Alcohol is nog te duur Plezierige Toyota Camry AUTO C Tui* idje ge bu] kt onder golf ongeluk ken Vlasveld BV DIJKSMAN BV Continental veelzijdig Machtswisseling bij HNG Autowas in spuitflakon Bochum: vijf- miljoenste Opel Kadett Woede >ver gebrek aan beveiliging en controle WOENSDAG 11 MEI 1983 Varia Samengesteld door Koos Post Velen weten dat Continental Rubber banden verkoopt, maar slechts weinigen weten dat het bedrijf in de loop der jaren het assortiment met tal van auto-onderdelen heeft uit gebreid. Het is wel bij banden begonnen. Het was de familie Von Opel die in 1929 Continental Gum- mi-Werke AG van de grond til de. Merkwaardig genoeg was de Nederlandse vestiging meer een VW -aangelegenheid. In 1948 nam VW-importeur Pon ook de import van Continental- banden ter hand, wat tien jaar later tot een zelfstandige on derneming leidde: Continental Rubber. Op dit moment is deze firma een volle zuster van Pon's Automo bielhandel en derhalve sinds 1980 ook een van de vele doch ters van Pon's Holding in Nij- kerk. Maar de mannen die bij Continental Rubber in de be slissende sector zitten hebben geen genoegen willen nemen met banden alleen. Ze opereren nu overal op de - markt van auto-onderdelen die aan snelle slijtage onderhevig zijn. Maar dan moet het wel om grote volumen gaan. Dus vinden we nu in hun assorti ment Gabriël-schokdempers, SKF-lagers. Mintex rem- en frictiemateriaal, lichtmetalen wielenConac-accu's en ook Silco-uitlaten. Dat is een verza melnaam voor uitlaten van niet minder dan elf Europese fabrikanten die voor eerste montage uitlaten aan autofa- brieken hebben geleverd. Dat breedvoerige uitlaten-arse naal is één van de oorzaken ge weest dat Continental in Amersfoort gebrek aan ruimte kreeg. Er moest zoveel opslag ruimte worden gehuurd dat het beter bleek in Barneveld alles onder één groot en nieuw dak te brengen. Vanaf de snelweg Amersfoort-Apeldoorn is het monumentale gebouw goed te zien. Kortgeleden is het met veel tamtam in gebruik geno- Verkoopdirecteur J.J.M. Tolenaar is per 1 mei benoemd tot hoofd directeur van Mitsubishi-im- porteur Hart Nibbrig en Gree- ve op de grens van Warmond en Sassenheim. Hij volgt als zodanig A.C.Karl uit Oegstgeest op, die - na 28 jaar bij HNG - directeur is ge worden van een nieuwe werk maatschappij van de Abemy Holding, die overigens in het zelfde gebouw als HNG zit. Hart Nibbrig en Greeve is een van de werkmaatschappijen van Abemy Holding, die voorts nog de import niet alleen vdn Hyundai- en Seat-automobie- len, maar ook van diverse mo toren en landbouwtractoren in handen heeft. In totaal zette de ze Holding vorig jaar met 170 personen 300 miljoen gulden om. Abemy Holding beweegt zich de laatste jaren meer en meer op de internationale markt en hoopt binnenkort de vleugels Karl Tolenaar (Foto's PR) ook naar Amerika te kunnen uitslaan. Mogelijk zal in de na bije toekomst een beroep op de kapitaalmarkt worden ge daan. De nieuwe werkmaatschappij onder leiding van A.C.Karl zal zich bezig houden met de on* dersteuning van de andere werkmaatschappijen. Weer wat nieuws: een autowas in spuitflakon. Het produkt heet Minute Wax, wordt vervaar digd door Turtle Wax en is on der het motto "revolutionair" op de Nederlandse markt ge bracht door Holt Lloyd. Nu zal dat revolutionaire zeker niet slaan op de was zelf. Zo'n dunne, gemakkelijk op te bren gen autowas is al langer be kend. Het gaat dus om de ver pakking. "Nadat de auto is gewassen en gedroogd kan Minute Wax op de auto worden gespoten. De was met een zachte lap verde len en. meteen kan met het afve gen worden begonnen. Binnen een kwartier staat zo elke auto in de was", zegt de folder. Het klinkt mooier dan het is. De spuit werkt zo goed dat niet al leen de plek die men wil bewer ken wordt bespoten maar ook de omgeving. Ruiten, rubber, (Foto PR) chroom, ze komen allemaal on der de was te zitten. En die was is niet overal gemakkelijk te verwijderen. Het produkt is verder goed. De lak staat inderdaad snel te glanzen, maar het schoonma ken van de rest kost nogal wat tijd. Eenflakon van 350 ml kost 