond het pro- HILVERSUM (GPD) - De VPRO mag van de andere omroepen geen kandidaat leveren voor de Raad van Beheer van de NOS. Tijdens het overleg van de om roepvoorzitters, waaruit een kan didaat naar voren moet komen voor de binnenkort vrijkomende functie van NOS-programma- commissaris Schoonhoven, heeft NCRV-voorzitter Jansen namens de collega's van de ande re omroepen aan VPRO-voorzit- ter Jager laten weten dat de dienst organisatie niet de moeite hoeft te nemen een kandidaat te leveren. De VPRO-voorzitter heeft vervolgens besloten niet meer aan het overleg over de op volging van Schoonhoven deel te De heer Jansen weigert elk com mentaar op de uitsluiting van de VPRO, die zaterdag tijdens de VPRO-ledenraad door Jager be kendgemaakt werd. Zolang de procedure voor de opvolging van Schoonhoven loopt wil de NCRV-voorzitter niet op de zaak ingaan. Waarschijnlijk heeft de opstelling van de VPRO in een aantal omroeppolitieke kwesties, zoals bijvoorbeeld begroting en de publikatie van programmage gevens, waarin deze omroep vaak als enige een afwijkend standpunt innam, alles te maken met de uitsluiting voor een func tie in het dagelijks bestuur van de NOS. Daniel de Lange overleden door Paul Kribbe Eric Meijer: 'En dat alles om een kop koffie'. „Ik moest ook in tegenstelling tot de andere poppenspelers, alle teksten uit mijn hoofd leren. Zij zaten lekker met één hand in een pop terwijl ze hun tekst van een - briefje lazen. Toch heb ik de rol altijd met veel plezier gedaan. Ook tot groot genoegen van de NOS blijkbaar, want ik kreeg kort geleden nog een briefje, ver gezeld van dure wijn, waarin ik werd geprezen om mijn discipli ne en nog eens extra werd be dankt voor de fijne samenwer king". Waarom moest hij dan zo nodig verdwijnen als ze zo blij met hem waren? Eric Meijer: „Dat vraag ik me ook af. Ik heb, buiten Van de Rest, met niemand moeilijk heden gehad. De oorzaak van de ruzie met hem is eigenlijk te kin derachtig om over te praten. Het gaat om eem lullige bak koffie". „Vorig jaar zomer waren er techni sche moeilijkheden met het Pi- no-pak zodat de opnamen even moesten worden onderbroken. De rest van de ploeg had pauze, en ik was met iemand de pop aan het repareren. Afijn, het pak is gemaakt en we kunnen weer be ginnen. Alleen wil ik nog even een kop koffie omdat ik mijn pauze was misgelopen. Komt John van de Rest boos naar me toe omdat ik een hele ploeg op me laat wachten". „Iemand de koffie laten halen mocht ook niet. Ik voelde me te genover de rest van de ploeg voor gek gezet. Toen ik dan ook vroeg of hij zijn excuses aan wil de bieden, weigerde hij dat. Hij was de baas en naar hem moest gewoon maar geluisterd worden. Uiteindelijk is dat ook zo en ik heb dan ook de hele opname- week gewoon doorgewerkt. Hij zijn werk, ik het mijne, maar er was geen gezelligheid meer aan". „Aan het einde van de week had den we een borrel met z'n allen. Komt Van de Rest me een hand geven. Ik weigerde dat en zei dat ik wel met hem over zijn gedrag wilde praten. Stormt hij naar Aart Staartjes (eindredacteur van Sesamstraat, red.) toe en schreeuwt dat hij nooit meer met me wil werken. Wham, end of the story". Het Pino-nest werdt weer even rus tig. De opnamen voor de rest van het Sesamseizoen werden door andere regisseurs gedaan. Niets bijzonders want het programma werd altijd al door verschillende regisseurs gedaan. De ellende begon echter weer vol op vorig jaar oktober. Piet Hen driks werd van de studiovloer gestuurd en toen men zich even later afvroeg waar hij was, werd hij beschuldigd van werkweige ring. Dit streek recht in tegen de veren van collegiale Pino die dan ook duchtig zijn snavel roerde. Vooral Aart Staartjes maakte zich kwaad en deelde