"Ministerie laks met EG-subsidie" C Straffe begrotingspolitiek nodig" LEIDEN! boetiek Mn Van Veen tegen reiskosten plan Bond zit Schokbeton dwars Duizenden burgers in Afghanistan gedood Europarlementariër Maij Weggen: DEMONSTRATIE VAN GEZONDHEIDSZORG Lubbers: kernwapens kabinetscrisis waard Ruding legt in Parijs regeringsstandpunt uit Premier bij Voorjaarsnota uitgenodigd Geregeld televisie kijken kan bij examen van nut zijn WOENSDAG 11 MEI 1983 ISLAMABAD (UPI/Reuter) - Als gevolg van bombardementen door Russische troepen op de stad Herat en de dorpen in de Shomali-vallei zijn in twee weken tijd drieduizend Afghaanse burgers omgekomen. Dit is gisteren uit verschillende bronnen vernomen. Volgens reizigers waren zeker vijftig vliegtuigen per dag betrokken bij de bombardementen, die zich concentreerden op de noordwestelijke wijken van de stad. In een incident dat zich op 30 april voordeed, aldus een diplomaat, is een groep van dertig oude mannen, vrouwen en kinderen, die bij Afghaanse troepen wilden klagen over de hevige bombarde menten, standrechtelijk geëxecuteerd. Afghanistan heeft het ontwikkelingsprogramma van de Verenig de Naties (UNDP) om 2,44 miljard dollar (ongeveer 6,7 miljard gulden) gevraagd voor zijn economische ontwikkeling in de ko mende zes jaar. De regering in Kaboel deelde deze week mee dat bedrag nodig te hebben om het land uit zijn "vicieuze cirkel" van armoede te halen. De regering verwijst in haar boodschap aan het UNDP naar de economische chaos die de militaire bezetting van Afghanistan door de Sowjet-Unie heeft geschapen. Opgemerkt wordt dat "de opschorting van hulp door sommige multinationale organisaties en enige geïndustrialiseerde landen onzekerheid heeft doen ont staan" over de haalbaarheid van de ontwikkelingsdoelstellin gen. Varia DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse christendemocratische lid van het Europees Par lement, Hanja Maij-Weggen uit Noordwijkerhout, heeft gisteren tijdens een persconfe rentie in Den Haag het ministerie van sociale zaken onhandig optreden verweten. Daar door heeft ons land volgens mevrouw Maij-Weggen vele miljoenen guldens aan EG- subsidie uit het 4 miljard gulden grote sociaal fonds van de gemeenschap verspeeld. in en kreeg slechts 1 procent uit het fonds, aldus Maij-Weggen. De Bondsrepubliek, die systema tisch projecten met de hoogste toewijzingskans indiende, wist in 1982 ruim 7 procent uit het fonds toegewezen te krijgen, Ne derland diende "foute" projecten regeringen hebben, sinds het fonds in 1972 werd ingesteld, zich altijd terug houdend opgesteld bij het indie nen van aanvragen, omdat men vond dat steun ten goede moest komen aan arme regio's in de tien lidstaten van de Gemeen schap. Zeventig procent van de middelen ging tot nu toe naar projecten in Zuid-Italië, West- Ierland, Griekenland, en Franse overzeese departementen en ge biedsdelen. Nu ons land het op een na hoogste werkloosheidspercentage van de EG heeft (14 procent terwijl 10 procent het EG-gemiddelde is) moet het zich minder bescheiden opstellen en alles pakken wat het krijgen kan, aldus de christende- mocrate. Mevrouw Maij-Weggen gaf haar oordeel omdat het Europese Par lement volgende week in Straatsburg aanbevelingen moet doen aan de Europese minister raad over een herziening van het sociaal fonds. De Europese Com missie, het dagelijks bestuur van de EG, en het Europees Parle ment willen dat de middelen van het fonds meer rechtstreeks wor den ingezet in de strijd tegen de werkloosheid. Zwakke regio's De zwakke regio's van Nederland zullen in de toekomst vier keer zoveel geld uit het sociaal fonds van de EG kunnen krijgen dan nu het geval is. Nederland zal in plaats van f 50 miljoen per jaar f 200 tot 250 miljoen van het EG- fonds kunnen ontvangen. Het geld is bedoeld voor