Slot verwacht Macbid-gesprek Speculaties over oorlog Israël en Syrië voorbarig Boekverbranding herdacht Bezoek paus aan Polen onzeker Stern identificeert bron valse dagboeken WOONIDEEEN WORDEN WERKELIJKHEID Twee F-16's verongelukt >- Concessie Moskou over toetsing mensenrechten Nieuw voorstel VS strategische wapens WOENSDAG 11 MEI 1983 Buitenland BRUSSEL/STUTTGART (ANP DPA) - Twee F-16 straaljagers zijn gisteren neergestort. Een Amerikaanse F-16 kwam giste ren op een boerderij bij Kirch- berg in Baden-Württemberg te recht. De piloot kwam daarbij om het leven. Een F-16 van de Belgische lucht macht stortte neer bij de lucht machtbasis Bevekom. De piloot kon zich met behulp van zijn schietstoel in veiligheid brengen. Het toestel verongelukte kort na het opstijgen. Er wordt naar bei de ongevallen een onderzoek in gesteld. Gerd Heidemann, gisteren tijdens zijn persconferentie. HAMBURG (AFP/ANP) - Een verzamelaar en verkoper van Hitler-souvenirs heeft de verval ste "Hitler-dagboeken" aan het geïllustreerde Westduitse week blad "Stern" verkocht. Dit heeft directeur Henri Nannen van de Stern gezegd. Het gaat om Konrad Fischer die in Stuttgart een winkeltje heeft waar hij souvenirs van de nazi- tijd verkoopt. De man. die zich ook wel Konrad Kujau noemt, is spoorloos, aldus de directeur. Eerder ontsloeg de directie van het weekblad zijn sterverslaggever Gerd Heidemann op staande voet, nadat de bondsregering on omstotelijk had vastgesteld dat de door hem gepresenteerde de len van "de dagboeken van de Führer tussen 1933 en 1945" ver valst waren. In een vraaggesprek voor de televi sie verklaarde Nannen dat Gerd Heidemann bij elkaar een voor schot van meer dan negen mil joen mark (ruim 10 miljoen) heeft gekregen om de zaak van de dagboeken van Hitier rond te krijgen. Heidemann zelf heeft gisteren ont kend zijn werkgever te hebben opgelicht. Hij vindt dat Stern hem als zondebok heeft ge bruikt. MADRID - De Conferentie over Veiligheid en Samenwer king in Europa (CVSE) is gisteren in een beslissend sta dium beland. De Sowjet-Unie en de Oostbloklanden zijn tot veler verrassing akkoord gegaan met een ontwerp- slotverklaring, die door de neutrale en niet-gebonden landen was opgesteld. Westerse landen zijn nog niet hele maal tevreden met deze tekst. Vooral op het gebied van de rechten van de mens, wil de groep van westerse landen nog enkele verbeteringen zien aange bracht. Zij willen dat er in het slotdocu ment nadrukkelijk afspraken worden gemaakt over bijeen komsten van deskundigen op het gebied van de rechten van de mens: De Sowjet-Unie accep teert wèl dat die bijeenkomsten worden gehouden, maar het Westen wil uitdrukkelijk dat die plaats hebben vóórdat de vierde toetsingsconferentie in het kader van de slotakte van Helsinki be gint. Deze zou in 1986 in Wenen worden gehouden. Ook willen de westerse landen niet tornen aan de bewegingsvrijheid van de zo genaamde monitor-groepen, die in de Oostbloklanden op de uit voering van de menselijke aspec tenvan de slotakte van Helsinki moeten toezien. Wanneer het Oostblok met deze aanscherping akkoord gaat, zou de conferentie in Madrid na ruim twee en een half jaar kunnen worden afgeslo ten. In het westerse kamp bestaat ove rigens grote irritatie over de ver storing van de uitzendingen van Radio Liberty en Radio Free Eu- door Gerrit-Jan Hoek rope, bestemd voor de Oostblok landen. Met name de Verenigde Staten willen in Madrid aandrin gen op het uitschakelen van de stoorzenders. Optimisme De vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek liet zich redelijk optimistisch uit over de plotse linge wending en over het voor uitzicht dat de veiligheidsconfe rentie toch nog met een steek houdend slotdocument zal wor den afgesloten. Ook de