Piet en Pi no mee dat ze nier meer gewenst Eric Meijer: „Even later kwam Staartjes boos naar me toe en zei dat niet alleen hij, maar ook het technisch personeel en de NOS- top grote moeite met mijn per soon hadden. Ik belde hierop meteen met de directie van de NOS. Daar zeiden ze niet eens te weten wie Eric Meijer was of wat hij deed. Van problemen binnen Sesamstraat hadden ze helemaal nog nooit gehoord. Ik terug naar Staartjes die hoogst verontwaar digd reageerde. Of ik besodemie terd was om meteen naar de di rectie toe te lopen als er proble men waren. Hij heeft pas nog ge zegd er persoonlijk voor te zor gen dat ik nooit meer aan de bak kom". Aart Staartjes is niet bereid om commentaar te geven op de gang van zaken. „Als de heer Meijer dat zegt, zal het wel zo zijn", is zijn commentaar. Ook bij de NOS weten ze van geen moeilijk heden met Eric Meijer af. „Begrijp me goed",zegt Eric Meij er: „Ik heb niets tegen wie dan ook. Ik wil alleen weten waarom ze iemand die vijf jaar lang heeft bijgedragen aan het succes van een programma zomaar kunnen laten gaan en zo iemand dan ook nog eens uit andere program ma's kunnen weren". Echt werkloos is de ex-vogel voor lopig niet. Meijer: „Ik ga ook een rol spelen in de serie van Piet: „Man alleen". Ik ben daarin de zoon van Mieke Verstraete. Ver der heb ik mijn eigen theaterge zelschap „Rodin", dat zich op het ogenblik bezighoudt met het op nemen van korte films. Ook ben ik bezig met een speelfilm in ei gen beheer, die niet voor jeugdi ge kijkertjes is bestemd. Het wordt een thriller met veel bloed moord en doodslag". Pino is een roofvogel geworden. HILVERSUM Het zaterdagse informatieve VARA-radiopro- gramma ZI houdt per 1 oktober a.s. op te bestaan. Het veelbeluisterde programma wordt niet voortgezet omdat de VARA eindredacteur Wim Kay- zer geen garanties wil geven dat een ZI-uitzending niet zal wor den onderbroken. De VARA zegt die garantie niet te kunnen ge ven als gevolg van een in de ge zamenlijkheid van omroeporga nisaties gemaakte afspraak dat de NOS zogenaamde zwevende zendtijd kan opeisen, bijvoor beeld voor reportages van sportgebeurtenissen of andere evenementen. Het zit er volgens de VARA 'dik in' dat Wim Kayzer deze omroep in het najaar zal verlaten. De eindredacteur van ZI zou zich al geruime tijd ergeren aan het feit dat er in zijn programma door de NOS kan worden inge broken HILVERSUM (GPD) - Het show programma „Al Paradise" waar mee de Italiaanse omroep begin deze maand de Gouden Roos van Montreux veroverde, zal op 25 juni door de AVRO-televisie worden uitgezonden. Het Britse komische programma „Three of a kind" dat in Montreux zowel de Zilveren Roos als de Persprijs won, is aangekocht door de TROS. Voor dit programma be stond eveneens belangstelling bij de AVRO en de KRO, maar deze omroepen vielen na loting uit de boot. HILVERSUM I 18.06 Radiojournaal; 18.25 AVROs Schaduwparlement: 19.0" Pim Jacobs platenscala; 20.03 Fri- daynight is musicnight; 2102 Hoor spel; 21.37 Lichte muziek; 2202 AVROs Sportpanorama eretribune. NOS: 23.02 mededelingen; 23.07 Met het oog op morgen. VARA: 00.02 Elpee tuin; 02.02 Groot licht; 05.02-07.00 Truck. HILVERSUM II 18.30 Humanistisch Verbond (HV); 19.00 TROS Klantenservice; 20.30 Dolstra en De Vries in puzzels; 21.00 Om het boek. TELEAC: 21.30 Te- leac. TROS: 22.40 Finale; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III NOS: 18.04 De Avondspits. VARA: 19.02 Popdon- der Plus; 21.02-24.00 Moondogs. HILVERSUM IV WOENSDAG HILVERSUM I Op elk heel uur: Nieuws (NOS). VOO: 7.02 Ook goeiemorgen; 9.03 Muziek terwijl u werkt; 10.30 Vero nica Nieuws radio; 10.33 Kletskop; 12.03 Will wil wel; 14.03 De jukebox; 15.03 Toeters en bellen. EO: 17.02 