Steeds Aandeelhouders Werkmanswoningen verliezen geding JAC bood vorig jaar aan 319 jongeren hulp De Smulpot kookt vloeiend Italiaans. Voorlichting vereniging slechthorenden Aanklacht JAC tegen nieuwsblad Expositie over boekbinden Rechter: leden terecht geroyeerd Hooglandse kerk gevuld met bloemen Plan om taken uit te breiden Duo wegens bezit heroïne aangehouden De nieuwe Europese bruidsmode: nu in de Haarlemmerstraat Sen met fcedcnik btadbteefd WOENSDAG 11 MEI 1983 LEIDEN - De Nederlandse Ver eniging voor Slechthorenden, af deling Leiden, houdt zaterdag een voorlichtingsdag op het Stadhuisplein. Op het plein staat dan een tentoonstellingsbus met documentatie-materiaal. In de bus wordt ook hulpapparatuur gedemonstreerd. Vrijdag staat de tentoonstellingsbus al in Kat wijk aan het Andreasplein. De bedoeling van de tentoonstel ling is goedhorenden kennis te laten maken met de problemen bij de communicatie met slech thorenden. Slechthorenden kun nen iets te weten komen over de vereniging en haar werk. Er kan een gratis gehoortest worden af genomen en er kan worden geëx perimenteerd met de versterkte telefoonhoorn. De bus staat vrijdag in Katwijk tus sen tien en vier uur, gehoortest tussen twee en vier uur. In Lei den zijn de openingstijden van negen tot vier uur, gehoortest tussen tien en twaalf uur en tus sen twee en vier uur. LEIDEN Het JAC wil een aan klacht indienen tegen het Leids Nieuwsblad dat de naam van het centrum vorige week in een pagi nagroot artikel door het slijk haalde. Wanneer het blad niet tot rectificatie overgaat, wordt ook een kort geding overwogen. De PSP heeft inmiddels vragen ge steld aan de burgemeester over het gewraakte artikel. Goekoop wordt daarbij verzocht zijn af keuring en verontwaardiging uit te spreken. Ook zou een door het blad aangekondigd vervolg op het JAC-verhaal verboden moe ten worden. Het JAC, en ook schuiladressen van het centrum, zijn de afgelo pen dagen regelmatig bedreigd. De Leidse vrouw die in het arti kel ten onrechte met naam, adres en telefoonnummer wordt ge noemd, als zou zij de voorzitter van het JAC zijn, ontkwam ook niet aan bedreigingen. Het bewuste advertentieblad heeft in de nieuwe uitgave van deze week overigens zijn excuses aan geboden. "Het spijt ons voora^ betrokkenen bij het JAC onheus te hebben bejegend en onrecht te hebben aangedaan. Dat kan door geen reden voldoende worden gerechtvaardigd" LEIDEN - In de Leidse biblio theek aan de Nieuwstraat is gis termiddag een tentoonstelling over boekbinden geopend. Aan leiding voor deze tentoonstel ling: het afscheid van boekbin der van de bibliotheek, J.J. de Haas, die gebruik gaat maken van de VUT-regeling. Op de tentoonstelling is een aantal vitrines te zien waarin o.a. voor beelden van de diverse bindwij zen en materialen en gereed schappen staan. Voorts is er een collectie foto's aanwezig, ge maakt door Mieke Straathof. De tentoonstelling is tot en met 14 juni te bezichtigen op de volgen de uren: maandag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 20.30 uur, dindag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. In de Hooglandse kerk werd gisteren de laatste hand c, stelling. i de inrichting van de bloemententoon- LEIDEN - Burgemeester De Roos van Rijnsburg heeft van middag de tentoonstelling "Sleutelflora '83" geopend, die de bloemenveiling Flora en het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Lei den samen in de Hooglandse kerk houden. De kerk in de Leidse binnenstad is gevuld met bloemen en plan ten, antieke wagens (waaron der de Gouden Koets van de 3 October-Vereeniging) en een expositie van foto's en dia's over het Boliviaanse gebied Sopachuy. Om dat laatste is het eigenlijk begonnen: de op brengst van de tentoonstelling wordt gebruikt als startkapi taal voor de bouw van