c Forse kritiek CDA op media nota van WD WIEL "Zuinig op lekker." contactlenzen, das pas fijn. van der Oogarts ontwerpt 'blindenbloknoof Unieke uitspraak euthanasie-proces Eis van 20 jaar tegen Albert T. Verkiezingen Staten voor een jaar uitgesteld >- Banenverlies bij gemeente Rotterdam Massaal protest advocaten Presentatie anti-bom stripverhaal WOENSDAG 11 MEI 1983 DEN HAAG (ANP) - Om te voorkomen dat in 1986 drie verkiezingen (voor de Twee de Kamer, Provinciale Staten en voor de gemeenteraden) moeten worden gehouden, is besloten de verkiezingen voor Provinciale Staten 1 jaar uit te stellen. Minister Riet kerk (binnenlandse zaken) heeft dit meegedeeld aan de Tweede Kamer. De eerstvolgende Statenverkie zingen worden nu gehouden in maart 1987. In een aan de Kamer gezonden notitie stelt Rietkerk zich afwijzend op tegenover het houden op een dag van Raads- en Staten verkiezingen. Een dergelijke samenloop stuit - naar zijn mening - op grote praktische problemen. Het verschuiven van de Staten verkiezingen van 1986 naar 1987 heeft wel tot gevolg, dat in beide jaren verkiezingen voor de Eerste Kamer moe ten plaats hebben. DEN HAAG (ANP) - Met een speciale blocnote kunnen blinden hun schrift voor zichzelf voelbaar en ook voor zienden leesbaar maken. Dit is mogelijk via een door de oogarts dr. R. L. H. Sampimon ontworpen blocnote, waarvan de bladen van kunststof zijn en het relièf (de door druk) van de geschreven tekst terugspringt, zodat blinden die kunnen aftasten. De blocnote is gisteren door de Lions Service-clubs in Den Haag gepre senteerd. Deze organisatie heeft het project bekostigd en zal verder voor de aanmaak en verspreiding van de blocnotes zorgen. Omdat de geschreven tekst niet in braille is, zal de blinde blokletters moeten leren voelen. Maar de blocnote is ook te gebruiken voor bij voorbeeld tekeningen. Omdat Lions dit project subsidieert wordt de blocnote volgens Lions in ieder geval niet duurder dan tien gulden. Via de clubs over de gehele wereld zal het hulpmiddel worden verspreid, vooral in de ontwikke lingslanden. Hier in het Westen bestaan veel, vaak elektronische hulpmiddelen voor blinden, maar in de ontwikkelingslanden is zulke geavanceerde appa ratuur nauweliiks te betalen of te onderhouden. Het nieuwe systeem is gebaseerd op het braille-principe. De letters wor den geschreven op vellen genotherm, een plastic-achtig materiaal. Vol gens dr. Sampimon, kwam hij dit - van huis uit - verpakkingsmateriaal - min of meer toevallig tegen, toen bleek dat het gelegd op een rubberen ondergrond, een reliëfletter opleverde. Dr. Sampimon voert daar wel bij aan dat niet iedere blinde de letters even gemakkelijk zal kunnen voelen. Het voelvermogen van de vingers gpeelt daarbij een belangrijke rol. Binnenland RSV-commissie trekt externe deskundigen aan DEN HAAG (ANP) - De parle- mentaire enquêtecommissie, die de gang van zaken bij het RSV-concern nagaat, heeft twee groepen deskundigen aangesteld. Zij hebben de taak de dossiers te onderzoe ken ter voorbereiding op de verhoren die de commissie zelf zal afnemen. Een groep zal zich bezighouden met het concern en de aan verwante bedrijven. Zij be staat uit medewerkers van het accountantsbureau Dij ker en Doornbos, het organi satieadviesbureau Van der Torn en Buningh en het ad vocatenkantoor Dutilh, Van der Hoeven en Slager. Als teamleider treedt de register accountant Kuttschreuter op. De tweede groep deskundigen richt zich op het beleid dat de overheid ten aanzien van RSV heeft gevoerd. Hiervan maken deel uit mr. J. P. H. Donner (werkzaam op het ministerie van justitie), dr. R. Gerritse (instituut voor on derzoek