Gijselaarsbank en "het schoon dat geborgen is in de bruikbaarheid" Huurverhoging Verdwijnt markant bouwwerk van W. C. Brouwer? Inbreker steekt student met mes PAGINA WOENSDAG 11 MEI 1983 LEIDEN - Gaat de markan te Gijselaarsbank op de Noordeindsebrug verdwij nen? Eén van de opmerke lijke bouwaardewerken uit de nalatenschap van W.C. Brouwer, die als een kenmerk van de vernieu wing in de keramische kunst rond 1900 wordt be schouwd, moet mogelijk plaats maken voor een produkt van de Leidse stadsvernieuwing. De ver nieuwing in de beeldende kunst die moet wijken voor een nostalgische pop- penleuning? De Gijselaarsbank werd in 1920 door Brouwer gemaakt. Het is één van de weinige zelfstandige werken die hij heeft ontworpen en uitgevoerd, waarin hem een totale vrijheid werd gelaten. Een typische beeldhouwer was Brou- door Jan Rijsdam wer niet. Hij verdiende vooral naam en faam met zijn sieraarde- werk. In een studie over Brou wer ter gelegenheid van een ten toonstelling van zijn werk, die in 1980 in het gemeentelijk mu seum Het Princessehof te Leeu warden werd gehouden, komt Brouwer naar voren als één van de belangrijkste representanten van de Nederlandse pottenbak kunst. Willem Coenraad Brouwer werd in 1877 te Leiden geboren. Aanvan kelijk wilde hij kunstschilder worden maar vader Brouwer, hoofd van een lagere school, eis te dat zijn zoon een gedegen schoolopleiding zou volgen. Het waren vooral zijn zelfstudie en het ontplooien van allerlei eigen iniatiatieven die Brouwer in con tact bracht met kunstenaars in de stad. Kunst Het Leidse kunstleven leidde om streeks 1890 een sluimerend be staan. Er werd veelal geschilderd in de trant van de succesvolle 'Haagse School'. Het eigen kunstgenootschap 'Ars Aemula Naturae' had alle vernieuwingen buiten de deur gehouden en was afgezakt tot een gevestigd insti tuut waar zich slechts een kleine groep kunstminnende intellec tuelen thuis voelde. Het isole ment van het Leidse kunstleven De bijdrage van Brouwer aan het gebouw van het Leidsch Dagblad aan de Witte Singel: twee mannenfiguren die een pen vasthouden, aan weers zijden van de ingang. (Foto Holvast) "Brouwer maakte zijn potten in de eigenaardige hoop dat een maal in de toekomst alle losse schoonheid zal verdwijnen «m plaats te maken voor het schoon dat geborgen is in de bruikbaar heid", schreef een gelijkgestem de collega in 1904. In latere jaren heeft Brouwer wel iets van dat idealistische streven moeten prijsgeven. In Leiden is het werk van Brou wer, behalve bij verzamelaars van aardewerk, op tal van plaat sen in de stad te vinden. In het Park die Leythe, aan de Hoge Rijndijk, staat een hekpijlerbe- kroning voorstellende vier groe pen van dieren: pelikanen, een den en konijnen. In de school aan de Burggravenlaan (het voormalige Rembrandt) zit een gevelsteen met twee leeuwen die een wapen vasthouden, een hoe- kornament voorstellende een oli fant en gevelpanelen voorstellen de een aap en een uil met boek. Ook aan het gebouw van het Leidsch Dagblad, aan de Witte Singel, één van de eerste bouw werken van Dudok, heeft Brou wer een bescheiden bijdrage ge leverd. Aan weerszijden van de oude ingang ziet men twee man nenfiguren, journalisten, die een een pen vasthouden. Het is een geslaagd voorbeeld van hoe Brouwer in zijn bouwaardewerk de bestemming van hét gebouw herkenbaar maakt. Nagedachtenis De Gijselaarsbank, op de Noord- eindse brug, Rapenburg, is in 1920 opgericht ter nagedachtenis van de Leidse burgemeester De Gijselaar. Het monument moet binnenkort verdwijnen in ver band met de vernieuwing van de overkluizing van het Kort Ra penburg. Tijdelijk of voorgoed? Daarover moet de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening zich vanavond buieen. De Gijselaarsbank is er destijds, behalve als gedenkbank, geko men om, na de overkluizing van - het Kort Rapenburg en de toena me van het verkeer, iets van de beslotenheid van het Rapenburg te herstellen. Thans gaan de ge dachten uit naar herstel van de onder de bank verborgen bogen van de Noordeindse brug en om met een simpele open poppen- leuning het zicht op het fraaie Rapenbrug terug te