de gebieden met de grootste werkloosheid in het noorden, oosten en zuiden van het land. Het Europese Parlement zal de nieuwe beleidslijn volgende week goedkeuren. Nu Nederland de hoogste werkloosheid van Eu ropa heeft, zijn de zwakke regio's zodanig hoog in de toplijst van werkloosheidsgebieden geste gen dat ze Zuid-Italië en West- Ierland achter zich laten. Omdat de nieuwe norm voor EG-geld de werkloosheid is in een bepaald gebied, zullen regio's in het Noorden daarvan extra gaan pro fiteren. AMSTERDAM De actieweek van de gezondheidszorg werd gisteren afgesloten met een demonstratie voor de Amsterdamse Koopmansbeurs. Spreekkoren werden aangeheven tegen eventuele ontslagen in deze bedrijfstak. (Foto ANP). DEN HAAG (GPD) - Het kabinet- Lubbers zal zich niet neerleggen bij een besluit van het parlement over het al dan niet plaatsen van kruisraketten, wanneer dat in gaat tegen het standpunt van het kabinet zelf. Het zal dan aftre den. Dat zegt premier Lubbers in een interview in het weekblad De Tijd van deze week. Op dat mo ment is volgens Lubbers de basis van het gezag van de regering PARIJS - Minister van financiën Ruding heeft gisteren in Parijs het regeringsstandpunt uiteen gezet, dat de huidige opleving van de wereldeconomie een strenge politiek van verminde ring van de huidige hoge begro tingstekorten vereist. Dit geldt ook voor landen - zoals Neder land - waar vooruitgang is ge boekt in de strijd tegen de infla tie. Op zo'n manier komt er plaats voor een structurele ver betering van de investeringssi tuatie, aldus Ruding tegenover de 24 lidstaten van de Organisa tie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (OE SO). Ook een vermindering van belastingdruk kan een beter in vesteringsklimaat tot stand bren gen, aldus de bewindsman. Verschuiving van het accent op consumptieve groei naar toene ming van de investeringen waar borgt, volgens Ruding, het best de mogelijkheid om te komen tot werkelijke economische groei en tot een verbetering van de werk gelegenheid. De minister stelde na afloop van de tweedaagse conferentie tot zijn tevredenheid vast dat deze me- door Rudolph Bakker ning deel uitmaakt van het OE- SO-slotcommuniqué, dat dit maal bij uitzondering door de lidstaten zonder al te veel gehar rewar in zijn geheel werd goed gekeurd. Verbetering deze Het belangrijkste doel jaarlijkse bijéénkomst van de mi nisters van buitenlandse zaken, economische zaken en financiën van de lidstaten was, overleg te plegen over de manier waarop de De udstaten teerd worden met een situatie waarin de kans bestaat dat de dingen vooruit gaan en niet meer achteruit. De rode draad door het slotcom muniqué is, dat op middellange termijn (dat wil zeggen tussen de drie en de vijf jaar) inflatievrye groei dient te worden nage streefd. Het doel van het streven is allereerst, het „huidige hoge niveau van werkloosheid te ver minderen". „Het stimuleren van de werkgelegenheid is een be langrijke opgave, nu gebruik moet worden gemaakt van de ruimte die er is ontstaan voor groei", zegt met zoveel woorden het OESO-slotcommuniqué. langzaam inzettende verbetering van de wereldeconomie in geza menlijke inspanning verder kon worden geholpen. OESO-secre- taris-generaal Van Lennep merk te in dit verband niet zonder te vredenheid op dat de leden voor het eerst sinds '74 geconfron- de organisatie gin gen ditmaal zelfs zover hun „on derlinge afhankelijkheid" te er kennen door gezamenlijk en zon der enige uitzondering vast te stellen dat ieder van hen reke ning dient te houden met inter nationale gevolgen van ieders nationale politiek op zich. weggevallen, en kan het kabinet niet doen alsof er niets aan de hand is en doorregeren. „De zaak is mij een kabinetscrisis waard". Lubbers zegt in het interview ove rigens „nadrukkelijk niet te ver wachten" dat