van overheidsuitga ven) en oud-staatssecretaris mevrouw drs. S. J. Stuiveling (bestuurskundige en juriste^ ALKMAAR (GPD/ANP) - De uitspraak van de rechtbank in Alkmaar in de euthanasie-zaak tegen een arts uit Purmerend betekent een uniek vonnis. Het is de eerste keer in Nederland dat een verdachte van actie ve euthanasie wordt ontslagen van rechtsvervolging. Hiermee is vol gens de advocaat van de arts, mr. E. P. R. Sutorius, een doorbraak bereikt. De raadsman is uiterst tevreden met dit vonnis omdat de rechtbank voor de toekomstige praktijk een aantal werkbare richtlijnen heeft gegeven. De rechters hebben het criterium (ondraaglijk psychisch en lichamelijk lijden) uit het Rotterdamse vonnis verwijderd. De arts moet volgens Sutorius bij vrijwillige levensbeëindiging uiterst zorgvuldig te werk gaan. En de hulpvrager moet zijn wens nadrukkelijk en uit vrije wil al langdurig kenbaar hebben gemaakt. Daarmee wil de rechtbank voorkomen dat er overhaast en daardoor mis schien niet juist wordt gehandeld. De rechtbank spreekt volgens Suto rius niet uit dat de hulpverlener speciaal een arts moet zijn. Deze zal er wel bij betrokken dienen te worden, omdat de middelen door hem moeten worden geschreven. Volgens Sutorius waren de richtlijnen van de Rotterdamse rechtbank erg strak. Er viel in de praktijk lastig mee te werken. De richtlijnen van de Alkmaarse rechtbank laten wat meer ruimte voor een praktische en werkbare situatie. Daar waar het Openbaar Ministerie van mening was dat de Purmerender arts niet voldoende zorgvuldigheid had betracht, is de rechtbank daarentegen van mening dat dit wèl het geval is ge weest. Sutorius moet nog met zijn cliënt overleggen of deze het hoger beroep van de officier van justitie zal volgen. Mr. A. N. A. Josephus Jitta, de hoofdofficier van justitie in Alkmaar, heeft formeel al hoger beroep aangetekend. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie is verheugd over het vonnis. Volgens voorzitter dr. H. Terborgh-Dupuis heeft de Alk maarse rechter met het ontslag van rechtsvervolging voor een door braak gezorgd. Mevrouw Terborgh verwacht dat de uitspraak in hoger beroep zal wor den bevestigd. ROTTERDAM (ANP) - De ko mendejaren moeten er bij de gemeente Rotterdam (28.000 ambtenaren) 1000 tot 1500 ar beidsplaatsen verdwijnen. Om hoeveel banen het pre cies zal gaan is nog niet be kend. Wel heeft het stadsbe stuur goede hoop dat er geen gedwongen ontslagen hoe ven te vallen. Men gaat er van uit dat het na tuurlijk verloop van 850 tot 900 arbeidsplaatsen per jaar voldoende zal zijn om een dergelijke maatregel te voor komen. Garanties, dat ge dwongen ontslag inderdaad niet zal plaatsvinden, kan het college van B en W echter niet geven. Rotterdam vindt dat gedwon gen ontslag in de ambtelijke sector behalve gezien de ho ge kosten (wachtgeldregelin gen) moet worden voorko men, omdat het werkloos heidspercentage in de Maas stad toch al onaanvaardbaar hoog is: momenteel zit bijna twintig procent van de be roepsbevolking zonder werk. Bovendien verwijt het CDA de WD zich als een „buitenstaan der" te gedragen door zelf met een medianota te komen, alsof de WD niet bij het nog te formu leren regeringsbeleid is betrok ken. Minister Brinkman (CDA) moet binnenkort nog de media nota van het CDA-VVD-kabinet uitbrengen. WD-leider Nijpels verdedigde zich gisteren tegen deze kritiek door te wijzen op de eigen ver antwoordelijkheid van de WD- fractie. „Er is geen sprake van een tegen-nota. Ook als wij niet in de regering zouden hebben ge zeten, waren we met zo'n nota gekomen". Volgens Nijpels zal de WD-nota de basis vormen voor de opstel ling van de liberalen in de dis cussie over de medianota van Brinkman. Wat hem betreft zijn de WD-ministers in het kabinet niet aan de partijnota gebonden. Zij hebben in de eerste plaats met het regeerakkoord te maken. In ieder geval hoeft de WD niet op veel medewerking van coalitie partner CDA te rekenen. Om- roepverkiezingen.