brengen. Herplaatsing van de bank op een andere plek wordt eigenlijk niet goed mogelijk geacht omdat de bank^ijn kwaliteit in belangrijke mate ontleent aan de specifieke situatie (met de verhoogde wal- muren) waarvoor hij is ontwor pen. Zou de Gijselaarsbank op de vertrouwde plek terugkomen dan zou aan de achterkant van de bank een beschutte plek in de zon kunnen worden gecreëerd waardoor het een nieuwe functie krygt. Hoe het ook zij, de Gijselaarsbank zal straks, steentje voor steentje, worden afgebroken en opgesla gen worden. Of de bank terug komt op de vertrouwde plek, in een parkje of op een andere brug moet zorgvuldig bekeken wor den. Ze verdient eigenlijk, zoals het eerste de beste vaasje van Brouwer, een plaats in een vitri ne. Een volgende belangrijke op dracht voor bouwkeramiek was een meer dan twee meter hoge adelaar als gevelbekroning voor het Vredespaleis. Toen het ont werp klaar en goedgekeurd was, kreeg Brouwer meer opdrach ten. Zo belangrijk dat het Leidsch Dagblad op 26 april 1909 schreef: "Met genoegen kunnen wij melding maken van een zeer belangrijke opdracht welke de N.V. Fabriek van Brouwer's Aar dewerk heeft gekregen. De op dracht bestaat uit beeldhouw werken, decoratieve bouw-on- derdelen zoals kraagstenen, la teien enz.". Voor Willem Coen raad Brouwer en zijn bedrijf was daarmee een nieuwe en succes volle fase aangebroken waarbij hij steeds de bedrijfsvoering, on danks tal van moeilijkheden met persongel, in eigen hand hield. Art Nouveau begin van het Rapenburg. Steentje voor gaat gebeuren, staat nog niet vast. werd doorbroken toen de jonge re broer van Floris Verster, Kees Verster, tot conservator van het Stedelijk Museum De Lakenhal werd benoemd. Verster introdu ceerde een nieuw museumbeleid waarin tentoonstellingen van ei gentijdse kunst een belangrijke rol speelden. De betrokkenheid van Brouwer bij die nieuwe activiteiten waren zeer van invloed op zijn latere kunstenaarschap en dat had weer zijn weerslag op het kunst- gebeuren in de stad. Al gauw ontstond het verlangen naar een vastere basis en hiertoe werd in 1896 de vereniging 'De Kunst om de kunst' opgericht die lange tijd een zelfstandig bestaan leidde totdat in 1945 een hereniging plaatsvond met Ars. Met tentoonstellingen van Neder landse moderne kunstnijverheid beet Leiden de spits af van wat in volgende jaren elders in het land navolging zou krijgen. Brouwers samenwerking met zijn zwager J.A. Loeber, die een boekbin dersbedrijfje aan het Rapenburg dreef, leidde uiteindelijk tot zijn eerste schreden in het potten bakkersvak. Geen gelukkige eer ste schreden want, zo staat in Brouwers autobiografie, "als wij 't dan wilde laten bakken in een pottenfabriek van bloempotten en rioolbuizen te Leiden, dan kwam altijd alles in stukken en brokken terug, evenwel gepaard gaande met een flinke rekening". Pottenbakkerij Reeds na enkele maanden richtte Brouwer een kleine expositie in in de etalage van Loeber aan het Rapenburg en na een half jaar werken had hij al een zekere be kendheid gekregen. Het nieuwe en de eenvoud van zijn werk on dervonden veel waardering en werd in de kranten vergeleken met de produkten uit gereno- meerde fabrieken in die tijd. In 1901 begon Brouwer zijn eigen pottenbakkerij in de leegstaande villa, 'Vredelust', aan de Rijn bij Leiderdorp. Daar werkte hij in het begin met één knecht maar na een aantal maanden werd al "gewerkt dat 't daverde" en wel dra had hij dertien knechts in dienst. Door de ambachtelijke wijze van werken ontstonden echter nooit geheel indentieke produkten. Naast de produktie van potterie ondernam Brouwer sinds 1906 steentje wordt dit bouwwerk straks (Foto Holvast», experimenten met kleinplastiek, meestal dier- en mensfiguren. Groter werk maakte hij toen een Rotterdamse architect hem op dracht verstrekte voor leeuwen ter versiering van een gebouw. De vernieuwingen in de beeldende kunst, de kunstnijverheid en ar chitectuur hadden, onder de naam Art Nouveau, ook elders in Europa hun intrede gedaan. In Nederland ontstond een richting die een eigen bijdrage leverde aan de internationale Art Nou veau waaraan de term nieuwe