Gemeente biedt Harteveltcomplex aan jongeren aan Steeds Onenigheid over kosten aanleg waterleiding in oude woningen Voor alternatieve werkgelegenheid Fuiken ter waarde van 5000 gulden gestolen Leeuwekoppen bij PTT J A Sll 1 llpl J. Kaufinann Hoogleraar Ambassadeur bezet Cleveringa-leerstoel Lasagna '1allaRosa in r DeSmulpot. Televisie-opnamen in Plantsoen Gemeente: eigenaar moet betalen Sen met /colonic jladbèeefil Krakers moeten villa uit Automobilist ramt bomen WOENSDAG 25 MEI 1983 LEIDEN De onderhandelingen tussen de gemeente en de initiatiefgroep De Zieken boeg over de verhuur van het Harteveltcomplex zijn afgerond. B en W hebben de groep een uitgewerkt en definitief voorstel gedaan, nadat er de afgelopen maanden diverse keren overleg is gepleegd. Het Harteveltcomplex aan de Langegracht dient als onder komen voor alternatieve werkgelegenheid, die de groep jongeren wil scheppen. LEIDEN - In de zijweteringen rond de begraafplaats Rhijnhof zijn in de afgelopen nachten 26 fuiken ter waarde van ruim 5.000 gulden gestolen. De fuiken wa ren van een Leidse beroepsvis ser, die in de Oude Rijn en de wa teren rond Rhijnhof zijn brood verdient. De man wordt bijna jaarlijks ge confronteerd met dit soort dief stallen. Voor hem is nu echter de maat vol, vertelde een woord voerder van de rijkspolitie te wa ter. De beroepsvisser is zo moe deloos geworden dat hij er over denkt het bijltje erbij neer te gooien, aldus de woordvoerder. De gemeenteraad wijdde op 28 fe bruari een debat aan de bezetting van de Ziekenboeg van het Mari necomplex aan het Noordeinde. Besloten werd de sloop door gang te laten vinden nu er ver vangende ruimte was gevonden. De raad machtigde B en W om met de bezetters een huurover eenkomst te sluiten betreffende het Harteveltcomplex. Het aanbod van de gemeente gaat gepaard met een gespecificeerde opgave van de verbouwing en r V ^*\J| i;Jfk - rst - - LEIDEN Twee oude leeuwekoppen zijn gisteren aangebracht in de gevel van het in aanbouw zijnde postkantoor aan het Schuttersveld. Direc teur Vos van het Leidse district van de PTT hielp er een handje bij (zie foto). De leeuwekoppen hebben jarenlang de ingang gemarkeerd van het vroegere postkantoor aan de Breestraat. Na de afbraak daarvan verbleven ze met andere ornamenten van dit gebouw in een opslag plaats van de PTT aan de Gerestraat. Nu de PTT aan het Schuttersveld een nieuw kantoor aan het neerzetten is, konden de leeuwekoppen weer van stal worden gehaald om in ere te worden hersteld. LEIDEN - Dr. J. Kaufmann (65) is bij koninklijk besluit benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Leidse faculteiten voor socia le wetenschappen en rechtsge leerdheid. Kaufmann, die een jaar lang de zogenaamde Cleve ringa-leerstoel zal bezetten, zal werkzaam zijn op het vakgebied van de nieuwe internationale or de. Kaufmann studeerde in Amster dam en Genève en behaalde in 1945 de graad van doctor in de economische wetenschap. In ADVERTENTIE Mama Mia, wat lekker! Lasagna alia Rosa, gegarneerd met een Italiaanse tomatensaus en bereid door onze eigen chef-kok: f9,50 per flinke portie, inclusief stokbrood. Plus nog vijf andere bijzondere Italiaanse specialiteiten naast het vaste menu van 25 overheerlijke gerechten. Kom nu naar De Smulpot! Let op! Openingstijden: Dagelijks van 17.00 tot 20.