c 'Geen extra stimulans woningbouw' Amfas ruimt fors op OoO;,s««s:: kort zakelijk Fransen lossen weer Nederlandse schepen Werldoosheid 'treft' gevangenen in Japan Akzo: nieuwe aandelen voor ruim 300 miljoen Philips met "Happelaar" in cassatie marktberichten Verzekeraar werkt zich uit verliezen nva t SHV-concern wil dochters ontkoppelen HAL in het schip met zo'n 15000 passagiers Beurs Amsterdam Beursoverzicht WOENSDAG 11 MEI 1983 Koffie en thee De Nederlanders drinken steeds meer koffie en thee. Van het tota le verbruik aan dranken per hoofd van de bevolking van 640 liter in 1982 kwam 35 pet. voor rekening van koffie en 19 pet. voor die van thee. De consump tie van gebrande koffie ging vo rig jaar omhoog van 7,4 naar ruim 7,5 kg per Nederlander. Per dag drinkt de Nederlander 5 kop pen koffie. In de periode 1973- 1982 nam het gebruik van koffie toe met 15 procent. Aldus de ver eniging van Nederlandse Koffie- branders en Theepakkers in het jaarverslag over 1982. Maar ook het verbruik van thee is vorig jaar gestegen. Per hoofd van de bevolking ging het vorig jaar omhoog van 660 tot 671 gram, wat ongeveer 120 liter thee betekent. Thee is erg goedkoop. Een kopje thee komt op 1,5 a 2 cent. Ingenieurs De Nederlandse raadgevende inge nieursbureaus hebben vorig jaar hun omzet uit binnenlandse op drachten met ongeveer twintig procent zien dalen. De omzet uit buitenlandse opdrachten is met 1 tot 5 procent toegenomen. Door minder opdrachten zijn er in deze branche vorig jaar onge veer drieduizend arbeidsplaat sen verloren gegaan. Er werken nu nog ongeveer zevenduizend mensen in deze branche. Dit zei voorzitter ir. N.P.H.J. Roor- da van Eysinga van de Orde van Nederlandse Raadgevende Inge nieurs (ONRI) vandaag tijdens de algemene ledenvergadering van zijn organisatie. De omzetdaling bij de raadgeven de ingenieursbureaus is niet al leen veroorzaakt door de econo mische recessie, maar is ook toe te schrijven aan het feit dat de overheid meer nieuwe activitei ten gaat verrichten, aldus de ON- RI-voorzitter. Hij stelde dat pri vatisering tot nu toe een loze kreet is gebleven. Jongerenschoeisel Op de binnenlandse markt is het aandeel van de lederen schoenen de laatste jaren van ruim 62 pet gedaald tot rond de 55 pet, ter wijl het marktaandeel van pan toffels en overig schoeisel gelei delijk is gegroeid. De stijging be treft waarschijnlijk vooral het kunststof (sport)schoeisel, dat de laatste jaren de jongerenmarkt heeft overspoeld, aldus de bran- cheschets van de ABN Bank over de schoenherstellers en or thopedische schoentechnici. Het aantal vestigingen van schoen- herstellers is de laatste tien jaar drastisch gedaald van 4.200 in 1970 tot 1.964 vorig jaar. Videocamera Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft bekendgemaakt dat wordt gewerkt aan een nieuwe videocamera, waar een stan daard beta-cassette in kan wor den gestopt. De betamovie b.c- 100 zal twee en een halve kilo gaan wegen, zonder batterijen, en is daarmee net iets groter dan een goede 8 mm camera. De camera zal vanaf 21 juli in Ja pan te koop zijn voor 269.000 yen (ongeveer 3.000 gulden). Wijsmuller Het bergingsbedrijf Wijsmuller Salvage in IJmuiden gaat deze zomer het booreiland Ocean Ranger, dat in februari 1982 in de Noord-Atlantische oceaan zonk, lichten en naar diepere wateren slepen. Daar zal het dan weer tot zinken worden gebracht. Wijs muller heeft daartoe een contract getekend met de