19,95. Rijden op alcohol is be slist géén sensatie. Het is nauwelijks te merken. Dat heb ik kortgeleden kunnen ervaren toen ik één van de veertien Vol vo's kon sturen, die bij wijze van proef op pure alcohol of op een meng sel van alcohol en benzi ne rondrijden. Het hadden er eigenlijk vijftien moeten zijn, maar één was bij een botsing betrokken en moest worden afgeschreven. Dat kan natuurlijk ook bij zo'n experiment, want de wagens worden gebruikt door doodge wone mensen in het doodge wone dagelijkse verkeer. In feite ligt het begin van dit ex periment in de tijd waarin de sjeiks in het Midden-Oosten voor de eerste maal de olie kraan dichtdraaiden. Paniek alom. "Het wordt nooit meer zoals het is geweest", zo ver tolkte de toenmalige minister president Den Uyl niet zon der gevoel voor dramatiek - voor de televisie het algemeen gevoelen. En meteen klonk de roep om "al ternatieve brandstoffen". Ie dereen en alles moesten in dienst worden gesteld van het streven om minder afhankelijk te worden van de traditionele olieleveranciers. Inmiddels is een tiental jaren voorbij gegaan. Gebleken is dat de pap niet zo heet behoef de te worden opgegeten als ze toen werd opgediend. De olie- krannen gingen weer wagen wijd open. Alleen tegen een fiks hogere prijs. Maar toen kortgeleden bleek dat dat zelfs niet nodig was werd er snel een domper op die vreugde gezet. De overheid legt door middel van fors verhoogde accijns be slag op die meevaller. Onzeker Afhankelijkheid, verkrijgbaar heid, betaalbaarheid, politieke stabiliteit: er zijn toch teveel Zoeken naar alternatieve brandstoffen factoren in het spel die de toe komst van het vervoer onaan genaam kunnen beïnvloeden. Bovendien: er is een grens aan de natuurlijke olievoorraden. De geleerden zijn niet eenslui dend in hun oordeel wanneer die grens zal worden bereikt, maar eens zullen de bronnen zijn opgedroogd. Dan zal er iets anders moeten zijn om bij voorbeeld het onontbeerlijke wegtransport draaiende te kunnen houden. Genoeg reden dus om driftig te blijven zoeken naar goede ver vangende brandstoffen. Tot de nu bekende mogelijkheden be horen twee alcoholen: synthe tische (methanol) en plantaar dige (ethanol). Dat laatste komt alleen in aan merking in landen als bijvoor beeld Brazilië waar op grote schaal de benodigde gewassen kunnen worden verbouwd. Waar de daarvoor benodigde ruimte beschikbaar is. Methanol kan gemakkelijker worden gewonnen uit fossiele brandstoffen als aardgas, bruinkool en steenkool. In Delfzijl is er een fabriek (Me- thanor), die zich daar al gerui me tijd mee bezig houdt. Maar methanol levert voor ge bruik in een personenauto een ander probleem op door de ge ringe bereidwilligheid om zich te willen mengen met benzine. Een korte stilstand van de auto is al voldoende om een schei ding teweeg te brengen in de brandstoftank. Om op een mengsel van benzine en me thanol te kunnen rijden moest men dus eerst dit probleem de baas worden. De oplossing kwam - zoals des tijds gemeld - van TNO, waar de benodigde "sensor" werd ontwikkeld. Een klein appa raatje dat de motor laat weten hoe hij moet reageren op de steeds wisselende samenstel ling van het brandstofmengsel. Volvo Zulke ontwikkelingen zijn ech ter slechts zinvol als ermee in de praktijk kan worden geëx perimenteerd. Volvo haakte er op in en stelde een aantal au to's ter beschikking. Eén ervan is inmiddels naar Nieuw Zee land verscheept, waar ook erg veel belangstelling voor de proef bestaat. De overige wagens rijden hier rond. Als normaal dagelijks vervoermiddel. De proef zal tot medio 1985 duren. Dan zullen de auto's zo'n 70 tot 80.000 kilo meter op de tellers hebben. De resultaten tot nu toe rechtvaardigen goede ver wachtingen. In de door mij ge reden wagen draaide alles heel soepel en probleemloos. "Wat minder acceleratie", zeggen de technici, maar het valt niet meteen op. Wie? Maar wie gaat er te zijner tijd ge heel of gedeeltelijk op alcohol rijden? Technisch kan het mis schien, maar wie wil duurder uit zijn? Want methanol levert ongeveer half zoveel energie als benzine. Men heeft dus