kunst werd verbonden. De werk kracht en oorspronkelijkheid van Brouwer heeft vooral geleid tot belangrijke vernieuwingen zowel in de aardewerkproduktie als in de monumentale bouwsier in die periode. Uitgaande van een zeer eenvoudi ge hoofdvorm en met toepassing van oude ambachtelijke technie ken schiep Brouwer geheel nieu we keramische mogelijkheden. ilSs «5 Rommelmarkt De Bedrijfstechnische School (BTS) houdt vrijdagmiddag van twee tot vijf uur en vrij dagavond van zeven tot negen uur een rommelmarkt en fancy fair in het schoolgebouw aan de Vondellaan 35. De op brengst van dit evenement wordt besteed aan de werkwe ken van de leerlingen. Wie spullen beschikbaar heeft, kan contact opnemen door het vol gende telefoonnummer te draaien: 071-769252. Chinese opera Dixon Hsu geeft vrijdagmiddag in de aula van het Rijksmu seum voor Volkenkunde, Steen straat 1, een lezing over de Chi nese opera, een onderwerp waarin hij zich heeft gespecia liseerd. Hsu demonstreert de zangstijlen van de vier hoofd rollen die de Chinese opera kent en bespeelt de muziekin strumenten die daarin voorko men. Ten slotte wordt er een kleurenfilm van een half uur over de opleiding voor de Chi nese opera vertoond. Aanvang kwart over drie. Hardlopen De Leidse atletiekvereniging De Bataven en de gymnastiekver eniging Harambee uit Rijpwe- tering organiseren donderdag voor de twaalfde keer de Hane- poelloop. Behalve vijf of tien kilometer kunnen deelnemers dit maal ook een halve mara thon afleggen. De loop wordt in de Rijpwetering gehouden; in het Hertogspark daar kunnen deelnemers zich tussen kwart voor tien en kwart voor elf la ten inschrijven. De vijf kilome ter start om tien voor elf; de tien kilometer en de halve ma rathon tien minuten later. Concours Op het sportcomplex aan de Au- straliéweg in Zoetermeer wordt donderdag een mars- en showconcours gehouden, waar de Leidse vereniging Jong K en G rond één uur voor het eerst haar zeemanshow aan een jury zal tonen. Aan het concours doen twintig verenigingen Swingavond In het Leids Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, wordt vrijdag een swingavond gehouden. De zaal gaat om negen uur open. Fietstocht De afdeling Leiden van het Insti tuut voor Natuurberscher- mingseducatie houdt zaterdag ochtend een fietstocht door de duinen van Katwijk en Wasse naar. De tocht, die ongeveer tweeëneenhalf uur duurt, is be doeld om een beeld te geven van het ontstaan van de dui nen en de planten en dieren die er leven. Belangstellenden kun nen zich telefonisch aanmel den: 01718-16029. Paramaribop De groep Fra-Fra Sound geeft za terdagavond een concert op jazz-zolder Hot House (LVC, Breestraat 66). De muziek die deze groep laat horen is een mengsel van de kaseko-ritmen uit Suriname met de moderne re vormen van jazz, eventueel met andere Afro-Amerikaanse elementen, zoals Braziliaanse muziek en funk, eraan toege voegd. Deze nieuwe muziek vorm wordt door de groep zelf "kaseko-jazz" of "Paramari bop" genoemd. Het optreden begint om tien uur. Aerobic In clubhuis In de Vroolijcke Ar- ke, Pieterskerkchoorsteeg, be gint maandagmiddag een cur sus Aerobic-dansen. De cursus duurt acht weken en wordt elke maandag van twee tot drie uur gehouden. Ze is bestemd voor (volwassen) bewoners van Tuinstad-Staalwijk, Leven daal-Oost en -West, Pieters- en Academiewijk en Vreewijk. In lichtingen: Loes Flendrie of Sylvia de Wit, tel. 123271. Muziek De Amerikaanse groep Bad Brains treedt zaterdagavond op in het Leids Vrijetijdscen trum (Breestraat 66). De mu ziek van de groep is een combi natie van hard-core, punk en reggae. De zaal gaat om negen uur open. Surinaams In het Rijksmuseum voor Volken kunde, Steenstraat 1, treedt zondagmiddag de groep Afoe Sensi op, die Creools-Suri naamse muziek speelt. De groep speelt zg. kawina-mu- ziek met traditionele Afro-Su- rinaamse instrumenten, die de liederen van voorzanger en koor begeleiden. Kawina is de wereldijke variant op de reli gieuze winti-muziek. Er wor den twee voorstellingen gege ven, om half drie en half vier. Die middag zijn er in het mu seum ook Surinaamse spijzen en frisdranken verkrijgbaar. Hotrocks