eigenaar van het booreiland, de Amerikaanse maatschappij Ocean Drilling and Exploration Company. Het booreiland zonk tijdens een storm, ongeveer 175 mijl ten oos ten van New Foundland en ligt nu op een diepte van 80 meter. Bij de ramp kwamen 84 mensen om het leven. De bergingsopera tie begint half juni en zal onge veer drie maanden duren. Welk bedrag met de operatie is ge moeid wilde Wijsmuller niet zeg gen. Ook is niet bekend waar heen de Ocean Ranger wordt ge sleept. Economie PARIJS (AFP) - De bij het pro- communistische Franse vakver bond CGT aangesloten havenar beiders hebben hun boycot van Nederlandse schepen in Franse havens opgeschort. Dit is giste ren uit betrouwbare bron in Pa rijs vernomen. Als tegenprestatie hebben de Ne derlandse reders besloten hun gerechtelijke actie tegen de CGT op de lange baan te schuiven. Vertegenwoordigers van de twee partijen werden het over dit compromis eens tijdens een ver- zoeningsgesprek op het ministe rie voor zeevaart in Parijs. Sinds vorige week donderdag heb ben ettelijke Nederlandse sche pen te lijden gehad van de boy cot door de Franse havenarbei ders, die op deze manier wilden protesteren tegen een eis tot schadevergoeding die de Neder landse scheepseigenaren hadden ingediend tegen de CGT-bond voor havenarbeiders. De Nederlandse reders eisten van de CGT ongeveer 90.000 scha devergoeding omdat de havenar beiders vorig jaar augustus tij dens een staking Nederlandse schepen weigerden te lossen in de havensteden Bayonne en Nantes. DEN HAAG (GPD/ANP) - Het pompen van extra geld in de (woning)bouw staat haaks op de noodzaak het finan cieringstekort terug te dringen en is onaanvaardbaar. De bouwwereld zal op de dalende vraag moeten reageren door de overcapaciteit terug te dringen. TOKIO (DPA) - De stagnerende economie in Japan doet zich ook in de gevangenissen voelen. Volgens het ministerie van justitie in Tokio zijn van de 42.000 inwoners van 's lands 74 strafinrich tingen 4100 gedetineerden "werkloos". De meeste gevangenen in Japan werken voor de industrie en ma ken voor lage lonen auto-onderdelen, lederwaren, textiel en drukwerk. Maar sinds het einde van het vorig jaar hebben 139 firma's hun opdrachten aan gevangenissen beëindigd en nog eens 97 verminderd. De gevangenisdirecties zoeken nu vooral bij het kleinbedrijf naar toelevering. Reislustig Vorig jaar hebben 4,09 miljoen Japanners - een recordaantal - een reis naar het buitenland gemaakt, 2 procent meer dan in 1981. Vooral jonge, ongetrouwde vrouwen van in de twintig ble ken bijzonder reislustig. Geliefde bestemmingen waren Taiwan, Hawaii, Zuid-Korea, Hongkong en andere landen in het Azia- tisch-Pacifische gebied. AMSTERDAM - Akzo (chemie, kunstvezels, farmacie en consu- mentenprodukten) gaat op de openbare kapitaalmarkt nieuwe aandelen uitgeven. De nieuwe emissie zal in twee etap pes plaatsvinden. Ten eerste zul len ruim drie miljoen gewone aandelen van nominaal twintig gulden worden geplaatst tegen een koers van 53,50 per aandeel. Aan de aandeelhouders wordt een voorkeursrecht verstrekt, waarbij per tien bestaande aan delen één nieuw stuk kan wor den gekocht. Deze uitgifte levert Akzo 158 miljoen op. Het tweede deel van de emissie houdt in dat aan de nieuw ge- Dat zei gistermiddag directeur L. Ie Blanc van de rijksbegroting in Den haag tijdens een bijeen komst van Progesbouw, de ver eniging voor industriële woning en utiliteitsbouwers. Hij reageer