stats Luba Beheer loiiten PERSONEEL 'PtfSONEElP*rsone*1 personeel erso sonsel PI .PERSOI\IEELPERSONEEL #1 persone 1EEL HOOFD VAN DE ADMINISTRATIE MEDEWERKER M/V ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN Academisch ziekenhuis leiden MAGAZIJN MEDEWERKER lMj Het Motorhuis Katwijk maakt ruim baan voor dynamische mensen. DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN vraagt tixv: ASSISTENT(E) Uitgeversmaatschappij Haarlems Dagblad b.v. ADVERTENTIE- VERKOOPLEIDER (m/v) ASSISTENT(E) voorde BOEKHOUDING prince Mi cladding SEKRETABESSE VAN DE DEREKTEUB èesk m lekt MschmesHsi SM ter ut 19? JT^LW J personeel persOMEL peisoneel Tiederlandse vereniging tot rheumatlekbestrljdlng De taak van de Vereniging is het bevorderen van een doel matige reumabestrijding en daarvoor de financiële midde len te verschaffen Als gevolg van de pensionering van de huidige functionaris komt er een vacature v Functie-Inhoud Het verzorgen van de financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening en begroting Het opstellen van het financieel jaarverslag Het behartigen van de personeelszaken en het verzorgen van de geau tomatiseerde salarisadministratie Het afwikkelen van erfstellingen en legaten Het waarnemen van de directeur tijdens diens afwezigheid Functie-eisen Leeftijd tenminste 35 jaar S.P.D. I en II of gelijkwaardig Goede kontaktuele eigenschappen Kennis van automatiseringsvraagstukken Het maximum te bereiken salaris bedraagt f 5.252,- per maand. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Kruiswerk. Bij de selectieprocedure zal een aantal functionarissen van het bureau worden betrok- Uw schriftelijke sollicitatie - vergezeld van een curriculum vitae - kunt u tot twee weken na het verschijnen van dit blad, richten aan de directeur van de Vereniging, 1e Sweelinckstraat 62 - 2517 GG Den Haag. jongerencentrum zoekt voor haar aktiviteiten met BUITENLANDSE JONGEREN, m.i.v. 1 juni een in een deeltijdbaan van 20 uur per week, voor één jaar. CV* ATC een zel,stand'9 funktionerend onderdeel van het Leidse Volks- «9 A A lil) huis, is een stedelijk centrum voor werkende, werkloze en LBO-jongeren De bezoekersgroep bestaat uit vnl Marokkaanse jonge(ns)ren. Naast de vaste onder delen (soos- en clubaktiviteiten en hulpverlening) willen wij ons in de komende tijd vooral richten op de uitbouw van nieuwe activiteiten, zoals: Gevraagd wordt: - ervaring in het werken met buitenlandse jongeren en groepsgerichte aktiviteiten - voltooide HBO-opleiding, of bij voldoende ervaring de bereidheid om hiermee te beginnen; - bereidheid om in het werkgebied of directe omgeving te wonen. Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man. Tel. informatie bij Stats: Marga Wijker en Henk Blaaubeen, tel.nr. 071-142136. Apotheek Ten behoeve van het beheer van de centrale ziekenhuisafdeling apotheek zoeken wij per 1 juli 1983 een administrateur m/v vac.nr. 080.L.12.14.LD Het betreft een nieuwe functie, voortge vloeid uit een organisatie onderzoek. Hij/zij zal rechtstreeks aan het hoofd van de apotheek rapporteren. Het werkterrein omvat: - de inkoop en inkoopadministratie van geneesmiddelen en grondstoffen; - het leveren van declaratiegegevens voor de ziekenhuisadministratie; - de administratieve verwerking van om- zetgegevens, w.o. verzorging van overzichten t.b.v. verslaglegging en beleidsvoering; - deelname aan en het leveren van een inbreng m.b.t. automatiseringsaange legenheden; - de personele administratie; - de administratie m.b.t. inventaris en gebouwen. De farmaceutische inbreng m.b.t. de in koop en administratie wordt verzorgd door een goed ingewerkte apothekers assistente. Functie-eisen: - een voltooide opleiding M.B.A.; - enige jaren ervaring in een zelfstan dige administratief-commerciële func tie; - ervaring met automatiseringsaangele genheden; - goede contactuele eigenschappen. Salaris: 3375 bruto per maand Apotheek Op de afdeling Receptuur/Geneesmid delendistributie ontstaat per 1-5-1983 de vacature van apothekersassistent m/v (32 uur per week, in nader overleg te bepalen) vac.nr. 080.L.63.14.LD Werkzaamheden zijn o.a.: - verrichten van gevarieerde werkzaam heden binnen de Receptuurafdeling; - bevoorraden van de afdelingen van het ziekenhuis en het onderhouden van de hieruit voortvloeiende kontak ten, in het bijzonder met de verple gingsdienst; - zonodig assisteren op andere apo theekafdelingen. Verlangd: het diploma apothekersas sistent, meerjarige ervaring, belangstel ling voor de geneesmiddelenvoorzie ning. Salaris: max. 2554 bruto per maand (bij een 40-urige werkweek) afhankelijk van ervaring. Promotiemogelijkheid tot f 2774 bruto per maand (bij een 40-urige werkweek) is aanwezig. Informatie: nadere inlichtingen over beide functies worden gaarne verstrekt door de heer dr. P. Vermey, hoofd Apo theek (071-262790) of door de heer J C. van Riel, personeelsconsulent (071-262544). Bij indiensttreding wordt iedereen direct opgeno men in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Vakantietoelage 7,5% U kunt solliciteren door een