een een voudig hospitaaltje in dit arme en nog grotendeels niet-ontslo- ten gedeelte van Latijns-Ame- rika, waar veel kinderen aan TBC lijden. Zusters uit een stad tachtig kilometer verder op helpen er onder gebrekkige omstandigheden. Met de bloemententoonstelling, die geregeld met (orgel)muziek zal worden opgeluisterd, ho pen de organisatoren tevens de aandacht te vestigen op de Hooglandse kerk, die deze maanden weer voor het pu bliek te bezichtigen is. De ex positie duurt tot en met zon dag. LEIDEN - De geroyeerde leden (aandeelhouders) van de woningbouwvereniging Werkmanswoningen hebben het kort geding verloren dat zij tegen de vereniging hadden aangespannen. Zij eisten bij de Haagse recht bank dat het royement ongedaan werd gemaakt, maar de rechtbank-president heeft het bestuur gelijk gege ven. ADVERTENTIE LEIDEN - Het Jongeren Advies "Centrum Leiden (JAC) heeft vo rig jaar 319 jongeren hulp gebo den. Dat waren er ruim honderd meer dan het jaar daarvoor. Van hen waren de meesten tussen de 15 en 18 jaar oud, waarbij het op vallend was dat de meisjes twee maal zo sterk waren vertegen woordigd. De jongeren, veelal scholieren, kwamen vooral met vragen over problemen met ou ders, kortdurend onderdak of werk, werkloosheid en uitkering. Het JAC werd vijf jaar geleden op gericht omdat er in Leiden geen instelling bestond waar jongeren met al hun problemen direct te recht konden. Andere instanties waren weer te "hoogdrempelig". Een onderzoek onder Leidse jon geren wees uit dat zij behoefte hadden aan een centrum dat ge vestigd was in een apart pand in de binnenstad. De jongeren ga ven bovendien de voorkeur aan hulp door vrijwilligers in plaats van beroepskrachten. Het JAC heeft inmiddels een eigen plaats gekregen binnen de jeugd- welzijnszorg in Leiden, zo wordt geconstateerd in een deze week verschenen verslag over de laat ste jaren. Het JAC is door de ge meente erkend en wordt sinds kort ook gesubsidieerd voor 10.000 gulden per jaar. Het JAC is van plan de taken en het werk terrein de komende tijd uit te breiden. Ook zal het centrum meer de nadruk op actie gaan leggen, omdat door de huidige ajon- bezuinigingen de positie geren wordt verslechterd, De hulp die het JAC (Caecilistraat) aan jongeren geeft is gratis en anoniem en wil de zefstandig- heid van jongeren bevorderen. Dat kan gebeuren door het geven van adviezen of het voor langere tijd begeleiden van een jongere. Het JAC heeft ook een aantal projecten opgezet zoals de meis jestelefoon en het wegloophuis. In voorbereiding is een non-pro- fit kamerbureau. De president van de rechtbank vindt dat het bestuur aanneme lijk heeft gemaakt, dat de betrok ken leden hadden geprobeerd om financieel voordeel te beha len uit het bezit van de aandelen, hetgeen strijdig is met de doel stelling van de vereniging. Ook oordeelt de president dat het aannemelijk is dat de leden zich van stromannen hebben be diend, teneinde de beperkende bepalingen omtrent het stem recht te omzeilen. De aandeelhouders, die het geding hadden aangespannen - de in Engeland wonende W. Meijer en diens echtgenote, het Boskoopse raadslid R. Kruit (D'66), make laar A.F. Hengeveld uit Rotter dam en een vijftal Haagse en En gelse BV's - werden veroor deeld tot betaling van de proces kosten (700 gulden). Tijdens de zitting was onder meer aangevoerd, dat de aandeelhou ders zich jarenlang nooit met de gang van zaken hadden bemoeid of interesse hadden getoond en ook nooit dividend hadden ge vraagd. Tot het najaar van '82, toen er voorstellen werden ge daan om de aandelen om te zet ten in een (meer lucratieve) obli gatie-lening en om een drietal be stuursleden te ontslaan. Die voorstellen werden tijdens een ledenvergadering op 22 decem ber verworpen. Toen enkele aan deelhouders later probeerden alsnog de