de daarmee op een prachtig plei dooi van voorzitter N.A.J. Hooij maaijer van Progesbouw, die in vesteringen in overheidsgebou wen, woningen, bedrijfspanden en infrastructuur (wegen e.d.) van groot belang voor de econo mie noemde. Volgens Le Blanc is het grote pro bleem voor de bedrijfstak, dat deze in de jaren zestig en zeven tig een enorme groei heeft door gemaakt. Daarop is de produk- tiecapaciteit afgestemd. Van de overheid kan volgens hem niet worden verlangd dat ze de uitge vallen vraag zonder meer opvult EINDHOVEN (ANP) - Philips gaat in cassatie tegen een uit spraak van het Amsterdamse hof inzake de zogenaamde "Happelaar"-affaire. Dat heeft een woordvoerder van Philips gisteren meegedeeld. "Happelaar" is een door Phi lips op de markt gebracht vi- deospel. Het Amerikaanse bedrijf Atari vindt dat het te veel lijkt op "Pacman", een door deze firma ontwikkeld videospel dat al langer op de markt was. Atari spande te gen Philips een kort geding aan dat echter door Philips werd gewonnen. Atari ging daarop bij het Am sterdamse hof in hoger be roep en won. Vanaf 31 maart mocht Philips het "Happe- laar"-spel niet meer in Neder land verkopen. De onderne ming is daartegen nu in cas satie gegaan. Philips wil met name van de hoge raad weten hoe het zit met auteursrechten op video spelletjes. Philips wijst erop dat dienaangaande grote on duidelijkheid is ontstaan, te meer daar in Duitsland een soortgelijke procedure is geëindigd in een voor Philips gunstige uitspraak. met subsidies en geld voor inves teringen. Hij noemde het met name voor de bouwnijverheid van vitaal be lang, dat het beleid zich richt sterke beperking van overheids uitgaven. "Dat klinkt zuur, maar is het niet", aldus Le Blanc. "Im mers, het uitblijven van succes van het financiële beleid leidt tot verdere rentestijgingen en daar is juist de vraag naar bouwpro- dukten zeer gevoelig voor". Volgens Hooijmaaijer is de bouw echter het 'vliegwiel' van de eco nomie. Hij vreest dat "politieke machteloosheid" ten grondslag ligt aan de opvatting van het ka binet. Volgens hem is de bouw afhankelijk van teveel ministe ries. "Het komt voor dat het ene ministerie afbreekt wat een an der heeft opgebouwd", aldus Hooijmaaijer. Groenteveiling Katwijk aan den Rijn Van 10 mei. Waspeen AI per kist 16,00—22,00; BI 13,50-16,60; Cl 3,90-7,40. Aanvoer: 269 ton. Prei A per kg. 0,48-0,60; prei B per kg. 0,30; rabarber 0,65; sla (natuur) I 0.44-0,47; uien per kg. 0,01; selderij 0,51; bloemkool 6 per bak I 1,89; 81 1,35-1,38; 121 0,60. Leidse groente- en fruitveiling, woens dag: andijvie 44-61, peulen 1020-1380. snijbo nen 640-740, stambonen 1250-1270, Chinese kool 44-55, spitskool 55-100' postelein 40-125,prei 33-55, rabarber 12-133, spinazie 90-126, champignons 300-420, uien 12-49, witlof 125-280 bloemkool 6 per bak 190-260, id 8 per bak 150-205, id 10 per bak 115, sla 17- 46, bospeen 205-230, peterselie 83-110 radijs 23-40, selderij 76-107. bos uien 53-58. paprika st 55-84. bos kroten 125-134. DEN HAAG - De publieke tribune van de Handelingenkamer was gisteren volledig gevuld met arbeiders van de RDM. De vaste Kamercommissie van economische zaken vergaderde hier over het lot van de Rotterdamse werf. De gezichten weerspiegelen de stemming van de vergadering: de kans dat de reparatiewerf in afgeslankte vorm wordt voortgezet is vrijwel nihil. Een laatste poging van de PvdA om de werf te redden zal waarschijnlijk niet