er aan het eind van dit jaar al genoeg helderheid is om tot een plaatsingsbesluit te komen. De premier zegt dat aan het rege ringsstandpunt over een even tuele boycot van Zuid-Afrika niet kan worden getornd. „Er kan op kleine punten natuurlijk wat aan veranderen, maar in es sentie moet het worden aangeno men. Tenzij men natuurlijk via Zuid-Afrika ruzie met mijn kabi net wil zoeken". Lubbers zegt ook zich af en toe „de ogen uit te wrijven" bij de ver klaringen die VVD-leider Nijpels regelmatig de wereld ingooit Hij noemt die optredens eerder een probleem voor CDA-fractieleider De Vries dan voor het kabinet. DEN HAAG (GPD) - Minister-pre sident Lubbers zal volgende week toch aanwezig zijn bij de behandeling van de Voorjaarsno ta in de Tweede Kamer. Op ver zoek van oppositieleider Den Uyl zal de Kamer hem uitnodi gen. Lubbers heeft al laten weten in dat geval namens de regering het woord te zullen voeren. Den Uyl is van mening dat het de bat over de Voorjaarsnota niet kan worden gehouden zonder dat Lubbers aanwezig is. In een brief aan Kamervoorzitter Dolman had Lubbers deze week laten weten dat het niet gebrui kelijk is dat de premier zelf ook het debat bijwoont. DEN HAAG (GPD) - Het Verbond van Nederlandse Ondernemin gen (VNO) wijst de plannen van minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) om de belastingaf trek voor reiskosten af te schaf fen faliekant van de hand. Dit zei VNO-voorzitter Chris van Veen gisteren na de bestuursvergade ring van het VNO. "Omdat de maatregel ook de belas tingvrije vergoeding zal treffen die werkgevers nu nog aan hun personeel (kunnen) geven. De lasten voor de werkgevers zullen stijgen wanneer deze vergoedin gen straks op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. De ingreep die door de minister is bedoeld, betekent een belastingverzwa ring van vele honderden miljoe nen voor actieve werknemers. Wij vinden dat die actieven door de fiscus niet gestraft, maar aan gemoedigd moeten worden", al dus Van Veen. De VNO-voorzitter verweet giste ren verder minister de Koning (sociale zaken) dubbelhartigheid met zijn opmerkingen over het afdwingen van arbeidstijdver korting. Van Veen meent, dat be teugeling van de werkloosheid of vermindering van de lasten voor het bedrijfsleven hierbij niet is gebaat. "Voor alles lijkt het ge richt op het in stand houden van de koppelingen (lonen in het be drijfsleven en ambtenarensala rissen), teneinde de minister een alibi te verschaffen voor bezuini gingen in de sociale uitkerin gen", zei Van Veen. Tenslotte constateerde Van Veen, dat de Voorjaarsnota het eerste signaal is van enige aarzeling en verslapping van het kabinet "dat op vele terreinen goed is begon nen". Het kabinet zou volgens hem te veel toegeven' aan de druk van diverse kanten om het ombuigingsbeleid minder snel uit te voeren. De werkgevers voorzitter verwacht dat het kabi net bij de voorbereiding van de begroting voor 1984 harde noten moet kraken, omdat het nu de grote problemen voor zich uit schuift. KOUDEKERK A.D. RIJN (ANP) - De Industriebond FNV heeft zich niet akkoord verklaard met de in voering van variabele werktijden bij Schokbeton. Volgens districtsbestuurder A. Voerman is het ver schil van 18 uur tussen de minimale werkweek van 30 uur en de maximale week van 48 uur veel te groot. "Ik geef toe dat het bedrijf kampt met het probleem van de wisselende werklast, maar dit is niet de oplossing", aldus Voerman. Hij stelde giste ren dat de bond zich nog beraadt over de nu ontsta ne situatie. De Industriebond CNV is, onder voorwaarden, wel akkoord gegaan met de invoering van glijdende werktijden. Districtsbestuurder D. Terpstra: "Het gaat nadrukkelijk om een voorlopige maatregel. In december wordt het effect van de maatregel bere kend en besproken". De CNV-bond heeft laten