Nicaragua zc >ekt naar economie me 1 'n hart Shell boekje uit de kmrrtenbak en 4 cent korting halen. eM$ipt Huner-bokaal Zijl/LGB-dames bij laatste acht if 4cent i WOENSDAG 11 MEI 1983 „Bedroefd nemen wij afscheid van ELLl VAN WIJK-VOSKUIL. Zij was een van degenen die Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis van dag tot dag hebben bijgestaan. Zij was een moedige vrouw. Anne Frank Stichting, Amster dam, 6 mei 1983. Zij was een moedige vrouw: een van de twee vrouwen die van 6 juli 1942 tot 4 augustus 1944 de onder duiktijd van Anne Frank, haar zusje Margot en haar vader en moeder, mijnheer en m'evrouw Van Daan en hun zoon Peter, en mijn heer Dussel zo draaglijk mogelijk probeerden te maken. Onder de naam Elli Vossen komt ze voor het eerst ter sprake in Annes dagboe kaantekening van 9 juli 1942: „Vader heeft niet veel personeel ge had: mijnheer Kraler, Koophuis, Miep en Elli Vossen, de 23-jarige stenotypiste, die allen van onze komst op de hoogte waren. In het magazijn mijnheer Vossen, vader van Elli en twee knechten, die we niets gezegd hadden. Het waren Elli en Miep die in het leeggeroofde Achterhuis tussen een hoop oude boeken, tijdschriften en kranten Annes dagboeken vonden. Zij werden, in tegenstelling tot Kraler en Koophuis, niet gevangen genomen na het wegvoeren van de acht ondergedoken joden, hoewel zij dus even schuldig waren. Elli had als een doorknede verzets- vrouw blijkbaar zelfs haar vader niet in vertrouwen genomen, want pas op 21 augustus 1942, als Anne c.s. al anderhalve maand in het Achterhuis zitten, vertelt Anne dat Ellis vader de draaibare kast voor de toegangsdeur tot het Achterhuis heeft getimmerd: „V/ij hebben hem intussen over de zeven onderdui kers ingelicht en hij is één en al hulpvaardigheid. Uit het dagboek blijkt dat Elli zich uitstekend kon verplaatsen in de behoeften van onderduikers. Op 1 oktober 1942 lezen we dat Elli in De Bijenkorf nieuwe rokken voor Mar got en Anne heeft gekocht en dat ze voor Margot, Peter en Anne bij een of andere vereniging schriftelijke stenographielessen heeft besteld. Ook bleef ze, voor de gezelligheid en afwisseling neem ik aan, wel eens mee eten, en zelfs slapen: „Elli komt volgende week ook eens op nachtbe zoek (20 oktober 1942). Op 5 decem ber 1942 zorgden Elli en Miep voor een grote mand, versierd met Sint- Nicolaaspapier en een Pietmom bakkes, waarin voor iedereen een cadeautje met een toepasselijk vers zat: „Ik kreeg een mikpoppetje, vader boekensteunen, enz. enz. Het was in ieder geval allemaal leuk bedacht en daar we alle acht nog nooit in ons leven Sinterklaas gevierd heb ben, was deze première goed op zijn plaats. Weet iemand eigenlijk wat een mikpoppetje was? Toen Anne. c.s. op 24 maart 1943 werden opge schrikt door gestommel beneden van een al dan niet vermeende dief, dreef het personeel de volgende dag de spot met hun angst: „Alleen Elli heeft ons au serieux genomen. Zo speelde Elli Voskuil het hele dag boek door een onmisbare behulpza me rol voor de Achterhuisbewo ners: „Elli geeft Margot en mij veel kantoorwerk, dat vinden we alle twee gewichtig en het helpt haar een heel stuk, zegt Margot die onder Ellis naam de schriftelijke Latijnse lessen instuurt, Elli die voor kerst 1943 een pond boterkoekjes van vooroorlogse kwaliteit verzorgt, El li die Anne altijd vertelt naar wel ke film ze met haar vriend gaat. „Elli heeft ons zaterdag met vier bosjes bloemen verwend, drie bos jes narcissen en een bosje blauwe- druifjes, het laatste was voor mij (18 april 1944), Elli die samen met Miep voor Annes verjaardag snoep en schriften meeneemt, Elli die de wensen van mevrouw Van Daan in ontvangst neemt, en (de laatste