voorstellen erdoor te krijgen, beriep het bestuur zich op het burgerlijk wetboek en meende dat van de vereniging "niet in redelijkheid gevergd kon worden om het lidmaatschap te laten voortbestaan". De betrok ken leden/aandeelhouders wer den op 11 maart geroyeerd. Eén van de grote aandeelhouders, het Kamper raadslid Henk Krans (WD), die aanvankelijk de om streden voorstellen steunde, heeft onlangs zijn aandelen aan de gemeente Leiden verkocht. Als de overige betrokken aan deelhouders ook bij andere rech terlijke instanties bakzeil halen wat gezien de uitspraak van de Haagse rechtbank waarschijnlijk is - zijn zij verplicht hun aande len bij de vereniging in te leve- LEIDEN - De Leidse politie heeft gisteravond omstreeks acht uur op de IJsselmeerlaan twee man nen, 24 en 25 jaar oud, aangehou den die in het bezit waren van anderhalve gram heroïne. In de Kooi werd gistermiddag een 21-jarige Leidenaar aangehou den door de politie, die in het be zit was van twee geweren, een pi stool en ruim vijftig scherpe pa tronen zonder dat hij daarvoor een vergunning had. da jvjotita ipecirtfily.al lyuiidi- en cnrondmoda in AdzdaxLmd Haarlemmerstraat 42 Leiden Tel.071131204 Boekbinder J. J. de Haas en echtgenote bij de tentoonstelling in de biblio theek. (Foto Holvast) ADVERTENTIE Het lekkerste meeneem-restaurant van Nederland onthaalt u deze maand op echte Italiaanse specialiteiten. Zó lekker dat u zich op vakantie in Italië waant, wanneer u deze gerechten thuis op tafel zet. Wat dacht u bijvoorbeeld van Lasaena alia Rosa, gegarneerd met een Italiaanse tomatensaus en berèid door onze eigen chef-kok: f9.50 per flinke portie, inclusief stokbrood. Als u echt anders, echt lekker en echt niet duur wilt eten, haal dan zo'n heerlijke Smulpot maaltijd in die gezellige aardewerk potjes. Keus genoeg! Want behalve zes Italiaanse specialiteiten, staan er 25 gerechten op het vaste menu. Let op! Openingstijden: Dagelijks van 17.00 tot20.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur. Naast de ingang AC Restaurant Leiderdorp. ^^i^^laCarte. Redactie: Bart Jung man n Jaap Visser Bellen blazen "Sneeuw in mei?", vroegen voor bijgangers zich af toen zij gis termiddag een 'pak wit' aan troffen in het Visfontein aan de Vismarkt. Maar even snel als de sneeuw was gevallen, was zij ook weer verdwenen. Een paar krachtige windstoten en het witte pak belandde in de Nieuwe Rijn. Geen sneeuw maar zeepsop dus. Zou de jaarlijkse schoonmaak beurt van het fontein mis schien juist achter de rug zijn? Ook dat niet. "Wij maken fon teinleidingen met chloor schoon en dat schuimt niet", zo luidde het gemeentelijke commentaar. Conclusie. Er is een bellenblazer aan de slag geweest die wel eens wat anders wilde dan in zijn pijpje blazen. J.V. Vuilnisman!!! De groene brigadieren zijn bang dat ze volgende week handen te kort komen om de huisvuil- troep van de Leidse straten te vissen. De dienstmededeling dat er deze week geen huisvuil meer in Leiden wordt opge haald, schijnt nogal gestoord te zijn verstrekt. Het gevolg is dat de telefoon bij de reiniging on geveer roodgloeiend staat: "Komen jullie nou nog van de week of niet?" Niet dus. Reinigingspraatpaal Mari Tol legt uit hoe het zit: "We wilden het personeel graag een keer een lang weekeinde geven. Dat kan dus mooi met een vrije dag na Hemelvaartsdag. Vandaar dat er deze week in de hele stad in plaats van twee keer maar één keer huisvuil wordt opgehaald. Ook het ophalen van grof vuil in de wijk 14/16, omgeving Herenstraat, gaat vrijdag niet door. Dat wordt volgende week dinsdag in een extra beurt opgehaald". Al deze dienstmededelingen zijn vorige week een beetje onge lukkig in de gemeentelijke ad vertentie gekomen. "Vandaar die consternatie", aldus Tol. Om kort te gaan: iedere Leide naar moet z'n vuilniszak bin