EO-onderweg; 17.55 Mededelingen; HILVERSUM II 5.45 KNMI. VARA: 7.10 Gymnas tiek; 7.20 VARA-woensdag op 2; 8.40 De vooruitgang. NOS: 9.05 Gymnastiek; 9.15 Werkbank; 9.24 Waterstanden. TELEAC: 9.33 Te- leac. VARA: 10.03 Nederlandse Schoolradio; 10.23 Vrouenagenda; 10.33 Hoor haar!; 11.33 VARA- woensdag op 2; 12.16 Overheids voorlichting; 12.26 Land- en tuii bouw (NOS); 12.36 Dingen van dag; 13.10 Kinderen een kwartje' 13.50 Reactietelefoon; 14.00 De schuurpapier. NOS: 14.33 Zo kan het ook (RVU-NOS); 15.32 NOS-we- reldwijzer; 16.00 Wat een taal. NCRV: 16.32 Studio 55; HILVERSUM III KRO: 7.02 Manneke Pop; 8.34 Para plu; 10.34 Weg met de genera tiekloof; 12.34 Vraag en antwoord; 13.30 Weeshuis van de hits; 14.34 K- rock; 16.34 Nieuws-box. HILVERSUM IV Nieuws (NOS): 7,00, 8.00 en 13.00. NCRV: 7.02 Het levende woord; 7.10 Preludium; 8.05 Platenneiwus; 8.45 Musica Sacra; 9.15 Onder de hoote- zon; 10.00 Jong talent op het Begijn hof (1); 10.30 Amsterdams Philhar- monisch Orkest; 12.10 Symfonieën van Mozart (3); 12.45 Promenade; 13.05 Holland Festival journaal (NOS); 13.07 Werken van W. A. Mo- (2). AVRO: 13.30 hector Berlioz; (64) KAMERIK (ANP) - De publicist en uitgever Daniel de Lange is in zijn woonplaats Kamerik op 64- jarige leeftijd overleden. Zijn grootste bekendheid genoot De Lange als toneelrecensent, eerst van het Utrechts Katholiek Dag blad en later van de Volkskrant. Hij was tevens redacteur en ad junct-directeur van uitgeverij Het Spectrum in Utrecht. AFSCHEID VAN DE KROMME Een paar dagen vooruitlopend op het officiële afscheid van Willem „de Kromme" van Hanegem, wijdt de TROS vanavond onder de titel „Dag Willem" een uitgebreid portret aan een van Neder lands meest spraakmakende voetballers. Aan de hand van gesprekken en fragmenten uit historische en meer recente wedstrijden probeert samensteller-presentator Ivo Niehe in dit 50 minuten durende programma een beeld te schet sen van de man, die zowel met zijn sportieve prestaties als met zijn gevoel voor humor veel Nederlanders wist te boeien. (Ned 1, 20.28 tot 21.20 uur). OMNIBUS De NOS-kunstkroniek „Omnibus" is vanavond gewijd aan verschillende vormen van lichaamskunst. Theo Stokkink presenteert deze uitzen ding vanuit het Koningin Emma Veem in Amsterdam. In het Amster damse Paradiso vindt voorts een manifestatie plaats onder de titel „Es thetiek van het geweld": muziek van en door de Amerikaanse compo nist Glenn Branca; films uit de jaren twintig en dertig waarin geweld centraal staat; de architectuur van de Nazi-bouwer Adolf Speer; body- art; een forum èn een filmpje van René van Gyn en Paul de Groot. Verder in „Omnibus" nieuwe balletten van Hans van Manen en Ton Lutgerink, die in het kader van het Holland Festival worden uitge bracht en een gesprek met de onderscheiden danseres Alexandra Ra dius (Ned. 2, 21.40 uur). BEELDSPRAAK-LITERAIR „De moerasruiter uit het paradijs" is de titel van de tweede aflevering in de NOS-serie van acht gesprekken met Nederlandse schrijvers. In het atelier van Lucebert praat Bert Schierbeek vanavond met deze schil der-dichter over de menselijke beschaving en de afgrond waarvoor we staan en leest Lucebert gedichten uit zijn laatstverschenen bundel „De i Hanegem (Foto anp> moerasruiter van het paradijs" (Ned. 2, 23.00 uur). EO-FAMILIEDAG De EO-uitzending van vanavond staat geheel in het teken van de EO-Familiedag 1983, die afgelo pen zaterdag in de Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden. Muzi kale medewerking aan de EO-Fa- miliedag werd verleend door o.m. De Urker Zangers o.l.v. Frits Bode, de alt Reinata Heemskerk en de sopraan Fem- my v.d. Weg, evenals de gebroe ders Brouwer (trompet). Voorts gaat een aantal sprekers in op het thema: Jezus zegt: „Ik ben de Deur". (Ned 2, 19.12 tot 21.40). NEDERLAND 1 TROS 18.55 Flappies wonderbaarlijke reis. Kinderprogramma. 