ruw gezegd tweemaal zoveel brandstof no dig. Onder de proefwagens zit ten dan ook twee tanks. Dus mag methanol om aantrekke lijk te zijn zeker niet meer dan de helft van benzine kosten. En tot nu toe ligt de prijs ruim daarboven. Daar komt bij dat de consument gezien de grote re hoeveelheden ook veel meer accijns zal moeten betalen. De overheid moet dus ook bereid zijn mee te werken. Bovendien: op dit moment kan methanol maar op drie plaat sen worden getankt: bij de fa briek in Delfzijl, bij Volvo in Beesd en bij TNO in Delft. Wil alcohol-rijden leuk worden moeten er veel tankstations bij komen. Wie moet die distribu tie ter hand nemen? De benzi nemaatschappijen, net als bij lpg? Maar die houden zich rus tig op de vlakte zolang er com- merciëel geen droog brood aan is te verdienen. Het ziet er niet naar uit dat die cirkel gemakkelijk zal worden doorbroken... De vijfmiljoenste in de Opel- fabriek in de Westduitse stad Bochem gebouwde Ka dett is daar dezer dagen van de band gelopen. Met andere fabrieken mee zijn er sinds in 1962 de produktie op nieuw ter hand werd geno men in totaal ongeveer 6>£ miljoen Opeis van dit type gebouwd. De allereerste Kadett werd in 1936 geïntroduceerd. Met een 1,1 liter motor die 23 pk leverde. Na meer dan 100.000 stuks kwam er in 1940 een einde aan de produktie toen de Opel-directie weigerde munitie te gaan produceren. De eerste naoorlogse Kadett rolde niet in Duitsland van de assemblagelijn maar in... Moskou. In het kader van de herstelbetalingen had Opel alle mallen, gietvormen en ander fabricagemateriaal aan de Russen moeten af staan. Groot was de verrassing toen de originele Kadett als "Moskwtisch" eerst op de Oosteuropese markt ver scheen en later zelfs naar West-Europa werd geëxpor teerd. Opel kwam echter in 1962 in diezelfde klasse terug. In Bo chem werd voor meer dan een miljard mark een nieu we fabriek neergezet. De produktie van de A-Kadett begon. Nu, achttien jaar en vijf mil joen wagens verder zijn we de anderhalfmiljoenste voorwielaangedreven D-Ka- dett allang gepasseerd. De produktie is thans honderd duizend stuks per vier maanden, een aantal waar voor in het begin vier jaar nodig was... Toen ik de Toyota Camry 1,8 DX bij importeur Louwman en Parqui in het Brabantse Raamsdonksveer ging afhalen kostte hij ongeveer 23 mille. Toen ik hem na een dikke week terugbracht was die prijs met bijna duizend gulden ver hoogd. De koers van de yen was fiks opgelopen en dat moet worden betaald. "Enkele procenten", zegt men dan. Maar ze tikken wel aan. Wat de autoprijzen betreft moet men maar bij de dag leven. Het is bij auto's al net als bij benzi ne: de prijs verandert om de haverklap. En volgens zeggen zou men in de broeikas van de Toyota-beslui- ten zonder tegenzin de stok van de gestegen yenkoers heb ben gehanteerd om de prijzen te slaan. In vergelijking met de concurrentie vond men daar de Toyota-prijzen toch te laag. En dat vond men niet goed voor het imago van 's werelds tweede autofabriek. Dus werd ook de de Camry "een paar procenten" duurder. Deze Camry is de eerste wagen van wat Toyota een nieuwe genera tie noemt. Met een dwars ge plaatste viercilinder motor voorin en aandrijving op de voorwielen. Na de Tercel is de Camry de tweede Toyota met voorwiel- aandrijving. In de komende ja ren zullen ook de Corolla en de Carina volgen: voorwielaan drijving en een dwars geplaat ste motor voorin. RIJ- IMPRESSIE De door mij nu gereden Camry staat zo'n beetje in het midden van het uitgebreide Toyota- programma. Een stijlvol gesty- leerde middenklasser van 4,42 meter lengte. Met naar keuze vier of vijf deuren (twee mille meer). De bekende wigvorm (lage neus en hogere achter kant) is ook bij deze Camry duidelijk herkenbaar. "Euro pees van uiterlijk", zegt men dan. Maar ook een bijna dwin gende eis voor de'windtunnel- proeven. Dat zulke eisen terecht worden gehonoreerd bleek mij weer eens bij het tanken. Na een lan ge, prettig rustig gereden rit haalde ik maar liefst 1 op 14Vi. Dat is niet representatief. Maar normaal rijdend is 1 op 11 tot 12 goed haalbaar en dat