mm §0 T Ajax-NEC: peil eerste divisie Ploeg Post staat nu op instorten Michel Valke terug naar PSV Real weer op jacht naar Cup Cruijff enRijkaard mogelijk weg Niet meer dan 6000 toeschouwers bij troosteloze bekerfinale Belasting volgt Dé Stoop.. WOENSDAG 11 MEI 1983 GOTHENBURG (SID) - In het be roemde Ulevistadion, waar Ard Schenk twaalf jaar geleden het wereldkampioenschap schaat sen voor zich opeiste, gaat Real Madrid vanavond weer eens op jacht naar een Europacup. Het betreft ditmaal de trofee voor be kerwinnaars met Aberdeen als tegenstander. De Spaanse "voetbalkoningen" denken nog altijd met weemoed terug aan de tijden dat Real Ma drid heerste in het belangrijkste Europese bekertoernooi, dat voor landskampioenen. Met de huidige trainer Alfredo di Stefa- no als speler greep Real Madrid de kostbare trofee in de periode van 1956 tot 1960. De club stootte in 1971 al eens zijn neus in een poging de beker voor bekerwinnaars te pakken te krij gen. Toen bleek Chelsea uit Lon den, tegenwoordig in de Engelse league tot een bedenkelijk peil gezakt, te sterk. Zover wil Real Madrid het deze keer niet laten komen. Maar zor gen zijn er toch wel degelijk in het Spaanse kamp. Zo is het nog lang niet zeker of de Westduitse kracht Uli Stielike ingezet kan worden. De middenvelder, die niet zelden een sleutelrol ver tolkt, wordt al geruime tijd ge plaagd door een mysterieuze dij beenblessure. Stielike wil tegen Aberdeen echter van geen wijken weten. "Ik wil het in elk geval proberen", zei Stielike maandag. Ook Pineda is geblesseerd. Johnny Metgod maakt in ieder geval wel deel uit van de Madrileense ploeg. Voor Real Madrid heeft het verove ren van de beker meer betekenis gekregen nu de club op het nip pertje de nationale titel aan Ath letic Bilbao heeft moeten laten. "We willen de teleurstelling voor onze supporters tenminste een beetje goedmaken door in Go thenburg te winnen", aldus Stie like. Bü welke ploeg dat gebeurt staat nog niet voor de volle honderd procent vast, al weet Raas van zelfsprekend al zeker dat hij niet met lege handen staat. „Ik heb twee verschillende firma's", ver telt Raas. Hij zou trouwens het liefst een compleet nieuwe ploeg starten, maar het probleem daar bij is dat er toch op vrij korte ter mijn voor alle renners zekerheid moet komen. Vooral nu ook Post wapperend met nieuwe contrac ten langs zijn renners gaat. Vier van hen tekenden tot nu toe voor twee jaar: Peter Winnen, Genie Knetemann (van wie nog niet duidelijk is of hij wel zal terugke ren op de fiets), Johan Lammerts en de Belg Ludo de Keulenaer. Zij zouden dus moeten weten welke sponsor er in het geding is. Peter Winnen: „Daar kan ik niets over zeggen". Winnen heeft trou wens met die Amerikaanse firma geen contract getekend. Post heeft voor de toekomst een nieu we formule bedacht, waarbij de renners worden ondergebracht in een stichting. „Maar dat heeft alles te maken met de Ameri kaanse toestanden. Het was niet anders mogelijk", zegt Winnen te weten. Voor Jan Raas dringt dus toch de tijd. „Ik wil de zaak zo snel mo gelijk rond hebben", zegt hij. Nu nog hebben de trainers Alfredo di Stefano (I) en Alex Ferguson schik, maar na de aftrap van de EC-finale voor bekerwinnaars tussen resp. Real Madrid en Aberdeen hoogstwaarschijnlijk niet meer (Foto ANP) Overigens ging de Europacup II de laatste vier jaar drie keer naar een Spaanse vereniging: FC Bar celona (1979 en 1982) en Valencia (1980). De trainer van Valencia was toen... Di Stefano. Manager Alec Ferguson van Aber deen kent geen problemen. "We zijn dit keer de enige Britse club in een Europacupfinale. Daarom zijn we wel verplicht te winnen", klinkt het zelfbewust uit zijn mond. Ook nu weer propageert Ferguson aanvallend voetbal. Niet voor niets heeft Aberdeen in de aan loop naar de eindstrijd al 23 doel punten gemaakt, waarbij tien spelers betrokken waren. Real kwam niet verder dan zeventien treffers met Santillana, die acht maal raak schoot en kopte, als topscorer. De