-het hoofdpunt uit de nota, werd door de medias- pecialist van het CDA, Piet van der Sanden, volstrekt van de hand gewezen. „Wij zien daar de zin niet van in". Ook de wens van de WD om de zogenoemde geprofileerde (aan een religieuze of politieke stro- WEERRAPPORTEN ming gebonden) omroepen en de overige omroepen (TROS, AVRO, Veronica) op de zender te scheiden, wordt door het CDA verworpen. De WD is het niet eens met het wetsartikel waarin staat dat omroepen een stroming in de samenleving moeten verte genwoordigen. TROS, AVRO en Veronica, die zichzelf onafhan kelijk noemen, voldoen daaraan niet. De WD wil hen nu een ei gen kanaal geven. Van der Sanden wees er voorts op dat het invoeren van zwevende reclameblokken (tussen de pro gramma's) in strijd is met het re geerakkoord. De WD wil, vol gens woordvoerder Hermans, DEN HAAG (GPD) De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft scherp afwijzend gereageerd op de media-nota die gisteren werd gepresenteerd. Geen van de VVD- wensen, zoals omroepverkiezingen, een speciaal tv-net voor TROS, AVRO en Veroni ca, 'zwevende' reclameblokken, commerciële lokale omroep kan op instemming van het CDA rekenen. „een geforceerde uitbreiding van de STER-zendtijd". Het CDA staat ook „sterk afwij zend" tegenover het toelaten van reclame op de lokale radio en tv, mede ter bescherming van de ge schreven pers. De opstellers van de WD-media- nota, de Tweede-Kamerleden Keja en Hermans, vinden dat omroeporganisaties vrij moeten zijn zelf te bepalen op welk tijd stip van de dag zij wensen uit te zenden. Indien zij kans zien voor hetzelfde bedrag aan program- magelden meer programma's te produceren, moeten zij daartoe ook in de gelegenheid worden gesteld. Behalve dit systeem van 'variabele zendtijd' staan in de nota nog een groot aantal andere voorstellen en overwegingen. Dat omroepor ganisaties moeten voldoen aan het in de wet neergelegde volle dige programma-voorschrift acht de VVD overbodig. In dit voorschrift staat dat in een om roepprogramma onderdelen van culturele, informatieve en ver- strooiiende aard in redelijke on derlinge verhouding moeten voorkomen. Voorts is de WD er voorstander van dat de drie wettelijke taken van de NOS (het verzorgen van rtv-programma's, het leveren van faciliteiten en gezamenlijke belangenbehartiging) worden toegedeeld aan drie afzonderlij ke organen. Behalve de nieuwsjournaals die door de NOS worden verzorgd moeten ook de andere zendge machtigden in de gelegenheid worden gesteld een eigen nieuwsvoorziening op poten te zetten. 99 Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd.Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca Malta München Nice Oslo Parijs Split Stockholm Wenen Casa Blanca Istanbul Las Palmas Beiroet Tel-Aviv Tunis licht bew. 14 half bew. 14 zwaar bew 14 half bew. 15 zwaar bew. 14 zwaar bew. 13 zwaar bew. 14 zwaar bew. 13 regenbui 12 half bew. 13 zwaar bew. 10 onbewolkt 22 onbewolkt - regen 18 regen 14 half bew. 12 half bew. 14 regen 17 zwaar bew. 19 zwaar bew. '19 zwaar bew. 15 geheel bew. 17 onbewolkt 14 zwaar bew. 10 geheel bew. - onbewolkt geheel bew. 22 onbewolkt 16 licht bew. 18 regen 14 regen 13 half bew. 22 zwaar bew. 21 geheel bew. 15 regenbui 19 zwaar bew. 12 zwaar bew. 20 regen 22 zwaar bew. 21 onbewolkt 27 licht bew. 30 geheel bew. 25 Minister: "Voorzichtig streven naar veranderingen DEN HAAG (GPD) - Minister Brinkman (wvc) vindt dat er ten aanzien van het mediabeleid voorzichtig naar veranderingen moet worden gestreefd. De sug gestie moet niet worden gewekt alsof het hele omroepbestel zo maar overboord kan worden ge zet. De bewindsman zei dat gister avond voor de NOS-radio naar aanleiding van de medianota van de WD. Over het uitbrengen van een eigen WD-nota op het moment dat het CDA-WD-kabinet zich over de nota van minister Brinkman buigt, verklaarde de minister dat „uiteraard iedereen vrij is om ge dachten te hebben over het me diabeleid". Maar hij achtte het thans niet het juiste moment om op het WD-rapport te reageren. „Het kabinet werkt eraan en het lijkt me niet goed om nu rollebol lend over straat te gaan". Hij gaf opnieuw toe dat er me ningsverschillen tussen WD en CDA binnen het kabinet over het mediabeleid zijn. De WD vindt dat alleen de aanhang van de om roeporganisaties bepalend is voor de zendtijdtoewijzing, het CDA is het daar fundamenteel oneens mee". Hier zal een com promis moeten worden gevon den". Steun voor El Salvador-bezoek DEN HAAG (ANP) - Een meer derheid van de Tweede Kamer gaat er mee akkoord dat minis ter Van den Broek (buitenland se zaken) binnenkort een bezoek brengt aan El Salvador. Dat bleek gisteren bij de stemming over een motie van het CPN-ka- merlid Schreuders, waarin Van den Broek werd gevraagd af te zien van zijn voorgenomen be zoek. ADVERTENTIE maar dan wel van een ANVC-contactlensspecialist Nieuwe Rijn 62 Leiden - 071-124108 UTRECHT (GPD) - Honderden ad vocaten hebben gisteren op een protestvergadering van de Ne derlandse Orde van Advocaten in Utrecht gedemonstreerd te gen de voorgenomen bezuinigin gen op de rechtshulp. In een met algemene stemmen aangenomen motie drongen de advocaten er bij het parlement op aan het in gediende wetsontwerp, dat de mogelijkheden voor rechtsbij stand voor mensen met lage in komens sterk beperkt, te verwer pen. Als de Wet tijdelijk voorzieningen rechtsbijstand door de Tweede Kamer wordt aanvaard zullen de mensen die tot op heden voor gratis rechtshulp in aanmerking komen een eigen bijdrage moe ten betalen van minimaal 50 gul den. Bovendien zal de overheid voor bepaalde burgerlijke zaken bij de rechtbanken geen pro-deo (gratis) advocaten meer aan de rechtzoekenden toevoegen. Ver der wordt het griffierecht ver dubbeld en zullen de laagstbe taalden geen vrijsteling meer kunnen krijgen van de betaling van deze kosten. De orde vreest voorts dat door een nieuw tariefstelsel met name de sociale advocatuur (advocaten- collectieven) wordt getroffen. Ook keren de in de orde georga niseerde advocaten zich tegen de bevoegdheid die de minister van justitie in het wetsontwerp krijgt om het aantal gratis toevoegin gen van advocaten te rantsoene- Op deze eerste protestvergadering sinds het bestaan van de orde be stempelde mr. Th. Roos, advo caat en wetenschappelijk mede werker aan de universiteit in Utrecht, de machtigingswet als „dom" en „kortzichtig". „Als je de rechtshulp sloopt, breek je niet zomaar een voorziening af, maar ontneem je de zwakkeren een laatste middel om zich te weer te stellen", aldus de jurist. Mr. F. R. van der Laken, voorzitter van het bureau voor rechtshulp in Breda, reageerde in zijn prote strede „verbijsterd" op de bezui nigingsvoorstellen van justitie. „Gratis rechtshulp is een sociaal grondrecht wat in de grondwet is geregeld. Uitvoerig ging mr. Nabben via de vele getuigenverklaringen in op de rol van T. bij het dodelijk ge weld in het washok van het kamp, de dodelijke sneeuwwas- sing op de appelplaats, de moord op