vast leggen dat het geld dat Schokbeton aan de maatre gel verdient ten goede zal komen aan arbeidstijdver korting bij het bedrijf. Die arbeidstijdverkorting komt bovenop het resultaat dat bereikt wordt bij de cao-onderhandelingen in de betonwarenindustrie. Volgens Schokbeton was er aanvankelijk ook sprake van een principe-akkoord met de Industriebond FNV. Die bond zou zich echter zeer onlangs plotse ling hebben teruggetrokken in afwachting van het cao-resultaat in de betonindustrie. Toen was de maatregel die half april is ingegaan echter al ingevoerd. "Wij waren in de heilige overtuiging dat er met beide bonden overeenstemming was", aldus Th. Bakker, hoofd van de afdeling personeel en organisatie van Schokbeton. Het bedrijf is niet van plan de geno men beslissing terug te draaien. DEN HAAG (GPD) - De leerlin gen van het lager technisch on derwijs, die voor natuurkunde als examenvak hadden geko zen, behoeven daarvan geen spijt te hebben. Ook het tweede natuurkunde-examen meer keuzevragen over de onderde len: statica, kinematica, warmte, elektriciteit en geluid) haalden hen het vel niet over de oren. „Een examen van een goed gehal te", beoordeelde docent Rien van Kaam van de Steenbergse Lagere Technische School Sint Jozef. Van de leerlingen had hij weinig klachten vernomen. Origenele vragen „Wij zijn wel gezakt". Met deze kreet, diep uit het hart, rea geerden een tweetal mavo-leer lingen van de Openbare Scho lengemeenschap Professor Ca- simir uit Vlaardingen gister morgen op hun examen na tuurkunde. Docent Hans Groeneveld was best te spreken over het exa- door Jan Geert Majoor men. „Het was redelijk werk, dat door leerlingen met een beetje kijk op de natuurkunde best te maken was". Volgens Groeneveld werd er op een hele originele manier ge vraagd. Hij vond dat overi gens een gunstige ontwikke ling. „Natuurkunde moet je be grijpen, niet alleen maar le- Praktisch „Een haalbaar examen met heel praktische opgaven". Zo beoor deelden leerlingen en docenten van het College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout het exa men natuurkunde voor het vwo. De havo-leerlingen daar entegen hadden heel wat meer moeite met hetzelfde vak. Door het vele rekenwerk kwam een aantal leerlingen in tijdnood. Duits Noch de kandidaten mavo-d, noch die van het lbo annex ma- vo-c hadden het gisteren moei lijk met de opgaven Duits. Ver voor het eind van de toegestane tijd waren de lokalen in het Mr. J. Cals College voor lbo en ma vo in Enschede al leeg. Beide onderwijssoorten hadden met vier teksten te maken, die vol gens de docenten prettig lees baar en afwisselend waren. De vragen waren volgens hen als gebruikelijk, ditmaal zonder verrassingen of bijzondere moeilijkheden. Ook de leerlingen vonden het ex amen in het algemeen niet moeilijk. Renz en Co Fervente tv-kijkers zullen giste ren bij het examen havo Duits zeker enig voordeel van deze vrijetijdsbesteding hebben ge had. Het begon al prettig met een tekst over de misdaadserie Renz en Co. die ook in Neder land op de buis is. Het verschil met bijvoorbeeld Derrick werd erin behandeld. De tweede tekst ging over het vraagstuk of de literatuur schade ondervindt van verfil ming. Van het onderwerp gods dienstige sekten heeft de buis eveneens bol gestaan en voor de kabelkijkers bevatte een ver haal over de omstreden start baan bij het Frankfurter vlieg veld weinig geheimen. Johan van Schuppen, leerling van de Utrechtse Hendrik van der Vlist-scholengemeenschap: „Ik vond de vragen niet al te moeilijk en de teksten waren allemaal redelijk interessant. Die over Renz en Co. was hele maal een makkelijk binnenko- mertje". Leraar A. J. van der Vliet daarover: ,Ja, die was zelfs humoristisch en daarom makkelijker te maken dan de rest. Een goed havo-examen. Hier had niemand voor in de zenuwen