vind ik voor zo'n zo'n auto al erg ver dienstelijk. Maar dan moet men niet tot het uiterste willen gaan met de be schikbare krachten. De motor - met een inhoud van 1832 cc kan een vermogen leveren van 90 paardekrachten. Als men die mobiliseert kan men de wijzer van de snelheidsme ter royaal voorbij de 160 jagen. De fabriek zegt dat een snel heid van 175 kilometer per uur bereikbaar is maar die heb ik noch in de vierde noch in de vijfde eversnelling gehaald. Die laatste versnelling is volgens de beschikbaar gestelde tech nische gegevens een overdrive, maar blijkt desondanks nog over flink wat trekkracht te be schikken. Hij is echter erg nut tig voor het beperken van het aantal toeren en het motorge luid. Wat dat geluid betreft komt hij goed van pas want in de hogere regionen laat de motor zich duidelijk horen. Trouwens, de wagen komt veruit het sympa thiekst over als men niet teveel uit de kast wi! halen. Tot laten we zeggen 120-130 kilometer per uur gaat het allemaal heel leuk. Comfortabel, rustig, ge makkelijk en exact bestuur baar en soepel schakelend. Al les werkt mee om te kunnen genieten van de redelijk royale ruimte, de behaaglijke stoelen, het goede uitzicht en de gladde vering. Maar. eenmaal over de Duitse grens, waar de voet vol op het gaspedaal mag en de naald van de snelheidsmeter in de hoog ste cijfers kan worden gehou den wordt de motor opvallend rumoeriger, het windgeruis bijna hinderlijk, doet de bestu ring vager aan en is er aan ex tra fut niet veel meer over. (Foto PR) Een niet gering deel van het comfort is zo verdwenen en aan de benzinepomp is dan geen winst meer te behalen. Wie zo rijdend 1 op 9 scoort mag blij zijn. Maar ik praat dan wel over top- snelheden van boven de 130. Snelheden, die velen niet be langrijk meer vinden. Boven dien is het een logische prijs die met deze Camry voor heel hard rijden moet worden be taald. Wie echter bereid zich aan de be velen van de groen en geel uit slaande zuinigheidsindicaties op het dashboard te onderwer pen kan aan deze smaakvolle Toyota veel rijplezier beleven. ISTANBOEL - „Ze lieten hen ver branden", schreef de Griekse pers met grote koppen na de ern stige hotelbrand van afgelopen zaterdag in Istanboel, die 39 do den kostte. Onder de slachtoffers waren 19 Griekse pelgrims, die de kerkdienst ter gelegeheid van het Grieks-orthodoxe paasfeest hadden willen bijwonen bij de oecumenische patriarch in deze door Frans van Hasselt stad. Maandag was er nog een tweede hotelbrand, echter zon der slachtoffers. Het was de zesde grote ramp die Turkije het laatste half jaar trof, en elk van de zes heeft ook in de wat dit betreft nog niet gebrei delde Turkse pers geleid tot een explosie van woede over het ge brek aan beveiliging en controle, over verregaande nonchalance, over „uitnodigingen aan het noodlot". Elke keer weer her haalden de commentatoren: „Dit was geen ongeluk, dit was een misdaad..." Zowel de Griekse als de Turkse pers komen nu met onthullingen over h^t ontbreken van een brandladder in hotel Washington (er zou slechts één hotel in de stad zijn dat op zo'n nooduitgang kan bogen); de te late alarmmel ding, die trouwens klonk als een soort ontbijtwekker; de brand weer die te laat zou zijn gearri veerd; het primitieve gebruik van butagas in toeristische in stellingen als dit B-hotel. Voor de Griekse pers is dit alles nieuw, maar voor de Turkse is het al oude kost na vijf vooraf gaande rampen, de afgelopen winter. Met een sigaret bij de butagas-in- stallatie begon de laatste ramp, maar ook de eerste van de serie, in een vermaakscentrum buiten Istanboel afgelopen herfst, die 26 doden kostte, vooral ook doordat er ook hier geen nooduitgang was, doch alleen een nauwelijks bereikbaar, hoog raampje, waar slechts enkelen zich uit wisten te wringen. „Hoe komt zo'n nacht club aan een vergunning?", vroe gen de kranten zich handenwrin gend af, terwijl een arrestatiebe vel werd uitgevaardigd tegen de eigenaar die in het buitenland Wat zij er niet bij mochten zetten, was een ander groot vraagteken: waarom het huidige militaire re gime nu al