nen houden tot de eerstvolgen de 'normale' ophaalbeurt na het komend weekeinde. En wie het nu nóg niet snapt die duikt zelf maar in een vuilnis zak. J.V. Voorbijgan gers blikken verbaasd naar de sneeuwresten in het Visfontein, wat het produkt bleek te zijn van een gefrustreerde bellenblazer. Spelletje (4) Is het wenselijk dat er speelauto- .matenhallen in Leiden komen en zo ja waar moeten deze 'goktenten' dan komen? Met deze vraag gaat een club van ambtenaren en politiemensen een paar maanden stoeien om vervolgens een interim-rap port uit te brengen waarna er weer verder gestoeid kan wor den. Ondertussen belanden aanvragen voor het vestigen van speelautomatenhallen in de papieremmer van Cees Goe koop, burgemeester van wat CDA-raadslid Joop Walen kamp eens treffend 'het Stap horst van het westen' noemde. Door het instellen van een spe ciale werkgroep wekt de ge meente de suggestie zich in de. 'gokmaterie' te verdiepen. En zo lang de leden van die werk groep zich op het achterhoofd zitten te krabben, kan Cees Goekoop tegen iedere aanvra ger zeggen: "Even geduld a.u.b. want we wachten eerst de conclusies van de werk groep af'. Bovendien ligt er bij de Eerste Kamer een wetswijziging op de wet op de kansspelen waai de leden van de Tweede Ka mer al hun goedkeuring aan hebben gegeven. De bijzonde re wetten-deskundige van het stadhuis, Piet de Raat, denkt dat wanneer deze wetswijzi ging een feit is er een landelij ke modelverordening komt die de hele 'speelproblematiek' te rugbrengt tot een simpele in vuloefening. Wat de werkgroep speelautoma tenhallen dan nog te bekoksto ven heeft, stelt dus weinig voor. Temeer omdat deze club slechts suggesties aan de ge meenteraad mag doen en geen bindende voorstellen mag le veren. Spelletje (5) De gemeente trekt dus een rook gordijn op voor de ogen van de aanvragers die een speelauto matenhal in Leiden willen be ginnen door te wijzen op wets wijzigingen en werkgroepen. Maar er is één ondernemer, G. Huys uit Capelle aan de IJssel, die dit gordijn met een ruk heeft opengetrokken. "Allemaal mooi en aardig waar de gemeente Leiden mee bezig is maar op dit moment is er ook een wet op de kansspelen en zo lang die niet gewijzigd is, moet de gemeente die oude wet hanteren en aanvragen op grond daarvan behandelen", zo redeneert de directeur van de Rotterdamse bv. Jakogehu. Op 3 december 1981 diende Huys een verzoek in om in Leiden een speelautomatenhal te mo gen vestigen. De gemeente vroeg om een concrete aan vraag. Huys moest met panden komen. Huys diende een nieu we aanvraag in: of hij in het pand Breestraat 28 een speel automatenhal mocht vestigen. "Nee", zei de gemeente bot weg, "omdat het bestemmings plan Pieters- en Academiewijk dat niet toestaat". "Klinklare nonsens", meende Huys, "omdat dat bestem mingsplan nog in voorberei ding is en dus niet rechtsgeldig is". Hij ging in beroep en uit eindelijk tikte de gemeentelij ke commissie voor beroep- en bezwaarschriften het college van burgemeester en wethou ders op de vingers. De aan vraag van Huys moest op nieuw worden behandeld, niet op grond van het bestem mingsplan maar op grond van de wet op de kansspelen. Maar op 14 maart weigerden B en W Huys opnieuw een ver gunning, weliswaar op grond van artikel 30 van de wet op de kansspelen maar in de motiva tie wordt hoofdzakelijk ge schermd met het bestem mingsplan voor de Pieters- en Academiewijk. Rood aangelo pen van woede heeft doorbijter Huys opnieuw een bezwaar schrift geschreven. Op 18 mei zal de commissie voor beroep en bezwaarschriften in de kof fiekamer van het stadhuis bei de partijen opnieuw horen. Hoe de tweede ronde van dit juri dische kansspel zal aflopen, is moeilijk te raden. Wij gokken vooralsnog op Capellenaar G. Huys. J.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 3