Russi sche ambassadeur sprak positief over deze ontwikkeling, waarbij „de 35 landen eindelijk in dezelf de richting denken". De Sowjet- Unie schiep echter geen duide lijkheid over de bereidheid te on derhandelen over de westerse amendementen. Waarnemers bij de CVSE in Ma drid beschouwen deze laatste ontwikkeling als de definitieve krachtmeting tussen Oost en West om dë veiligheidsconferen tie nog voor de zomer te beëindi gen. Gisteren dook echter een nieuw obstakel op. opgeworpen door Roemenië. De Roemenen stellen alles in het werk om na Madrid de volgende CVSE-conferentie in de Roemeense hoofdstad Boe karest te laten plaats hebben. De Roemeense delegatie dreigde zelfs voorzichtig om, wanneer de delegaties aan Wenen de voor keur blijven geven boven Boeka rest, opnieuw met een waslijst amendementen op de concept tekst op de proppen te zullen ko men. Niet alleen in Oost-Berlijn, maar ook in de Bondsrepubliek is gisteren de boekverbranding herdacht. Hier een foto van de bijeenkomst in Frank furt, waar een spandoek Heinrich Heine's woorden in herinnering roep: "Daar, waar boeken worden verbrand, verbrandt men uiteindelijk ook OOST-BERLIJN - Op de Bebel- platz in Oost-Berlijn is gister avond het feit herdacht dat 50 jaar geleden, in de late avond van de tiende mei 1933, daar duizen den boeken, die zogenaamd niet in overeenstemming waren met de „heersende Duitse geest" in brand werden gestoken. De werken van onder anderen Al fred Andersch, Bertold Brecht, Elias Canetti, Alfred Doeblin, Lion Feuchtdangel, Franz Kafka, Kurt Tucholsky, Stefan Zwieg, Thoman en Heinrich Mann wer den toen door fascistische stu denten op de brandstapel ge gooid. Behalve op wat toen de Opernplatz in Berlijn heette, hadden aankomende beoefena ren van de wetenschap in veer tien andere Duitse steden boek verbrandingen georganiseerd. De Oostduitse media hebben op 10 mei veel aandacht aan de „fascis tische boekverbrandingen" ge schonken. Trots maakten alle kranten melding van het feit dat de tiende mei in de socialistische DDR de „Dag van het vrije boek" wordt genoemd. In het of ficiële orgaan van de socialisti sche eenheidspartij, Neues Deutschland, schrijft Jurgen No- door Hans Amesz wak dat „vooral in onze arbei ders- en boerenstaat de humanis tische en progressieve literatuur van alle continenten en alle tij den weer tot een onmisbare weg wijzer voor de mensen is gewor den". Bijna nergens, voegt hij daar nog aan toe, worden per hoofd van de bevolking meer boeken gedrukt dan in de DDR. Jurgen No wak vergeet uiteraard te vermelden dat de DDR-burgers buitengewoon veel boeken ner gens kunnen kopen. Hij ver meldt evenmin dat Oostduitse schrijvers als Stefan Heyn en Monika Maron van de socialisti sche machthebbers in het eigen land niet mogen worden ge drukt. Dezelfde huichelachtigheid ver spreidt Richard Christ in Die Weltbuhne, Uitgerekend in het blad dat dezelfde naam draagt en er ook nog net zo uitziet als het eens beroemde weekblad voor politiek, kunst en wetenschap uit de Weimar-tijd. Helaas is de huidige Weltbuhne een tijd schrift waarin uitsluitend hielen likkers schrijven. Er is niets meer over van de geest van Carl von Ossietzky en vooral van de meester satiricus Kurt Tuchols ky. Oude Graven In de buurt van het plaatsje Wandersleben (in het district Gotha in de DDR) zijn circa 200 graven uit de jongere steentijd (neolithicum) bloot gelegd. Wetenschappers ver moeden dat pas de helft van de wellicht grootste tot nu toe bekende bandkeramische begraafplaats is ontdekt. De blootgelegde graven bevat ten een grote hoeveelheid ke ramiek en grafgiften. De bandkeramische periode da teert van 4.500 tot 1.000 voor onze jaartelling. Studie-straf Een rechter in Leuven heeft zich akkoord verklaard met