19.02 Dierenmanieren. Serie. 19.25 Het geheim van Vredenhof (2). „Een laffe aanslag. Jeugdserie. NOS 20.00 Journaal TROS 20.28 Dag, Willem. Afscheid Willem Hanegem. 21.20 Falcon Crest. „De verdeeldheid, Serie. 22.10 Tros Aktua TV 22.45 Harten 2. Serie. NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Grote en kleine eters; 10.30 Kinderboeken. 11.00 Europa uit de lucht. 13.00 Nieuws voor slechthorenden AVRO 15.00 Pensioen in zicht (3) TROS 15.30 Het oog van de octopus. Natuur film. 16.20 Ren je rot. Jeugduitzending. 17.10 Beeldband. Muziekprogramma met videoclips. NEDERLAND 2 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal EO 19.12 EO-Familiedag 1983 NOS 21.40 Omnibus. Kunstkroniek. 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.00 Beeldspraak. Gesprekkeft mei schrijvers. 23.40 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG NOS 13.00 en 18.15 Nieuws den r slechthoren- 21.45 Marlowe. Laatste aflevering uit de Britse serie „Marlowe Private Eye naar de verhalen van Raymond Chandler. Met: Powers Boothe, Kath- ryn Leigh Scott, William Kearns e.a.: Een filmster wordt dood aangetroffen. Zelfmoord, heet het. Maar waarom is het nummer van het pistool verwij derd? Achter een facade van eerbaar heid schuilt het spook van de drugver slaving en van moord.... 22.35 Journaal. Aansluitend: Coda. werpen: Chemisch en biologisch licht; van kaars tot neon; ademhaling; prijs vraag; een jonge uitvinder en muziek. 11.00 Tennis. Rechtstreekse reportage kwartfinales heren enkelspel van de Open Franse Tenniskampioenschap pen vanuit het Roland Garros-stadion. 12.10 Report. Actualiteiten. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 16.10 Journaal 16.15 ...Scheibnerweise. Liederen, scè nes en gedichten van en met Hans Scheibner. 17.00 lm Zauber der Natur. Natuurfilm voor kinderen. 17.50 Journaal 18.05 Sesamstraat 18.20 Er was een keer... „De gulzige za kenman. Verhaaltje van Guido Staes verteld door Jef Burm. 18.30 Funnies. „Pep-prik. Tekenfilmpje. 18.35 Fabian van Fallada. „Het dobbel spel. Achtste aflevering uit het der tiendelige Vlaamse jeugdfeuilleton met Jef Demedts, Walter Moeremans, Jan Reusens, Kris Smet, Domien De Gruyter e.a. 19.05 Tijdrover. Lieve plantjes: Madeira (4). 19.15 Kijk uit! Verkeerstips. 19.20 Uitzending door derden. Program ma van Televisie en Onderneming. 19.40 Lotto-winnaars, mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 I.Q. Kwisprogramma onder leiding van Herman van Molle. 20.45 Verover de aarde. „De planetaire maatschappij. Laatste aflevering uit de serie „Nieuwe, heerlijke wereld. Het meest cruciale probleem in de toe-' komst van onze planeet wordt mis schien de kloof tussen rijke en arme landen. In deze uitzending worden problemen als de honger in de wereld en de onmogelijke Noord-Zuiddialoog besproken met John Kenneth Gal- braith, Michel Albert en Jay Forrester. 19.00 Het geheime leven der dieren.* „Kaap Hoorn. Natuurserie. Op de ver laten kust van Patagonië, op „Punta Tombo, ligt een afgelegen broeiplaats voor meeuwen. 19.25 Juke Box. Kim Wilde: „View from the bridge; „Chequered love en „Cam bodia. 19.35 Kijk uit! Verkeerstips. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 Johnny Larsen. Deense speelfilm (1979) van Morten Arnfred met Allen Olson, Frits Helmuth, Karl Stegger, Hanne Ribens e.a.: Denemarken 1952. Een jaar van crisis, werkloosheid en sociale spanningen. De arbeiderszoon Johnny Larsen behoort tot de genera tie die tijdens de Tweede Wereldoor log opgroeide. De bezetting heeft slechts vage herinneringen nagelaten, maar de hardnekkige weerstand van de volwassenen uit zijn onmiddellijke omgeving heeft bij de jongen een diep wantrouwen tegen elk autoritair ge drag. Wanneer Johnny bij een bedrijf een baantje vindt, komt hij onmiddel lijk in botsing met zijn werkgever en wordt op staande voet ontslagen... 