kunnen rekenen op steun van CDA ewn WD. (foto: ANP) AMSTERDAM (ANP) - Het verze keringsconcern Amfas zal de ac tiviteiten op het gebied van pro jectontwikkeling, consumenten krediet en hypotheken koppe ling aan een verzekering de ko mende jaren stopzetten. Amfas zal zich daarvoor in de plaats gaan concentreren op zijn oude stiel: levens- en schadeverzeke ringen. Dit is een onderdeel van een aantal "drastische" maatre gelen, die het concern wil treffen om het grote verlies van 1982 te rug te dringen. Dit heeft de voor zitter van de raad van bestuur, L.L. Collignon, gisteren gezegd tijdens de toelichting op het jaarverslag. Hoewel in de eerste drie maanden van dit jaar geen verlies meer werd geleden zal het volgens de raad van bestuur nog enige tijd vergen om het verlies (68 miljoen gulden) na het 'rampjaar' 1982 recht te trekken. Het concern verwacht verder, dat het personeels bestand nog ver der zal moeten dalen. Dit is een gevolg van onder meer het sa menvoegen van schadeverzeke ringsactiviteiten van De Zeven Provinciën, de Residentie As surantie Maatschappij en RVS. Vorig jaar liep het personeelsbe stand reeds met 100 terug tot 4079 en in de eerste twee maan den van dit jaar verdwenen nog eens 35 banen. De lopende reor ganisatie zal nog enkele tiental len banen kosten. De aangekon digde teruggang van 230 banen door automatisering valt hier buiten. Besloten is om een onderzoek- en planninggroep in te stellen, die onder leiding van Amfas-com- missaris J. Smit zal staan. In de ze groep, die binnenkort aan het werk gaat, zitten verder leden van de raad van bestuur en inter ne en externe specialisten. Kritiek is gerezen op de keuze van de voorzitter Smit. Deze is presi dent van de raad van bestuur van het verlies lijdende Holec (die ADVERTENTIE v De NVA is de Nederlandse Vereniging ran Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs, waarvan uit sluitend assurantie-kantoren lid zi/n, die zijn toegelaten op hun kwaliteit van advies en hegeleiding. De NVA is uw verzekering voor het beste advies. onder meer de ontwikkeling van windmolens in haar vaandel voert). Collignon wijst dit echter van de hand. "Hij weet inder daad niet zoveel van verzekerin gen, maar het is wel eens goed een betrekkelijke buitenstaan der bij een bedrijfsonderzoek te betrekken, die niet zo bedrijfs blind is als wij". UTRECHT (GPD) - Het SHV-con cern, met in totaal ruim 29.000 personeelsleden, gaat vijf van de acht pijlers waar het bedrijf op rust verzelfstandigen. Het gaat om de Groep Technische Instal latie met 4200 werknemers, het technische handelsbedrijf Geve- ke in Amsterdam, de groep Ade- ma (Xenos-winkels) en, iri de zee scheepvaart, Van Nievelt Goud- riaan. Alleen de wereld-kolen handel, de olie- en gasactivitei- ten en de zelfbedieningsgroot- handel (Makro's) zullen onder de directe hoede van de SHV-top blijven. In de nieuwe opzet zullen de los te koppelen bedrijven belangrijke beslissingen omtrent winst, in vesteringen en te voeren beleid niet meer aan de raad van be stuur hoeven voor te leggen. SHV wil op langere termijn haar belangen in de dochters tot min der dan 50 procent terugbren gen. plaatste aandelen een optierecht wordt gekoppeld, dat de eige naar het recht geeft om voor 30 november 1984 nog eens een nieuw aandeel te kopen voor de prijs van 60 gulden. In het gun stigste geval levert dit Akzo nog eens 178 miljoen gulden op. Door deze dubbele emissie wordt het