brief te zenden aan het hoofd van de dienst personeelszaken AZL, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden. Graag op de brief het vacaturenummer vermelden. Voor ons magazijn zoeken we een akku- rate en representatie ve magazijnmedewer ker. Indezefunktie heeft u regelmatig kontakt met zowel monteurs als klanten. Om deze interes sante funktie goed te kunnen verrichten is een Mavo-opleiding, enige autotechnische kennis en een goed handschrift nood zakelijk. Uw leeftijd schat ten we tussen de 17 en 22 jaar. Voor nadere informa tie kunt u bellen met Dhr. D. Zuyderduyn, chef magazijn. Uw schriftelijke solli citatie kunt u richten aan de direktie van Het Motorhuis Katwijk, Ambachtsweg 1, 2222 AH Katwijk. Tel.: 01718-29203. Vakgroep algemene Heelkunde - projektgroep "Pancreastransplantatle" - van de faculteit der Geneeskunde arts (m/v) vacaturenummer: 3-084/1158 Taak: - klinische begeleiding van proefdieren (rhesus- apen); - verrichten en interpreteren van laboratoriumwerk zaamheden (bloedchemische bepalingen en radio- immuno-assays); - verrichten en evalueren van cellulaire en serolo- gische kweektechnieken. Vereist: - artsdiploma; - bereidheid tot verrichten van (partiële) weekend diensten. Ervaring met de onder taakomschrijving genoemde bepalingen en technieken strekt tot aanbeveling. De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor één jaar in het rangenstelsel voor wetenschappelijk ambtenaren. Inlichtingen bij dr R. van Schilfgaarde, 071-262302. De Rijksuniversiteit te Leiden wil meer vrouwen in dienst nemen, teneinde de getalsverhouding tussen mannen en vrouwen in evenwicht te brengen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren. Schriftelijke sollicitaties worden, mits niet anders vermeld, binnen veertien dagen na het verschijnen van deze oproep ingewacht bi) de Dienst Personele en Welzijnszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46,2312 AV Leiden, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop. Wij zoeken een jonge ambitieuze Gedacht wordt aan iemand met praktijkdiploma boek houden, die bereid is zich verder te bekwamen door studie voor het M.B.A. of S.P.D.-diploma. Schriftelijke reakties dienen te worden gericht aan de direktie. Postbus 18 2210 AA Noordwijkerhout hekwerk Uitgeversmaatschappij Haarlems Dagblad b.v. is een dochter van Damiate Holding b.v. en uitgeefster van Haarlems Dagblad/Oprechte Haarlemse Courant, IJmuider Courant, Beverwijkse Courant en het huis-aan-huisblad De Koerier Kombinatie. In verband met vervroegde uittreding van de huidige functiona ris vragen wij een Wij denken aan kandidaten niet jonger dan 35 jaar met een middelbare opleiding en ruime verkoopervaring die de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de advertentie-ex ploitatie van onze dag- en weekbladen. Zij die in de advertentieverkoop werkzaam zijn geweest en met succes gerichte opleidingen hebben genoten, genieten de voorkeur. De verkoopleider heeft een dertigtal medewerkers, waarvan de helft zich in binnen- en buitendienst direct met verkoop bezig houdt. Tot onze arbeidsvoorwaarden behoren: 29 dagen vakantie; een gratificatie-, winstdelings-, spaarloon-, VUT- en pensioensregeling. Sollicitanten verzoeken wij hun opleiding en ervaring uitvoerig te vermelden. Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitma ken van de sollicitatieprocedure. Prince Cladding B.V. is een levendige onderneming gespe cialiseerd In de engineering, levering en uitvoering van werken op het gebied van duurzame metalen bouwkonstruk- tles. In onze onderneming hebben wij plaats op de afdeling Boekhou ding voor een: Boekhoudkundige kennis vereist!, terwijl ervaring met computers gewenst is. Leeftijd 20 25 jaar Geboden wordt een aantrekkelijke, afwisselende werkkring, die overeenkomstig leeftijd en bekwaamheid wordt gehonoreerd. Heeft U belangstelling? Bel ons dan, telefoon 071-899223, toestel 14 of schrijf ons Postbus 15, 2380 AA Zoeterwoude Direktie en administratie van de Luba Uitzend Buro's zijn ondergebracht in Luba Beheer b.v. in Leiden. Hier ontstaat binnenkort een vakature voor een die tevens een aantal administratieve taken voor haar rekening neemt. Daarom zoeken wjj kontakt met kandidates die na HAVO of Atheneum bij voorkeur ook een gerichte sekretaresse-opleiding volgden. Voldoende ervaring om zelfstandig de gebruikelijke sekretaresse-werkzaam- heden te kunnen uitvoeren is een vereiste. Voor bepaalde administra tieve aktiviteiten zal kennis van beeldschermapparatuur goed van pas komen. Voor een goede funktie- uitoefening zal het nodig blijken om zich te verdiepen in de in- en outs van het uitzenden en in de relevante sociale wetgeving. Omdat de juiste kandidate geen proble men heeft met het schrijven van een goede brief, ontvangen wjj graag schriftelijke sollicitaties met relevante informatie over opleiding en ervaring. U kunt die richten aan de Direktie van Luba Beheer b.v., Nieuwstraat 53 A, 2312 KA Leiden. Belt u naar!! 071-144941 8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 16