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur. Naast de ingang van het AC Restaurant Leiderdorp. wat dat gaat kosten. Ook zijn er bouwtekeningen van de ruimte, zoals die kan worden ingedeeld. "Wij bieden u hierbij een con creet plan aan ter invulling van de ruimten, met de daarbij beho rende minimale voorzieningen voor gas, water, elektriciteit en verwarming, waarbij wij zoveel als mogelijk rekening hebben ge houden met uw programma van eisen", aldus B en W. In het twee verdiepingen tellende gebouw is ruimte voor een zeef- drukkerij, een kapsalon, een winkel, een kantoor, een kantine, een garage, werkplaatsen voor fietsenmakerij en voor recycling, en ateliers voor schilderwerk, kleding, foto en film. Het stads bestuur stelt nadrukkelijk dat het gebouw uitsluitend een werkplaats is en dat wonen er niet wordt toegestaan. De groep had dit al eerder geopperde idee van woon/werkplaats tijdens de gesprekken opnieuw naar voren gebracht. Het college heeft dat steeds afgewezen. De brief van het college aan de ini tiatiefgroep is gedateerd 10 mei. "Wij verzoeken u uiterlijk 14 da gen na heden uw reactie schrifte lijk kenbaar te maken. Indien u het by dit schnjven behorende uitgewerkte aanbod niet kunt ac cepteren, dan zien wij geen re den om de sloop van de Zieken boeg langer uit te stellen", aldus B en W. Gisteren verstreek deze termijn, maar er was bij de ge meente nog geen reactie van de groep ontvangen. Het Hartevelt complex komt officieel op 1 juli leeg. Tot die tijd heeft de univer siteit er de beschikking over. LEIDEN - Dr. J.P. Woerdman (40) is bij koninklijk besluit benoemd tot gewoon hoogleraar aan de fa culteit der wiskunde en natuur wetenschappen. Hij zal experi mentele natuurkunde doceren. Hiermee wordt de leerstoel die in 1981 was vrijgekomen door het overlijden van prof. dr. H.F.P. Knaap herbezet. LEIDEN - In het Plantsoen zijn gistermiddag opnamen gemaakt voor het tv-spel 'De Paardentekenaaf. Wanneer het stuk wordt uitgezonden, is nog onbekend. Wel staat vast dat dat gebeurt door de NOS, die De Paardentekenaar' produceert in samenwerking met het ministerie van WVC, de Rijksvoorlichtingsdienst en het produktiebedrijf van Thijs Chanowski. Regie en scenario is in handen van Josine van Noord. Zij schreef het stuk naar de gelijknamige novelle van Tim Krabbe. Op de foto is links acteur Joost Prinsen te zien. (foto Holvast) DEN HAAG/LEIDEN - Wie moet de circa vijftienduizend gulden betalen, die vorig jaar gemoeid waren met de aanleg van nieuwe afzonderlijke waterleidingen in drie woningen aan de Maredijk en vijf huizen aan de Piet Hein- straat? Is een dergelijke operatie voor zulke oude huizen nog wel lonend? Vragen waarover de Raad van State zich gisteren boog. Op grond van de huidige Woning wet is het vooralsnog de gemeen te Leiden die voor de kosten van de aanleg moet opdraaien, maar de Leidse commissie voor be roepsschriften vindt dat niet te recht. Gisteren hield deze com missie de Raad van State voor dat de kosten moeten worden af gewenteld op de eigenaar van de acht huizen: IJ-toren BV te Am sterdam. Maar volgens directeur Voogd van deze BV zijn de huren van de woningen dermate laag dat daar onmogelijk de kosten van de nieuwe waterleiding van kunnen worden betaald. De beroepscommissie vindt nu dat IJ-toren de huren moet verho gen, opdat dit makelaarskantoor wel in de kosten van de nieuwe waterleidingen zal kunnen voor zien. Maar volgens directeur Voogd zal dit nauwelijks soelaas bieden, omdat reeds nu de huren (gedeeltelijk) niet zouden wor den betaald. „De bewoners vin den dat niet zij, maar wij het wa ter moeten betalen". „Dan moet u procederen", vond de beroeps commissie. Op last van de Leidsche Duinwa termaatschappij zijn vorig jaar de waterleidingen in de acht hui- (Foto Holvast) datzelfde jaar trad hij in dienst van de Nederlandse overheid. Na werkzaam te zijn geweest in Was hington en Mexico was hij van 1956 tot 1961 lid van de perma nente vertegenwoordiging van ons land bij de Verenigde Naties te New York. Van '61 tot '68 was hij permanent vertegenwoordi ger bij de Verenigde Naties en andere internationale organisa ties te Geheve. Kaufmann is sinds 1978 buitengewoon en ge volmachtigd ambassadeur van ons land in Tokio. AC