een straf die twee Leuvense studenten zichzelf hebben opgelegd voor het ontvreem den van een parkeermeter. De twee studenten zullen een studie maken van de "finan ciële, juridische en techni sche aspecten van de par keermeter' en die studie zui len zij gratis ter beschikking stellen van het Leuvense stadsbestuur. Dure regel Om deel te nemen aan een pu- bliciteitsspel heeft de vrouw van de Westduitse oud-minis ter van posterijen 20.000 mark (ca. 21.000 gulden) "aan postzegels" uitgegeven. Me vrouw Elisabeth Gescheidle plakte zonder het te weten op haar briefkaart een waarde volle postzegel uit de sorte ring die haar man in een doos had. Mevrouw Gscheidle kan zich echter troosten: zij heeft met het spel een camera gewon nen. WENEN - „Het is bepaald niet hon derd procent zeker dat het be zoek van de paus aan Polen door gaat". De Oostenrijkse kardinaal Franz Konig zei dit deze week voor een kleine groep buiten landse correspondenten in We nen. De kardinaal - deskundig in religieuze aangelegenheden in de Oosteuropese communisti sche landen alsmede China - geldt als vertrouwensman van paus Johannes Paulus II. Het ge sprek met de buitenlandse cor respondenten had hij een week eerder moeten verschuiven om dat hij spoorslags naar Rome moest voor dringende bespre kingen.. In kringen rond de Oostenrijkse kardinaal is men bezorgd dat de confrontatie tussen de Poolse kerk en staat zover gaat, dat de pausreis moet worden afgelast. Als de confrontatie over een be paalde grens gaat, kunnen de Po len het bezoek van hun beroem de en gezaghebbende landge noot vergeten. Over hoe ver de confrontatie nog kan groeien, hebben de eerder genoemde kringen geen idee. De pausreis is nog steed niet afge- ADVERTENTIE Met IP 20 uw slaapruimte de baas! Voor u die zélf wilt bepalen hoe uw slaapruimte er precies uit gaat zien: IP 20. Een geniaal systeem op basis van losse elementen, waarmee allerlei individu ele woonideeën - eindelijk! - werkelijk heid worden. Flexibel, stijlvol, door dacht. Overal toe te passen. IP 20. Als 't moet zoals wilt! Kom uw ideeën eens bespreken met de IP 20 showroom-adviseur! van idee tot interieur Exklusief verkrijgbaar bij Kruyt B.V., Ambachtsweg 33. 2222 AJ Katwijk aan Zee, 01718-29311. last, maar incidenten zoals die van vorige weken, toen gewa pende leden van de veiligheids dienst in burger het particuliere bureau van kardinaal Jozef Glemp, vanwaar de hulp aan po litieke gevangenen wordt ge coördineerd, binnendrongen en vier medewerkers ontvoerden, mogen niet meer voorkomen. Anders komt het doorgaan van de pausreis beslist in gevaar, zo denkt men in de omgeving van de kardinaal. Het wordt met de dag duidelijker dat de regering in Warschau de teugels niet of nauwelijks meer in handen heeft. De veiligheids dienst, die onder controle staat van een groep voorstanders van de harde lijn binnen de Poolse communistische partij, treedt steeds harder en provocerender op. De provocaties richten zich de laatste weken meer en meer op de Poolse kerk en op de kerk gangers. Deze minderheidsgroep heeft vori ge week nadrukkelijk en open lijk de steun van Moskou gekre gen. In de Russische pers wordt door Anton Koene herhaaldelijk de gang van zaken in Polen, de rol van de kerk en zeer recent het zwakke optreden van de Poolse regering bekriti seerd. De Poolse regering, zo verluidt uit het Kremlin, moet de „anti-socia- listische krachten" harder aan pakken en mag niet dulden dat de contrarevolutie in het land huishoudt. Deze kritiek kan worden gezien als een felle aanval op in het bijzon der vice-premier Miecyslaw Ra- kowski, een man die vele com munistische regimes heeft over leefd, maar die onder het huidige regime de liberale vleugel verte genwoordigt. WASHINGTON (AFP/UPI/Reuter) De