ruim twee jaar met pa thologische hartstocht jacht maakt op onschuldige, pittores ke openluchtterrasjes langs het water of aan pleinen, die geen of ficiële „vergunning" hadden en zodoende bijdroegen tot de „anarchie", terwijl de controle op overdekte instellingen blijk baar wordt verwaarloosd. De instorting van een flatgebouw van zeven verdiepingen in de Oostturkse stad Diyarbakir, be gin januari (82 doden), leidde tot een nieuw gewetensonderzoek in de Turkse pers: over corruptie en andere gebreken bij de con trole op de bouw van zulke com plexen, ondeugdelijk bouwmate riaal, en vooral over een af te kondigen „amnestie op onwetti ge bouw", waar het Verbond van Architecten - ternauwernood ontsnapt aan een vervolging we gens linkse activiteiten - zich ver geefs tegen had verzet. Kort daarop kwam het ongeluk bij het vliegveld van Ankara met de Boeing-727 van de Turkse lucht vaartmaatschappij, die de laatste zes jaar al vijf andere toestellen had verloren. Van de 67 inzitten den kwamen er 45 om. Het pro ces tegen de piloten en leden van het grondpersoneel is nog aan de gang, waarbij straffen van vier tot tien jaar zijn geëist. De pers signaleerde niet alleen overijlde drang van de piloot om te lan den, maar ook onachtzaamheden op de luchthaven van de hoofd stad, die trouwens, naar al gerui me tijd wordt gesteld, op een ver keerde plek is aangelegd. In het vooijaar volgden twee mijn rampen, bij Zonguldak aan de Zwarte Zee, waarvan de eerste 102 slachtoffers vergde en de grootste was uit de Turkse ge schiedenis. In beide gevallen was er onvoldoende controle op het gehalte aan methaangas. Bij de eerste ramp concludeerde een gerechtelijk onderzoek dat de di rectie schuldig was en de maxi mum boete van 140.000 Turkse bonden (2000 gulden) moest be talen. De pers signaleerde ook weer schromelijke tekorten bij de hulpverlening: bij gebrek aan ambulances moesten zwaarge wonde mijnarbeiders per taxi naar het 350 kilometer verre Is tanboel worden vervoerd. De brand in hotel Washington is vermoedelijk niet het laatste ge val van deze reeks. Een doorlo pend probleem vormt in dit land bovendien het hoge aantal per soonlijke arbeidsongelukken, en niet in de laatste plaats de af schuwelijke slachting op de ver keerswegen. Het zijn zaken die, nu de politieke anarchie, die dui zenden slachtoffers kostte, is be dwongen, weer nieuwe aandacht krijgen. Bijna dagelijks zijn er grote verkeersongelukken waar bij autobussen of zogenaamde mini-bussen zijn betrokken en waarvan het aantal doden in de dubbele cijfers loopt. Het militaire regime, dat zich erop beroemde de orde en veiligheid in het land te hebben hersteld, stelt de laatste tijd pogingen in het werk om de verkeersveilig heid te doen toenemen. Maar de maatregelen die het in deze rich ting heeft genomen, zijn niet overtuigend en in sommige op zichten zelfs raadselachtig en ab surd. Het concentreert zich op de grote steden, waar het verkeer weliswaar chaotisch was, maar niet echt levensgevaarlijk. Voor al in de hoofdstad Ankara wor den nu de voetgangers op grote schaal bekeurd als ze niet vol gens de regels oversteken. Ook heeft men plotseling de oude maar zeer solide dolmoesjen (col lectieve taxi's) verboden; hun chauffeurs moeten op de grieze lige mini-bussen overschakelen. Buiten de steden is men ook met een bekeuringen-offensief be gonnen, maar er wordt toegege ven dat dit mede wordt ingege ven door de grote behoefte van de staat aan inkomsten. Er zijn allerlei vernuftige vallen uitgezet waar het langsrijdend verkeer in rijdt. Maar, zoals ik zelf mocht er varen, er wordt totaal niet gelet op de werkelijke bronnen van gevaar: het erbarmelijke voort jakkeren en inhalen door auto bussen en vrachtauto's, de ge vaarlijke wijze waarop deze laat ste zijn geladen, het rijden zon der licht en het laten loslopen van vee langs drukke verkeers wegen. ADVERTENTIE Uw Toyota-dealer Haarlemmerweg 49a Leiden tel. 071-134689. ADVERTENTIE Toyota-dealer voor Rijnsburg e.o. Oegstgeesterweg 17-23 Rijnsburg tel. 01718-20500.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 23