aandelenkapitaal van Akzo met 20 procent vergroot. De opties zullen in de vorm van 'warrants' officieel aan de Amsterdamse beurs worden verhandeld. Gisteren werd bekend dat de kwar taalwinst van Akzo zich heeft verdubbeld ten opzichte van vo rig jaar. ROTTERDAM (ANP) - De Hol land Amerika Lijn (HAL) heeft alle cruises die het nieuwe passa giersschip de "Nieuw Amster dam" de komende zomer zou maken afgezegd. Doordat het schip niet op tijd door de Franse werf, Chantiers de l'Atlantique in St. Nazaire, kan worden opge leverd, zien zo'n 15.000 passa giers hun geboekte vakantie in het water vallen. De eerste geplande reis, die de HAL met de "Nieuw Amster dam" zal maken is een cruise door het Panamakanaal, die op 3 september begint en waarvoor ruim duizend passagiers hebben geboekt. Een en ander is in Rot terdam bekend gemaakt door N. van der Vorm, voorzitter van de raad van bestuur van de Holland Amerika Lijn. Hoewel dit tot nu toe niet is ge beurd - "de afgezegde passa giers leven erg met ons mee" - houdt de HAL er toch rekening mee dat met name Amerikaanse toeristen een schadeclaim in zul len dienen wegens het niet door gaan van hun reis. Tegen dit risi co is de maatschappij niet verze kerd. De schade die de HAL ondervindt door de voor onbepaalde tijd uit gestelde oplevering van het schip, wordt alleen gedekt door een boeteclausule in het bouw contract. Deze clausule voorziet in een bepaald bedrag per week, dat de werf moet betalen wegens te late oplevering. Het bedrag wordt hoger naarmate de opleve ring langer uitblijft. Of hiermee de totale schade van de HAL ge dekt wordt is niet zeker. Tegen bedrijfsrisico is de maatschappij niet verzekerd. Noch over de hoogte van de boete noch over de te verwachten schade kon Van der Vorm iets zeggen. Een nieuwe opleveringsdatum is volgens Van der Vorm nog niet bekend. De werf heeft zich vol gens hem ernstig verkeken op het bouwschema. "Tot op het laatste moment heeft de werf volgehouden dat de mankemen ten die het schip vertoont nog op tijd verholpen konden worden". De "Nieuw Amsterdam" zou aanstaande zaterdag in Le Havre door prinses Margriet worden gedoopt en direct daarna aan de eerste reis naar New York begin nen. Volgens Van der Vorm is er op dit moment een waslijst van punten die nog niet in orde zijn. Met name de keukens, bars en pantry's voldoen nog niet aan de strenge bij de werf bekende eisen van de Amerikaanse ge zondheidsdienst. "Als wij het schip zo hadden geaccepteerd, was het bij aankomst in New York door de autoriteiten afge keurd, zo hebben de Amerikaan se inspecteurs ons verzekerd. Een dergelijke blamage kunnen wij ons als HAL niet veroorlo ven". AANDELEN binnenland doorlopend Noteringen van 311 mei 1983 (tot 12:31 uur) 152.50 63.30+ 374.00 123.50 108.80 306.00 131.50 45.60 152.00 108.90 108.50+ 26.40 153.30 119.20 143.00 151.70 63 20X 374.00 123.00 132,00 45.40 152.00 108.30 109.00 26.400 15100 118.40+ 14.00 (9.20 152.00 180.00 25 70+ 5120X 45.500 292 00 129 50 286 80 193.50 207.60 65.20 63 20 38.80 37.80 126.00 126 80 157.00 157 50 29130 129.30 285 50 192.70 89.50 47.30 121.00 352.70 353.20 breevast c buhrm lel c caland hold doiAve egb. 90.20 146.00 102 00 198.50 174.00 43.60 3290 280 50 113.00 179.00 X 1460 16.50 147.00 103.00 195.00 179.00 hagemeyer holland sea holl.kloos huntdougl ibb-kondor inter natio kempen beg. 136.50 135.00 113.10 11300 77 40 77.00 244.00 242 00 23.90 24.10 75.00+ 75.10 