Moshe Wada en op Chil Glass, het Kerstfeest 1944 van de bewa kers (dat tientallen mensenle vens kostte) en de begrafenis van neergeknuppelde gevangenen in de sneeuw. Aan de vele getuigenverklaringen hecht mr. Nabben veel waarde. „Het is juist", zei hij daarover nog wel, „dat een aantal daarvan op soms wezenlijke punten vaag en terughoudend zijn. Ik ben van oordeel dat door die terughou dendheid het waarheidsgehalte wordt versterkt". Vergelding zal naar de mening van de officier van justitie een onmis kenbare rol moeten spelen bij het opleggen van straf in dit soort zaken waarbij het rechtvaardigheidgevoel - zoals dat reageert op schuld en on recht - als richtsnoer zal moeten dienen. "Ik denk dat dit rechtvaardigheidsgevoel geweld zou worden aangedaan wanneer de verdachte na betrekkelijk korte tijd weer vrij rond zou lo pen", aldus mr. Nabben. Strippel Tegen de Westduitse oorlogsmis- MAASTRICHT (GPD) - De offi cier van justitie bij de rechtbank in Maastricht, mr. Nabben, heeft gisteren 20 jaar geëist tegen de 63-jarige Albert T., voor misdrij ven tegen de menselijkheid in de Tweede Wereldoorlog. Mr. Nabben achtte aan het slot van een vier uur durend requisitoir, de voormalige kampoudste van het concentratiekamp Riederloh schuldig aan vier gevallen van moord, of het medeplegen daar van, en twee gevallen van dood slag op joodse gevangenen. De verklaringen van 52 overleven den van Riederloh stonden cen traal in de constructie van het be wijs. Albert T. luisterde urenlang roer loos naar het voordragen van het 120 pagina's tellende requisitoir. Al die tijd keek hij de officier van justitie daarbij strak in de ogen. Geen woord kwam er, ook na het horen van de eis van 20 jaar op sluiting, over zijn lippen. dadiger Arnold Strippel (71), die was betrokken bij de zogenaam de bunkermoord in het concen tratiekamp Vught, zal geen ver volging worden ingesteld. De of ficier van justitie in Frankfurt heeft uit het onderzoek naar de betrokkenheid van Strippel ge concludeerd dat slechts sprake kan zijn van het toebrengen van lichamelijk letsel. Dit delict is in middels verjaard. Strippel was als SS-officier in ja nuari 1944 betrokken bij het bun kerdrama in Vught. In de nacht van 15 op 16 januari van dat jaar stierven tien vrouwen door ver stikking in een cel van nauwe lijks tien vierkante meter, waarin 81 vrouwen bij wijze van straf maatregel waren opgesloten. Een van de overlevenden van dat drama, de Arnhemse mevrouw Non Verstegen, diende in 1979 een aanklacht tegen Strippel in. AMSTERDAM - In de hoofd stad is gisteren de Nederland se uitgave van het Engelse stripboek "Toen viel de bom" gepresenteerd. Illustrator Raymond Briggs overhan digde het eerste exemplaar aan IKV-secretaris Mient Jan Faber (links op de foto). Het boek beschrijft in woord en beeld de uitzichtloze situatie van een bejaard echtpaar, nadat de atoombom is geval len. Met behulp van allerlei gemeen telijke voorschriften probeert het echtpaar zich te bescher men tegen de schadelijke ge volgen van de kernbom. Een hopeloze taak. Tegen de radioactieve straling is geen enkele bescherming mogelijk. Ook op hulp van buitenaf hoeft niet te worden gere kend, blijkt uit het verhaal. Het boek is een gjoot succes in Engeland. Er is een toneel- en hoorspel van gemaakt. Bin nenkort zal "Toen viel de bom" worden verfilmd. Je hebt van die dingen, die te lekker zijn om op te bezuinigen. Neem nou Echte Boter. Die is niet alleen lekkerder, maar ook lichter verteerbaar. En bovendien zitten er natüürlijke vitaminen in. Allemaal dingen om zuinig op te zijn. Niet te versmaden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 7