Amerikaanse regering is bereid de Sowjet-Unie nieuwe voorstellen te doen voor beperking van strate gische kernwapens. Dit viel gisteren op te maken uit verklaringen van het Witte Huis. Regeringswoorvoerder Larry Speakes liet na afloop van een bijeenkomst van Reagan met de Nationale Veiligheidsraad doorschemeren dat de president op het punt staat tegemoet te komen aan de eis van het con gres zich flexibeler op te stellen in het ontwapeningsoverleg. Volgens Speakes is het mogelijk dat de Verenigde Staten "wijzigingen" aan brengen in de voorstellen die zij hebben gedaan bij de Start-onderhan delingen in Genève. Deze besprekingen met Moskou voor het terug dringen van strategische kernwapens worden 8 juni hervat. Speakes verklaarde dat door deze wijzigingen waarschijnlijk meer na druk zal komen te liggen op het tellen van het aantal kernkoppen in plaats van het aantal raketten. Hiermee zou de regering-Reagan tege- moet komen aan de aanbevelingen van een presidentiële commissie die vorige maand voorstelde nu te beginnen met de stationering van honderd MX-raketten en kleinere raketten te ontwikkelen in de jaren negentig. Deze commissie stelde verder dat Washington in samenhang met het vervangen van raketten met verscheidene kernkoppen door projectielen met een kernlading beperking moet nastreven van het aan tal kernkoppen in plaats van het aantal raketten De gehaaste en onverwachte uittocht van 87 familieleden van het personeel van de Russische ambassade in Bei roet heeft tot een storm van geruchten over de mogelijk heid van een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten geleid. De speciale Aeroflot-vlucht met bestemming Moskou was nog maar nauwelijks uit Beiroet vertrokken, of ieder een die je in de stad tegen kwam, zat hardop te piekeren over de redenen voor de Rus sische maatregel. De eerste officiële Russische uitleg veroorzaakte slechts meer verwarring. Gevraagd om de reden voor het vertrek van de 87 vrouwen en kinde ren, reageerde een Sowjet-di- plomaat laconiek: „Waar maakt iedereen zich zo druk om? Wij vragen jullie toch ook niet waarom de kinderen van de Amerikanen met vakantie gaan?" Een nauwe lijks zakelijk te noemen ant woord, want de vakanties be ginnen pas over een maand. Pas in tweede instantie gaf de Sowjet-ambassade toe dat door Aernout van Lynden Moskou het vertrek van de familieleden „aanbevolen" had in verband met de ver slechterde veiligheidstoe stand in en rondom Beiroet. Sinds vorige week donder dag zijn ruim veertig mensen omgekomen bij hevige artil leriebeschietingen tussen de milities van de christelijke en Druzengemeenschappen van Libanon. Daarbij is voor het eerst sinds vorig jaar ook Bei roet betrokken geraakt. De ironie wil, dat de 87 Russi sche vrouwen en kinderen juist vertrokken op het mo ment dat de elkaar bestrij dende partijen akkoord zijn gegaan met een staakt het vu ren. De tweede Russische uitleg ten spijt, werd direct door veel Libanezen het verband ge legd tussen deze „voorzorgs maatregel" en die welke Mos kou nam vlak voor de Israë- lisch-Arabische oorlogen van 1967 en 1973. In 1973, vlak voor de bekende Jom-Kip- poeroorlog, was er een exo dus van Russen uit Cairo als voorbode voor de aanval van Eypte en Syrië. De huidige Sowjet-exodus uit Beiroet komt dan ook op een gevoelig moment. De Syri sche afwijzing van het door de Verenigde Staten tot stand gebrachte akkoord tus sen Israël en Libanon over de terugtrekking van Israëlische troepen, heeft de kans op een nieuwe oorlog in het Midden- Oosten in de ogen van velen vergroot. Men gaat er hierbij van uit dat noch Israël, noch Syrië zich langdurig bij de huidige status quo in Liba non, waarbij het land ver deeld is in verschillende in vloedssferen, zal neerleggen. De