vermoedelijke opstellingen zijn: Real Madrid: Agustin, Juan Jose, John Metgod, Francisco Bonet en Jose Camacho, Angel, Ricar- do Gallego, Uli Stielike en San Jose, Juanito en Santillana. Aberdeen: Jim Leighton, Doug Rougvie, Alex McCleish, Willie Miller en John McMaster, Gor don Strachan, Neale Cooper en Neil Simpson, Mark McGhee, Eric Black en Peter Weir. AMSTERDAM - Johan Cruijff heeft van het bestuur van Ajax te horen gekregen dat het niet ver der wil praten over een nieuw contract bij de Amsterdamse club. Het bestuur van Ajax wilde niets zeggen over de reden waar om het niet wil onderhandelen met de inmiddels 36-jarige speler en zijn zaakwaarnemer Muller. Vorige week vrijdag zouden het bestuur van Ajax en Cruijff als mede Muller van gedachten wis selen, maar dat gesprek werd door de clubleiding afgezegd. Daaruit trok Cruijff zelf al de conclusie dat Ajax de samenwer king niet wilde voortzetten. Tot de kandidaat-werkgevers be horen onder meer Feyenoord, Paris St. Germain en Standard Luik. Na Cruijff lijkt ook Frank Rijkaard bij Ajax te zullen afhaken. FC Groningen heeft belangstelling getoond voor de middenvelder. Binnenkort zullen de onderhan delingen worden geopend. Gro ningen is op zoek naar éen doel man, een libero en een midden velder. Naast Rijkaard zijn de na men van Van Noortwijk en Schellekens (respectievelijk doelverdedigers van SW en NEC) en Wildbret gevallen. DEN HAAG (GPD) - De domine rende rol van de Raleigh-ploeg van Peter Post in het internatio nale profpeloton is na dit jaar ver uitgespeeld. Na het aange kondigde vertrek van klassie- kerkoning Jan Raas wordt steeds duidelijker dat de forma tie van de Amstelveense ploeg leider aan het eind van dit sei zoen als een kaartenhuis in el kaar zal storten. De bijval voor de beslissing van Raas is binnen de formatie na melijk zo groot, dat heel wat ren ners Peter Post al te kennen heb ben gegeven hun kopman naar een andere, nog onbekende, ploeg te willen volgen. Vast staat dat Cees Priem, Leo van Vliet, Ad Wijnands, Jacques Hanegraaf en de Belg Ludo Peeters met Raas zullen opstappen. Zij gaven dat gisteren desgevraagd toe. Deze week werd verder duidelijk dat Johan van der Velde (vorig jaar met een derde plaats de best geplaatste coureur van Post in de Tour de France) volgend jaar vrijwel zeker in Italiaanse dienst zal rijden. Een aantal andere ren ners houdt - voorzichtig gewor den door die massale uittocht - de boot voorlopig nog af als er over een contractverlenging wordt gesproken. De Raleigh- ploeg verwoest en de machtige Peter Post van zijn sokkel gesto ten. Maar hoe duidelijk die contouren ook mogen zijn, er zijn nog veel vaagheden rond de ineenstorting van het imperium dat de Zes- daagse-keizer zo zorgvuldig leek te hebben opgebouwd. Vragen waarom de zaak zo vroeg in het seizoen aan het rollen is geko men, welke oorzaken de breuk heeft en waar de opstapte ren ners naartoe gaan zijn nog steeds onbeantwoord. Vandaag komt er misschien enige klaarheid. Dan roept Post de Nederlandse pers bijeen om over de ontstane situa tie te praten. Maar betwijfeld moet worden dat hij het achterste van zijn tong zal laten zien. Immers, hij moet het hele seizoen nog met die renners werken en omgekeerd is de si tuatie al precies zo. Toch is wel zonneklaar dat vooral de hou ding van de ploegleider voor veel renners een reden is om te ver trekken. Van Raas was al bekend dat het hem niet om geld te doen was. „Post schijnt dat nog wel steeds te denken, maar dat is be slist niet zo. Het waren vooral problemen op het menselijke vlak", aldus de Zeeuw. Andere renners denken er net zo over. „Post kon je altijd zo klei neren. Coureurs uit andere ploe gen waren altijd kanjers en wij waren nooit iets. Hij probeerde je zo klein mogelijk te houden, zegt een van hen. Een opstelling waaraan bijvoorbeeld Leo van Vliet twee jaar geleden ten onder ging. „Maar sinds ik ben terugge komen is er wel iets veranderd", zegt hij. Ook de houding van Post