aantekening over haar, op 30 juni 1944): „Elli heeft haar kapsel ver anderd. Intussen had Elli ook nog haar ei gen zorgen: Elli heeft griep, Elli is snipverkouden, Ellis vader blijkt maagkanker te hebben (een opera tie is zinloos), en op 9 oktober 1942: „Ook Elli is stil; haar jongen moet naar Duitsland. Ze is bang dat de vliegers die over onze huizen vliegen, hun bommenlast van vaak wel een mïllioen kilos op Dirks hoofd laten vallen. En op 29 september 1943 noteert Anne Frank: „Elli had van de week een halve ze nuwuitbarsting, zo vaak werd ze er op uitgestuurd, steeds werd er op aangedrongen dat ze iets gauw moest halen, dat ze nog eens moest lopen of dat ze het verkeerd gedaan had. Als je dan bedenkt, dat ze be neden op kantoor haar werk af moet hebben, Koophuis ziek is, Miep thuis met een verkoudheid, zij zelf haar enkel verstuikt, liefdes verdriet en een mopperende vader heeft, dan kun je je wel indenken, dat ze met haar handen in het haar zit. Wij hebben haar getroost en ge zegd, dat als ze een paar keer ener giek zou beweren dat ze geen tijd heeft, die boodschappenlijstjes vanzelf wel kleiner zouden worden. Nu is Elli van Wijk-Voskuil, veertig jaar na dato, op 63-jarige leeftijd overleden. Zij was een moedige vrouw. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen op de hoogte van het feit dat zij op vrijdag 30 juni 1944 haar kapsel veranderd bleek te hebben. Toen in 1979 dictator Somoza uit Nicaragua werd verdreven, vormden de Sandinistische revolutio nairen samen met pragmatische aanhangers van Somoza een gelegenheidsregering. Een rooskleurige toekomst leek voor het land wegge legd. Somoza liet Nicaragua dan wel aan de rand van de afgrond achter, maar met vereende krach ten zou de wederopbouw ter hand worden geno men. De armen zouden rijker worden en Nicaragua zou een voorbeeld zijn voor de overige landen in Midden-Amerika, waar de structuur dezelfde rotte plekken vertoonde (en nog vertoont) als in het Ni caragua van vóór de revolutie. Inmiddels zijn er vier jaar voorbijgegaan, waarin het vertrouwen in de goede toekomst voor Nicaragua een flinke knauw heeft gekregen. Allereerst stapte een deel van de regering op, omdat deze voormali ge elite van mening was dat zij te weinig aan bod kwamen en de Sandinisten het land te veel naar links dreven. Daarop zette de Amerikaanse regering de grote leningen aan Nicaragua stop. En vervolgens staken de aanhangers van Somoza vanuit het na burige Honduras de kop op en begonnen in het noorden Nicara gua binnen te vallen. Waren het eerst speldeprikken die de Somozisten uitdeelden, met behulp van het Hondurese leger en de Amerikaanse CIA delen zij op het ogenblik gevoelige klappen uit aan het jonge bewind in Managua. Destabilisering van de regering, is het doel van de Somozisten en president Reagan heeft onlangs zélf toegegeven voorstander te zijn van omverwerping van de San dinistische regering. Tot dusver hield het Witte Huis altijd vol dat de geheime operaties ter ondersteuning van de Somozis ten uitsluitend waren bedoeld om te verhinderen dat Nicara gua wapens levert aan het linkse verzet in El Salvador. Maar in een persgesprek sprak hij over steunverlening aan de "vrijheidsstrijders", die vroeger deel uitmaakten van de Sandi nistische beweging, maar zich nu verraden voelen omdat de Ni caraguaanse regering zich niet zou houden aan democratie en mensenrechten. Ook zei Reagan te twijfelen aan de wettigheid van de regering in Managua, die, volgens hem "uit de loop van een geweer" komt. Reagans vrees voor een "Cubanisering" van Nicaragua wordt nog gevoed door uitlatingen van de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Jeane Kirkpatrick, een van