De Leidse muziekformatie Ho trocks treedt ter gelegenheid van het uitkomen van haar eer ste single donderdagavond op in café 't Keizertje (Kaiser- straat) en vrijdagavond in de Hut van Ome Henne (St. Aag tenstraat). Aanvang beide avonden rond half elf. LEIDEN - Een 24-jarige student moest maandagavond met een messteek in de rug naar het AZL worden vervoerd. Gisteren is er van dit feit aangifte gedaan bü de politie. Toen de student maandagavond zijn kamer in een studentenhuis aan de Papengracht naderde zag hij dat er licht brandde. Eenmaal binnen bleken twee jongens be zig te zijn met inbreken. De student waarschuwde zijn me debewoners. Samen met een me destudent probeerde hij de jeug dige inbrekers tegen te houden. Dit mislukte, omdat één van hen zijn mes trok en de student in de rug stak. Later bleek dat de twee jongens, die gekleed waren in grijze jog- ging-pakken, ook andere kamers in het huis hadden doorzocht. Bij de meeste huurders valt deze maand de aanzegging van de jaarlijkse huurverhoging weer in de bus. Met een beetje moeite kunt u als huurder zelf nagaan of de ver huurder terecht een huurverho ging vraagt en of hij in dat geval het juiste percentage rekent. Soms kan het zelfs zo zijn, dat u als huurder verlaging van de huur kunt vragen. De huurcom- missie oordeelt over geschillen tussen verhuurder en huurder over de huuraanpassing. Het Ministerie van Volkshuisves ting heeft de regels voor de huur verhoging beschreven in een drietal folders. Twee folders gaan over de huurverhoging bij zelfstandige woningen. Dat zijn "Huuraanpassingen in 1983" en "Huurprijzen van woonruimte". De derde folder gaat over de huur verhoging bij onzelfstandige woonruimte (kamers, onvrije etages): "Huur en verhuur van kamers". De folders zijn te krijgen bij het stadhuis, het stadsbouwhuis, de huurcommissie en verschillende hulpverleners, zoals ons insti tuut. Alleen de nieuwe folder "Huurprijzen van woonruimte" is nog niet beschikbaar. Maar dat is niet zo'n punt. Het gaat in deze folder vooral om de puntentel ling. En deze is gelijk gebleven aan die van vorig jaar. U kunt dus op dit punt gewoon de oude folder ("Huurprijzen van woon ruimte 1982") blijven gebruiken. We gaan hieronder in op de hoofdlijnen van de huurverho ging bij zelfstandige woningen. Het gaat daarbij om de kale huur Instituut Burgerraadslieden. 2311 EK Leiden. Koornburgsteeg 2 Telefoon 071 - 254142. plichte "huurverhoging bezwaar maken. Dat heeft alleen zin, als u tenminste een van de volgende omstandigheden kunt aanvoe- Verplicht Voor bepaalde woningen geldt een zg. verplichte huurverhoging en wel van vijf procent. Het gaat om nieuwbouwwoningen, die met rijkssubsidie zijn gebouwd en gereedgekomen in de periode 1 juli 1977 tot 1 juli 1982. Wat als datum van gereedkomen geldt, kunt u nalezen in de folder "Huuraanpassingen in 1983". Een verplichte huurverhoging van vijf procent geldt eveneens voor woningen die met rijkssub sidie ingrijpend zijn verbeterd vóór 1 juli 1982 en waarvan de huurprijs na 1 juli 1979 door de minister is vastgesteld. Wat als datum van verbetering geldt, staat eveneens in bovengenoem de folder. Voor met rijkssubsidie gebouwde of verbeterde woningen, die op of na 1 juli 1982 zijn gereedgeko men mag (nog) geen huurverho ging worden gerekend. Het feit dat de huurverhoging in de hier boven genoemde gevallen ver plicht is, houdt in dat de huurder hiertegen geen bezwaar kan ma ken. Alleen de minister zelf kan zo'n verplichte verhoging verbie den. Dat gebeurt echter alleen, wanneer sprake is van zg. nul punten (zie hierna bij "Bezwa ren"). Niet-verplicht In alle andere gevallen is de basis voor de huurverhoging het pun tensysteem. Zoals gezegd, vindt u dat puntensysteem in de folder "Huurprijzen van woonruimte" (nu dus nog "Huurprijzen van woonruimte 1982"). Dit punten systeem is een manier om de kwaliteit van de woning te me ten. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten. Op de meeste on derdelen is het puntensysteem vrij makkelijk te hanteren. Dat geldt echter niet voor het onder deel "ligging en woonomge ving". De toelichting op dit on derdeel in de folder vinden we erg onduidelijk. Maar de huur commissie in Leiden hanteert hiervoor een vrij eenvoudig sys teem. Bovendien beschikt de commissie over een lijst met puntenaantallen voor de woon omgeving per wijk. De huurcom missie kan u hierover inlichten. U kunt ook bij ons terecht. Als u het aantal punten hebt vast gesteld, neemt u de tabel op de achterzijde van de folder "Huu raanpassingen in 1983" erbij. U kunt daaruit dan aflezen of een verhoging redelijk is en, als dat het geval is, welk percentage. De "normale" verhoging voor een woning, waarvan de huur in overeenstemming is met de kwa liteit, bedraagt voor dit jaar (juli 1983 tot juli 1984) vijf procent. Als de huur van de woning te laag is ten opzichte van de kwali teit, is de verhoging tien procent (in het algemeen). In de omgekeerde situatie (huur te hoog ten opzichte van de kwali teit) zijn er drie mogelijkheden: een verhoging van "drie procent: geen verhoging; huurverlaging (in dat laatste geval staat in de tabel: "zie onder K" en onder "K" vindt u naar welk.bedrag de huur omlaag mag). Circulaire De hierboven bij II genoemde huu raanpassingen zijn dus "niet-ver plicht". Dat betekent, dat ver huurder en huurder in principe elke andere afspraak mogen ma ken. Van verhuurders als ge meenten en woningbouwvereni gingen verlangt het Ministerie van Volkshuisvesting echter dat zij zich precies aan de "tabel" houden. Dat is in een circulaire aan de gemeentebesturen vast gelegd. In deze circulaire staat ook aangegeven, wanneer ge meente of woningbouwvereni ging wèl van de regels mag afwij ken. Zo mag soms volstaan worden met een lager percentage als de tabel tien procent aangeeft. Dat is in de eerste plaats het geval als de verhoging met tien procent leidt tot overschrijding van de zg. mi nimaal redelijke huur. Dan kan volstaan worden met verhoging tot die minimaal redelijke huur. Een schema van puntenaantal len en minimaal redelijke huur prijzen vindt u in de folder "Huu raanpassingen in 1983" (onder B). In de tweede plaats hoeft de verho ging van tien procent niet te wor den toegepast, als woningen in de periode 1 juli 1977 tot 1 juli 1979 zijn gerenoveerd en met de bewoners was afgesproken, dat zij vijf jaar lang uitsluitend te maken zouden krijgen met de "gewone" verhoging (dit jaar dus vijf procent). De verhoging mag dan tot vijf procent beperkt blij- Bezwaren De huurder kan tegen.de niet-ver- 1.De puntentelling leidt tot een la ger percentage of tot geen enkele verhoging (zie hierna voor huur verlaging). Dat is het geval als de verhuurder volgens u ofwel te veel punten opgeeft ofwel bij zijn s puntenaantal een lager percenta ge of helemaal geen verhoging behoort. 2.Er is sprake van gebreken of te kortkomingen in de woning, die het woongenot ernstig schaden. U moet dan wel aantonen dat u de verhuurder hierop hebt gewe zen of dat hij hiermee althans be kend is. 3.Er is sprake van zg. nulpunten. Dit zijn heel ernstige onder- houdsgebreken. Een lijst met nulpunten treft u aan in de folder "Huurprijzen van woonruimte". U moet uw bezwaren indienen bij de verhuurder binnen zes weken na de voorgestelde datum van in gang van de verhoging, op een speciaal formulier. De verhuurder wendt zich dan tot de huurcommissie. Hij moet dat doen binnen twaalf weken na de voorgestelde datum van ingang van de verhoging. Doet hij dat niet of niet op tijd, dan bent u de verhoging niet verschuldigd. De huurcommissie beoordeelt aan de hand van het puntensysteem of de verhoging redelijk is. Daar bij kan zij tot het oordeel komen, dat de voorgestelde verhoging te hoog is of zelfs geheel achterwe ge moet blijven. Als volgens de commissie sprake is van ernstige onderhoudsgebreken of nulpun ten, dan mag de verhoging in elk geval niet worden gerekend. Het is niet mogelijk dat de huur commissie tot een voor u ongun stiger resultaat komt dan het voorstel van de verhuurder. U kunt er dus niet slechter van worden. De uitspraak van de commissie wordt bindend, als huurder of verhuurder zich niet binnen twee maanden nadien tot de kantonrechter wenden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 4