met be trekking tot de nieuwe Ameri kaanse sponsor, waarvan de naam nog niet bekend is ge maakt, is veel coureurs in het verkeerde keelgat geschoten. Post noemde het bij herhélling „zijn" contract. En liet goed mer ken dat de geldschieter in geen van de renners geinteresseerd was. Post had het geld en de macht, zo moesten de renners beseffen. Minachting Volgens Cees Priem is die minach ting voor renners tegenover hem en Raas nooit zo duidelijk uitge sproken. „Tegenover ons deed hij dat niet", zei hij. Hoewel door de geheimzinnigheid rond de oorzaak van de breuk de specula ties daarover alleen maar toene men, wil Raas noch Priem in de tails treden. De opstelling van de ploegleider en een aantal inci denten, zoals in de Zesdaagse van Rotterdam waar Post zijn kopman door een ingreep van de overwinning af hield, zouden de aanleiding zijn. Maar het ging ook om macht. Buiten de wed strijden had Post het voor het zeggen, maar eenmaal op de fiets deelde Raas de lakens uit. Trou wens bij de keus voor de een of de ander speelt dat ook wel een rol. „Je kunt beter met Raas rij den dan tegen hem", vindt Van Vliet, die dit jaar de klassieker Gent-Wevelgem op zyn naam bracht. Lege handen Bum Kim Cha zeer slechte aflosser... FRANKFORT (DPA) - De pro blemen bij de Bundesliga- club Eintracht Frankfurt, dat zelf diep in de schulden zit en slechts met moeite een licentie voor de competitie van 1983/84 verwierf, lijken zich steeds hoger op te sta pelen. Het kantongerecht heeft gisteren in opdracht van een hypotheekbank loonbeslag laten leggen op de inkomsten van de bij Ein- tracht spelende Zuidkore- aan Bum Kun Cha. De 29-ja- rige Koreaan, die 440.000 gulden per jaar verdient heeft nog geen cent afbe taald aan een krediet van 650.000 gulden. Cha was die lening in 1980 aangegaan om twee huizen te kopen via bet makelaarskantoor van de vice-voorzitter van de club, Wolfgang Zenker. Het loon beslag ging per april in. Cha verdient per maand 38.500 gulden. ADVERTENTIE OEGSTGEEST- VOORSCHOTEN LEIDERDORP-KATWIJK (jg) AMSTERDAM - Ajax heeft zich zo nadrukkelijk aangepast aan NEC, dat het uiteindelijk blij mocht zijn dat het de eerste bekerfinale winnend met 3-1 wist af te sluiten. In een wedstrijd op eerste-divisieniveau kon de landskampioen zijn reputatie bepaald niet waarmaken. Zonder de ge schorste Cruijff en de nog altijd zieke Olsen verspeelde Ajax zoveel good will, dat het met een fluitconcert naar de kleedkamer werd begeleid. Die motie van afkeuring werd ove rigens ingediend door niet meer dan 6000 toeschouwers, waar mee duidelijk werd gemaakt dat de ook in de eindstrijd door de KNVB gehanteerde formule niet aanspreekt. De belangrijkste wedstrijd tussen Ajax en NEC wordt immers pas volgende week gespeeld wanneer in Nij megen bekend wordt wie de be ker van AZ'67 overneemt. Want ook al had Ajax gisteravond op eigen veld met grote cijfers ge- AMSTERDAM (GPD) - De Fis cale Inlichtingen en Opspo ringsdienst (FIOD) onder zoekt momenteel de boek houding van het vorig jaar opgeheven FC Amsterdam, omdat men vermoedt dat de club spelers zwart betaald heeft Diverse voetballers zijn ondervraagd en hebben inmiddels toegegeven zwart geld te hebben ontvangen. Zij zijn ook al geconfron teerd met nahefTingen en boetes. Het onderzoek van de FIOD bij FC Amsterdam kwam op gang, nadat eerder de boe ken van de volleybalclub Starlift waren doorgelicht. Spelers van die vereniging kregen naheffingen van de belastingdienst, omdat ze op ontoelaatbare wijze waren betaald. De FIOD kreeg vervolgens ook belangstelling voor FC Am sterdam, waar De Stoop evenals bij de volleybalclub verregaande bemoeienis mee bad. Het onderzoek van de FIOD concentreert zich vooral op de periode vlak nadat de degradatie in 1979 een feit werd. Hoewel spe lers hebben verklaard zwart te zijn betaald (o.a. door middel van cheques aan toonder), wijst de voormali ge voorzitter van FC Am sterdam en het inmiddels af getreden sectiebestuurslid Stoop elke beschuldiging