de voornaam ste verdedigers van de Reagan-doctrine. "We weten nu wat de regering van Nicaragua is en wat zij van plan is - in El Salvador, Honduras, Costa Rica, Jeruzalem. (-) De Nicaraguaanse leiders zijn duidelijk trots op hun monopoliepositie, hun uitgebreide militaire macht, hun militaire rol in Midden-Amerika, hun suc cessen in de internationale diplomatie. Die successen zijn in drukwekkend: een zetel in de Veiligheidsraad van de VN, steun betuigingen van de Socialistische Internationale en een klate rende zege op de top van niet-gebonden landen in Nieuw Delhi. Trots ook op hun vrienden Libië, de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO en Cuba incluis". Prof. Edmund Fitzgerald. Tot overmaat van ramp dreigde de Sowjet-Unie, bij monde van defensieminister Ustinov, on langs met plaatsing van mid- dellange-afstandswapens op de stoep van de VS, indien dit land de plaatsing van kernra ketten in West-Europa zou doorzetten. Zou dat niet in Cu ba zijn, dan kwam Nicaragua toch zeker voor die plaatsing in aanmerking, zo redeneerde Washington. Intussen dreigt Nicaragua in het Oost-West-conflict dat zich in Midden-Amerika ontwikkelt, te worden vermorzeld en ge dreven te worden in de armen van de Sowjet-Unie eh Cuba: een stap die de VS nu juist wil len voorkomen. Terwijl Nicaragua ten stelligste ontkent kernwapens van wel ke mogendheid dan ook op zijn grondgebied toe te laten, vergeten tegenstanders van de Sandinistische regering al te gemakkelijk eerdere pogingen van Managua om in het kamp van alom gerespecteerde niet- gebonden landen te worden ln dit politieke conflict dreigt de economie van het land in het slop te geraken. En dat op een moment dat ontwikkelings projecten juist van de grond kwamen. Analfabetisme Prof. Edmund Fitzgerald, ver bonden aan het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, en economisch adviseur van Nicaragua hierover: "In vier jaar tijd is het analfabe tisme in Nicaragua terugge bracht van zestig naar twaalf procent, de armen hebben be tere behuizing gekregen, de boeren ontvangen kredieten om eigen stukjes grond te ko pen en te bewerken en de me dische zorg is aanzienlijk ver beterd. Vroeger was de maand mei de maand van de witte kistjes. Talloze kinderen stier ven in die regentijd aan dar minfecties. Tegenwoordig is dat niet meer het geval". - Is er inderdaad reden tot zorg wat betreft de landen waar Ni caragua zijn geld vandaan haalt? Is het waar dat de hulp voornamelijk uit communisti sche landen afkomstig is? Fitzgerald noemt enkele cijfers: 34% van de leningen is van de Wereldbank andere multinati onale instituten afkomstig, 25% komt' uit Latijns-Amerika (Bra zilië, Venezuela en Mexico), 9% uit Westerse landen (Spanje, Frankrijk en Nederland) en 23 procent van Cuba en Rusland. "Het risico is dus een beetje verdeeld. Als Nicaragua met rust wordt gelaten en niet in een bepaalde hoek wordt ge dreven, kan het bij zowel Oost als West terecht". - Maar de klachten die Washing ton heeft vernomen van men sen die de Sandinisten aanvan kelijk een goed hart toedroe gen, zijn die helemaal op niets gegrond? Behalve dat Was hington beweert dat de beloof de democratie in Nicaragua er nooit zal komen, wordt ook ge sproken van economische pro blemen bij delen van de bevol king. Heeft het Nicaraguaanse volk reden tot morren? "De middenklasse mort. Omdat zij er niet op vooruit is gegaan na de machtswisseling. Ze is er ook niet op achteruitgegaan overigens. Maar de Sandinis ten vinden het van belang eerst de arme bevolking te helpen. Die hoor je ook niet klagen. De middenklasse, die twintig pro cent van de bevolking uit maakt, klaagt, omdat er geen filtersigaretten, blikgroenten