hoeven te zitten". Over het vwo-werk zei hij, na de zuchtende reacties van de leer lingen gehoord te hebben: „Bij deze teksten heb ik inderdaad twijfels of ze niet te zwaar zijn". Jan Jaap In der Maur: Zonder uitzondering gortdro ge teksten met ellenlange zin nen en dan die verschillende tussen-zinnen. Typisch Duits". Vooral de tekst over ,JHoe le vend het christendom nog is", vond hij puur vervelend: „Wat een charismatische beweging De heer Van Delft, docent na tuurkunde aan het Leeuwen horst College, sprak van een leuk vwo-examen natuurkun de. „De opgaven waren heel praktisch van aard. De leerlin gen kregen opgaven over cen trale verwarming, de bloed somloop, het spectrum van ster ren en over een spiegelreflexca mera. Heel concreet dus". Vol gens Van Delft was het niveau redelijk Vwo-kandidaat Richard van den Burg bevestigde de opinie van zijn docent. „De vragen waren heel duidelijk. Met een beetje le ren en goed lezen kon je een heel eind komen. Voornaamste bezwaar tegen dit examen is echter het feit dat veel leerlin gen in tijdnood kwamen". Leerlinge Corrie Marijnen noemde het vwo-examen een meevaller. „Het niveau van de opgaven was redelijk Het kwam vooral aan op inzicht Alleen de tijd was wat krap. Blijkens de reactie van docente Winterwerp was het de havo- leerlingen minder makkelijk vergaan met het natuurkunde- examen. „Wie de formules niet goed kende, ging met een paar opgaven de mist in. Vooral op gave drie was erg moeilijk Maar wie die opgave niet aan kon, moet dat met de overige toch hebben kunnen goedma ken". Het peil noemde ze rede lijk. „Ik had totaal iets anders ver wacht", zegt Irene van Pari don, die het examen vrij lijk vond. „Ik had leervragen verwacht, maar het kwam e?_ f vooral aan op inzicht. Weinig theorievragen en veel reken werk". Ook Irene kreeg haar werk maar net op tijd klaar. Waar halen ze... „Woher nimmt man immer nur die KraftVrij vertaald: waar halen ze toch altijd weer de kracht vandaan? Met die vraag hebben de kandidaten van het middelbaar midden stands onderwijs met Duits in hun pakket zich gisteren bezig gehouden. Het was de titel van de tekst die zij voor hun exa men moesten verklaren. De tekst was volgens docent J. van der Boom van de Christe lijke Scholengemeenschap Be neden Maas in Vlaardingen „goed te doen". ,JIet examen lag in het verlengde van het geen we in de klas geoefend hebben". Uit een kleine enquête bleek dat de leerlingen in meer derheid het een matig-interes- sante tekst vonden, die niet te moeilijk was en niet te lang. !i- Warenkennis het middel baar middenstands onderwijs, ook wel de middelbare detail handelschool genoemd, natuur lijk centraal staat „waren kennis". Het vak is speciaal ge richt op de verschillende pro- Pm r,dukten die er zoal in de detail- handel omgaan. Maar liefst dertig procent van de Het examen dat de leerlingen gis- vierdeklassers van de Lagere Detailhandelsschool Sint Olof in Breda namen dinsdag deel aan het eindexamen Frans. En allemaal kozen ze voor het tweede onderdeel van dat exa men, een stukje vertaling en het beantwoorden van zes vragen, ze konden daarbij kiezen uit tien vragen. Docente Annemiek Snapper was mét de leerlingen te spreken over tekst en vragen. teren kregen (zes van de acht opgaven maken in twee uur tijd) was niet moeilijk te noe men. Jedereen die de stof rede lijk goed doorgenomen had en de examens van voorgaande jaren had bekeken, moet hier een voldoende voor kunnen ha len", was de reactie van docent C. M. Neuteboom van de Christelijke Scholengemeen schap Beneden Maas uit Vlaar dingen. ADVERTENTIE JONGE DAMESMODE VOOR BETAALBARE PRIJZEN NU OOK IN FILIALEN: AMSTERDAM. ALKMAAR. HAARLEM. ZAANDAM REVERWI.IK PURMEREND. DEN HELDER, SCHAGEN, LELYSTAD. AMERSFOORT, LEIDEN J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 19