van de band. wonnen, dan zou er over zes da gen toch worden verlengd als NEC een minieme overwinning zou behalen. Het leek erop alsof Ajax zich dat constant realiseerde en om die reden niet aanstuurde op de gro te uitslag zoals die tweemaal in de competitie tegen NEC werd behaald. Op eigen veld won Ajax met 5-0 en in het stadion De Gof- fert met 4-0. Dergelijke uitslagen hebben er ditmaal geen moment ingezeten. Afgezien van een voortvarende start, waarbij Mo lenaar en de in de ploeg terugge keerde Rijkaard doelman Schel lekens inwerkten, stelde Ajax in de eerste helft niets voor. De ploeg stond in een veel te lage versnelling. De spelers waren ook te zeer op persoonlijk succes uit en dat leidde tegen het meest al massaal verdedigende NEC tot een uiterst zwak optreden. In het eerste bedrijf ging van de cen trumspitsen Kieft en Van Basten vrijwel niets uit zodat de rust stand van 0-0 dan ook voor de hand lag. Feller Met Van 't Schip op de plaats van Van Basten, die door ex-Ajacied Wijnberg uit de wedstrijd was gespeeld, werden de Amster dammers in de tweede helft wat feller. Dat leidde in de 51e mi nuut ook meteen tot succes, toen Lerby vanaf de middenlijn aan een solo begon die hem voorbij Schellekens voerde. Twee minu ten later stond NEC echter al weer naast Ajax. Uit een hoek schop van Grim tikte Mulderij de bal bij de eerste paal langs Schrijvers. Als het in zijn norma le doen was geweest had Ajax dat foutje snel gecorrigeerd. EINDHOVEN (GPD) - Met ingang van het komende seizoen zal Michel Valke meer dan waarschijnlijk weer voor het Eindhovense PSV spelen. De 23-jarige Rotterdamse middenvelder komt momenteel op huurbasis uit voor Feyenoord. Vandaag zullen Valke en PSV praten over een nieuw contract, omdat de oude verbintenis eind dit seizoen afloopt. Nadat bekend geworden was dat Thijs Libregts volgend seizoen als oe- fenmeester van Feyenoord zal fungeren, liet Michel Valke eerder al doorschemeren weinig trek te hebben zijn verblijf bij de Rotterdamse club te continueren. Libregts schoof Michel Valke als trainer van PSV na twee jaar samenwerking af naar Feyenoord, omdat in zijn plaats de NAC'er Ton Lokhoff werd gecontracteerd en Valke niet langer een plaats als basisspeler kon worden gegarandeerd. Michel Valke: „Vandaag of morgen zal een definitieve beslissing worden genomen. Ger Lagendijk onderhandelt momenteel met PSV over een nieuw contract. Het is een redelijk aanbod en ik geloof dan ook dat de zaak in een paar dagen afgerond zal kunnen worden". Liever was Michel Valke nog een paar seizoenen bij Feyenoord gebleven. „Bij deze club heb ik het prima naar mijn zin", aldus Valke, „maar Feyenoord heeft me te kennen gegeven niet in staat te zijn het door PSV gevraagde transferbedrag te kunnen betalen, zodat ik wel naar een andere,vereniging moet uitkijken". Ook Standard Luik en Ipswich Town hebben belangstelling getoond voor de Rotterdamse middenvelder, maar een concrete aanbieding hebben die clubs tot nu toe nog niet gedaan. Nu het zonder al te veel inspiratie liep te voetballen kon het voorlo pig niet de spitsvondigheden be denken waarmee het de hechte defensie van NEC, waarin Sije Visser zijn rentree maakte uiteen had kunnen spelen. Nu duurde het tot de 66e minuut voordat Schoenaker na voorbereidend werk van Kieft kon duidelijk ma ken dat er toch verschil in kwali teit bestond. Klasseverschil Van het verwachte klasseverschil bleek echter weinig of niets ook al liep de score door toedoen van Ophof nog tot 3-1 op. Dat het daarbij in deze wegwerpwed- strijd bleef, was volgens Ajax- trainer De Mos niet alleen te wij ten aan het merkwaardige beker- systeem („het moet een wed strijd zijn, nu is alleen de tweede interessant"), maar ook aan zijn eigen ploeg: „Wij hadden wel de gelijk de verplichting om het pu bliek te boeien. Dat is niet ge beurd en dat neem ik mijn jon- Sören Lerby kan nog net voor het been i gens kwalijk w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 13