en whiskey te krijgen zijn. Maar de regering vindt dat du re importartikelen en geeft het geld liever uit aan noodzakelij ke zaken. De bevolking moet zich maar tevreden stellen met eigen tabaksartikelen, zelfge maakte rum en goedkope tor tilla's. Ook daarover hoor je de armsten niet. Want die hebben hun hele leven niets anders ge had". Openbaar vervoer - Er is ook gebrek aan benzine. "Ja, de benzine is op de bon. Der tig procent van de import wordt besteed aan olie. Dat is een forse post op de begroting van een arm land. Die olie wordt grotendeels gebruikt voor het openbaar vervoer. Maar de middenklasse, die in tegenstelling tot de arme be volking vaak een eigen auto heeft, wil geen gebruik maken van dat openbaar vervoer. De armen wel. Die moesten vroe ger lopen, maar kunnen nu met de bus naar hun werk of hun akkertje". Het gevaar van de invallen van uit Honduras, ligt volgens Fitz gerald vooral in het feit, dat de ontwikkeling van de noordelij ke, armste gebieden, in het nauw komt. Er waren daar juist ontwikkelingsprojecten op gang gebracht, die nu totaal stil liggen. Ook is Nicaragua bang, dat de Somozisten het noordwesten van Nicaragua zullen aanvallen. En daar is de landbouw juist goed op gang gekomen, er wordt koffie en katoen verbouwd. Bovendien ligt de enige bruikbare haven in het westen. Met hulp van on der meer Nederlandse bagge raars is die uitgediept, waar door er grote schepen kunnen aanmeren. Ook met hulp van Nederlandse ontwikkelings werkers is er op het gebied van de medische zorg veel in Nica ragua veranderd. Er is betere voorlichting gekomen over het gebruik van medicijnen, mala ria en tuberculose worden be streden en vroedvrouwen op geleid. Vooral dat systeem met vroedvrouwen werkt uitste kend, omdat vooral op het plat teland de boerinnen nogal on gemakkelijk aankijken tegen een buitenlandse, mannelijke arts. Centralisme - Wat ontwikkelingswerk betreft: er druppelen in Nederland nogal eens klachten binnen over het moeizaam van de grond komen van bepaalde projecten. Bureaucratie en centralisme zijn begrippen die dan vallen. Er zou weken moe ten worden gewacht op goed keuring vanuit Managua, er zouden hele papierwinkels aan te pas komen voordat er ge werkt kan worden. Volgens Fitzgerald is "Managua" er ook achter dat er met centra lisme en bureaucratie niet te werken valt. Zeker niet in een land dat in opbouw is. "De regering stelt nu, verspreid over het land, mensen aan met volmachten vanuit Managua. Zo kan alles sneller en beter worden geregeld. Ook is er een vacaturestop in de publieke sector. Het ambtenarenappa raat wordt niet meer uitge breid, behalve in de medische en onderwijssector. Centralis me en bureaucratie vormen vooral voor een revolutionaire regering een groot gevaar. Dat is ook de fout die Cuba inder tijd heeft gemaakt en die Nica ragua beslist niet wil maken. Maar als het tot een openlijke oorlog met Honduras komt, ligt het centralisme opnieuw op de loer. Een oorlogsecono mie werkt dat in de hand. Bo vendien wordt door de milita risering die je dan zou krijgen het democratisch proces ver traagd". Fitzgerald is ervan overtuigd dat, wanneer het land de tijd en rust worden gegund, Nicara gua in politiek en economisch opzicht een tussenweg zal vin den tussen kapitalisme en communisme. "Nicaragua heeft economen no dig die het land die tussenweg wijzen. Die begrip hebben voor het standpunt van de San dinisten om niet te willen kie zen tussen óf het Westen óf het Oosten. Wat het land ontbeert zijn economen die dat proces met kennis van zaken kunnen begeleiden. Geen "harde" eco nomen, maar "economen met een hart". Afd. Leiden Zaterdag IA ARC 3-Haz. Boys 2 8-1, Woubrugge 2-Kagia 2 0-1. 