22.05 - 22.45 Elektron. Jongerenmagazi ne met wetenschap en popmuziek ge presenteerd door Bart Peeters. Onder WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 18.25 Hallo Larry. Jeugdserie. 19.00 Reich und Arm. Aflevering uit de Amerikaanse serie „The Jordaches. 20.00 Journaal 20.15 Die Montagsmaler. Spelprogram- ma met Sigi Harreis. 21.00 Report. Feiten, beelden, achter gronden. Presentatie: Gunther von Lojewski. 21.45 Der Aufpasser. „De tijger van Ben galen. Britse serie met Dennis Water man, George Cole e.a.: De Indische krantenverkoper Mukeijee heeft pro blemen. Enkele landgenoten zetten hem onder druk. Daarom heeft hij dringend een sterke man nodig die hemzelf en zijn winkel bewaakt. Ar thur heeft moeite zijn vriend Terry er van te overtuigen het baantje aan te nemen. Terry heeft echter genoeg van de eeuwige knokpartijen... 22.30 Themas van de dag 23.00 ARD-Talkshow. Praatshow met Joachim Fuchsberger. Speciale gast: Udo Jurgens. 23.45 Journaal WOENSDAG 10.00 Journaal 10.23 Die Buddik. Een verhaal uit Saar land. 11.45 Terugblik DUITSLAND 2 18.20 Mein Name ist Hase. Tekenfilmse rie „Bugs Bunny. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Die Buddik. „Een vei haal uit Saar land. TV-film onder regie van Frank Guthke met Hans Elwenspoek, Hilde- £ard Wahry, Ute Lang e.a.: De gepen sioneerde weduwnaar Matz Uhl woont op de benedenverdieping van een ta melijk bouwvallig huis. Op de boven verdieping woont zijn dochter Fried- che met haar man en hun 15-jarige dochter Annette. Friedche heeft er ge noeg van, steeds voor haar vader te moeten zorgen... Aansluitend: Tips voor bioscoopbezoekers. 21.00 Journaal 21.20 Europas teure Grenzen. Docu mentaire over de sociale werkelijk heid in Europa. Ondanks het vrije ver keer van personen en goederen is er binnen de Europese Gemeenschap op het vlak van integratie nog niet bijster veel verwezenlijkt. Zo worden bijvoor beeld aan elke grensovergang kostba re uren verspeeld. 22.05 Galileo. TV-film van Joseph Losey naar het toneelstuk „Leben des Galilei van Bertolt Brecht. In het jaar 1609 be gint een nieuw hoofdstuk in de ge schiedenis van de natuurwetenschap pen. Galileo Galilei ontdekt astrono mische verschijnselen die het tot dan toe geldende beeld van het heelal in twijfel trekken. Hij stuit op massaal onbegrip in alle wetenschappelijke kringen en bij de religieuze machtheb bers. 00.15 Journaal WOENSDAG 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.25 Enorm in Form. Aerobic dansen voor de hele familie. 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Anderland. Kinderprogramma. 16.30 Barbapapa. Tekenfilm. 16.35 Kiwi - Abenteuer in Neuseeland. Avonturenserie voor de jeugd. 17.00 Journaal 17.15 Tele-Illustrierte. Actualiteiten, tips sport en amusement. DUITSLAND 3 18.00 Telecollege. Algebra. 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Journaal 20.15 Beim Stamm der Ingessana. Do cumentaire van Walter Wilz. In het oosten van Soedan leeft de stam van de Ingessanas. Hun dorpen liggen ver van de „beschaafde wereld en zo zijn veel gebruiken en oude zeden onver anderd gebleven. 21.00 Formel Eins. De ARD-hitparade gepresenteerd door Peter Illmann. 21.45 Landesspiegel: Kultur im Ge- sprach. 22.15 Thema van de maand. Aanslui tend: Journaal. WOENSDAG 08.00 Tele-Gymnastik 08.10 Schooltelevisie 09.25 Sesamstraat 10.05 Schooltelevisie 17.00 Schooltelevisie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 5