Afhaalservice «a la Carte Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser Onthoofd (2) Een muur. Een deur. En achter die deur (het lijkt wel de nieuwste single van André Ha- zes) een stenen puinhoop. Dat is wat de 'slopersploeg' van aannemer Cas van Eijk over hield van de Hartebrugschool aan de Haarlemmerstraat. De sloop van het leegstaande schoolgebouw, dat snel moest worden neergehaald omdat er om de haverklap brand werd gesticht, is nu zo goed als ge daan. "Alleen de funderingen moeten nog worden wegge haald. Ik weet niet precies hoe lang dat nog gaat duren, maar het grootste karwei is nu wel achter de rug", aldus Van Eijk. Als alles geklaard is, kan begon nen worden met de wederop bouw van de school. Tegen de school komen ook nog een paar winkels en daarboven een paar driekamerwoningen. Daar kan dan volgens plan nog deze zomer mee begonnen worden, want zegt Van Eijk: "Voorzover ik weet, is er geen vertraging ontstaan". En, voegt hij er schertsend drei gend aan toe: "Zeg nou niet dat het te lang heeft geduurd". Wij zouden niet durven. B.J Lammersschans Het 'Komitee Lammenschans- weg veilig!' (moet comité bij zo'n spelling niet met dubbel m geschreven worden?) wacht nog even voor de gemeente wordt aangesproken. Aldus het comité gisteren in de krant. Maar in het stadhuis hebben ze natuurlijk al langer weet van de formule 1-wedstrijden die dagelijks op de Lammen- schansweg worden gehouden. "Ja, dat speelt natuurlijk al een tijdje en er is ook al het één en ander gebeurd", beseft ver- keersambtenaar J. Verwoerd. "Je moet mogelijkheden en mid delen tegen elkaar afwegen", filosofeert hy over alle voor stellen om de snelheden op de Lammenschansweg te tempe ren. Verkeerslichten? "Dat is ook niet het Ei van Columbus. Verkeerslichten roepen ook weerstanden op en of het onge vallen voorkomt, is een kwes tie van afwachten. Bovendien: het plaatsen van een installatie kost zo'n drie ton en dan heb je daarna nog de vaste lasten van zo'n tienduizend gulden. Ove rigens: komen er wel verkeers lichten bij de Zoeterwoudse Singel volgend jaar. Dat zal misschien al wat helpen". Obstakels plaatsen op de Lam menschansweg? "Nee, ver keersdrempels passen we niet toe op dit soort wegen". De vierbaansweg versmallen? "Misschien, ja. Al is dat ook moeilijk uit te voeren. Het heeft allemaal zo z'n voor- en nadelen". Strengere snelheids controle dan? "Nee", zegt poli tiewoordvoerder Langedoen. "Je moet wel regelmatig con troleren, maar de zaak niet, zo als wij zeggen, 'doodcontrole- ren'. Dan steekt het probleem later toch weer de kop op". Erg veel hoeft het comité van buurtbewoners voorlopig dus niet te verwachten. Verwoerd: "Ik zeg altijd: je leeft maar één keer: dus je moet gewoon goed uitkyken bij oversteken. Eerst naar links en dan naar rechts". Die theorie maakt elk ver keerslicht overbodig. De Lammenschansweg blijft dus een racecircuit. Misschien dat de straatnamencommissie er iets aan kan doen. Besluiten om de naam om te dopen tot de Jantje Lammersschansweg of zoiets. B.J. Billen bloot (8) Het bestuur van de Protestants Christelijke Woningbouwver eniging (PCW) weigert met de billen bloot te gaan. Kanton rechter mr. J.I. van Dijke stel de de woningbouwvereniging onlangs in een proefproces in het ongelijk. De PCW zou de 484 huurders van de Horsten flats in de Merenwijk te veel servicekosten hebben bere kend over de periode '79-'80. Het zou om een bedrag van 75 gulden per huurder gaan; in to taal dus ongeveer 35.000. Het PCW-bestuur weigert even wel de bewoners terug te beta len. Voorzitter J. de Geus heeft een dringend verzoek van Fen- na Vergeer van de hulp- en in formatiedienst van de Socialis- tiese Partij afgewezen; een ad vies van de Huurcommissie naast zich neergelegd en nu dus maling aan een uitspraak van