2A Koudekerk 3-Haz. Boys 3 0-0. 3A RCL 5-ARC 5 2-0. 3B Oegstgeest 4-Woubrugge 3 2-2. 3D FC Lisse 7-ARC 8 2-3. 4A SVLV 2-Noordwijk 7 3-2, Leiden 5- Ter Leede 7 2-2. 4C ARC 11-Quick Boys 12 1-3. 4D Voorschoten 4-MVKV 3 4-1, Leiden 6-Ter Leede 8 3-3, ARC 12-FC Lisse 11 4-2. 4E FC Lisse 12-GWS 4 1-2. 4F Voorschoten 5-LDWS 1 3-2, ARC 13- FC Lisse 13 4-0. LEIDEN - De Leidse clubs die gisteravond geen competitie- of bekerverplichtingen hadden werkten de eerste ronde af van het LDWS-toernooi om de 'Klaas Huner Bokaal'. De uitslagen: Do- cos-Leiden 3-1, VNL-UVS 2-3, Or.Groe-Unitas L. 4-0, Rooden- burg-ZLC (zo) 2-1, VTL-Leidse Boys 2-4 en LDWS-VNA 6-1. De tweede ronde is op 19 mei en na de derde ronde op 26 mei zijn de vier poule-winnaars bekend die op zaterdag 28 mei om de ere plaatsen spelen op het terrein van LDWS. 4H Koudekerk 8-Bernardus 1 0-1, Oegst geest 7-Alphia 3 7-2. 5A Leiden 8-LSW70-4 5-4. 5B Woubrugge 6-LFC 2 7-3, TAW 5-A1- phia 4 3-2. 5C ARC 15-Ter Leede 12 3-3, Haz. Boys 7-Oegstgeest 9 2-0, RCL 12-Leiden 10 I-2. 5D Katwijk 11-Oegstgeest 10 3-5, Leiden II-JAG 2 1-5. 5E Kagia 5-Oegstgeest 11 5-1, Quick Boys 15-Haz. Boys 8 4-1. 5F RCL 13-Noordwijk 15 6-0, Leiden 12- Stompw. Boys 1 0-0, ARC 17-FC Lisse 19 3-1. 5G Woubrugge 7-GWS 8 2-2, ARC 18- Voorschoten 10 2-3. 5H Koudekerk 11-KRV 10 1-3, Rijnsb. Boys 11-Leiden 13 3-0, FC Lisse 21- RCL 14 3-2. 5J LFC 3-Haz. Boys 9 4-2. al-ARC al 3-3, SJZ al-Rynsb. Boys 2-1, Oegstgeest al-Noordwijk al 1-7. HB WSB bl-Noordwijk bl 2-2, RCL bl-Lugdunum bl 2-2. Zondag 2A VNL 2-SVLV 3 2-3. 2B Bernardus 3-SJZ 3 1-3. 3A Altior 4-Alphen 3 1-5, Bernardus 4- UVS 5 1-2. 3B Alkmania 2-Kickers'69-3 2-1. 3D Bernardus 5-WSB 4 WSB n.o., Bernardus 5-KRV 2 4-2. 4A Stompw. Boys 4-UVS 8 1-3, VTL 3- 4B Alkmania 4-MMO 3 2-3. 4D Altior 6-Roodenburg 7 0-1, Bernar dus 6-Alphia 2 9-0. 4E DOCOS 5-WSB 5 2-3, ASC 5-A1- phen 5 n.o.. 4F DOCOS 6-SVLV 8 5-2, MMO 4-Lug- dunum 7 4-3. 4G Altior 7-SJZ 6 0-5, MMO 5-DOCOS 7 1-0, Stompw. Boys 5-VTL 4 3-1. 5A öt. Boys 6-Altior 8 1-1. i 1-9, Bernardus 8- 5E Leidse Boys 5-Alkm. 5 n.o., Bernar dus 9-Roodenburg 9 2-3, Alkmania 5- Bernardus 9 3-3. 5F ROAC'79-ll-DOCOS 12 0-3. 5G VNL 6-Kickers '69-6 4-1. 5H DOCOS 13-SJC 13 12-1, UVS 11- WSB 10 1-1. 5K DOCOS 14-Meerburg 8 6-0, Alkma nia 7-UVS 12 2-2. 5L Leidse Boys 7-Alkmania 8 6-1, Alk mania 8-Kickers '69-8 6-2 5M Stompw. Boys 9-ROAC79-13 3-4. HAARLEM - De dames van De Zijl/LGB bereikten gister avond de laatste acht in de strijd om de nationale water- polobeker. Het Haarlemse Rapido '82, dit jaar uit de hoofdklasse gedegradeerd, werd in eigen huis met 3—4 verslagen. De Leidse dames zaten, op een snel opgelopen achterstand na, steeds aan de goede kant van de score. De Rapido-de- fensie gaf De Zijl/LGB voor- waartsen nogal wat ruimte om van zo'n zeven meter vrij aan te leggen. Hoewel de Haarlemse doelvrouwe goed op dreef was kon zij toch niet verhinderen dat een aantal van deze schoten de roos trof. Het scoreverloop toont wel aan dat beide ploegen elkaar niet ontliepen. Tot aan 3-3 in de derde periode ging de strijd gelijk op. In de laatste perio de kon Coby v. Haastrecht het beslissende gat in de Haarlemse defensie vinden. Opmerkelijk was nog dat bij De Zijl/LGB Cora v. Veen als invaller doelvrouwe uitste kend werk verrichtte. Doel punten: Coby v. Haastrecht 2, Marion Vreeburg en Mar- greth v. Veen. GOED IDEE VOOR HEMELVAART U kunt nog zeven weken f profiteren van de kortingcoupons uit het Shell helpt-boekje. Dus leg dat boekje in uw auto en gebruik het. Anders krijgt u nooit alle coupons op. En dat zou zonde zijn, nietwaar?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 17