320.00 90.50 89.00 124.00 108.50 142.60+ 277.00 47000 5950 00 6550.00 440 001 36500 124 00 109 00 145.60 273.00 465 00 6000 00 6500.00 rademakefs sarakreek schuppen ttlbhyp c twkabelhc twinstrac ubtonk ver glas nb 222.00 3800.00 L 82500 11450 288.00 285.00 18200 37.00 65 00 202.00 27.00 L 149 50 245 00 49.70 131.50 65 50 NG 202 00 2600 143 00 burroughs dbcorp ea kodak gen motors honeywell 155.50 155.20 beleggingsinst. tokyo pac 95.50 viking 43.50 wereldhave 118.40 OBLIGATIES staatsleningen nl 12% 81-91 129.70 l'/2 81-92 114.20 1 Vfe 82-92 114 40 i 82-92 82-92 nl 10 821-89 nl 9 79-94 nl 8 83-93 nl 7*4 82-93 nl V/z 831-90 108 00 105.90 102 50 11330 109.70 107 50 105 40 102 00 bng bg 11 Vk 82-07 117.90 bg 10*4 82-07 113.20 bg 10 80-88 106.10 bg 9'/2 82-07 107.10 bedrijfsleven aön 101A a 103 00 abn 10V4 80 104 50 abn 10 82-90 106.00 abn 8V2 79 10140 abn's 11 82 122 70 amro 11 80-89 107.50 amro 10*4 82a 107.40 amro 10 82-89 1 04 20 amro 8V4 83 98 00 ar si OV2 82-87 118 30 nibo8'/2 83-98 99.50 nmb 10V4 82 107.00 nmb s 8*4 78 148.20 nmb s 7'/2 78 145.30 pandbrieven Igh 11 81-88 fgh 9 78-86 Igh 7*4 77-85 rabh 11 80-88 rabh 8V4 77 wuh 12 80-88 wuh 11 80-88 wuh 9'£ 79-87 wuh 9 76-85 wuh 8*4 78-87 105.00 101.20 99.20 106 50 100.40 106.90 10530 102 30 101.70 100 80 11750 11310 106 00 106 90 102 50 104 50 106 00 100 80 122 90 107 50 107 30 103.70 97 80 11850 99.50 107 10 148.10 145.30 106 50 100.40 106.90 105 25 102.20 10180 100.80 parallelmarkt officieel toegelaten 87 00+ 235 00 139 00 3000 00 indices e.d. indices (a.n.p.-c.b.s) Industrie Sch - l.vrt obl.index/eff.rend.(c.b.s.) Index 101 6 Staatsleningen 814 - nw 3 langl 8.65 3-5 |aar 803 - 5-8 jaar 8 08 goud en zilver Goud. 38600 - 39400 Zilver 1130 - 1200 (notering woensdag 11 mei 9.00 uur) buitenlands geld Amerikaanse dollar 2,69 Engelsepond 4,18 Belg frandlOO) 5.47 VERKLARING DER TEKENS O gedaan en late- X exdmdend VK vonge koers A X lalen S X gedaan en tneden P X gedaan en laten (Xntse mark (100) Itai Ure (10 000) (100) 2.50 3,20 Zweedse kroon (100) 35.25 Noorse kroon (100) 37.25 Oeense kroon (100) 30.00 Oost shilling (100) 15.86 Spaanse peseta (100) 1,90 Griekse drachme (100) 3.10 Finse mark (100) 49,25 Joeg dinar 2,95 Ierse pond 3,42 AKZO ZEER VAST Vandaag was Akzo zeer vast op de Amsterdamse beurs, hetgeen het gevolg was van de mededelingen over de verwachte gang van zaken over 83 en de plannen om aande len en een warrant uit te geven De officiële notenng werd 164.40 wat minus f 1 dividend in contanten is en een uitkering in aandelen uit de belastingvrije agio-reserve van 2% f 1.50 naar beneden ging. Maan dagmiddag komen de kwartaalcij fers van dit concern. De obligatiemarkt reageerde op de vanochtend aangekondigde 8,25% staatslening met lagere prijzen De notering van de 12,75% lening ging met f 0,70 omlaag tot f 129 De banken startten vrijwel onver anderd en de notering van de hy potheekbanken brokkelden iets at De verzekeringsfondsen gaven een goed prijshoudende stemming te zien, maar zwak in de markt la gen de uitgevers, waarbij Elsevier NDU I 6 achteruit moest. De bouw was onveranderd tot wat lager en van de scheepvaart was Nedlloyd nog f 1 hoger KLM was ruim 12 lager Heineken. Gist-Bro- cades en Ahold leden verliezen uit eenlopend tot f 1Pakhoed wordt vandaag voor het eerst minus f 3,30 dividend verhandeld en de koers was f 0,30 hoger op f 51

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 11