de kantonrechter. Vanwaar deze stijfkoppigheid? "Omdat deze uitspraak van de rechter aanvechtbaar is", aldus De Geus. "In elk geval zijn we het niet eens met zijn beslis sing. We kunnen helaas niet in hoger beroep gaan. Wel in cas satie, maar dat is een hele kost bare zaak. Toch denken we daar sterk over. In elk geval is deze uitspraak van de kanton rechter voor ons geen reden om over te gaan tot terugbeta ling aan 484 huurders". Krasse maar nog geen klare taal van de voorzitter. Want waar om zouden achtereenvolgens het onderzoeksresultaat van de SP, het rapport van de Huur commissie en het vonnis van mr. Van Dijke aanvechtbaar zijn? De Geus: "Omdat ieder een is uitgegaan van 484 iden tieke woningen maar dat is on juist De in rekening gebrachte servicekosten zijn omgeslagen over 484 woningen die niét identiek zijn zodat je dus een verkeerd gemiddelde krijgt. Mensen die op de begane grond wonen bijvoorbeeld be talen niet mee aan de lift en voor reinigingsrechten van de containers onder de vuilstort- kokers hoeven ze ook niet op te draaien. Bovendien betalen ze niet voor het openbare groen omdat ze een eigen tuin tje hebben. Door deze en nog andere verschillen krijg je ook heel verschillende servicekos ten per flat". De Geus hoopt nu dat andere be woners óók een proces tegen de PCW zullen beginnen. "Want dan is de kans groot dat de rechter tot een andere uit spraak komt dan hy nu heeft gedaan". Wie durft? J.V. zen vernieuwd en voorzien van een veiligheidsaarding. Volgens eigenaar IJ-toren een onverstan dige uitgave gezien de ouderdom van de panden. De huizen zijn tenminste zestig jaar oud en gaan volgens IJ-toren nog hooguit tien jaar mee. Gemeenteambte naar Meiman van bouw- en wo ningtoezicht sprak dat tegen. Volgens hem gaan de woningen nog wel vijftig jaar mee. Daarom, zei hij, zijn de nieuwe waterlei dingen wel lonend. Uitspraak op 12 juni. DEN HAAG/LEIDEN - De krakers van het pand Rijnsburgerweg 154 moeten morgenochtend voor half tien deze villa hebben verla ten. Tot deze uitspraak kwam vanochtend de president van de Haagse rechtbank. Vijf krakers trokken anderhalve maand geleden in de woning die al ruim een jaar leeg staat De overleden eigenaar bleek de wo ning evenwel bij testament te hebben toebedeeld aan de afde ling Leiden van de Dierenbe scherming en aan het Koningin Wilhelminafonds (kankerbestrij ding). Inmiddels zou er eindelijk een ko per voor het huis zijn gevonden waarop de nieuwe eigenaars een kort-geding tegen de krakers aanspanden. Hoewel zij anoniem waren gedagvaard en hadden toegezegd op de zitting te ver schijnen, kwamen de krakers vo rige week tijdens de behandeling van het geding niet opdagen. De president van de rechtbank con cludeerde hieruit dat de krakers geen verweer hebben tegen de klachten van de eisers en besloot dat zij het pand moeten verlaten. LEIDEN - Een paar bomen en een bloembak sneuvelden gister avond omstreeks half zeven op de IJsselmeerlaan doordat een automobilist de macht over het stuur verloor en via de midden berm op de verkeerde weghelft terechtkwam. Naar eigen zeggen ontweek hy een overstekende kat. De automobilist liet zijn wagen overigens niet op de verkeerde weghelft, maar reed even later weer door de middenberm terug om te proberen zyn tocht te her vatten. De wagen liep de nodige deuken op. LEIDEN Uit het geldkastje van een grillroom aan de Mare werd gisteravond omstreeks acht uur ruim drieduizend gulden gesto len. Volgens de politie werd de 34-jarige vrouw van de eigenaar afgeleid door een jongeman. Ter wijl deze haar aan de praat hield zou zijn met metgezel het geld hebben gepakt. De vrouw merk te dat het geld was verdwenen toen ze wisselgeld wilde pakken om te kunnen afrekenen met klanten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3