nieuw opgeladen spanning lijkt echter op dit ogenblik nog voorbarig. De Syrische regering heeft pas enkele da gen geleden de Libanees-Is- raëlische ontwerp-resolutie afgewezen en wordt eigenlijk nu pas bij de onderhandelin gen betrokken waarmee de Libanezen en de Israëli's al vijf maanden bezig zijn. Overigens lag het niet in de lijn der verwachtingen dat Da mascus ogenblikkehjk met een Libanees-Israëlisch ak koord zou instemmen. Syrië is er vooral op uit om elke normalisering van de betrek kingen tussen Libanon en Is raël tegen te houden. Een dergelijke stap, waarbij de Libanese regering in ruil voor het terugwinnen van het gezag in eigen land het voor beeld van Egypte zou volgen, zou een gevoelige diploma tieke en militaire nederlaag voor Syrië betekenen. Voor Damascus is het juist daarom onaanvaardbaar, dat de Israëli's een verbindings bureau in Beiroet zouden mogen houden of op Liba nees grondgebied (de zuidelijke sector) patrouilles blijven lopen, hetgeen onder meer in de ontwerp-resolutie van de Amerikanen is opge nomen. Het bezoek van de Syrische president Assad aan Saoedi- Arabië, kort na afloop van de besprekingen met de Ameri kaanse minister van buiten landse zaken Shultz, was een teken dat Syrië niet geheel negatief tegenover een even tueel terugtrekkingsakkoord staat. Saoedi-Arabië is al ja ren een van de belangrijkste fmanciërs van het bewind in Damascus, vooral van de Sy rische vredesmacht, die in 1967 door de Arabische lan den Libanon werd inge stuurd om de burgerooglog te beëindigen, an kan als zo danig een belangrijke mati gende invloed op Syrië uitoe fenen. Los daarvan lijkt het onwaar schijnlijk dat of Israël of Sy rië met een oorlog gebaat zouden zijn. Alhoewel de af gelopen maanden militair versterkt door wapens uit de Sowjet-Unie, is Syrië in de ogen van de meeste waarne mers niet in een positie om de Israëlische militaire over macht aan te kunnen. Het aanhoudend verblijf van cir ca 40.000 troepen in Libanon is een zware economische last, waarvan het regime zelf toegeeft zo snel mogelijk af te willen. De Israëlische bezetting van het zuidelijk deel van Liba non heeft ook de joodse staat veel gekost. Niet slechts in economische termen, maar waarschijnlijk is nog belang rijker dat er dagelijks Israëli sche soldaten gedood en ge wond worden. De uitlatingen van zowel Syri sche als Israëlische ministers over de gevaren van een nieu we oorlog kunnen op dit mo ment nog meer gezien wor den als een politiek spel, een spel om een betere positie te veroveren in verdere onder handelingen, dan werkelijke oorlogsdreigingen. Het groot ste gevaar op dit ogenblik is, dat de huidige patstelling de komende weken niet door broken wordt. Het nieuws dat zeker vier- vijfhonderd Palestijnse guerrillastrijders zich onlangs vanuit Syrië naar het front in Libanon be geven hebben, vormt niet zo zeer een dreiging op zichzelf, maar kan wel gelden als een herinnering dat Syriërs, Pale- stijnen en Israëli's vlak bij el kaar ingegraven zijn. En het hoeft slechts een klein en on nozel incident te zijn, dat die werkelijkheid tot een nieuwe uitbarsting in het Midden- Oosten brengt. ADVERTENTIE Maak dit zinnetje af en stuur.'t voor 15 juni in voldoende gefrankeerde enveloppe naar Friskwis, Postbus 236, 8901 BA Leeuwarden, met twee platgedrukte doppen van Rivella of E10 flessen. U mag zo vaak meedoen als u wilt naam en adres niet Prijzen: 150 cheques ter waarde van f 50.-goed voor een bezoek aan een schoonheidsspecialiste. Een deskundige jury beloont de origineelste inzendingen. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk een paar apart met 4 weken na de sluitdatum persoonlijk bericht héél weinig calorietjes

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 9